Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

EY seminarie: Uitkeringen en roerende voorheffing

2 011 vues

Publié le

Accounting, Compliance & Reporting seminarie - september 2013

Publié dans : Business
 • Soyez le premier à commenter

EY seminarie: Uitkeringen en roerende voorheffing

 1. 1. Uitkeringen en roerende voorheffing
 2. 2. Pagina 2 Inleiding
 3. 3. Pagina 3 Kleine of grote onderneming
 4. 4. Pagina 4 Kleine of grote onderneming Art. 15 Wetboek van vennootschappen ► De vennootschap is klein als op geconsolideerde basis ► Niet meer dan 100 werknemers heeft ► En niet meer dan één van volgende criteria wordt overschreden Omzet 7,3 mio EUR Balanstotaal 3,65 mio EUR Personeel 50 werknemers
 5. 5. Pagina 5 Liquidatie
 6. 6. Pagina 6 Roerende voorheffing ► Toekenningen vanaf 1 october 2014 onderworpen aan 25% ipv 10% roerende voorheffing ► Onafhankelijk van de datum van opening vereffening ► Roerende voorheffing opeisbaar op het ogenblik van effectief ter beschikking stelling van de inkomsten aan de aandeelhouders (Circ. nr Ci.RH 421/609.850 van 1 juni 2011)
 7. 7. Pagina 7 Roerende voorheffing ► Roerende voorheffing verschuldigd op ► Het positieve verschil tussen ► De uitkeringen in geld, in effecten of in enige andere vorm; en ► De (eventueel gerevaloriseerde) waarde van het gestorte kapitaal ► Wordt gekwalificeerd als een dividenduitkering (art. 209 1° lid WIB 92)
 8. 8. Pagina 8 Roerende voorheffing ► Kapitaal = deel van het maatschappelijk kapitaal dat werkelijk is gestort, in zover geen verminderingen of terugbetalingen hebben plaatsgevonden (art. 184 1° lid WIB 92) ► Uitgiftepremies gelijkstelling met gestort kapitaal (art 184, 2° lid WIB 92) ► Stortingen naar aanleiding van winstbewijzen tevens gestort kapitaal (art 184, 2° lid WIB 92) ► Geïncorporeerde reserves behouden hun karakter tenzij eerst uitgekeerd en nadien ingebracht in kapitaal
 9. 9. Pagina 9 Roerende voorheffing ► Art. 209, 2° lid WIB 92: uitkeringen worden achtereenvolgens geacht voort te komen uit ► Eerst uit de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal ► Vervolgens uit voorheen gereserveerde winst die reeds aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, de meerwaarden die worden verwezenlijkt of vastgesteld n.a.v. de verdeling van het vermogen ► En tenslotte uit de voorheen vrijgestelde winst ► Adv. 170/2 CBN: voorschotten boeken via aparte rekening (19 voorschotten aan vennoten) ► Toekenning van zodra uitkeringen het werkelijk gestorte en eventueel gerevaloriseerde kapitaal overtreffen (Com. IB 92, 208/27)
 10. 10. Pagina 10 Vennootschapsbelasting ► Fundamentele blijvende onderworpenheid aan Venn. B (art 208, 1° lid WIB 92) ► Geen afzonderlijke tarieven ► Geen aangifteverplichtingen bij opening van liquidatie (ontbinding) – in het verleden hieromtrent andere zienswijze doch rechtspraak bracht verandering (cfr. Rb. Antwerpen, 11 december 2002) en fiscus nu ook deze mening toegedaan (cfr. Ci. RH. 81/557.698 dd 10 december 2003)
 11. 11. Pagina 11 Vennootschapsbelasting ► Artikel 208, 2° lid WIB 92 ► „Gewone‟ inkomsten ► Vastgestelde en verwezenlijkte meerwaarden ► Kapitaalsubsidies/gespreid te belasten meerwaarden bij vervreemding of buitengebruikstelling activa ► Overige belastingvrije reserves bij uitkering ► Verwezenlijkte doch ook vastgestelde meerwaarden! ► Opgelet met goodwill, meerwaarden op onroerende en roerende goederen, enz. ► Toebedeling van activa aan aandeelhouders dient te gebeuren aan marktconforme waarde (Com. IB 1992, 208/11) ► Indien meerwaarde op aandelen gelden de gebruikelijke vrijstellingsregels
 12. 12. Pagina 12 Voorbeeld ► Meerwaarde op onroerend goed: 1.500 ► Meerwaarde op aandelen: <1 j: 100 ► Ven.B. n.a.v. liquidatie ► 33,99% op 1.500 = 510 (meerwaarde onroerend goed) ► 25,75% op 100 = 25,75 (meerwaarde op aandelen) Onroerend goed 1.000 Kapitaal 100 Beleggingen – aandelen 500 Reserves 1.500 Cash 250 Schulden 150
 13. 13. Pagina 13 Voorbeeld Onroerend goed 1.000 Kapitaal 100 Beleggingen – aandelen 500 Reserves 1.500 Cash 250 Schulden 150 Meerwaarden 1.600 Ven.B. 535,75 Liquidatieboni Reserves 1.500,00 Meerwaarden 1.600,00 Ven.B. -535,75 Boni 2.564,25 Roerende voorheffing 256,43
 14. 14. Pagina 14 Liquidatie en simulatie ► Hof van Beroep te Gent, 13 september 2005 ► Geen simulatie indien partijen met de bedoeling een voordeliger belastingstelsel te genieten en gebruik makend van hun vrijheid van overeenkomst, rechtshandelingen stellen die geen enkele wettelijke verplichting schenden en waarvan zij zowel de fiscaalrechtelijke als de civielrechtelijke gevolgen hebben aanvaard ► Overdracht van activiteiten/activa van NV A naar NV B, beiden gehouden door zelfde partijen, gevolgd door liquidatie van NV A = geen simulatie ► Hof van Cassatie d.d. 14 september 2007 ► Noch de overwegingen dat de invereffeningsstelling van de eiseres niet verantwoord was door haar financiële toestand of door een zodanig gebrek aan samenwerking tussen vennoten noch de wijze van vereffening verantwoorden dat de vereffening geveinsd was
 15. 15. Pagina 15 Liquidatie en herkwalificatie ► Rb. Antwerpen, 6 maart 2006 (oud artikel 344, §1 WIB 92) ► Een correcte toepassing van artikel 344, §1 WIB 92 vereist dat de fiscus bewijst dat de verrichting (of het geheel van de verrichtingen) die de Administratie wil negeren, tot doel had belasting te ontwijken. ► Uit de loutere vaststelling dat de geconstateerde feitenconstellatie op zijn zachts genomen vreemd overkwam en niet ingegeven blijkt door enige aanwijsbare doelstelling kan niet zonder meer worden afgeleid dat daaraan als doel, laat staan enig doel van de verrichtingen, in casu de vereffening van de bestaande vennootschap en de oprichting van een nieuwe vennootschap, de ontwijking van de roerende voorheffing ten grondslag lag
 16. 16. Pagina 16 Liquidatie en herkwalificatie ► Nieuw artikel 344, §1 WIB 92 (vanaf aanslagjaar 2013 en boekjaar dat ten vroegste afsluit op 6 april 2012) ► Wijzigingen ► Voorwerp van de niet-tegenstelbaarheid (akte versus rechtshandeling) ► Invoering van een definitie van fiscaal misbruik ► Verduidelijking verdeling bewijslast ► Herziening van de fiscale toestand van de belastingplichtige ► Cfr. Ci.RH.81/616.207 d.d. 4 mei 2012
 17. 17. Pagina 17 Liquidatie en herkwalificatie ► Fiscaal misbruik: objectief en subjectief element ► Objectieve: door vormkeuze stelt de belastingplichtige zich buiten het toepassingsgebied van een belasting vermeerderende bepaling of door vormkeuze breng de belastingplichtige zich binnen het toepassingsgebied van een belasting verminderende bepaling ► Subjectieve: keuze van rechtshandeling met als wezenlijk doel het verkrijgen van een belastingvoordeel ► Fiscaal misbruik veronderstelt dat doel en strekking van een fiscale bepaling gefrustreerd is ► “Volstrekt kunstmatige constructie” ► Liquidatie van vennootschap A waarbij activiteiten door vennootschap B volledig worden overgenomen en A en B dezelfde aandeelhouders kennen ► Toepassing nieuw artikel 344, §1 WIB 92?
 18. 18. Pagina 18 Uitkering aan verlaagd tarief
 19. 19. Pagina 19 Verlaagde roerende voorheffing: tijdelijk ► Toepassing roerende voorheffing van 10% op ► Dividenduitkeringen van ► Belaste reserves ► Die zijn goedgekeurd ten laatste op 31 maart 2013 door de AV ► Op voorwaarde en in de mate dat het nettobedrag onmiddellijk wordt opgenomen in het kapitaal ► Vanaf 1 juli 2013 ► Opgelet: op de inbrengen die tot stand zijn gekomen in het boekjaar dat afsluit voor 1 oktober 2014 ► Boekjaar gelijk aan kalenderjaar: inbreng uiterlijk 31 december 2013 ► Boekjaar per eind juni: inbreng uiterlijk 30 juni 2014 ► Boekjaar per eind september: inbreng uiterlijk 30 september 2014 – ten vroegste vanaf 1 oktober 2013 ► Elke wijziging vanaf 1 mei 2013 aan datum afsluiting boekjaar is zonder uitwerking
 20. 20. Pagina 20 Verlaagde roerende voorheffing: tijdelijk ► Latere kapitaalvermindering geen verdere belastingheffing doch wachttermijn ► Kleine vennootschappen: na vier jaar te rekenen vanaf de inbreng ► Grote vennootschappen: na acht jaar te rekenen vanaf de inbreng ► Kleine vennootschappen ► Terugbetaling eerste twee jaar: bijkomende belasting van 15% ► Terugbetaling tijdens derde jaar: bijkomende belasting 10% ► Terugbetaling tijdens vierde jaar: bijkomende belasting 5% ► Grote vennootschappen ► Terugbetaling eerste vier jaar: bijkomende belasting van 15% ► Terugbetaling tijdens vijfde en zesde jaar: bijkomende belasting 10% ► Terugbetaling tijdens zevende en achtste jaar: bijkomende belasting 5% ► Kapitaalsvermindering wordt geacht eerst voort te komen uit het kapitaal gevormd door geviseerde inbreng
 21. 21. Pagina 21 Reserves vastklikken op 10 procent en vennootschap verder zetten Jaar kapitaal- vermindering Kleine vennootschap Grote vennootschap Jaar 1 15% 15% Jaar 2 15% 15% Jaar 3 10% 15% Jaar 4 5% 15% Jaar 5 0% 10% Jaar 6 0% 10% Jaar 7 0% 5% Jaar 8 0% 5% Jaar 9 0% 0%
 22. 22. Pagina 22 Verlaagde roerende voorheffing: tijdelijk ► Geviseerde dividenden tellen niet mee voor 13% in kader van verlaagd tarief vennootschapsbelasting ► Toch volle uitwerking als gestort kapitaal (vb. herkwalificatie van interesten)
 23. 23. Pagina 23 Wijziging dividendpolitiek ► Bijkomende heffing van 15% op het dividend dat uit het positief resultaat van het boekjaar uitgekeerd zou zijn geweest, mocht de gemiddelde dividendpolitiek van de laatste vijf jaar zijn verder gezet ► Afzonderlijke aanslag enkel voor de belastbare periode waarin de vennootschap de incorporatie heeft uitgevoerd
 24. 24. Pagina 24 Wijziging dividendpolitiek ► Afzonderlijke aanslag van 15% op positieve verschil tussen 1° 2° de dividenden die effectief zijn toegekend aan de aandeelhouders als winst van het belastbaar tijdperk waarin de overgangsregeling wordt toegepast ► Boekhoudkundig resultaat = winst van het boekjaar, waarbij verlies herleid wordt tot nul en geen effect heeft op de som ► Afzonderlijke aanslag niet aftrekbaar als beroepskost boekh. res van het belastbaar tijdperk waarin uitkering plaatsvindt Som van de dividenden toegekend in de loop van de 5 voorafgaande belastbare tijdperken Som van de boekh. resultaten van deze belastbare tijdperken X
 25. 25. Pagina 25 Voorbeelden ► Men wenst 1.500 om te zetten in kapitaal mits toepassing 10% ► Men keert geen dividend over het jaar uit ► Bijkomende heffing 15% op: 400 * 400 = 84 12,6 Totaal RV = 162,6 1.900 10,84% Dividend Resultaat 2008 0 350 2009 100 350 2010 0 450 2011 300 400 2012 0 350 2013 0 400 400 1.900
 26. 26. Pagina 26 Voorbeelden ► Men wenst 900 om te zetten in kapitaal mits toepassing 10% ► Men keert geen dividend over het jaar uit ► Bijkomende heffing 15% op: 400 * 1.000 = 210,5 31,6 Totaal RV = 121,6 1.900 13,51% Dividend Resultaat 2008 0 350 2009 0 350 2010 0 450 2011 1.000 400 2012 0 350 2013 0 400 1.000 1.900
 27. 27. Pagina 27 Toekenning steeds optimaal? ► Hou rekening met kosten van transactie naast de 10% heffing (vb. notariskosten, inbrengverslag, akte kapitaalsvermindering) ► Hou rekening met de actuele waarde van de heffing ► Elementen die kunnen bijdragen tot beslissing tot uitkering ► Bedrijfsleider cash nodig (op middellange termijn) ► Meer dan EUR 50.000 ► Dicht bij stopzetting vennootschap ► Geen verkoop in vooruitzicht ► Rendement op excess cash laag ► Geen uitstaande vordering R/C zaakvoerder
 28. 28. Pagina 28 Nieuw kapitaal: verlaagde RV
 29. 29. Pagina 29 Nieuw kapitaal vanaf 1 juli 2013: 15 % ► Het tarief van de roerende voorheffing wordt terug verlaagd naar 15% (!) voor inbrengen van nieuw kapitaal vanaf 1 juli 2013 onder de volgende voorwaarden ► De vennootschap die deze dividenden uitkeert is een kleine vennootschap (cfr. Art 15 Wetboek van vennootschappen) voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan ► Die dividenden voortkomen uit nieuwe aandelen op naam (oprichting of kapitaalverhoging) ► Die aandelen verworven zijn met nieuwe inbrengen in geld vanaf 1 juli 2013 ► Deze inbrengen in geld niet voortkomen uit de verdeling van belaste reserves volgens het “vastklik” systeem
 30. 30. Pagina 30 Nieuw kapitaal vanaf 1 juli 2013: 15 % ► Deze aandelen op naam ononderbroken in volle eigendom behouden blijven vanaf de kapitaalinbreng ► Deze dividenden zijn verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het tweede boekjaar of volgende na dat van de inbreng
 31. 31. Pagina 31 Nieuw kapitaal vanaf 1 juli 2013: 15 % ► De roerende voorheffing wordt ► 20 % voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng ► 15 % procent voor de dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng ► Voorbeeld: boekjaar per kalenderjaar, kapitaalverhoging op 1 oktober 2013 ► Dividenden boekjaar 2013: 25% (jaar inbreng) ► Dividenden boekjaar 2014: 25% ► Dividenden boekjaar 2015: 20% (tweede boekjaar na de inbreng) ► Dividenden over boekjaar 2016 en volgende: 15% (derde boekjaar na inbreng)
 32. 32. Pagina 32 Nieuw kapitaal vanaf 1 juli 2013: 15 % ► Kapitaal vertegenwoordigd door 100 aandelen ► Waarde gebouw: 550.000 EUR ► Latente meerwaarde op gebouw: 550.000 – 150.000 BW = 400.000 EUR ► Totale waarde is bijgevolg 600.000 + 400.000 = 1.000.000 EUR vertegenwoordigd door 100 aandelen = 10.000 EUR per aandeel Bij een kapitaalverhoging van 250.000 EUR zullen bijgevolg 250.000 / 10.000 = 25 nieuwe aandelen gecreëerd worden Vennootschap A: kapitaal 100 aandelen Gebouw 150.000 Kapitaal 100.000 Vlottende activa 450.000 Reserves 500.000 Totaal actief 600.000 Totaal passief 600.000
 33. 33. Pagina 33 Nieuw kapitaal vanaf 1 juli 2013: 15 % ► Situatie na de kapitaalverhoging ► Het kapitaal bestaat na de verhoging dus uit 100 aandelen “oud kapitaal” en 25 aandelen “nieuw” kapitaal ► Een dividenduitkering van 50.000 EUR ► 50.000 EUR x 100 / 125 = 40.000 EUR aan 25% voorheffing ► 50.000 EUR x 25 / 125 = 10.000 EUR aan 15% voorheffing vanaf derde boekjaar Vennootschap A: kapitaal 100 + 25 = 125 aandelen Gebouw 150.000 Kapitaal (100.000 + 25.000) 125.000 Vlottende activa 450.000 Uitgiftepremie 225.000 Cash 250.000 Reserves 500.000 Totaal actief 850.000 Totaal passief 850.000
 34. 34. Pagina 34 Nieuw kapitaal vanaf 1 juli 2013: 15 % ► De vennootschappen zonder minimum maatschappelijk kapitaal (VOF, CommV en CVOA) worden uitgesloten van het voordeel van de maatregel, tenzij na de inbreng van het nieuw kapitaal het minimum maatschappelijk kapitaal van die vennootschap minstens gelijk is aan het minimum maatschappelijk kapitaal van een BVBA, zijnde 18.550 EUR
 35. 35. Pagina 35 Niet-overdracht van aandelen ► De aandelen op naam moeten ononderbroken in volle eigendom worden behouden ► Geen verlies van het voordeel bij overdracht van de aandelen ► In rechte lijn of tussen echtgenoten van de aandelen in volle eigendom ingevolge een erfenis of schenking ► Verdeling van de volle eigendom in blote eigendom en vruchtgebruik ten gunste van de erfgenamen en overlevende echtgenoot is evenmin een beletsel wanneer dit het gevolg is van ► Een wettelijke erfopvolging of een erfopvolging op een wijze die gelijkaardig is aan de wettelijke erfopvolging ► Een ascendentenverdeling (of ouderlijke boedelverdeling: de verrichting waarbij de ouders of de andere bloedverwanten in de opgaande lijn, bij schenking of bij testament, hun goederen onder al hun kinderen en erfgerechtigde afstammelingen verdelen) die geen afbreuk doet aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot.
 36. 36. Pagina 36 Niet-overdracht van aandelen ► De erfgenamen of begiftigden nemen de plaats in van de belastingplichtige inzake de voordelen en verplichtingen van de maatregel ► Geen verlies van de voordelen bij verkrijging van aandelen ingevolge belastingneutrale verrichtingen
 37. 37. Pagina 37 Anti-misbruikbepalingen ► De verhogingen van het maatschappelijk kapitaal die tot stand komen na een vermindering van het kapitaal georganiseerd vanaf 01/05/2013 komen niet in aanmerking voor het toekennen van het verlaagd tarief, behalve in de mate waarin de verhoging van het maatschappelijk kapitaal de vermindering overstijgt. ► Voorbeeld ► 5 mei 2013 kapitaalvermindering voor 10.000 EUR ► 5 juli 2013 kapitaalverhoging voor 15.000 EUR Enkel verlaagd tarief RV voor 5.000 EUR
 38. 38. Pagina 38 Anti-misbruikbepalingen ► De sommen die voortkomen uit een vanaf 1 mei 2013 georganiseerde vermindering van het kapitaal ► Van een verbonden of geassocieerde vennootschap met een persoon (in de zin van art. 11 en 12 W.Venn.) en die door deze persoon worden geïnvesteerd in een verhoging van het kapitaal van een andere vennootschap kunnen niet genieten van het voormeld verlaagd tarief ► Onder “persoon” wordt ook begrepen zijn echtgenoot, zijn ouders en zijn kinderen wanneer deze persoon of zijn echtgenoot het wettelijk genot van hun inkomsten hebben ► Voorbeeld ► Kapitaalvermindering bij vennootschap A om daarna het geld in te brengen als kapitaalverhoging bij de verbonden of geassocieerde onderneming B Deze operatie kan niet genieten van het verlaagde tarief RV
 39. 39. Pagina 39 Anti-misbruikbepalingen ► Latere kapitaalverminderingen van het kapitaal worden prioritair afgehouden van de nieuwe kapitalen ► De onderschreven sommen bij deze maatregel moeten volledig volstort zijn en er mogen bij die gelegenheid geen preferente aandelen worden gecreëerd ► Volgens de Memorie van toelichting verhinderen deze specifieke anti-misbruikbepalingen niet dat de administratie in bepaalde gevallen kan teruggrijpen naar de algemene anti-misbruikbepaling van artikel 344, §1 WIB 1992
 40. 40. Pagina 40 Contacteer ► Chris Vandermeersche – tax partner +32 9 242 51 55 chris.vandermeersche@be.ey.com ► Johan Verheyen – ACR director +32 3 780 48 00 johan.verheyen@be.ey.com
 41. 41. Wij danken u voor uw aandacht

×