SlideShare une entreprise Scribd logo

Phieu dat hang phan npk

1  sur  7
Télécharger pour lire hors ligne
Phuï luïc 3: WI.SD.KSKH/04
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
------------------
Tieàn Giang, ngaøy 19 thaùng 10 naêm
2010
PHIEÁU ÑAËT HAØNG
Kính göûi : PHOØNG KINH DOANH – CTY COÅ PHAÀN THUOÁC SAÙT
TRUØNG VIEÄT NAM
Ñôn vò : DNTN MÖÔØI ÑAÏT
Ñòa chæ : Thò traán Taân Hieäp – Chaâu Thaønh – Tieàn Giang
Maõ soá thueá : 1200427873
Ngöôøi ñaïi dieän : ........................................................................................
Soá CMND : ..................................................................................................
Ñeà nghò coâng ty duyeät baùn cho toâi caùc maët haøng sau :
STT TEÂN HAØNG – QUY CAÙCH ÑVT SOÁ LÖÔÏNGHaøng khuyeán
maõi
1 NPK 20-20-15+TE Vipesco Kg 10.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ngaøy giao
haøng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaän chuyeån : Coâng ty vaän chuyeån Khaùch haøng töï
vaän chuyeån
Phöông thöùc thanh toaùn: - Traû tieàn ngay
- Mua nôï
Nhöõng yeâu caàu khaùc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
Phoøng Kinh Doanh Ngöôøi ñaïi
dieän
Duyeät
Phuï luïc 3: WI.SD.KSKH/04
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
------------------
Tieàn Giang, ngaøy 10 thaùng 06 naêm
2013
PHIEÁU ÑAËT HAØNG
Kính göûi : PHOØNG KINH DOANH – CTY COÅ PHAÀN THUOÁC SAÙT
TRUØNG VIEÄT NAM
Ñôn vò : VTNN MINH
Ñòa chæ : Taân Qöôùi – Taân Hoøa Thaønh – Taân Phöôùc – Tieàn Giang
Maõ soá thueá : 1200224425
Ngöôøi ñaïi dieän : Nguyeãn Vaên Minh
Soá CMND : ..................................................................................................
Ñeà nghò coâng ty duyeät baùn cho toâi caùc maët haøng sau :
STT TEÂN HAØNG – QUY CAÙCH ÑVT SOÁ LÖÔÏNGHaøng khuyeán
maõi
1 NPK 20-20-15+TE Kg 5.000
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ngaøy giao
haøng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaän chuyeån : Coâng ty vaän chuyeån Khaùch haøng töï
vaän chuyeån
Phöông thöùc thanh toaùn: - Traû tieàn ngay
- Mua nôï
Nhöõng yeâu caàu khaùc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
Phoøng Kinh Doanh Ngöôøi ñaïi
dieän
Duyeät
Phuï luïc 3: WI.SD.KSKH/04
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
------------------
An Giang, ngaøy thaùng naêm 2011
PHIEÁU ÑAËT HAØNG
Kính göûi : PHOØNG KINH DOANH – CTY COÅ PHAÀN THUOÁC SAÙT
TRUØNG VIEÄT NAM
Ñôn vò : CÔNG TY TNHH MTV TMDV XNK HƯNG THỊNH ĐIỀN
Ñòa chæ : Số 59, Tổ 2, Ấp Bình Quý, xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, An Giang
Maõ soá thueá : 1601485047
Ngöôøi ñaïi dieän : HOÀNG DƯƠNG TẤN HƯNG
Soá CMND : ..................................................................................................
Ñeà nghò coâng ty duyeät baùn cho toâi caùc maët haøng sau :
STT TEÂN HAØNG – QUY CAÙCH ÑVT SOÁ LÖÔÏNGHaøng khuyeán
maõi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ngaøy giao
haøng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vaän chuyeån : Coâng ty vaän chuyeån Khaùch haøng töï
vaän chuyeån
Phöông thöùc thanh toaùn: - Traû tieàn ngay
Nhöõng yeâu caàu khaùc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
Phoøng Kinh Doanh Ngöôøi ñaïi
dieän
Duyeät

Recommandé

Ficheinscription
FicheinscriptionFicheinscription
Ficheinscription78krimo
 
Dessine moi un terrain de basket - manifestation d'intérêt
Dessine moi un terrain de basket - manifestation d'intérêtDessine moi un terrain de basket - manifestation d'intérêt
Dessine moi un terrain de basket - manifestation d'intérêtDécideurs en Région
 
Les chirurgiens ont besoin d'ibodes correctement formés !
Les chirurgiens ont besoin d'ibodes correctement formés !Les chirurgiens ont besoin d'ibodes correctement formés !
Les chirurgiens ont besoin d'ibodes correctement formés !Réseau Pro Santé
 
Bulletin d'adhesion 2017 organisme
Bulletin d'adhesion 2017 organismeBulletin d'adhesion 2017 organisme
Bulletin d'adhesion 2017 organismeRunfola
 
Bulletin d’adhesion a l’association
Bulletin d’adhesion a l’associationBulletin d’adhesion a l’association
Bulletin d’adhesion a l’associationquivivraliera
 
Vbm Strategy Powerpoint
Vbm Strategy PowerpointVbm Strategy Powerpoint
Vbm Strategy PowerpointDavidBStephen
 

Contenu connexe

Similaire à Phieu dat hang phan npk

Formation droit social pour les managers d’équipes juris paye
Formation droit social pour les managers d’équipes  juris payeFormation droit social pour les managers d’équipes  juris paye
Formation droit social pour les managers d’équipes juris payeJURIS PAYE
 
colloque : transmettre son entreprise en 2016
colloque : transmettre son entreprise en 2016colloque : transmettre son entreprise en 2016
colloque : transmettre son entreprise en 2016Unofi
 
Formation pour les membres du chsct juris paye
Formation pour les membres du chsct  juris payeFormation pour les membres du chsct  juris paye
Formation pour les membres du chsct juris payeJURIS PAYE
 
Bulletin inscription pour les formations viticulture 2013
Bulletin inscription pour les formations viticulture 2013Bulletin inscription pour les formations viticulture 2013
Bulletin inscription pour les formations viticulture 2013Champagne Ardennes Gestion
 
Groupe Monceau Fleurs - Documentation franchise Happy
Groupe Monceau Fleurs - Documentation franchise HappyGroupe Monceau Fleurs - Documentation franchise Happy
Groupe Monceau Fleurs - Documentation franchise HappyGroupe Monceau Fleurs
 
Formation le risque pénal en droit du travail juris paye
Formation le risque pénal en droit du travail  juris payeFormation le risque pénal en droit du travail  juris paye
Formation le risque pénal en droit du travail juris payeJURIS PAYE
 
Appel à participation NET-MED Youth « ORGANISATIONS DE JEUNESSE EN TUNISIE »...
Appel à participation NET-MED Youth « ORGANISATIONS DE JEUNESSE EN TUNISIE »...Appel à participation NET-MED Youth « ORGANISATIONS DE JEUNESSE EN TUNISIE »...
Appel à participation NET-MED Youth « ORGANISATIONS DE JEUNESSE EN TUNISIE »...Jamaity
 
Questionnaire
QuestionnaireQuestionnaire
QuestionnaireJamaity
 
Formations gérer les répercussions des absences maladie en paye juris paye
Formations gérer les répercussions des absences maladie en paye  juris payeFormations gérer les répercussions des absences maladie en paye  juris paye
Formations gérer les répercussions des absences maladie en paye juris payeJURIS PAYE
 
Formation le comité d’entreprise juris paye
Formation le comité d’entreprise  juris payeFormation le comité d’entreprise  juris paye
Formation le comité d’entreprise juris payeJURIS PAYE
 
Formation la gestion des contrats à temps de travail juris paye
Formation la gestion des contrats à temps de travail  juris payeFormation la gestion des contrats à temps de travail  juris paye
Formation la gestion des contrats à temps de travail juris payeJURIS PAYE
 
Formation les compétences économique et sociale des membres du ce juris paye
Formation les compétences économique et sociale des membres du ce  juris payeFormation les compétences économique et sociale des membres du ce  juris paye
Formation les compétences économique et sociale des membres du ce juris payeJURIS PAYE
 
Formation les institutions représentatives du personnel juris paye
Formation les institutions représentatives du personnel  juris payeFormation les institutions représentatives du personnel  juris paye
Formation les institutions représentatives du personnel juris payeJURIS PAYE
 
Formation formation sur l’instance du chsct juris paye
Formation formation sur l’instance du chsct  juris payeFormation formation sur l’instance du chsct  juris paye
Formation formation sur l’instance du chsct juris payeJURIS PAYE
 
Formation la responsabilité pénale de l’employeur juris paye
Formation la responsabilité pénale de l’employeur  juris payeFormation la responsabilité pénale de l’employeur  juris paye
Formation la responsabilité pénale de l’employeur juris payeJURIS PAYE
 
Formation le droit disciplinaire juris paye
Formation le droit disciplinaire  juris payeFormation le droit disciplinaire  juris paye
Formation le droit disciplinaire juris payeJURIS PAYE
 
Formation implanter le système d’information (sirh) juris paye
Formation implanter le système d’information (sirh)  juris payeFormation implanter le système d’information (sirh)  juris paye
Formation implanter le système d’information (sirh) juris payeJURIS PAYE
 

Similaire à Phieu dat hang phan npk (20)

Formation droit social pour les managers d’équipes juris paye
Formation droit social pour les managers d’équipes  juris payeFormation droit social pour les managers d’équipes  juris paye
Formation droit social pour les managers d’équipes juris paye
 
colloque : transmettre son entreprise en 2016
colloque : transmettre son entreprise en 2016colloque : transmettre son entreprise en 2016
colloque : transmettre son entreprise en 2016
 
Formation pour les membres du chsct juris paye
Formation pour les membres du chsct  juris payeFormation pour les membres du chsct  juris paye
Formation pour les membres du chsct juris paye
 
Bulletin inscription pour les formations viticulture 2013
Bulletin inscription pour les formations viticulture 2013Bulletin inscription pour les formations viticulture 2013
Bulletin inscription pour les formations viticulture 2013
 
Groupe Monceau Fleurs - Documentation franchise Happy
Groupe Monceau Fleurs - Documentation franchise HappyGroupe Monceau Fleurs - Documentation franchise Happy
Groupe Monceau Fleurs - Documentation franchise Happy
 
Formation le risque pénal en droit du travail juris paye
Formation le risque pénal en droit du travail  juris payeFormation le risque pénal en droit du travail  juris paye
Formation le risque pénal en droit du travail juris paye
 
Appel à participation NET-MED Youth « ORGANISATIONS DE JEUNESSE EN TUNISIE »...
Appel à participation NET-MED Youth « ORGANISATIONS DE JEUNESSE EN TUNISIE »...Appel à participation NET-MED Youth « ORGANISATIONS DE JEUNESSE EN TUNISIE »...
Appel à participation NET-MED Youth « ORGANISATIONS DE JEUNESSE EN TUNISIE »...
 
Questionnaire
QuestionnaireQuestionnaire
Questionnaire
 
Formations gérer les répercussions des absences maladie en paye juris paye
Formations gérer les répercussions des absences maladie en paye  juris payeFormations gérer les répercussions des absences maladie en paye  juris paye
Formations gérer les répercussions des absences maladie en paye juris paye
 
Formation le comité d’entreprise juris paye
Formation le comité d’entreprise  juris payeFormation le comité d’entreprise  juris paye
Formation le comité d’entreprise juris paye
 
Plan financier BNP Paribas Fortis
Plan financier BNP Paribas FortisPlan financier BNP Paribas Fortis
Plan financier BNP Paribas Fortis
 
Formation la gestion des contrats à temps de travail juris paye
Formation la gestion des contrats à temps de travail  juris payeFormation la gestion des contrats à temps de travail  juris paye
Formation la gestion des contrats à temps de travail juris paye
 
Formation les compétences économique et sociale des membres du ce juris paye
Formation les compétences économique et sociale des membres du ce  juris payeFormation les compétences économique et sociale des membres du ce  juris paye
Formation les compétences économique et sociale des membres du ce juris paye
 
Formation les institutions représentatives du personnel juris paye
Formation les institutions représentatives du personnel  juris payeFormation les institutions représentatives du personnel  juris paye
Formation les institutions représentatives du personnel juris paye
 
Invitation et-couponrep-soireeec-mai2013
Invitation et-couponrep-soireeec-mai2013Invitation et-couponrep-soireeec-mai2013
Invitation et-couponrep-soireeec-mai2013
 
Formation formation sur l’instance du chsct juris paye
Formation formation sur l’instance du chsct  juris payeFormation formation sur l’instance du chsct  juris paye
Formation formation sur l’instance du chsct juris paye
 
Formation la responsabilité pénale de l’employeur juris paye
Formation la responsabilité pénale de l’employeur  juris payeFormation la responsabilité pénale de l’employeur  juris paye
Formation la responsabilité pénale de l’employeur juris paye
 
Fiche dinscription-tsp-2018
Fiche dinscription-tsp-2018Fiche dinscription-tsp-2018
Fiche dinscription-tsp-2018
 
Formation le droit disciplinaire juris paye
Formation le droit disciplinaire  juris payeFormation le droit disciplinaire  juris paye
Formation le droit disciplinaire juris paye
 
Formation implanter le système d’information (sirh) juris paye
Formation implanter le système d’information (sirh)  juris payeFormation implanter le système d’information (sirh)  juris paye
Formation implanter le système d’information (sirh) juris paye
 

Phieu dat hang phan npk

 • 1. Phuï luïc 3: WI.SD.KSKH/04 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ------------------ Tieàn Giang, ngaøy 19 thaùng 10 naêm 2010 PHIEÁU ÑAËT HAØNG Kính göûi : PHOØNG KINH DOANH – CTY COÅ PHAÀN THUOÁC SAÙT TRUØNG VIEÄT NAM Ñôn vò : DNTN MÖÔØI ÑAÏT Ñòa chæ : Thò traán Taân Hieäp – Chaâu Thaønh – Tieàn Giang Maõ soá thueá : 1200427873 Ngöôøi ñaïi dieän : ........................................................................................ Soá CMND : .................................................................................................. Ñeà nghò coâng ty duyeät baùn cho toâi caùc maët haøng sau : STT TEÂN HAØNG – QUY CAÙCH ÑVT SOÁ LÖÔÏNGHaøng khuyeán maõi 1 NPK 20-20-15+TE Vipesco Kg 10.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • 2. Ngaøy giao haøng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaän chuyeån : Coâng ty vaän chuyeån Khaùch haøng töï vaän chuyeån Phöông thöùc thanh toaùn: - Traû tieàn ngay - Mua nôï Nhöõng yeâu caàu khaùc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phoøng Kinh Doanh Ngöôøi ñaïi dieän Duyeät
 • 3. Phuï luïc 3: WI.SD.KSKH/04 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ------------------ Tieàn Giang, ngaøy 10 thaùng 06 naêm 2013 PHIEÁU ÑAËT HAØNG Kính göûi : PHOØNG KINH DOANH – CTY COÅ PHAÀN THUOÁC SAÙT TRUØNG VIEÄT NAM Ñôn vò : VTNN MINH Ñòa chæ : Taân Qöôùi – Taân Hoøa Thaønh – Taân Phöôùc – Tieàn Giang Maõ soá thueá : 1200224425 Ngöôøi ñaïi dieän : Nguyeãn Vaên Minh Soá CMND : .................................................................................................. Ñeà nghò coâng ty duyeät baùn cho toâi caùc maët haøng sau : STT TEÂN HAØNG – QUY CAÙCH ÑVT SOÁ LÖÔÏNGHaøng khuyeán maõi 1 NPK 20-20-15+TE Kg 5.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • 4. Ngaøy giao haøng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaän chuyeån : Coâng ty vaän chuyeån Khaùch haøng töï vaän chuyeån Phöông thöùc thanh toaùn: - Traû tieàn ngay - Mua nôï Nhöõng yeâu caàu khaùc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phoøng Kinh Doanh Ngöôøi ñaïi dieän Duyeät
 • 5. Phuï luïc 3: WI.SD.KSKH/04 COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc ------------------ An Giang, ngaøy thaùng naêm 2011 PHIEÁU ÑAËT HAØNG Kính göûi : PHOØNG KINH DOANH – CTY COÅ PHAÀN THUOÁC SAÙT TRUØNG VIEÄT NAM Ñôn vò : CÔNG TY TNHH MTV TMDV XNK HƯNG THỊNH ĐIỀN Ñòa chæ : Số 59, Tổ 2, Ấp Bình Quý, xã Bình Thủy, Huyện Châu Phú, An Giang Maõ soá thueá : 1601485047 Ngöôøi ñaïi dieän : HOÀNG DƯƠNG TẤN HƯNG Soá CMND : .................................................................................................. Ñeà nghò coâng ty duyeät baùn cho toâi caùc maët haøng sau : STT TEÂN HAØNG – QUY CAÙCH ÑVT SOÁ LÖÔÏNGHaøng khuyeán maõi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ngaøy giao haøng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 • 6. Vaän chuyeån : Coâng ty vaän chuyeån Khaùch haøng töï vaän chuyeån Phöông thöùc thanh toaùn: - Traû tieàn ngay Nhöõng yeâu caàu khaùc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phoøng Kinh Doanh Ngöôøi ñaïi dieän Duyeät
 • 7. Vaän chuyeån : Coâng ty vaän chuyeån Khaùch haøng töï vaän chuyeån Phöông thöùc thanh toaùn: - Traû tieàn ngay Nhöõng yeâu caàu khaùc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phoøng Kinh Doanh Ngöôøi ñaïi dieän Duyeät