SlideShare une entreprise Scribd logo
0101/01 - 31/01
2020
Un aspect, un sentiment,
un style de vie
La Beauté à la Suédoise
99DH
1
3
2
Faites-vous plaisir cette saison
200 ‫بقيمة‬ ‫طلبية‬ ‫بوضع‬ ‫قمتم‬ ‫قد‬ ‫كنتم‬ ‫إذا‬
12 ‫الكاطالوج‬ ‫يف‬ ‫درهم‬
‫من‬ ‫منتج‬ ‫أي‬ ‫اء‬‫رش‬‫ب‬ ‫وستقومون‬
1 ‫الكاطالوج‬
‫رويال‬ ‫ديفني‬ ‫عطر‬ ‫عرض‬ ‫من‬ ‫ستستفيدون‬
%65 ‫بخصم‬
%65 ‫خصم‬

  Eau de Toilette
Divine Royal
50 ml.
‫رويال‬ ‫ديفني‬ ‫عطر‬
34475 319 DH
219 DH
  Crème de Douche
Divine Royal
200 ml.
‫رويال‬ ‫ديفني‬ ‫اإلستحامم‬ ‫كريم‬
34805 75 DH
37 DH
  Lotion Parfumée
pour le Corps Divine
Royal
150 ml.
‫ديفني‬ ‫معطر‬ ‫الجسم‬ ‫مستحرض‬
‫رويال‬
41711 92 DH
45 DH
99DH
1
3
2


Faites-vous plaisir cette saison
200 ‫بقيمة‬ ‫طلبية‬ ‫بوضع‬ ‫قمتم‬ ‫قد‬ ‫كنتم‬ ‫إذا‬
12 ‫الكاطالوج‬ ‫يف‬ ‫درهم‬
‫من‬ ‫منتج‬ ‫أي‬ ‫اء‬‫رش‬‫ب‬ ‫وستقومون‬
1 ‫الكاطالوج‬
‫رويال‬ ‫ديفني‬ ‫عطر‬ ‫عرض‬ ‫من‬ ‫ستستفيدون‬
%65 ‫بخصم‬
%65 ‫خصم‬ ORIENTALE - FLORALE - BOISÉE
Mandarine Amaryllis Bois de Santal
‫جديد‬
‫إفتتاحي‬ ‫عرض‬
‫حرصي‬
‫اآلن‬ ‫جربوه‬
!‫إكتشفوين‬
‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬
!‫العطر‬ ‫لتجربة‬
Laissez votre esprit
charismatique et inspirant
marquer la saison des fêtes
de luxe et de grandeur avec
Divine Royal.
‫االستحامم‬ ‫كريم‬
‫اقي‬‫ر‬ ‫جد‬ ‫لطيف‬ ‫منظف‬ ‫كريم‬
.‫ائع‬‫ر‬‫ال‬ ‫رويال‬ ‫ديفني‬ ‫بعطر‬
‫الجسم‬ ‫مستحرض‬
‫اقي‬‫ر‬ ‫جد‬ ‫والجسم‬ ‫اليدين‬ ‫مستحرض‬
‫معطرة‬ ‫ملسة‬ ‫مينحها‬ ‫و‬ ‫البرشة‬ ‫يرطب‬
.‫الجذاب‬ ‫رويال‬ ‫بعطرديفني‬
4 5
  Eau de Toilette
Eclat Homme
75 ml.
‫للرجال‬ ‫إكال‬ ‫عطر‬
30173319 DH
  Eau de Toilette
Giordani Gold Man
75 ml.
‫مان‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫عطر‬
32155 369 DH
  Eau de Toilette
Mister Giordani
75 ml.
‫للرجال‬ ‫جيورداين‬ ‫ميسرت‬ ‫عطر‬
33654 369 DH
Cuirde
Barénia
Théde
l'Himalaya
FèveTonka
HESPÉRIDÉE ORIENTALE BOISÉE
GrapefruitGeraniumVétiver
AROMATIQUE FOUGÈRE
Bergamote VétiverPoivre Noir
VÉTIVER BOISÉE
‫وفروا‬
%60‫غاية‬ ‫إىل‬



Offre Spéciale Nouvel An 2020
!‫فقط‬ ‫درهم‬ 139
La Meilleure Offre
du Catalogue !
200 ‫بقيمة‬ ‫طلبية‬ ‫وضع‬ ‫عند‬
‫ستحصلون‬ ‫الكاطالوج‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫درهم‬
‫ب‬ ‫إختياركم‬ ‫من‬ ‫عطر‬ 1 ‫عىل‬
NATURAL
EXFOLIANTS
NATURAL
EXTRACTS
ECO-ETHICAL
SCREENING
NON-GMO RIGOROUS
SAFETY TESTING
STRICT EUROPEAN
STANDARDS
%
%
%
18 19
25 26
1211
54
17
22 23 24
27 28 29 30 31
2120
13 14 15 16
106 7 8 9
31 2
?
?
?
?
2
www
1
3
‫شهر‬ ‫من‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬ ‫خالل‬ ‫أنه‬ ‫تنسوا‬ ‫ال‬
.‫إنتظاركم‬ ‫يف‬ ‫مفاجأة‬ ‫عرض‬ ‫هناك‬ ‫يناير‬
‫سيتم‬ ‫يوم‬ ‫يف‬ ‫العرض‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫سيتم‬
‫عىل‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬ ‫عشوايئ‬ ‫بشكل‬ ‫إختياره‬
!‫صباحا‬ 10 ‫الساعة‬
!‫العرض‬ ‫من‬ ‫استفيدوا‬
‫ساعة‬ 24 ‫فقط‬ ‫لديكم‬
!‫بذلك‬ ‫للقيام‬
‫رمز‬ ‫بنسخ‬ ‫قوموا‬ ‫العرض‬ ‫رشوط‬ ‫إلكتشاف‬
‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ )QR( ‫الرسيعة‬ ‫االستجابة‬
:‫االنرتنت‬ ‫عىل‬ ‫موقعنا‬ ‫زوروا‬ ‫أو‬ ‫الصفحة‬
https://ma.oriflame.com/
january-surprise-offer
‫خطوة‬
‫خطوة‬
‫خطوة‬
‫شهر‬ ‫من‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬ ‫خالل‬
‫مفاجأة‬ ‫بعرض‬ ‫استفيدوا‬ ‫يناير‬
‫لفرتة‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫ليوم‬ ‫سيدوم‬
!‫محدودة‬
‫العرض‬ ‫من‬ ‫اإلستفادة‬ ‫كيفية‬
LaBeautéàlaSuédoise
célèbrevotreexpressionunique
Nous célébrons votre beauté individuelle et souhaitons vous aider à vous exprimer à votre manière.
C’est la raison pour laquelle nos produits ne suivent pas seulement les dernières tendances, mais
sont toujours créés en tant que produits hautement performants et fiables. Nous ne faisons jamais de
compromis en ce qui concerne la sécurité de nos consommateurs. Nous allons au-delà des normes
de sécurité mondiales les plus strictes pour vous protéger contre les ingrédients potentiellement
nocifs. Outre les 1300 ingrédients cosmétiques actuellement interdits par l'Union Européenne, nous en
excluons 60 autres qui peuvent constituer un danger sur vous.
CONTRÔLES
BIOLOGIQUES
EXFOLIANTS
NATURELS
EXTRAITS
NATURELS
NORMES
EUROPÉENNES TRÈS
STRICTES
NON-OGM TESTS DE SÉCURITÉ
TRÈS RIGOUREUX
Nous fournissons un
soutien continu à
l'association SOS
Villages d'Enfants.
Oriflame est un membre fier
de l'Association de Vente
Directe et représente le
plus haut niveau de
l'éthique des affaires.
Nous collaborons avec
Rainforest Alliance
pour n’utiliser que du
papier provenant des
forêts bien gérées.
Nous soutenons les
enfants et les jeunes
femmes par le biais de
nombreux programmes
d’éducation.
‫مفاجأة‬
	‫ر‬‫الشه‬
6 7
‫هنا‬ ‫الرمز‬ ‫بنسخ‬ ‫قوموا‬
‫االستجابة‬ ‫رمز‬ ‫من‬ ‫بالتحقق‬ ‫الشهر‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫أيضا‬ ‫قوموا‬
.‫آلخر‬ ‫حني‬ ‫من‬ )QR( ‫الرسيعة‬
.‫املفاجأة‬ ‫عرضنا‬ ‫من‬ ‫اإلستفادة‬ ‫و‬ ‫إلكتشاف‬ ‫الوحيدة‬ ‫الطريقة‬ ‫إنها‬
Lors du développement de nos produits cosmétiques, nous appliquons toujours une série de normes strictes :
SET
31189
Intense Black


33670
Black
31189IntenseBlack
33670Black
1
2
8 9
  Mascara Double
Effet The ONE
8 ml.
‫ذو‬ ‫وان‬ ‫ذي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬
‫املزدوج‬ ‫التأثري‬
  115 DH
‫الخاصة‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ملاسكا‬ ‫الطول‬ ‫فرشاة‬ ‫استخدمي‬
‫استخدمي‬ ‫ثم‬ ،‫ائع‬‫ر‬ ‫بشكل‬ ‫الرموش‬ ‫إطالة‬ ‫و‬ ‫لتحديد‬
.‫طويال‬ ‫تدوم‬ ‫هائلة‬ ‫لنتيجة‬ ‫الحجم‬ ‫فرشاة‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬
‫من‬ ‫إنطالقا‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬ ‫قلم‬ ‫استخدمي‬
‫عىل‬ ‫الخارج‬ ‫باتجاه‬ ‫للعني‬ ‫الداخيل‬ ‫الركن‬
.‫الرموش‬ ‫خط‬ ‫طول‬
‫إحتفالية‬ ‫إطاللة‬
  Stylo Eyeliner
Résistant à l'Eau
The ONE
1.6 g.
‫للامء‬ ‫مقاوم‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬ ‫قلم‬
‫وان‬ ‫دي‬
  105 DH
Parce que elle est si
spéciale
LONGUEUR
+60%*
‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬
‫األوىل‬ ‫الطبقة‬ ‫ضعي‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫املاسكا‬ ‫لفتح‬ ‫الغطاء‬ ‫اديري‬
‫الطول‬ ‫و‬ ‫للتحديد‬
‫مام‬ ‫مكانه‬ ‫إىل‬ ‫ا‬‫ر‬‫املاسكا‬ ‫غطاء‬ ‫اعيدي‬
‫قومي‬ .‫الثاين‬ ‫الغطاء‬ ‫فتح‬ ‫لك‬ ‫سيتيح‬
‫مذهل‬ ‫لحجم‬ ‫النهائية‬ ‫الطبقة‬ ‫بوضع‬
‫الطول‬ ‫و‬ ‫الحجم‬ :‫بنتيجتني‬
‫اليرن‬ ‫آي‬
DU
VOLUME
JUSQU'À
11 FOIS
PLUS*
Le mannequin porte : Correcteur IlluSkin The ONE 30615
Fair Light, Fond de Teint Illuskin Aquaboost The ONE IP20 33154
Vanilla, Rouge à Lèvres Mat The ONE Lip Sensation Velvet 38460
Silky Rose, Stylo Eyeliner Résistant à l'Eau The ONE 33670 Black,
Mascara Double Effet The ONE 31189 Intense Black.
Offrir l'ensemble The ONE à une
amie ou à vous même ? Après
tout, chacune de nous aimerait
bien avoir un mascara
allongeant et un eyeliner
résistant à l'eau.
‫املجموعة‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫ميكنكم‬
‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬ ‫من‬ ‫املكونة‬
‫اليرن‬ ‫آي‬ ‫قلم‬ ‫و‬
%55‫بخصم‬
99DH :‫املجموعة‬ ‫سعر‬
‫الطبيعية‬‫بالرموش‬‫مقارنة‬‫رسيري‬‫اختبار‬*
‫تدوم‬ ‫خطوطا‬ ‫مينح‬
‫غنيا‬ ‫لونا‬ ‫و‬ ‫طويال‬
‫للامء‬ ‫مقاومة‬ ‫تركيبة‬
761543 :‫املجموعة‬ ‫رمز‬


32323 Bright Berry 32324 Dusky Rose 32325 Forever Red32318 Pink Touch35238 Light Ivory Neutral 35239 Rose Nude Cool35236 Soft Vanilla Warm35235 Rose Porcelain Cool
32325ForeverRed
32324DuskyRose
32323BrightBerry
32318PinkTouch
1110
‫بفضل‬ ‫برشتك‬ ‫حامية‬ ‫عيل‬ ‫اعميل‬ •
ProSkin Pollution Shield ‫مركب‬
18 ‫الشمس‬ ‫من‬ ‫الحامية‬ ‫عامل‬ ‫و‬
*
‫ات‬‫ر‬‫م‬ 5 ‫ب‬ ‫اقا‬‫رش‬‫إ‬ ‫أكرث‬ ‫برشة‬ •
‫عالمات‬ ‫من‬ 8 ‫ظهور‬ ‫من‬ ‫يحد‬ •
**
‫السن‬ ‫تقدم‬
Le luxe
épuré pour
elle
Le fond de teint anti âge
soyeux ou un rouge à lèvres
mat sensationnel. Choisissez
la qualité afin de témoigner
de sa valeur dans votre vie.
Lemannequinporte:FonddeTeintAntiÂgeGiordani
GoldIP832047Porcelain,RougeàLèvresGiordaniGold
IconicMatIP1232325ForeverRed,36217MatteBlack,
CorrecteurGiordaniGoldMaterCreation35115Cool
Porcelain.
  Rouge à Lèvres
Giordani Gold
Iconic Mat IP 12
4 g.
‫جيورداين‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬
12 ‫حامية‬ ‫بعامل‬ ‫جولد‬
  139 DH
75 DH
  Fond de Teint
Giordani Gold
MasterCreation
30 ml.
‫جيورداين‬ ‫األساس‬ ‫كريم‬
‫كريشن‬ ‫ماسرت‬ ‫جولد‬
  239 DH
129 DH
‫مات‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬
‫لتغذية‬ ‫األركان‬ ‫زيت‬ ‫مع‬
.‫الشفاه‬ ‫برشة‬ ‫تجديد‬ ‫و‬
‫وفروا‬
%45
‫فوري‬‫بشكل‬‫و‬‫أكرث‬‫ات‬‫ر‬‫م‬5‫ب‬‫البرشة‬‫اقة‬‫رش‬‫إ‬‫تحسني‬‫عىل‬‫قدرتة‬‫رسيريا‬‫أثبتت‬***
IP
12
IP
18
‫أساس‬ ‫كريم‬
‫املستهلكني‬‫ر‬‫اختبا‬*
 Eau de Toilette Venture
Allez au-delà de vos peurs et montrez au monde
votre côté courageux avec l’Eau de Toilette au
parfum frais Venture. La signature de la Menthe
Poivrée rafraîchissante procure une dose immédiate
de confiance, tandis que la Damiana et le Bois de
Cèdre injectent des facettes de la sensualité
masculine. 100 ml.
‫فانتشور‬ ‫عطر‬
32503 235 DH
12 13
‫وفروا‬%55
!‫فقط‬ ‫اآلن‬
99 DH
!‫إكتشفوين‬
‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬
!‫العطر‬ ‫لتجربة‬
ORIENTALE HESPÉRIDÉE BOISÉE
Les atouts essentiels pour
un esprit courageux
L'Eau de Toilette Venture agréablement tonifiante et
rafraîchissante, peut vous inspirer pour vous lancer
avec confiance vers l’inconnu. Un cadeau idéal pour
les hommes audacieux à la personnalité magnétique.
Menthe PoivréeRacine de Damiana Cèdre
=
1514
Pêche de vigne provençale
Musc
Freesia Blanc
FLORALE FRUITÉE VERTE
‫باملجان‬
‫باملجان‬
!‫إكتشفوين‬
‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬
!‫العطر‬ ‫لتجربة‬
 

‫الجسم‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬
‫إكال‬ ‫لعطر‬ ‫الزهرية‬ ‫األناقة‬ ‫مع‬
‫أند‬ ‫ويك‬ ‫فام‬
‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫كريم‬
‫املرشق‬ ‫الياسمني‬ ‫قلب‬ ‫مع‬
  Eau de Toilette Eclat
Femme Weekend
50 ml.
‫إند‬ ‫ويك‬ ‫فام‬ ‫إكال‬ ‫عطر‬
31293 319 DH
249 DH
  Crème Parfumée
pour le Corps Eclat
Femme Weekend
250 ml.
‫فام‬ ‫إكال‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫كريم‬
‫إند‬ ‫ويك‬
34088 115 DH
  Spray Parfumé pour
le Corps Eclat Femme
Weekend
75 ml.
‫فام‬ ‫إكال‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬
‫إند‬ ‫ويك‬
37771 102 DH
Expérimentez le vrai sens de la joie de
vivre. Imaginez une promenade dans les
rues parisiennes avec le beau parfum vif
mais élégant Eclat Weekend. Avec cet
assortiment de produits, vous allez
dégager une sophistication qui dure et
perdure.
Faîte-vous plaisir avec
style et élégance
‫فام‬ ‫إكال‬ ‫عطر‬ ‫اء‬‫رش‬ ‫عند‬
‫عىل‬ ‫ستحصلون‬ ‫إند‬ ‫ويك‬
‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬ ‫و‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬
‫للجسم‬
!‫باملجان‬
‫باملجان‬
16 17
‫البرشة‬ ‫حامية‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ •
‫البيئية‬ ‫ار‬‫رض‬‫األ‬ ‫من‬
‫يهدئ‬ ‫و‬ ‫اقة‬‫رش‬‫اإل‬ ‫يحسن‬ •
‫البرشة‬
‫حاجز‬ ‫تعزيز‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ •
‫الليل‬ ‫أثناء‬ ‫البرشة‬
‫مكثف‬ ‫بشكل‬ ‫البرشة‬ ‫يرطب‬ •
‫تهدئتها‬ ‫عىل‬ ‫يعمل‬ ‫و‬
PEAU SÈCHE / SENSIBLE
Une crème peut être un cadeau
formidable. Deux crèmes aux
formules complémentaires c'est
encore mieux ! Offrez-lui la routine
parfaite, simple et efficace qui
apaise, hydrate la peau sensible
et sèche et améliore son éclat. Elle
le mérite amplement.
‫طرف‬ ‫عىل‬ ‫الكريم‬ ‫من‬ ‫كمية‬ ‫ضعي‬
‫البرشة‬ ‫عىل‬ ‫توزيعها‬ ‫يف‬ ‫ابدأي‬ ‫و‬ ‫أصابعك‬
‫و‬ ‫صباح‬ ‫كل‬ ‫نظيفة‬ ‫برشة‬ ‫عىل‬ ‫العنق‬ ‫و‬
‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬ ‫مساء‬
‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬
  Crème de Jour
Apaisante pour Peau
Sèche/ Sensible Optimals
Hydra Care
50 ml.
/‫الجافة‬ ‫للبرشة‬ ‫مهدئ‬ ‫النهار‬ ‫كريم‬
‫كري‬ ‫ا‬‫ر‬‫هيد‬ ‫أوبتياملز‬ ‫الحساسة‬
32468 160 DH
  Crème de Nuit
Apaisante pour Peau
Sèche/ Sensible Optimals
Hydra Care
50 ml.
/‫الجافة‬ ‫للبرشة‬ ‫مهدئ‬ ‫الليل‬ ‫كريم‬
‫كري‬ ‫ا‬‫ر‬‫هيد‬ ‫أوبتياملز‬ ‫الحساسة‬
32469 160 DH
‫نبات‬ ‫عىل‬ ‫يحتوي‬
،‫الكستناء‬ ،‫الخلنج‬
B4 ‫و‬ E ‫الفيتامني‬
‫الشيا‬ ‫زبدة‬ ‫و‬
‫نباتية‬ ‫مكونات‬
La sensibilité
a besoin de soin
‫و‬ ‫النهار‬ ‫كريم‬ ‫مجموعة‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫ميكنكم‬
‫كري‬ ‫ا‬‫ر‬‫هيد‬ ‫أوبتياملز‬ ‫الليل‬ ‫كريم‬
%50‫بخصم‬
159DH :‫املجموعة‬ ‫سعر‬
‫مهدئ‬ ‫النهار‬ ‫كريم‬
‫مهدئ‬ ‫الليل‬ ‫كريم‬
761544 :‫املجموعة‬ ‫رمز‬


TOUT ÂGE
Apportez de la
polyvalence à votre
style jour et nuit
18
‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫و‬‫م‬‫ج‬‫مل‬‫ا‬ ‫يل‬‫م‬‫ك‬‫أ‬
‫ة‬‫ب‬‫ي‬‫ق‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ع‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ف‬‫ن‬
‫ة‬‫د‬‫ج‬‫وا‬‫ت‬‫مل‬‫ا‬
‫ق‬‫ب‬‫سا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ج‬‫و‬‫ل‬‫طا‬‫كا‬‫ل‬‫ا‬ ‫يف‬
  Sac Banane Exotic
PU, doublure en polyester.
L21xW6xH12cm.
‫إكزوتيك‬ ‫حقيبة‬
38290 219 DH
129 DH
Le SUMMUM du Chic !
Porté dans le monde entier, pratique et très tendance !
‫كتف‬ ‫حقيبة‬ ‫الخرص‬ ‫عىل‬ ‫تحمل‬ ‫حقيبة‬ ‫ام‬‫ز‬‫ح‬ ‫و‬ ‫حقيبة‬
‫السلسلة‬ ‫الة‬‫ز‬‫إ‬ ‫بعد‬
‫لون‬ ‫ذو‬ ‫مبطن‬ ‫نسيج‬
‫المع‬ ‫أسود‬
‫قابلة‬ ‫ذهبية‬ ‫سلسلة‬
‫للتعديل‬
‫للتعديل‬ ‫قابلة‬ ‫ابة‬‫رش‬ ‫اط‬‫ر‬‫أق‬
‫أو‬
‫الفاخرة‬ ‫اط‬‫ر‬‫األق‬ :‫صباحية‬ ‫إطاللة‬
‫مبفردها‬ ‫الزمردي‬ ‫األخرض‬ ‫اللون‬ ‫ذات‬
‫ميكن‬ :‫مسائية‬ ‫إطاللة‬
‫السفيل‬ ‫الجزء‬ ‫إظافة‬
‫األناقة‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬
  Boucles d'Oreilles Exotic
Métal, pierre en verre, sans
Nickel. Total L9.9cm; poste H 1,6
cm; pompon 7,7cm.
‫إكزوتيك‬ ‫اط‬‫ر‬‫أق‬
38263 155 DH
92 DH
  Collier Exotic
Métal, sans nickel. Total
L141.5cm; pompons 8.2cm
‫إكزوتيك‬ ‫عقد‬
38277 175 DH
105 DH
‫إفتتاحي‬ ‫عرض‬
‫حرصي‬
‫اآلن‬ ‫جربوه‬
‫جديد‬ÉDITION LIMITÉE
‫وفروا‬%40
‫مبفرده‬ ‫العقد‬ :‫صباحية‬ ‫إطاللة‬
‫ابات‬‫رش‬‫ال‬ ‫تركيب‬ :‫مسائية‬ ‫إطاللة‬
‫بالعقد‬ ‫املرفقة‬
‫للتعديل‬ ‫قابلة‬ ‫ابة‬‫رش‬ ‫اط‬‫ر‬‫أق‬
‫أو‬
1 ‫يف‬ ‫إطالالت‬ 3
1 ‫يف‬ ‫إطالالت‬ 2
1 ‫يف‬ ‫إطالالت‬ 2
 Baume Protecteur Tender
Care à l'Huile du Noyau
d'Abricot
15 ml.
‫نواة‬ ‫بزيت‬ ‫كري‬ ‫تيندر‬ ‫الحامية‬ ‫بلسم‬
‫املشمش‬
34875 59 DH
29 DH
!‫إكتشفوين‬
‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬
!‫العطر‬ ‫لتجربة‬
TENDER CARE
AIMÉ DEPUIS 1980
UNE NOUVEAU MEMBRE DANS LA
FAMILLE TENDER CARE
Les Abricots sont surtout connus pour leur chair sucrée, mais les noyaux
offrent de nombreuses propriétés qui embellissent la peau ! L'Huile Naturelle
du Noyau d'Abricot a un grand potentiel anti oxydant et est riche en acides
gras qui aident à hydrater et à nourrir la peau, ce qui la rend idéale pour la
peau sèche ou les lèvres.
‫للبرشة‬ ‫كمرطب‬ • ‫للشفاه‬ ‫كبلسم‬ • ‫الشامل‬ ‫الكريم‬ ‫استخدمي‬
‫الخشنة‬ ‫األصابع‬ ‫لبرشة‬ ‫ككريم‬ • ‫الجافة‬
‫نواة‬ ‫زيت‬ ‫عىل‬ ‫يحتوي‬
‫الطبيعي‬ ‫املشمش‬
Obtenez la douceur veloutée
des Abricots
‫جديد‬ÉDITION LIMITÉE
‫إفتتاحي‬ ‫عرض‬
‫حرصي‬
‫اآلن‬ ‫جربوه‬
NATURAL APRICOT
KERNEL OIL
20
  Dentifrice Blanchissant
Optifresh System 8
Crystal White
100 ml.
‫لألسنان‬ ‫مبيض‬ ‫معجون‬
31131 65 DH
  Déodorant Anti
Transpirant Activelle Invisible
50 ml.
‫إنفيزيبول‬ ‫أكتيفيل‬ ‫العرق‬ ‫مزيل‬
33141 62 DH
  Gommage Exfoliant
Essentials Fairness
100 ml.
‫إسينشيالز‬ ‫امليتة‬ ‫الخاليا‬ ‫مزيل‬
‫فرينيس‬
32700 62 DH
‫أي‬ ‫تسبب‬ ‫ال‬ ‫طبيعية‬ ‫جزيئات‬ *
‫البيئة‬ ‫عىل‬ ‫رضر‬
*
‫طبيعية‬ ‫حبيبات‬ ‫عىل‬ ‫يحتوي‬
‫البرشة‬ ‫ينعش‬
‫الخاليا‬ ‫مزيل‬
‫امليتة‬
***
‫يوما‬ 14 ‫خالل‬ ‫بياضا‬ ‫اكرث‬ ‫اسنان‬
‫املستهلكني‬ ‫ات‬‫ر‬‫اختبا‬ ‫اىل‬ ‫استنادا‬***
‫األسنان‬ ‫معجون‬
**
Prouvé cliniquement
‫تدوم‬ ‫حامية‬ ‫ويوفر‬ ‫برسعة‬ ‫يجف‬
**
‫ساعة‬ 48 ‫غاية‬ ‫إىل‬
48
* ‫للبقع‬ ‫مقاومة‬ ‫تقنية‬ •
* ‫املالبس‬ ‫عىل‬ ‫مرئية‬ ‫بقايا‬ ‫أو‬ ‫آثار‬ ‫أية‬ ‫يرتك‬ ‫ال‬ •
.‫املستهلكني‬ ‫اختبار‬ *
‫العرق‬ ‫مزيل‬
‫وفروا‬%65
‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫ميكنكم‬
‫ب‬ ‫منتجات‬ 3 ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫مجموعة‬
59DH
22
:‫املجموعة‬ ‫رمز‬761545
À l’aide de l’appareil photo integrée de votre téléphone,
essayez virtuellement les produits de maquillage The
ONE. Ajoutez ensuite vos préférés au panier
et achetez-les. C'est simple et si facile !
L'application Assistant Maquillage est disponible sur iOS et Android. TÉLÉCHARGEMENT
GRATUIT
Révélez votre beauté intérieure avec les produits de
maquillage Oriflame. Découvrez le plaisir d'utiliser des
produits de qualité avec des formules intensément
nourrissantes qui vous offrent un beau look audacieux que
vous recherchiez.
IP
20
*Testconsommateursauprèsde65femmes.
‫بتغطية‬ ‫أساس‬ ‫كريم‬
‫ترطيب‬ ‫و‬ ‫متوسطة‬
.‫فعال‬
  Fond de Teint Illuskin
Aquaboost The ONE IP20
30 ml.
‫الشمس‬ ‫من‬ ‫حامية‬ ‫بعامل‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫أساس‬ ‫كريم‬
20
  159 DH
85 DH
  Pinceau pour
Application Précise
Spécial Fond de Teint
Longueur: 16,5 cm.
Diamètre: 1,3 cm.
‫األساس‬ ‫كريم‬ ‫لوضع‬ ‫خاصة‬ ‫فرشاة‬
29674 125 DH
75 DH


33154
Vanilla
33155
Porcelain
33156
Fair Nude
33157
Nude Pink
45%
‫وفروا‬
‫إحساسا‬ ‫البرشة‬ ‫مينح‬
‫غاية‬ ‫إىل‬ ‫بالرتطيب‬
*
‫ساعات‬ 8
‫الخاصة‬ ‫الفرشاة‬ ‫إستخدام‬
‫األساس‬ ‫كريم‬ ‫بوضع‬
‫ات‬‫ري‬‫الشع‬ ‫شكل‬ ‫يسمح‬
‫املعقوف‬ ‫و‬ ‫املسطح‬
،‫دقيق‬ ‫بإستعامل‬
‫موحد‬ ‫و‬ ‫رسيع‬
‫صيغ‬ ‫من‬ ‫ملجموعة‬
‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫مبا‬ ‫األساس‬ ‫كرميات‬
.‫الكرميية‬ ‫و‬ ‫السائلة‬
33154Vanilla
TECHNOLOGIE GEL
Associe la nutrition d'une huile
avec la fraîcheur de l'eau pour
un toucher doux et une
sensation viviante.
ACTIF DE L'EAU DE SOURCE
NATURELLE
L'eau glaciaire pure riche en
minéraux est encapsulée dans les
liposomes pour une pénétration
efficace dans la peau et une
hydratation qui dure.
‫برتكيبة‬
‫خفيفة‬ ‫جد‬
‫متتصه‬
‫بسهولة‬ ‫البرشة‬
‫منعش‬
‫يقاوم‬
‫الرطوبة‬
IP 20
‫غاية‬ ‫إىل‬
MAQUILLAGE
MAQUILLAGE
29
.‫قوي‬ ‫لون‬ •
.‫كرميية‬ ‫جد‬ ‫صيغة‬ •
.‫الشفاه‬ ‫لرتطيب‬ ‫الهيالورونيك‬ ‫حمض‬ ‫مع‬ •
‫منتصف‬ ‫من‬ ‫إبتدءا‬
‫الشفاه‬
‫بتحديد‬ ‫قومي‬ ،‫العلوية‬
‫باستخدام‬ ‫الشفة‬ ‫شكل‬
‫إتباع‬ ‫مع‬ ‫صغرية‬ ‫خطوط‬
.‫الطبيعي‬ ‫الشفاه‬ ‫خط‬
:‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬
‫عىل‬ ‫العملية‬ ‫كرري‬
‫السفلية‬ ‫الشفاه‬
.‫كامل‬ ‫بشكل‬ ‫لتحديدها‬
‫الشفاه‬ ‫محدد‬ ‫استخدمي‬
‫بالكامل‬ ‫شفتيك‬ ‫مللء‬
.‫قوة‬ ‫أكرث‬ ‫لنتيجة‬
41156
Audacious Brown
41155
Plum Opulence
41154
Smooth Burgundy
41156 Audacious Brown
41155 Plum Opulence
41153 Red Carpet
41154 Smooth Burgundy
DÉFINISSEZ VOS LÈVRES
AVEC STYLE GRÂCE AU
CRAYON À LÈVRES
COLOUR STYLIST ULTIMATE
‫جديد‬
 Crayon à lèvres The
ONE
0.28 g.
‫وان‬ ‫دي‬ ‫للشفاه‬ ‫محدد‬
  75 DH
39 DH
41153
Red Carpet
‫إفتتاحي‬ ‫عرض‬
‫حرصي‬
‫اآلن‬ ‫جربوه‬
‫وفروا‬%4526
2
12
3
1
2
3
1
1
28
COULEUR PARFAITE QUI DURE
MÊME PAR TEMPS HUMIDE !
24HEURES*
‫ظالل‬3
‫جديدة‬
‫جديدة‬ ‫ظالل‬3
34795 Solar Gold
34794 Flashy Rose
34796 Cosmic Blue
‫أديري‬ - ‫اة‬‫رب‬‫للم‬ ‫حاجة‬ ‫ال‬
‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫فقط‬
.‫األلوان‬ ‫من‬ ‫املزيد‬
‫خالية‬ ‫ناعمة‬ ‫كرميية‬ ‫تركيبة‬
*‫العيوب‬ ‫من‬
‫االستعامل‬ ‫سهل‬
* ‫املزج‬ ‫و‬
‫يف‬ ‫حتى‬ ‫يدوم‬ ‫و‬ ‫مثايل‬
* ‫الرطبة‬ ‫األجواء‬
‫للامء‬ ‫مقاومة‬
* Test consommateurs sur 68 femmes
 Batônnet Fard à Paupières The ONE
Colour Unlimited
The ONE célèbre le Bâtonnet Fard à Paupières
dans de nouvelles teintes spéciales saison des
fêtes. Sa formule onctueuse est facile à utiliser
et dure toute la journée. Des nuances métalliques
pour impressionner vos proches durant cette
saison. La formule se conforme avec la peau pour
des résultats uniformes. Les incontournables
pour améliorer votre look festif. 1.2 g.
‫أنليميتد‬ ‫كولور‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫الجفون‬ ‫ظالل‬ ‫قلم‬
  85 DH
45 DH
31582
CharcoalDusk
31580
MauveLava
31578
ArcticSilver
31577
IcedSand
34796
CosmicBlue
34795
SolarGold
34794
FlashyRose
:‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬
%45
‫وفروا‬
!‫جديدة‬ ‫ألوان‬ ‫لتجريب‬ ‫الوقت‬ ‫حان‬
‫جريء‬ ‫مبكياج‬ ‫تألقي‬
‫جذاب‬ ‫و‬
‫الظل‬ ‫رأس‬ ‫بإدارة‬ ‫قومي‬
‫ثم‬ )34795( ‫رمز‬ ”Solar Gold“
‫من‬ ‫إنطالقا‬ ،‫الجفن‬ 3/1 ‫عىل‬ ‫ضعيه‬
.‫الداخيل‬ ‫الركن‬
‫رمز‬ ”Flashy Rose“ ‫الظل‬ ‫ضعي‬
.‫الجفن‬ ‫من‬ ‫األوسط‬ ‫الجزء‬ ‫عىل‬ )34794(
‫باستعامل‬ ‫معا‬ ‫الظلني‬ ‫إمزجي‬
.‫األصبع‬
‫رمز‬ ”Cosmic Blue“ ‫الظل‬ ‫ضعي‬
‫إمزجي‬ .‫الخارجي‬ ‫الركن‬ ‫عىل‬ )34796(
.‫األبعاد‬ ‫متعددة‬ ‫إلطاللة‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫جيدا‬
Lemannequinporte:BatônnetFardà
PaupièresTheONEColourUnlimited34794
FlashyRose,BatônnetFardàPaupièresTheONE
ColourUnlimited34795SolarGold,BatônnetFard
àPaupièresTheONEColourUnlimited34796
CosmicBlue,RougeàLèvresTheONEColour
Obsession35155NudeAppeal,CrèmeA-ZHydra
BrightTheONEIP3035059Porcelain,Stylo
EyelinerRésistantàl'EauTheONE33670Black.
MAQUILLAGE
3130
DES OUTILS ET DES
ASTUCES QUI VONT
METTRE EN AVANT LE
MAQUILLAGE DE VOS YEUX
1 2 3 4
  Peigne Spécial Utilisation Précise
sur les Sourcils et les Cils
Longueur: 13 cm. Diamètre: 0,7 cm.
‫الرموش‬ ‫و‬ ‫الحواجب‬ ‫عىل‬ ‫لإلستعامل‬ ‫خاص‬ ‫مشط‬
29592 52 DH
29 DH
‫الحواجب‬ ‫عىل‬ ‫املشط‬ ‫استخدمي‬
.‫لتفريقها‬ ‫الرموش‬ ‫عىل‬ ‫و‬ ،‫لتحديدها‬
‫إستدامة‬
‫املستهلك‬ ‫عىل‬ ‫آمنة‬ ‫هي‬ ‫فرشنا‬ ‫جميع‬
:‫البيئة‬ ‫عىل‬ ‫و‬
،‫البالستيك‬ ‫من‬ ‫خالية‬ -
‫الكيميائية‬ ‫املواد‬ ‫من‬ ‫خالية‬ -
،‫الضارة‬ ‫واألصباغ‬
‫املصدر‬ ‫ذات‬ ‫املواد‬ ‫من‬ ‫خالية‬ -
.‫الثانوية‬ ‫املنتجات‬ ‫أو‬ ‫الحيواين‬
.‫مستدامة‬ ‫منتجات‬ ‫أنها‬ ‫يعني‬ ‫هذا‬
‫حسب‬ ‫سميك‬ ‫أو‬ ‫رفيع‬ ‫خط‬ ‫برسم‬ ‫قومي‬
.‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫تريدين‬ ‫التي‬ ‫اإلطاللة‬
‫املتعددة‬ ‫ا‬‫ر‬‫املاسكا‬ ‫استخدمي‬
‫لحجم‬ ‫و‬ ‫رسيعة‬ ‫لنتيجة‬ ‫الفوائد‬
‫رموش‬ :‫النتيجة‬ .‫إضافيني‬ ‫وطول‬
‫بشكل‬ ‫مقوسة‬ ‫و‬ ‫كثيفة‬ ،‫طويلة‬
.‫جذاب‬
‫املزج‬ ‫و‬ ‫للمشط‬ ‫الفرشاة‬ ‫استخدمي‬ ‫اليرن‬‫اآلي‬ ‫خط‬ ‫املناسبة‬ ‫ا‬‫ر‬‫املاسكا‬ ‫اختاري‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬ ‫مع‬ ‫النهائية‬ ‫اللمسة‬ ‫أضيفي‬
‫الحواجب‬
‫عىل‬ ‫برفق‬ ‫الفرشاة‬ ‫مرري‬
‫و‬ ‫ات‬‫ري‬‫الشع‬ ‫لتفريق‬ ‫الحواجب‬
.‫اليوم‬ ‫طوال‬ ‫سامكتها‬ ‫تحديد‬
31586
Black
  EyeLiner Wonder
The ONE
2.5 ml.
‫واندر‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬
  79 DH
49 DH
  Mascara Sourcils The ONE
5 ml.
‫وان‬ ‫دي‬ ‫للحواجب‬ ‫ا‬‫ر‬‫مسكا‬
  105 DH
69 DH
33694
Deep Brown
33693
Medium Brown
‫بنسبة‬ ‫أكرب‬ ‫حجم‬
%33†
‫رمش‬ ‫لكل‬
  Mascara 5 en 1 Résitant à
l'Eau The ONE Wonder Lash
8 ml.
‫الش‬ ‫ووندر‬ ‫وان‬ ‫دي‬ 1 ‫يف‬ 5 ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬
‫للامء‬ ‫املقاومة‬
34441 105 DH
59 DH
34441
Black
†
TestéCliniquement
%
40
‫وفروا‬‫غاية‬ ‫إىل‬
33694
DeepBrown
MAQUILLAGE




IP
30
3332
‫فوائد‬ ‫مع‬ ‫كريم‬
‫العناية‬ ‫و‬ ‫املكياج‬ ‫بني‬ ‫مزيج‬
،‫الحامية‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬ ‫بالبرشة‬
.‫الرتطيب‬ ‫و‬ ‫التغطية‬
35059
Porcelain
CrystalBright ‫مركب‬
‫البرشة‬ ‫لون‬ ‫تفتيح‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬
35060
Nude
35061
Beige
35155 Nude Appeal 35162 Red Fever
35163 Purple Power 35474 Beige Blush
35475 Pink Frenzy 35476 Gorgeous Violet
35477 Wild Red 35478 Taupe Attraction
‫مات‬ ‫نتيجة‬ •
‫الجفاف‬ ‫يسبب‬ ‫ال‬ ‫الستعامل‬ ‫مصمم‬ •
‫طويال‬ ‫دوم‬ ‫لنتيجة‬ ‫مصمم‬ •
‫كأحمر‬ ‫متاما‬ ‫كاملة‬ ‫تغطية‬ ‫ليمنح‬ ‫مصمم‬ •
‫الشفاه‬
38459 Mellow Nude 38460 Silky Rose
38461 Pink Satin 38462 Plush Mauve
38463 Orange Suede 38464 Red Velour
38465 Soft Cherry 38466 Velvet Plum
‫جديد‬
Vous avez
aimé la BB ?
Essayez la
A-Z !
  Crème A-Z Hydra Bright The ONE IP 30
30 ml.
‫الشمس‬ ‫من‬ ‫حامية‬ ‫بعامل‬ ‫ايت‬‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫هيد‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫كريم‬
‫البرشة‬ ‫للون‬ ‫مفتحة‬ ‫خاصية‬ ‫و‬ 30
  129 DH
75 DH
  Rouge à Lèvres The
ONE Colour Obsession
3.7 g.
‫أوبسشني‬ ‫كولور‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬
  139 DH
89 DH
‫سهم‬ ‫شكل‬ ‫عىل‬ ‫رأس‬ ‫تصميم‬ ‫تم‬ •
.‫الدقة‬ ‫من‬ ‫مزيدا‬ ‫ليمنح‬
‫املقوس‬ ‫الفرشاة‬ ‫شكل‬ ‫يضمن‬ •
.‫كاملة‬ ‫تغطية‬
‫مبتكرة‬ ‫فرشاة‬
  Rouge à Lèvres Mat The ONE Lip
Sensation Velvet
5 ml.
‫فيلفيت‬ ‫سانسيشن‬ ‫ليب‬ ‫مات‬ ‫بنتيجة‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬
  139 DH
89 DH
‫المعة‬ ‫نتيجة‬ ‫متنح‬ ‫و‬ ‫الشفاه‬ ‫عىل‬ ‫خفيفة‬ ‫صيغة‬ •
‫ساعات‬ 8 ‫ملدة‬ ‫يدوم‬ ‫الترطيب‬ •
‫مذهلة‬ ‫جريئة‬ ‫ألوان‬ •
‫المع‬ ‫جل‬ ‫شكل‬ ‫عىل‬ ‫نتيجة‬
ChromaLoad ‫تقنية‬
،‫العادي‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬ ‫مع‬ ‫باملقارنة‬
‫عىل‬ ‫أوبسيشن‬ ‫كولور‬ ‫يحتوي‬
‫مينح‬ ‫مام‬ ،‫األصباغ‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫أقىص‬
!‫مذهلة‬ ‫ملونة‬ ‫نتيجة‬
‫حريرية‬ ‫مات‬ ‫نتيجة‬
 

%
40
‫وفروا‬
35162RedFever
38463OrangeSuede
35060 Nude
MAQUILLAGE
35
33364 Nonstop Nude
33373 Persistent Plum
33372 Endless Cherry
33367 Forever Fuchsia
‫ظالل‬ 3
‫جديدة‬
33365PerennialPink
33370EternalFlame
33371ResoluteRed
34
33365 Perennial Pink
33370 Eternal Flame
33371 Resolute Red
‫جديدة‬ ‫ظالل‬ 3
Le mannequin porte : Rouge à
Lèvres Super Mat Colour Unlimited
The ONE 33371 Resolute Red.
60%
ROUGE À LÈVRES
NOURRISSANT
ULTRA MAT
:‫املستهلكني‬ ‫ات‬‫ر‬‫اختبا‬ ‫عىل‬ ‫استنادا‬
‫ائعة‬‫ر‬ ‫مات‬ ‫نتيجة‬ •
‫كاملة‬ ‫تغطية‬ •
‫طويال‬ ‫تدوم‬ ‫نتيجة‬ •
‫مريح‬ ‫جد‬ ‫إستعامل‬ •
 Rouge à Lèvres Super Mat
Colour Unlimited The ONE
Rouge à lèvres ultra mat avec
une haute couvrance et une
longue tenue, infusé au
Complexe nourrissant LipSoft
Moisture Plus. S'applique en
douceur et avec précision et ne
tache pas et ne perd pas sa
couleur, jusqu'à 11 heures de
perfection matte extrêmement
confortable à l'utilisation. Testé
par les consommateurs. 1.7 g.
‫وان‬ ‫دي‬ ‫مات‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬
  105 DH
39 DH
MAQUILLAGE
‫وفروا‬
11HEURES*
* Test consommateurs.
4136
33112
Bronze Glow
33111 Coral
Glow
:‫الشفاه‬
‫الشفة‬ ‫حول‬ ‫ضعيه‬
.‫أكرب‬ ‫تبدو‬ ‫يك‬ ‫العليا‬
:‫الوجنتني‬
.‫الوجه‬ ‫محيط‬
:‫العنق‬ ‫خط‬
‫الرقبة‬ ‫أسفل‬ ‫ضعيه‬
.‫ازها‬‫ر‬‫إلب‬
:‫الكتفني‬
‫الرقبة‬ ‫عضمة‬ ‫عىل‬
.‫مضيئة‬ ‫ملسة‬ ‫إلضافة‬
:‫الحواجب‬
‫اوية‬‫ز‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫ضعيه‬
‫عىل‬ ‫و‬ ‫للحاجب‬ ‫الخارجية‬
.‫الحاجب‬ ‫عضمة‬
:‫العينني‬
.‫املتحرك‬ ‫الجفن‬ ‫عىل‬ ‫ضعيه‬
:‫األنف‬
.‫وجهك‬ ‫مالمح‬ ‫لتحديد‬
:‫الذقن‬
‫ار‬‫ر‬‫إب‬ ‫يف‬ ‫سيساهم‬
‫و‬ ‫السفىل‬ ‫الشفة‬
.‫أكرب‬ ‫تبدو‬ ‫جعلها‬
‫املثالية‬ ‫األماكن‬
:‫الهاياليرت‬ ‫لوضع‬
‫مرشقا‬ ‫ا‬‫ر‬‫مظه‬ ‫مينح‬ •
‫للبرشة‬ ‫صحيا‬ ‫و‬
‫الجافة‬ ‫البرشة‬ ‫يناسب‬ •
Ce bâtonnet bronzant
luxueux contient le Beurre
de Karité et s'applique
facilement sur votre peau
en l'infusant d'hydratation.
Contient une touche
scintillante pour illuminer
délicatement votre teint et
offrir une finition naturelle
digne d'un bon bain de
soleil. Disponible en deux
nuances séduisantes pour
correspondre à votre look
et à votre teint préférés.
 Bâtonnet Bronzant Crémeux
pour un Teint Radieux Giordani
Gold
5.5 g.
‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫مرشقة‬ ‫لبرشة‬ ‫كرميي‬ ‫مسمر‬
  219 DH
119 DH
33111CoralGlow
33112BronzeGlow
Lemannequinporte:33111CoralGlow,Fondde
TeintGiordaniGoldMetamorphosisIP735213Light
PorcelainCool,CorrecteurGiordaniGold
MaterCreation35115CoolPorcelain,EyeLiner
CalligraphieGiordaniGold30772Black,MascaraIconic
GiordaniGoldToutenUn32576Black,RougeàLèvres
GiordaniGoldIconicMatIP1232323BrightBerry.
TELLE UNE
BELLE
PEAU
BAIGNÉE
PAR LE
SOLEIL
39
‫إفتتاحي‬ ‫عرض‬
‫حرصي‬
‫اآلن‬ ‫جربوه‬
‫وفروا‬%45
‫جديد‬
MAQUILLAGE
38 39
  Eye Liner Calligraphie
Giordani Gold
0.8 ml.
‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫ايف‬‫ر‬‫كاليج‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬
  129 DH
30772Black
  Crayon pour les Yeux
Giordani Gold
1.8 g.
‫جولد‬ ‫جورداين‬ ‫العينني‬ ‫قلم‬
  119 DH
31401Black
  Fond de Teint Anti Âge
Giordani Gold IP 8
30 ml.
‫السن‬ ‫التقدم‬ ‫اض‬‫ر‬‫أع‬ ‫ضد‬ ‫أساس‬ ‫كريم‬
8 ‫الحامية‬ ‫بعامل‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬
  219 DH
  Mascara Longueur
Suprême Giordani Gold
8 ml.
‫أطول‬ ‫لرموش‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬
  139 DH
32079Black   Mascara Giordani Gold
Magnifying Metal Lash
8 ml.
‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬
35260 149 DH
  Eyeliner Gel Giordani
Gold Supreme
4.5 g.
‫سوبريم‬ ‫جولد‬ ‫جورداين‬ ‫جل‬ ‫اليرن‬ ‫أي‬
33668 129 DH
75 DH
  Mascara Iconic
Giordani Gold Tout en Un
8 ml.
‫يف‬ ‫الكل‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬
‫واحد‬
32576 139 DH
79 DH
  Correcteur Giordani Gold
MaterCreation
10 ml.
‫كريشن‬ ‫ماسرت‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫البرشة‬ ‫عيوب‬ ‫مصحح‬
  269 DH
175 DH
35116
Warm Beige
35115
Cool Porcelain
‫رموش‬ ‫خط‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬
‫اوية‬‫ز‬‫ال‬ ‫من‬ ‫ابديئ‬ ،‫رفيع‬
‫للعني‬ ‫الداخلية‬
‫نحو‬ ‫بلطف‬ ‫إتجهي‬ ‫ثم‬
‫الخارجية‬ ‫اوية‬‫ز‬‫ال‬
‫قومي‬ ‫جريئة‬ ‫لنظرة‬
‫فوق‬ ‫الفرشاة‬ ‫باستعامل‬
‫باتجاه‬ ‫اضغطي‬ ‫ثم‬ ‫الجفن‬
‫خط‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫األسفل‬
‫سميك‬
:‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬
LE SOMMET
DU LUXE
‫كرميي‬ ‫جل‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬
.‫غني‬ ‫جد‬ ‫أسود‬
‫فاخرة‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬
‫للرموش‬ ‫مطولة‬
40%
‫وفروا‬
UN EFFET
BONNE MINE
GARANTI








32576 Black
33668 Black
  Fond de Teint Giordani
Gold Metamorphosis IP 7
30 ml.
‫ميتامورفسيس‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫أساس‬ ‫كريم‬
7 ‫الشمس‬ ‫من‬ ‫حامية‬ ‫بعامل‬
  199 DH
32047
Porcelain
32050
Rose
Beige
32048
Light
Rose
32049
Light
Ivory
35215
Soft Beige
Cool
35213
Light
Porcelain
Cool
35214
Pastel Ivory
Warm
35216
Gold Sand
Warm
35218
Intense Mocha
Warm
35217
Mild
Cinnamon
Warm

Lemannequinporte:Correcteur
GiordaniGoldMaterCreation35115
CoolPorcelain,MascaraGiordaniGold
MagnifyingMetalLash35260,Eyeliner
GelGiordaniGoldSupreme33668,
RougeàLèvresGiordaniGoldIconic
MatIP1232324DuskyRose.
‫المعة‬ ‫نتيجة‬ ‫حيوية‬ ‫ألوان‬
‫مثالية‬ ‫تغطية‬
‫عريضة‬ ‫مائلة‬ ‫فرشاة‬
‫برسعة‬ ‫يجف‬
‫الة‬‫ز‬‫اإل‬ ‫و‬ ‫الوضع‬ ‫سهل‬
‫دافئني‬ ‫لون‬ ‫و‬ ‫ملعان‬
‫يغذي‬
‫يرطب‬
‫يحمي‬
‫فاكهي‬ ‫بعطر‬
4140
36149 Black
38762 Popping Red
38764 Blush Pink
36149Black
36150Brown


38762PoppingRed
38997
Shimmery
Mulberry
38996
Silver Black
38991
Vivid
Rasberry
38987
Spicy Red
38985
Spicy Fuchsia
38977
Latte Taupe

38997ShimmeryMulberry
Lemannequinporte:FonddeTeintOnColourPower
Up38805LightPorcelain,BâtonnetCorrecteurOnColour
39913LightIvory,VernisàOnglesOnColour38991Vivid
Raspberry,VernisàOnglesOnColour38996SilverBlack,
VernisàOnglesOnColour38997ShimmeryMulberry,Vernis
àOnglesOnColour38977LatteTaupe.
#GETONCOLOUR
36150 Brown
38763 Fuchsia Pink
MAQUILLAGE
40 41
CRÉEZ LA FORME
PARFAITE
HYDRATEZ ET AJOUTEZ
UN SOUPÇON
DE TEINTE
CÉLÉBREZ AVEC
DE NOUVELLES
COULEURS UNIQUES
‫جديد‬ ‫جديد‬‫ألوان‬
‫جديدة‬
‫كالسيكية‬ ‫ألوان‬
‫أو‬ ‫دقيقة‬ ‫خطوط‬ ‫مينح‬
‫دخانية‬ ‫إطاللة‬
‫مثالية‬ ‫تغطية‬
  Baume à Lèvres OnColour Colour Boost
4 g.
‫بوست‬ ‫كولور‬ ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫الشفاه‬ ‫بلسم‬
  59 DH
39 DH
  Crayon pour les Yeux
OnColour
1.12 g.
‫كولور‬ ‫أون‬ ‫العينني‬ ‫قلم‬
  55 DH
35 DH
  Vernis à Ongles
OnColour
5 ml.
‫كولور‬ ‫أون‬ ‫األظافر‬ ‫طالء‬
  55 DH
35 DH
‫معدين‬ ‫تأثري‬ ‫ذو‬
PLONGEZ VOS
ONGLES DANS UN
BAIN DE COULEURS
#GETONCOLOUR
 Crayon pour les Yeux OnColour
Perfect Duo
1.5 g.
‫دويو‬ ‫بريفكت‬ ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫العينني‬ ‫قلم‬
  69 DH
39 DH
36087
BlackWhite
36088
MochaRosegold
36089
BlueSapphire
36090
GreenTurquoise
Lemannequinporte:RougeàLèvresMatOnColour39804Shock
Fuchsia,CrayonpourlesYeuxOnColourPerfectDuo36089Blue
Sapphire,BBCrèmeOnColourIP1035639Fair,PoudreCompacte
OnColour38800LightPorcelain,FonddeTeintOnColourPowerUp
38805LightPorcelain,FardàJouesOnColour38810CoolPink,Vernisà
OnglesOnColour38978CandyLavender.
36087 Black White 36087 Black White
36088MochaRosegold
36090 Green Turquoise
36090
G
reen 
Turquoise
36089
Blue 
Sapphire
36089
Blue 
Sapphire
MAQUILLAGE
UNE EXPLOSION
DE COULEURS
OBTENEZ VOTRE
REGARD
EN COULEURS
%
40
‫وفروا‬
42 43
MAQUILLAGE
44 45
38802
Dark
Beige
38800
Light
Porcelain
  Poudre Compacte
OnColour
‫كولور‬ ‫أون‬ ‫مضغوطة‬ ‫بودرة‬
  109 DH
49 DH
38801
Medium
Beige
38805
Light
Porcelain
38806
Warm
Ivory
38808
Dark
Beige
38807
Natural
Beige
  Fond de Teint OnColour Power Up
30 g.
‫أب‬ ‫باور‬ ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫أساس‬ ‫كريم‬
  85 DH
39 DH
‫ناعمة‬ ‫كرميية‬ ‫صيغة‬
‫سهل‬ ‫إستعامل‬
‫مثالية‬ ‫نتيجة‬
‫مظهر‬ ‫من‬ ‫تخفف‬
‫العيوب‬
‫البرشة‬ ‫ملعان‬ ‫تقلل‬
‫املفرط‬ ‫الزهم‬ ‫متتص‬
38800 Light Porcelain


%55
#GETONCOLOUR
Le mannequin porte : Rouge à Lèvres
Crémeux OnColor 38761 Bright Fuchsia,
Fard à Joues OnColour 38810 Cool Pink,
Crayon pour les Yeux OnColour 36149
Black, Poudre Compacte OnColour 38800
Light Porcelain, Fond de Teint OnColour
Power Up 38805 Light Porcelain.
MANIFESTEZ
VOTRE PERFECTION
‫وفروا‬‫غاية‬ ‫إىل‬
4746
 Pinceau Angulaire pour
Application Précise Spécial
Sourcils
Longueur: 15,3 cm. Diamètre: 0,7 cm.
‫بالحواجب‬ ‫خاصة‬ ‫مائل‬ ‫برأس‬ ‫فرشاة‬
29593 75 DH
 Pinceau pour Application
Précise Spécial Fard à Joues
Longueur: 17 cm. Diamètre: 1,3 cm.
‫الخدود‬ ‫أحمر‬ ‫لوضع‬ ‫خاصة‬ ‫فرشاة‬
29594 89 DH
 Pinceau Éventail pour
Application Précise de la Poudre
Longueur: 17,1 cm. Diamètre: 0,9 cm.
‫البودرة‬ ‫لوضع‬ ‫املروحة‬ ‫فرشاة‬
29596 75 DH
 Pinceau pour Application
Précise Spécial Correcteur
Longueur: 15,2 cm. Diamètre:
0,9 cm.
‫املصحح‬ ‫لوضع‬ ‫خاصة‬ ‫فرشاة‬
29597 75 DH
 Stylo Eyeliner The ONE
0.8 ml.
‫وان‬ ‫دي‬ ‫من‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬ ‫قلم‬
  105 DH
30475
Black
 Mascara WonderLash
5-en-1 The ONE
8 ml.
-1 ‫يف‬ 5‫الش‬ ‫وندر‬ ‫وان‬ ‫ذي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬
  105 DH
30719
Black
 Fond de Teint Longue Tenue The
ONE
30 ml.
‫وان‬ ‫دي‬ ‫طويال‬ ‫يدوم‬ ‫األساس‬ ‫كريم‬
  159 DH
31160
Porcelain
31161
Fair Nude
31162
Nude Pink
31163
Natural
Beige
 Crayon Contour des Yeux Kohl
The ONE
1.3 g.
‫وان‬ ‫دي‬ ‫للعينني‬ ‫كحل‬ ‫قلم‬
  69 DH
 Bâtonnet Correcteur
OnColour
4.5 g.
‫كولور‬ ‫أون‬ ‫البرشة‬ ‫عيوب‬ ‫مصحح‬
  69 DH
39914
Natural
Beige
39913
Light
Ivory
 Rouge à Lèvres Mat
OnColour
4 g.
‫كولور‬ ‫أون‬ ‫مات‬ ‫بنتيجة‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬
  79 DH
39807
The Red
39806
Brick Red
39805
Beauty
Plum
39804
Shock
Fuchsia
39803
Vibe Pink
39802
Coral
Blossom
39801
Blush
Rose
39800
Nude
Beige
38998
Dazzle
Gold
 Vernis à Ongles
OnColour
5 ml.
‫كولور‬ ‫أون‬ ‫األظافر‬ ‫طالء‬
  55 DH
38994
Burgundy
Chocolate
38992
Deep
Plum
38990
Mellow
Mauve
38988
Lush
Coral
38986
Cherry
Burgund
38983
Soft Pink
38979
Pink Lilac
38978
Candy
Lavender
38976
Tasty
Nude
38975
Pearly
Pink
38974
Ice Cream
Beige
38948
Soft Peach
38947
Electric
Orange
 Fard à Joues OnColour
2 g.
‫كولور‬ ‫أون‬ ‫الخدود‬ ‫أحمر‬
  85 DH
38811
Coral
Pink
38810
Cool
Pink Rouge à Lèvres Crémeux
OnColor
4 g.
‫كولور‬ ‫أون‬ ‫كرميي‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬
  79 DH
38779
Purple
Berry
38778
Vintage
Mauve
38777
Grape
Purple
38776
Rose
Taupe
38775
Clover
Lilac
38761
Bright
Fuchsia
38760
Warm
Rouge
38759
Punch
Pink
38758
Bright
Pink
38756
Rosy
Pink
38752
Ruby
Red
38751
Cranberry
Red
38750
Deep
Red
38749
Wine
Burgundy
38744
Milky
Honey
35304
Fair
Porcelain
 Rouge à Lèvres Colour Stylist
Ultimate The ONE
4 g.
‫ألتاميت‬ ‫ستيلست‬ ‫كولور‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬
‫وان‬ ‫دي‬
  109 DH
35191
Purple
Glamour
35190
So
Blackberry
35189
Taupe
Intensity
35186
Irresistible
Copper
35184
Red Haute
Couture
35183
Red
Passion
35182
Fatal Red
35177
Raspberry
Rave
35176
Pink
Lady
35174
Cranberry
Blush
35173
Uptown
Rose
35171
Rose Chic
35170
Clover
Dream
35167
Melted
Caramel
35166
Pink
Flair
 Correcteur Everlasting
The ONE
5 ml.
‫وان‬ ‫دي‬ ‫العيوب‬ ‫مصحح‬
  89 DH
33707
Fair Beige
33706
Light Nude
 Crayon pour les Sourcils The
ONE Duo
1.8 g.
‫وان‬ ‫دي‬ ‫الحواجب‬ ‫قلم‬
  105 DH
33697
Blonde
33698
Brown
 Mascara 5-en-1 Résistant à l'Eau
The ONE Wonder Lash
8 ml.
‫وان‬ ‫دي‬ ‫للامء‬ ‫مقاومة‬ 1 ‫يف‬ 5 ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬
  105 DH
32294
Nude
32292
Brown
32291
Black
33004
Black
 Dissolvant The ONE
75 ml.
‫وان‬ ‫ذي‬ ‫األظافر‬ ‫طالء‬ ‫مزيل‬
31034 69 DH
45 DH
 Soin Baume à Lèvres Lip Spa The ONE
1.7 g.
8 ‫حامية‬ ‫بعامل‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫الشفاه‬ ‫مرطب‬ ‫بلسم‬
  75 DH
49 DH
31444
Nude
31443
Natural Pink
MAQUILLAGE
PARFUMSPOURELLE
45%
 Eau de Parfum
Giordani Gold White
Original
50 ml.
‫وايت‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫عطر‬
‫أوريجنال‬
33137 319 DH
169 DH
‫وفروا‬
JacintheEau de fleur
d'oranger
Patchouli
CHYPRÉE FRUITÉE FLORALE 
LES
PLAISIRS
D'UNE
BELLE VIE
L'Eau de Parfum Giordani Gold
White Original révèle tout
l'apaisement et l'épanouissement
qui sont en vous. Ses notes de
tête fraîches et pétillantes de
jacinthe sont une véritable
invitation à la vitalité. Les notes
de coeur, quant à elles, révèlent
des soupçons de senteurs de
Fleur d'Oranger. Enfin, c'est le
Patchouli qui se déclare, tout en
sensualité, infusant des
fragrances florales et fruitées,
pour le bonheur des sens.
PARFUMS
POUR ELLE
Développés exclusivement en
europe par les parfumeurs les
plus réputés au monde, alliant les
composants les plus raffinés.
Nos experts parfumeurs hautement qualifiés s’inspirent de
l’ingéniosité de la nature et utilisent le pouvoir de la science
moderne pour créer des parfums qui vous parlent. Parce que la
beauté parle à l'esprit ... ainsi qu'aux sens.
50 51
  Eau de Toilette
Scentsational
50 ml.
‫سينتساشنال‬ ‫عطر‬
34519 265 DH
169 DH
  Eau de Parfum
Magnetista
50 ml.
‫مجنيتيستا‬ ‫عطر‬
34492 469 DH
279 DH
PARFUMSPOURELLE
PROUVÉE
POUR
ATTIRER
Accord de
la Fleur de
la Passion
Bois de
Santal
Cassis
ORIENTALE - FLORALE
‫جديد‬
40%
‫وفروا‬
Graines de
Guarana
Rose
Solaire
Patchouli
Intense
FLORALE - FRUITÉE - BOISÉE
SAVOUREZ
L'ESSENCE DE LA
ROSE


52 53
ÉDITION LIMITÉE
  Montre Classique Calm
Boîtier en alliage de Zinc, lentille en verre,
dos et bracelet : Acier Inoxydable.
Longueur totale: 23.5cm; largeur du boîtier
: 3cm.
‫كامل‬ ‫كالسيكية‬ ‫ساعة‬
42353 529 DH
289 DH
  Crème Parfumée pour le Corps Giordani
Gold Essenza
250 ml.
‫ا‬‫ز‬‫إسن‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫املعطر‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬
31781 115 DH
59 DH
  Parfum Giordani
Gold Essenza
50 ml.
‫ا‬‫ز‬‫إسن‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫عطر‬
31816 469 DH
259 DH
  Spray Parfumé pour le
Corps Giordani Gold
Essenza
75 ml.
‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬
‫ا‬‫ز‬‫إسن‬
34082 102 DH
55 DH
Bergamote
de Calabre
Essenza ou la
Luxueuse Fleur
d'Oranger
Bois de la
Toscane
FLORALE BOISÉE
PARFUMSPOURELLE
20% - 40%
‫عبري‬
‫عطر‬
‫عملية‬ ‫علبة‬ ‫داخل‬ ‫مقدمة‬
‫قابل‬ ‫و‬ ‫متني‬ ‫شبيك‬ ‫ام‬‫ز‬‫ح‬
‫للتعديل‬
‫سايكو‬ ‫حركة‬ ‫بنظام‬
‫الذهبي‬ ‫باللون‬ ‫كليا‬ ‫مطلية‬
‫مطيل‬ ‫القارورة‬ ‫غطاء‬
‫اط‬‫ري‬‫ق‬ 24 ‫الخالص‬ ‫بالذهب‬ 45%
‫وفروا‬45%
‫وفروا‬
LA GRANDE
TRADITION
DE LA PARFUMERIE
DE LUXE
‫اي‬‫رب‬‫س‬
‫للجسم‬
‫كريم‬
‫الجسم‬
‫عطر‬




‫جديد‬
!‫إكتشفوين‬
‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬
!‫العطر‬ ‫لتجربة‬
55





UNE HYDRATATION
ÉLÉGANTE INFUSÉE À
VOTRE PARFUM PRÉFÉRÉ
250ML
Crème Parfumée pour le Corps,
250 ml.
  31777 Crème Parfumée
pour le Corps Divine
‫ديفني‬ ‫املعطر‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬
  31778 Crème Parfumée
pour le Corps Eclat Femme
‫للنساء‬ ‫إكال‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬
  31779 Crème Parfumée
pour le Corps Love Potion
‫بوشن‬ ‫لوف‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬
  31784 Crème Parfumée
pour le Corps Possess
‫بوسيس‬ ‫املعطر‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬
  32338 Crème Parfumée
pour le Corps Amber Elixir
‫إليكسري‬ ‫آمرب‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫كريم‬
 115 DH
55 DH
L'UNITÉ
PARFUMSPOURELLE
50%
‫وفروا‬
‫الجسم‬ ‫كريم‬
‫غني‬ .‫مرطب‬ ‫و‬ ‫اقي‬‫ر‬
.‫الرتكيز‬ ‫عايل‬ ‫بعطر‬HESPÉRIDÉE
ORIENTALE
BOISÉE
FLORALE
FRUITÉE
BOISÉE
VANILLE
ORIENTALE
BOISÉE
CHYPRÉE
FLORALE
FRUITÉE
ORIENTALE
VANILLÉE
BOISÉE
54
56
CHYPRÉE
FLORALE
FRUITÉE
VANILLE
ORIENTALE
BOISÉE
FLORALE
BOISÉE
CHYPRÉE
FLEUR
BLANCHE
BOISÉE




PARFUMSPOURELLE
IDÉAL POUR
INTENSIFIER VOTRE
PARFUM PRÉFÉRÉ
  32490 Spray Parfumé
pour le Corps Divine Idol
‫أيدول‬ ‫ديفني‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬
  31707 Spray Parfumé
pour le Corps Giordani
Gold Original
‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬
‫أوريجنال‬
  34337 Spray Parfumé
pour le Corps Possess
‫بوسيس‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬
  37770 Spray Parfumé
pour le Corps Love Potion
‫بوشن‬ ‫لوف‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬
 102 DH
59 DH
L'UNITÉ
Spray Parfumé pour le
Corps, 75 ml
40%
‫وفروا‬
‫للجسم‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬
‫طويال‬ ‫يدوم‬ ‫إلنتعاش‬
57
58 59
PARFUMSPOURELLE
 Eau de Parfum Amber
Elixir Crystal
50 ml.
‫كريستال‬ ‫إليكسري‬ ‫آمرب‬ ‫عطر‬
33044 319 DH
169 DH
ORIENTALE FLORALE
Accord
d'Ambre
Baltique
Sucre BrunNigelle
%
45
‫وفروا‬
Amber Elixir Crystal est une eau
de parfum luxueuse Orientale
Florale qui fascine par son ouverture
pétillante d'Accord d’Ambre
Baltique exclusif et promet un
voyage profondément indulgent et
inoubliablement mystérieux au fond
la fraîcheur et la sensualité.
SENSUALITÉ PROFONDE
SANS LIMITES
!‫إكتشفوين‬
‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬
!‫العطر‬ ‫لتجربة‬
60 61
200ml
PARFUMSPOURELLE
  Eau de Cologne
Spray Sensity
Midnight
200 ml.
‫سينسيتي‬ ‫كولونيا‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬
‫ميست‬ ‫ميدنايت‬
34523 169 DH
119 DH
  Eau de Cologne
Spray Sensity Sun
Sparkle
200 ml.
‫صن‬ ‫سينسيتي‬ ‫كولونيا‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬
‫سباركل‬
34524 169 DH
119 DH
  Eau de Cologne
Spray Sensity Pink
Bloom
200 ml.
‫بينك‬ ‫سينسيتي‬ ‫كولونيا‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬
‫بلووم‬
34525 169 DH
119 DH
L'UNITÉ
  Eau de Parfum So Fever
Together pour Elle
50 ml.
‫للنساء‬ ‫توكيدر‬ ‫فيفر‬ ‫سو‬ ‫عطر‬
35532 319 DH
189 DH
  Eau de Toilette On
The Edge
50 ml.
‫إيدج‬ ‫دي‬ ‫أون‬ ‫عطر‬
33963 265 DH
169 DH
ORIENTALE BOISÉE AMBRÉE
Violette
Noire
Cuir FémininOrange
40%
‫وفروا‬
  Eau de Toilette
Eclat Femme
50 ml.
‫للنساء‬ ‫إكال‬ ‫عطر‬
30128319 DH
  Eau de Parfum
Love Potion
50 ml.
‫بوشن‬ ‫لوف‬ ‫عطر‬
22442319 DH
  Eau de Parfum
Possess
50 ml.
‫بوسيس‬ ‫عطر‬
30886429 DH
  Eau de Parfum
Divine Idol
50 ml.
‫أيدول‬ ‫ديفني‬ ‫عطر‬
31297 319 DH
  Eau de Toilette
Elvie
50 ml.
‫إيلفي‬ ‫عطر‬
32235265 DH
  Déodorant Anti
Transpirant
Parfumé Elvie
50 ml.
‫إلفي‬ ‫املعطر‬ ‫العرق‬ ‫مزيل‬
32459 62 DH
  Eau de Parfum
Possess The Secret
50 ml.
‫سيكريت‬ ‫دي‬ ‫بوسيس‬ ‫عطر‬
33955429 DH
  Eau de Toilette
Friends World pour
elle
50 ml.
‫للنساء‬ ‫وورلد‬ ‫اندز‬‫ر‬‫ف‬ ‫عطر‬
33962265 DH
  Eau de Toilette
Women's Collection
Mysterial Oud pour
Elle
50 ml.
‫كوليكشن‬ ‫ومينز‬ ‫عطر‬
‫للنساء‬ ‫عود‬ ‫ميسرتيال‬
34361235 DH
  Eau de Toilette
Dare To Shine
50 ml.
‫شاين‬ ‫تو‬ ‫دير‬ ‫عطر‬
34484265 DH
  Eau de Toilette
Born To Fly pour
Femme
50 ml.
‫لها‬ ‫فالي‬ ‫تو‬ ‫بورن‬ ‫عطر‬
34488265 DH
ORIENTALE - FLORALE
Sorbet aux
Groseilles
Piment
Doux
Bois de Santal
Précieux
OPÉREZ VOTRE
CHARME
HESPÉRIDÉEFLORALE FRUITÉEFLORALE ORIENTALE


 












PARFUMS
PARFUMSPOURLUI
Obtenez NovAge Men pour une peau
visiblement plus lisse, énergisée et plus jeune –
Sous forme d’une routine puissante de 2 minutes.
voir la page 97
FAITES
CONFIANCE
À VOTRE
ESPRIT
  Eau de Toilette Soul
100 ml.
‫سول‬ ‫عطر‬
36000 265 DH
139 DH
  Déodorant à Bille Anti Transpirant Soul
50 ml.
‫سول‬ ‫العرق‬ ‫مزيل‬
32172 62 DH
32 DH
BOISÉE AROMATIQUE
Bergamote Coriandre Patchouli
Le mélange naturel boisé
aromatique de Soul à base
de Bergamote, Coriandre et
Patchouli parle à l'esprit de
l'homme confiant.
Les maîtres parfumeurs qui travaillent pour Oriflame s’inspirent de
la nature et utilisent le pouvoir de la science moderne pour créer
des parfums qui parlent aux sens.


45%
‫وفروا‬
POUR LUI
La Bergamote est un agrume
originaire du sud de l'Italie et tire
son nom de la ville italienne de
Bergame. Le fruit est cultivé pour
son huile essentielle, largement
utilisée en parfumerie pour sa
douce fraîcheur avec une note
intrigante délicatement épicée.
64 65
ATTEINDRE LA
PUISSANCE
ÉTERNELLE
FERMÉ OUVERT
Avec fermeture
de sécurité
Bois de
Chêne
SaugeAccord de
Glace
  Eau de Parfum Possess The
Secret Man
75 ml.
‫للرجال‬ ‫سيكريت‬ ‫دي‬ ‫بوسيس‬ ‫عطر‬
33650 429 DH
235 DH
PARFUMSPOURLUI
45%
‫وفروا‬

  Eau de Toilette
Giordani Gold Notte
75 ml.
‫نوت‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫عطر‬
32797 369 DH
219 DH
Agrumes
Italiens
Vétiver noir Café Noir
UNE CÉLÉBRATION DES
PLAISIRS
40%
‫وفروا‬

BOISÉE FRUITÉEVÉTIVER BOISÉE
%45‫وفروا‬
66
Poire
Noix de Muscade
Vanille
PARFUMSPOURLUI
RÉVÉLEZ VOTRE PARFUM
DE SIGNATURE
BOISÉE FRUITÉE
 Eau de Toilette
Signature
Le parfum d'un homme
perspicace, Signature et sa
senteur fruitée boisée
exprime l'originalité de
l'artiste qui est en vous.
75 ml.
‫سيجنترش‬ ‫عطر‬
36002 319 DH
169 DH
68 69
40%
‫وفروا‬
ORIENTALE HESPÉRIDÉE BOISÉE
Concombre Ambre
Minéral
Citron
  Eau de Toilette Glacier Rock
100 ml.
‫روك‬ ‫جالسري‬ ‫عطر‬
31145 235 DH
139 DH

VIVEZ EN LIBERTÉ.
SUIVEZ VOTRE
INSTINCT.
BOISÉE AROMATIQUE
Bois VibrantsCitron Noir Menthe
PARFUMSPOURLUI
  Eau de Toilette Glacier Fire
100ml.
‫فاير‬ ‫جالسري‬ ‫عطر‬
34478 235 DH
139 DH
40%
‫وفروا‬
LIBÉREZ
L'ÉNERGIE

70 71













  Eau de Toilette Men's
Collection Citrus Tonic
75 ml.
‫سيرتوس‬ ‫كوليكشن‬ ‫مينز‬ ‫عطر‬
30058 235 DH
  Eau de Toilette Eclat
Homme Sport
75 ml.
‫سبورت‬ ‫أوم‬ ‫إكال‬ ‫عطر‬
31236 319 DH
  Eau de Toilette Possess
Homme
75 ml.
‫له‬ ‫بوسيس‬ ‫عطر‬
31825 429 DH
  Eau de Toilette
Giordani Gold Man
75 ml.
‫مان‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫عطر‬
32155 369 DH
  Eau de Toilette Mister
Giordani
75 ml.
‫للرجال‬ ‫جيورداين‬ ‫ميسرت‬ ‫عطر‬
33654 369 DH
  Eau de Toilette
Venture Power
100 ml.
‫باور‬ ‫فانتشور‬ ‫عطر‬
33951 235 DH
  Eau de Toilette Leader
100 ml.
‫ليدر‬ ‫عطر‬
33953 235 DH
  Eau de Toilette Men's
Collection Intense Oud
pour Lui
75 ml.
‫عود‬ ‫إنتنس‬ ‫كوليكشن‬ ‫مينز‬ ‫عطر‬
‫للرجال‬
34334 235 DH
  Eau de Toilette Soul
Focus
100 ml.
‫للرجال‬ ‫فوكوس‬ ‫سول‬ ‫عطر‬
34338 265 DH
  Eau de Toilette Born
To Fly pour Homme
75 ml.
‫له‬ ‫فالي‬ ‫تو‬ ‫بورن‬ ‫عطر‬
34490 265 DH
  Eau De Toilette Glacier
100 ml.
‫جالسري‬ ‫عطر‬
8150 235 DH
ORIENTALE BOISÉE AMBRÉE
Coriandre
Concassée
Marron Fumé Notes de
Bois Marbre
  Eau de Toilette
Eternel Man
100 ml.
‫مان‬ ‫إترنيل‬ ‫عطر‬
33652 235 DH
129 DH
DES MOMENTS
ÉTERNELS
chaque jour.
45%
‫وفروا‬
RELEVEZ
VOTRE JEU
  Eau de Toilette So Fever
Together pour Lui
75 ml.
‫للرجال‬ ‫توكيدر‬ ‫فيفر‬ ‫سو‬ ‫عطر‬
35531 319 DH
 199 DH
ORIENTALE - ÉPICÉE - FOUGÈRE
Huile de
Bergamote
Piment
Doux
Patchouli
PARFUMSPOURLUI
  Eau de Toilette Ascendant
Avec ses notes fraîches de bergamote
enlacée de fenouil doux et de vanille,
Ascendant déborde d'énergie et de
sensualité. 75 ml.
‫أسندنت‬ ‫عطر‬
10919 319 DH
189 DH
Estragon
Fève Tonka
Cardamome
40%
‫وفروا‬
RESSENTEZ
L'ÉNERGIE
PURE



72 73
CHAQUE JOUR AU-DELÀ
DE VOS LIMITES
PARFUMSPOURLUI
‫يزيل‬ ‫و‬ ‫الشعر‬ ‫ينظف‬
‫فروة‬ ‫ليرتك‬ ‫القرشة‬
‫نظيفة‬ ‫و‬ ‫صحية‬ ‫الرأس‬
.‫إستعامل‬ ‫أول‬ ‫منذ‬
‫القرشة‬ ‫ضد‬ ‫شامبو‬
  Shampooing Anti
Pelliculaire North
For Men Original
250 ml.
‫نورث‬ ‫للقرشة‬ ‫مضاد‬ ‫شامبو‬
‫أوريجنال‬ ‫مان‬ ‫فور‬
32001 85 DH
55 DH
  Gel pour les Cheveux
North For Men Power
Hold Sleek Invisible
Hair
100 ml.
‫الشعر‬ ‫لتصفيف‬ ‫مان‬ ‫فور‬ ‫نورث‬ ‫جل‬
34920 55 DH
FOUGÈRE ORIENTALE
50%
SOINS
DU VISAGE
SOINSDUVISAGE
Avec plus de 50 ans d'expérience, plus de 100 scientifiques
et experts techniques couvrant de nombreuses disciplines
scientifiques et des installations de recherche et
développement de pointe, nous sommes toujours à la
recherche de meilleures solutions et technologies pour créer
des produits plus innovants et progressifs.
ANS 
D'EXPERTISE
EN SOINS DE
LA PEAU 
‫وفروا‬
  Crème Protectrice
pour le Visage
Essentials Fairness IP
10
50 ml.
‫إسينشيالز‬ ‫الواقي‬ ‫الوجه‬ ‫كريم‬
‫من‬ ‫حامية‬ ‫بعامل‬ ‫فرينيس‬
10 ‫الشمس‬
32702 89 DH
45 DH
  Lotion Adoucissante
pour le Corps aux
Filtres UV Essentials
Fairness
200 ml.
‫للجسم‬ ‫منعم‬ ‫مستحرض‬
‫فرينيس‬ ‫إسينشيالز‬
32703 92 DH
45 DH
‫الوجه‬ ‫كريم‬
IP
10
‫الجسم‬ ‫مستحرض‬
200 ml
‫تفتيح‬
‫طبيعي‬
‫الربتقال‬ ‫بخالصة‬ ‫للبرشة‬
‫الهندي‬
SIMPLE ET ESSENTIELLE
DONNEZ À
VOTRE PEAU
UNE LUEUR
D'ÉCLAT

Nos scientifiques travaillent dur pour développer des formules fiables. Ils
créent des routines de soin efficaces pour une peau plus belle et plus saine.
Vous souhaitez illuminer votre teint ? Aucun problème !
‫غاية‬ ‫إىل‬
‫البرشة‬ ‫تفتيح‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ ‫و‬ ‫يرطب‬
‫الشمس‬ ‫ات‬‫ري‬‫تأث‬ ‫من‬ ‫حاميتها‬ ‫و‬
‫الهندي‬ ‫الربتقال‬ ‫بخالصة‬ .‫الضارة‬
.‫صحية‬ ‫و‬ ‫مرشقة‬ ‫لبرشة‬ ‫الطبيعي‬
‫الهندي‬ ‫الربتقال‬ ‫بخالصة‬
‫عىل‬ ‫للمساعدة‬ ‫الطبيعية‬
‫أكرث‬ ‫وتركها‬ ‫البرشة‬ ‫تفتيح‬
‫األشعة‬ ‫ومرشحات‬ ‫اقا‬‫رش‬‫إ‬
‫تساعد‬ ‫البنفسجية‬ ‫فوق‬
‫وتعزيز‬ ‫البرشة‬ ‫حامية‬ ‫عىل‬
.‫الطبيعية‬ ‫اقتها‬‫رش‬‫إ‬
‫ترطيب‬ ،‫تنظيف‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬
‫برشة‬ ‫وخلق‬ - ‫البرشة‬ ‫وتفتيح‬
‫البنية‬ ‫البقع‬ ‫من‬ ‫خالية‬ ‫مرشقة‬
‫البيئية‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫محمية‬ ‫و‬
‫الداخلية‬ ‫اقتك‬‫رش‬‫إ‬ ‫أبرزي‬ .‫الضارة‬
‫و‬ ‫صافية‬ ‫ببرشة‬ ‫استمتعي‬ ‫و‬
‫مع‬ ‫طبيعي‬ ‫بشكل‬ ‫اللون‬ ‫موحدة‬
.‫فرينيس‬ ‫إسينشيالز‬
‫الربتقال‬ ‫بخالصة‬
‫الطبيعية‬ ‫الهندي‬
TOUT TYPE DE PEAU
TOUT ÂGE
76 77
SOINSDUVISAGE
  Gel Nettoyant
Purifiant Love Nature à
l'Extrait d'Arbre à Thé
et de Citron Naturels
125 ml.
‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫منقي‬ ‫و‬ ‫منظف‬ ‫جل‬
‫الليمون‬ ‫و‬ ‫الشاي‬ ‫شجرة‬ ‫بخالصة‬
‫الطبيعيني‬
34841 69 DH
  Tonique Purifiant
Love Nature à l'Extrait
d'Arbre à Thé et de
Citron Naturels
150 ml.
‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫منقي‬ ‫منشط‬
‫الليمون‬ ‫و‬ ‫الشاي‬ ‫شجرة‬ ‫بخالصة‬
‫الطبيعيني‬
34843 69 DH
  Lotion Matifiante
pour le Visage Love
Nature à l'Extrait
d'Arbre à Thé et de
Citron Naturels
50 ml.
‫للمعان‬ ‫مقلل‬ ‫الوجه‬ ‫مستحرض‬
‫بخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫البرشة‬
‫الليمون‬ ‫و‬ ‫الشاي‬ ‫شجرة‬
‫الطبيعيني‬
34845 82 DH
:‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬
‫الشباب‬ ‫حب‬ ‫عىل‬ ‫مبارشة‬ ‫ضعيه‬
.‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫ظهوره‬ ‫مبجرد‬
‫عىل‬ ‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫الزيت‬ ‫ضعي‬
‫قبل‬ ‫يجف‬ ‫دعيه‬ .‫نظيفة‬ ‫برشة‬
.‫املرطب‬ ‫وضع‬
.‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنبي‬
  Huile Purifiante pour
le visage Love Nature à
l'Extrait Naturel de
l'Arbre à Thé et du
Citron
10 ml.
‫لوف‬ ‫الوجه‬ ‫لبرشة‬ ‫مطهر‬ ‫زيت‬
‫لشجرة‬ ‫الطبيعية‬ ‫بالخالصة‬ ‫نيترش‬
‫الليمون‬ ‫و‬ ‫الشاي‬
34849 82 DH
AVEC AMOUR, DE LA NATURE
POUR VOUS !
‫منظف‬ ‫جل‬
‫املعرضة‬ ‫البرشة‬ ‫يستهدف‬
‫العيوب‬ ‫لتكون‬
‫منشط‬
‫تقليص‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬
‫املسامات‬ ‫حجم‬
‫الوجه‬ ‫مستحرض‬
‫خفيفا‬ ‫ترطيبا‬ ‫يوفر‬
:‫املجموعة‬ ‫رمز‬761546
‫إستهداف‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬
‫الشباب‬ ‫حب‬
‫و‬ ‫تنشيط‬ ‫عىل‬ ‫يعمل‬
‫املسامات‬ ‫حجم‬ ‫تقليص‬
‫الوجه‬ ‫زيت‬
‫املنقي‬
‫غري‬ ،‫خفيفة‬ ‫تركيبة‬
‫اإلمتصاص‬ ‫سهلة‬ ‫و‬ ‫دهنية‬
PEAU GRASSE
‫الوجه‬ ‫عىل‬ ‫بتدليكه‬ ‫قومي‬
‫دائرية‬ ‫حركات‬ ‫عرب‬ ‫الرقبة‬ ‫و‬
.‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬
.‫املساء‬ ‫و‬ ‫الصباح‬ ‫يف‬ ‫استخدميه‬
‫قطعة‬ ‫باستعامل‬ ‫ضعيه‬
‫يف‬ ‫الرقبة‬ ‫و‬ ‫الوجه‬ ‫عىل‬ ‫قطن‬
‫تنظيف‬ ‫بعد‬ ‫واملساء‬ ‫الصباح‬
‫منطقة‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬ ‫البرشة‬
.‫العينني‬
‫قم‬ ،‫األصابع‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫باستخدام‬
‫الوجه‬ ‫عىل‬ ‫بلطف‬ ‫بالتدليك‬
‫املساء‬ ‫و‬ ‫الصباح‬ ‫يف‬ ‫العنق‬ ‫و‬
.‫البرشة‬ ‫تنشيط‬ ‫و‬ ‫تنظيف‬ ‫بعد‬
.‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنبي‬
99DH
%65 ‫وفروا‬
‫فقط‬
‫املجموعة‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫ميكنكم‬
:‫منتجات‬ 4 ‫مع‬
‫منشط‬ ،‫منظف‬ ‫جل‬ ،‫الوجه‬ ‫زيت‬
!‫ائع‬‫ر‬ ‫بخصم‬ ‫الوجه‬ ‫ومستحرض‬ 



TOUT ÂGE
‫منظف‬ ‫أي‬ ‫مع‬ ‫تستعمل‬
.‫للوجه‬
78 79
  Eau Micellaire Apaisante Love Nature à
l'Extrait d'Avoine et de Baie de Goji
150 ml.
‫و‬ ‫الشوفان‬ ‫بخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫مهدئ‬ ‫ميسلر‬ ‫تنظيف‬ ‫ماء‬
‫غوجي‬ ‫توت‬
34858 69 DH
 32 DH
  Masque Apaisant Love Nature à l'Extrait
Naturel d'Avoine et de Baie Goji
75 ml.
‫غوجي‬ ‫توت‬ ‫و‬ ‫الشوفان‬ ‫بخالصة‬ ‫مع‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫مهدئ‬ ‫قناع‬
‫الطبيعيني‬
34860 59 DH
 29 DH
  Crème Nourrissante pour le Visage Love
Nature à l'Extrait d'Avoine et de Baie de Goji
50 ml.
‫توت‬ ‫و‬ ‫الشوفان‬ ‫بخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫املغذي‬ ‫الوجه‬ ‫كريم‬
‫غوجي‬
34862 82 DH
 39 DH
  Éponge Konjac Love Nature
Dimensions de l'éponge sèche: 6,5 x 4,7 x 2,1 cm.
‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫كونجك‬ ‫إسفنجة‬
41561 59 DH
35 DH
ÉDITION LIMITÉE
‫تساعد‬ ‫كونجك‬ ‫إسفنجة‬
‫بعمق‬ ‫البرشة‬ ‫تقشري‬ ‫و‬ ‫تنظيف‬ ‫عىل‬
.‫البرشة‬ ‫أنواع‬ ‫لجميع‬ ‫و‬ ‫والجسم‬ ‫الوجه‬ ‫لبرشة‬ ‫مناسبة‬
‫الوجه‬ ‫كريم‬
‫البرشة‬ ‫تهدئة‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬
‫البرشة‬ ‫تهدئة‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬
‫قناع‬
PEAU SÈCHE
DES SOINS DE LA PEAU
FORMULÉS AVEC AMOUR
Créé à partir de fibres de konjac 100%
naturelles provenant des racines de la
plante de Konjac. Grâce à sa texture
poreuse qui devient merveilleusement
douce lorsqu'elle est humidifiée à l'eau
tiede, elle est conçue pour purifier et
exfolier en profondeur la peau.
‫تصبح‬ ‫حتى‬ ‫دافئ‬ ‫ماء‬ ‫يف‬ ‫بنقعها‬ ‫قومي‬
‫عن‬ ‫التنظيف‬ ‫عملية‬ ‫إبديئ‬ ‫ثم‬ ،‫لينة‬
‫تجنب‬ ‫مع‬ ‫دامئا‬ ‫الوجه‬ ‫مسح‬ ‫طريق‬
‫قومي‬ ‫وثم‬ ‫جيدا‬ ‫إشطفيها‬ .‫العينني‬ ‫منطقة‬
.‫لتجف‬ ‫بتعليقها‬
:‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬
UNE CARESSE AFFECTUEUSE DE LA NATURE
ENVERS VOTRE PEAU !
Réglez les problème liés à la peau sèche grâce à
l'Avoine et au super ingrédient la Baie de Goji naturels.
L'extrait d'Avoine aide à nourrir la
peau et à la rendre plus douce, tout en
lui procurant des bienfaits apaisants.
La Baie de Goji est riche en anti
oxydants, vitamines et acides aminés
puissants qui aident à protéger et à
hydrater votre peau.
50%




SOINSDUVISAGE
TOUT ÂGE
‫ميسلر‬ ‫التنظيف‬ ‫ماء‬
‫الة‬‫ز‬‫إ‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬
‫الشوائب‬ ‫و‬ ‫املكياج‬
‫وفروا‬‫غاية‬ ‫إىل‬
80 81
  Masque Vitalité en Tissu
pour Tout Type de Peau Love
Nature
24 ml.
‫أنواع‬ ‫لجميع‬ ‫البرشة‬ ‫لحيوية‬ ‫ورقي‬ ‫ماسك‬
‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫البرشة‬
42134 49 DH
22 DH
  Masque en Tissu Anti Oxydant
pour Tout Type de Peau Love
Nature
24 ml.
‫البرشة‬ ‫أنواع‬ ‫لجميع‬ ‫لألكسدة‬ ‫مضاد‬ ‫ورقي‬ ‫ماسك‬
‫نيترش‬ ‫لوف‬
42135 49 DH
22 DH
SOINSDUVISAGE
•	‫اقة‬‫رش‬‫إ‬ ‫وأكرث‬ ‫منتعشة‬ ‫البرشة‬ ‫يرتك‬
•	‫التعب‬ ‫عالمات‬ ‫من‬ ‫التقليل‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬
•	‫البرشة‬ ‫يجدد‬ ‫و‬ ‫يهدئ‬
•	‫أكرث‬ ‫برشة‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫يف‬ ‫يساهم‬
‫انتعاشا‬ ‫و‬ ‫اقة‬‫رش‬‫إ‬
•	‫البرشة‬ ‫تطهري‬ ‫و‬ ‫تفتيح‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬
•	‫لألكسدة‬ ‫مضادات‬ ‫عىل‬ ‫يحتوي‬
‫من‬ ‫البرشة‬ ‫حامية‬ ‫عىل‬ ‫للمساعدة‬
‫البيئي‬ ‫التلوث‬ ‫ار‬‫رض‬‫أ‬
•	‫البرشة‬ ‫يرطب‬ ‫و‬ ‫يغذي‬
‫لألكسدة‬ ‫مضاد‬ ‫ورقي‬ ‫ماسك‬
‫العنب‬ ‫و‬ ‫الرمان‬ ‫بخالصة‬
‫البرشة‬ ‫لحيوية‬ ‫ورقي‬ ‫ماسك‬
‫الشوفان‬ ‫و‬ ‫الربتقال‬ ‫بخالصة‬
55%
‫وفروا‬
DISSIMULEZ ET
TRAITEZ -
À TOUT MOMENT
ET N'IMPORTE OÙ !

  Masque Gel au
Concombre Love
Nature
10 ml.
‫الخيار‬ ‫بخالصة‬ ‫جل‬ ‫قناع‬
‫نيترش‬ ‫لوف‬
32633 19 DH
  Masque
Crémeux à l'Avoine
Love Nature
10 ml.
‫بخالصة‬ ‫كرميي‬ ‫قناع‬
‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫الشوفان‬
32634 19 DH
  Masque à l'Argile
et à la Bardane
Love Nature
10 ml.
‫نبتة‬ ‫بخالصة‬ ‫الطني‬ ‫قناع‬
‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫األرقطيون‬
32635 19 DH
  Crème Nettoyante
Rafraîchissante Love
Nature à l'Extrait d'Aloe
Vera et d'Eau de Noix de
Coco Naturels
125 ml.
‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫منعش‬ ‫منظف‬ ‫كريم‬
‫الهند‬ ‫جوز‬ ‫وماء‬ ‫الصبار‬ ‫بخالصة‬
‫الطبيعيني‬
34819 69 DH
  Tonique Rafraîchissant
Love Nature à l'Extrait
d'Aloe Vera et d'Eau de
Noix de Coco Naturels
150 ml.
‫بخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫منعش‬ ‫منشط‬
‫الطبيعيني‬ ‫الهند‬ ‫جوز‬ ‫وماء‬ ‫الصبار‬
34820 69 DH
  Crème Hydratante
pour le Visage Love
Nature à l'Extrait d'Aloe
Vera et d'Eau de Noix de
Coco Naturels
50 ml.
‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫املرطب‬ ‫الوجه‬ ‫كريم‬
‫الهند‬ ‫جوز‬ ‫وماء‬ ‫الصبار‬ ‫بخالصة‬
‫الطبيعيني‬
34821 82 DH
  Masque et Gommage
Rafraîchissants 2 en 1
Love Nature à l'Extrait
Naturel de l'Aloe Vera et
à l'Eau de Noix de Coco
75 ml.
1 ‫يف‬ 2 ‫امليتة‬ ‫الخاليا‬ ‫مزيل‬ ‫و‬ ‫قناع‬
‫الطبيعي‬ ‫الصبار‬ ‫بخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬
‫الهند‬ ‫جوز‬ ‫ماء‬ ‫و‬
34822 59 DH
  Gel Contour des Yeux
Hydratant Love Nature à
l'Extrait d'Aloe Vera et
d'Eau de Noix de Coco
Naturels
15 ml.
‫لوف‬ ‫املرطب‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫جل‬
‫جوز‬ ‫وماء‬ ‫الصبار‬ ‫بخالصة‬ ‫نيترش‬
‫الطبيعيني‬ ‫الهند‬
35590 59 DH
PEAU NORMALE
ET MIXTE PEAU MIXTE
PEAU SÈCHE
PEAU GRASSE
  Nettoyant et
Gommage pour le
Visage 2 en 1 Pure
Skin
150 ml.
‫امليتة‬ ‫للخاليا‬ ‫مزيل‬ ‫و‬ ‫منظف‬
‫بيور‬ 1 ‫يف‬ 2 ‫الوجه‬ ‫لبرشة‬
‫سكني‬
32647 99 DH
  Masque Éliminant
les Points Noirs Pure
Skin
50 ml.
‫السوداء‬ ‫للرؤوس‬ ‫مزيل‬ ‫قناع‬
‫سكني‬ ‫بيور‬
32650 82 DH
  Gommage
Clarifiant pour le
Visage et Masque
Purifiant pour le
Visage Pure Skin
2 x 6 ml.
‫املفتح‬ ‫امليتة‬ ‫الخاليا‬ ‫مزيل‬
‫للوجه‬ ‫منظف‬ ‫قناع‬ ‫و‬ ‫للوجه‬
‫سكني‬ ‫بيور‬
32652 25 DH
  Crème pour le
Visage aux Avantages
Multiples Essentials
Fairness
75 ml.
‫الفوائد‬ ‫متعدد‬ ‫الوجه‬ ‫كريم‬
‫فرينيس‬ ‫إسينشيالز‬
32698 62 DH
  Gel Nettoyant aux
Avantages Multiples
Essentials Fairness
125 ml.
‫الفوائد‬ ‫متعدد‬ ‫منظف‬ ‫جل‬
‫فرينيس‬ ‫إسينشيالز‬
32699 69 DH
  Savon Doux
Essentials Fairness
75 g.
‫إسينشيالز‬ ‫ناعم‬ ‫صابون‬
‫فرينيس‬
32701 29 DH
  Masque pour le
Visage au Charbon
Pure Skin
50 ml.
‫الفحم‬ ‫بخالصة‬ ‫الوجه‬ ‫قناع‬
‫سكني‬ ‫بيور‬
34872 82 DH
15+















TOUT ÂGE
TOUT ÂGE TOUT ÂGE
TOUT ÂGE
TOUT ÂGE
TOUT ÂGE
TOUT ÂGE
TOUT TYPE DE PEAU
TOUT TYPE DE PEAU
TOUT TYPE DE PEAU
PEAU GRASSE
82 83
  Savon pour le
Visage et le Corps
Loving Care
125 g.
‫الجسم‬ ‫و‬ ‫الوجه‬ ‫صابون‬
‫كري‬ ‫لوفني‬
34066 39 DH
17 DH
  Crème à
Utilisation Multiple
Loving Care
150 ml.
‫اإلستعامالت‬ ‫متعدد‬ ‫كريم‬
‫كري‬ ‫لوفني‬
34332 89 DH
39 DH
SOINSDUVISAGE
‫الطبيعي‬ ‫اللوز‬ ‫حليب‬
‫و‬ ‫بالفيتامينات‬ ‫غني‬ ‫مصدر‬ ‫هو‬
‫تغذية‬ ‫عىل‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫املعادن‬
.‫البرشة‬ ‫ترطيب‬ ‫و‬
‫عائيل‬ ‫حجم‬
‫مل‬ 150
TOUT TYPE DE PEAU
TOUT ÂGE
،‫نظيفة‬ ‫البرشة‬ ‫يرتك‬
‫ناعمة‬ ‫و‬ ‫لينة‬
‫واحد‬ ‫يف‬ ‫الكل‬ ‫الرتطيب‬ ‫كريم‬
‫يرتك‬ ‫الجسم‬ ‫و‬ ‫اليدين‬ ،‫للوجه‬
‫عناية‬ ‫مع‬ ‫ناعمة‬ ‫و‬ ‫نظيفة‬ ‫البرشة‬
‫اليوم‬ ‫طوال‬
‫اإلستعامالت‬ ‫متعدد‬ ‫كريم‬
55%
‫صابون‬
Ces beaux moments de la vie
quotidienne d'une famille ne se
produisent que lorsqu'ils se
sentent aimés, en sécurité et
heureux. Gardez cet amour
vivant, avec Loving Care.


AMOUR
FAMILIAL
AUTHENTIQUE
+3
‫وفروا‬
84 85
SOINSDUVISAGE
  Crème Anti-âge
Diamond Cellular
50 ml.
‫التقدم‬ ‫لعالمات‬ ‫مضاد‬ ‫كريم‬
‫سلوالر‬ ‫داميوند‬ ‫السن‬ ‫يف‬
13659389 DH
249 DH
  Nettoyant
Micellaire Diamond
Cellular
200 ml.
‫سلوالر‬ ‫داميوند‬ ‫منظف‬
21339185 DH
119 DH
  Lotion Hydratante
Visage et Corps Après
Exposition au Soleil
Sun Zone
100 ml.
‫والجسم‬ ‫للوجه‬ ‫مرطب‬ ‫مستحرض‬
‫زون‬ ‫صن‬ ‫للشمس‬ ‫التعرض‬ ‫بعد‬
34897 92 DH
55 DH
  Eau Autobronzante
pour le Visage et le
Corps Sun Zone
100 ml.
‫و‬ ‫الوجه‬ ‫لبرشة‬ ‫التسمري‬ ‫بخاخ‬
‫رون‬ ‫صن‬ ‫الجسم‬
34898 135 DH
79 DH
‫ميسلر‬ ‫منظف‬
SOLUTION
ANTI ÂGE
TOTALE
LE COMPLEXE
DIAMOND ELIXIR
laisse la peau plus
lumineuse tout en
améliorant son
élasticité, sa
texture, sa couleur
et son apparence
générale.
‫الكأمة‬ ‫خالصة‬ ‫عىل‬ ‫يحتوي‬
‫توحيد‬ ‫و‬ ‫لتفتيح‬ ‫البيضاء‬
‫مينحها‬ ‫مام‬ ، ‫البرشة‬ ‫لون‬
‫الشباب‬ ‫اقة‬‫رش‬‫إ‬
40+
TOUT TYPE DE PEAU
‫الوجه‬ ‫كريم‬
‫الساليسيليك‬ ‫بحامض‬ ‫غني‬
‫البرشة‬ ‫ينعم‬ ‫و‬ ‫يجدد‬ ‫الخلوي‬
‫الخطوط‬ ‫ظهور‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫أنه‬ ‫كام‬
‫بنسبة‬ ‫والتجاعيد‬ ‫الدقيقة‬
*
%67
* Test consommateurs effectué auprès de 90 femmes pendant 4 semaines
‫الجسم‬ ‫برشة‬ ‫عىل‬ ‫استعامل‬
‫امسحي‬ ‫ثم‬ ‫قطن‬ ‫قطعة‬ ‫عىل‬ ‫ضعيه‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫البرشة‬ ‫بتدليك‬ ‫قومي‬ .‫الوجه‬
‫لون‬ ‫لضامن‬ ‫لطيفة‬ ‫دائرية‬ ‫حركات‬
‫مع‬ ‫املبارش‬ ‫االتصال‬ ‫تجنبي‬ .‫موحد‬
.‫العينني‬
‫الوجه‬ ‫برشة‬ ‫عىل‬ ‫استعامل‬
‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬
‫و‬ ‫الوجه‬ ‫بخاخ‬ ‫بضخ‬ ‫قومي‬
‫عىل‬ ‫مبارشة‬ ‫زون‬ ‫صن‬ ‫الجسم‬
‫قومي‬ .‫الوضع‬ ‫قفاز‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫الكف‬
‫خالل‬ ‫من‬ ‫البرشة‬ ‫عىل‬ ‫بتدليكه‬
‫لضامن‬ ‫لطيفة‬ ‫دائرية‬ ‫حركات‬
.‫موحد‬ ‫لون‬
‫بعد‬ ‫والجسم‬ ‫الوجه‬ ‫مستحرض‬
‫للشمس‬ ‫التعرض‬
‫عىل‬ ‫الطبيعية‬ ‫املكونات‬ ‫تساعد‬
‫بعد‬ ‫الجافة‬ ‫البرشة‬ ‫ترطيب‬ ‫إعادة‬
‫برشة‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫للشمس‬ ‫التعرض‬
.‫مرشقة‬ ‫و‬ ‫نرضة‬
‫معروف‬ ‫نبات‬ ‫الصبار‬
‫و‬ ‫املهدئة‬ ‫بخصائصه‬
.‫للبرشة‬ ‫املجددة‬
40%
‫وفروا‬




SAVOUREZ UN BRONZAGE TOUT AU LONG
DE L'ANNÉE
**Test Consommateurs
‫يدوم‬ ‫طبيعيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫إسم‬ ‫مينح‬
**
‫ساعات‬ 3 ‫خالل‬ ‫طويال‬
‫لبرشة‬ ‫التسمري‬ ‫بخاخ‬
‫الجسم‬ ‫و‬ ‫الوجه‬
86 87
UNE PEAU
IMPECCABLE
COMMENCE PAR ICI
‫عىل‬ ‫مبارشة‬ ‫بتطبيقه‬ ‫قومي‬
‫املناطق‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ( ‫البرشة‬
‫مبجرد‬ )‫البثور‬ ‫لتكون‬ ‫املعرضة‬
.‫البثور‬ ‫بظهور‬ ‫تشعري‬ ‫أن‬
‫دعت‬ ‫كلام‬ ‫استعامله‬ ‫ميكنك‬
.‫لذلك‬ ‫الرضورة‬
‫للبثور‬ ‫معالج‬ ‫جل‬
‫الوجه‬ ‫منظف‬
‫من‬ ‫يقلل‬ ‫و‬ ‫يطهر‬ ،‫ينظف‬
‫يومي‬ ‫بشكل‬ ‫استخدميه‬ .‫اللمعان‬
.‫املساء‬ ‫و‬ ‫الصباح‬ ‫يف‬
  Nettoyant
Purifiant pour le
Visage Pure Skin
150 ml.
‫سكني‬ ‫بيور‬ ‫الوجه‬ ‫منظف‬
32646 89 DH
59 DH
  Gel Traitant les
Boutons Pure Skin
6 ml.
‫سكني‬ ‫بيور‬ ‫للبثور‬ ‫معالج‬ ‫جل‬
32651 92 DH
‫باملجان‬
J'évalue la sécurité des ingrédients et des
formules, en particulier pour nos produits de soin
de la peau. En effectuant des évaluations de la
sécurité assez poussées, nous garantissons que
tous nos produits, partout dans le monde,
peuvent être utilisés en toute sécurité. ”
Justine Drevet
Toxicologueprincipal,DépartementSécuritédesProduits
‫الوجه‬ ‫منظف‬ ‫اء‬‫رش‬ ‫عند‬
‫معالج‬ ‫جل‬ ‫عىل‬ ‫ستحصلون‬
‫للبثور‬
!‫باملجان‬
‫باملجان‬ =
Pure Skin.
Une victoire
contre l'acné
La Technologie Detect contient l'Acide
Salicylique, qui recherche, détecte et cible
les bactéries et contrôle la production du
sébum afin d'offrir une peau claire et sans
éclat avec moins d'imperfections.
Infusée aux extraits naturels riches en anti
oxydants de Grenadine et de Goyave pour
apaiser la peau.


TECHNOLOGIE DETECT
SOINSDUVISAGE
15+
La Beauté à la Suédoise est
renforcée par la science
PEAU GRASSE
„“
8988
40+35+25+ 50+
Bénéfices
Signes de
l'âge
Résultats
Technologie
Pour une peau
lumineuse, à
l'apparence plus jeune
Pour un aspect
Plus ferme et
Plus sculpté avec
moins de rides visibles
Hyperpigmentation et
taches brunes
Rides/ Ridules
Peau terne
Manque d'hydratation
Affaissement
cutané
Rides
Peau terne
Manque
d'hydratation
Une peau 40% plus
éclaircie
Peau 70% plus
rebondie en 12
semaines**
Technologie Multi-Bright
Extraits de cellules souches
végétales de Gardenia
AspartoLift
Extraits de cellules
souches végétales
de Buddleija
Tranche d'âge
(Pour tout type
de peau)
Pour une peau plus
ferme, redéfinie et
parfaitement nourrie
Perte de densité et
de définition,
Rides
Profondes,
déshydratation et taches
pigmentaires.
Technologie
GenisteinSOY
Extrait des Cellules
Souches Végétales du
Ribwort ◊
.
TechnologieAntiÂge
Baobab
L’extraitdecellules
souchesvégétales
CoffeaBengalensis
Améliore la tonicité
de la peau et réduit
les signes de fatigue
sur la peau masculine
Peau fatiguée
Rides profondes
Cernes
Paupières relâchées
HOMMES25+
****
Testé cliniquement en
utilisant le sérum et les crèmes
de jour et de nuit.
** Crèmes de jour et de nuit.
*
Testé cliniquement auprès de
42 femmes sur 12 semaines
Prouvée cliniquement
pour améliorer la peau
mature**
** Test clinique de l'hydratation en
utilisant la Routine de soin de la
peau NovAge Time Restore
CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION COMPLÈTE SUR-MESURE POUR UNE BELLE PEAU EN TOUT TEMPS
Une routine de soin adaptée qui va
renforcer la barrière de votre peau
SOINSDUVISAGE
Pour un teint lisse et sans
rides
Ridules/ Rides
Peau terne
Manque
d'hydratation
Réduction
instantanée des
rides jusqu'à 49%
- Prouvé Cliniquement
Technologie Tri-peptide,
Acide Hyaluronique,
Cellules Souches
Végétales de l'Edelweiss
Dynamise la peau et
combat tous les signes
de l'âge 
LA ROUTINE DE SOINS DE LA PEAU NOVAGE
UN PROGRAMME QUOTIDIEN PROUVÉ POUR UNE PEAU JEUNE ET EN BONNE SANTÉ
4 ÉTAPES
2MINUTES
2XPAR JOUR
‫املساء‬ ‫و‬ ‫الصباح‬ ‫يف‬ ‫البرشة‬ ‫تنظيف‬
‫يهيئ‬ ‫و‬ ‫صحية‬ ‫لبرشة‬‫الشوائب‬‫يزيل‬
‫منتجات‬ ‫بقية‬ ‫إلمتصاص‬ ‫البرشة‬
.‫روتينك‬
:1 ‫الخطوة‬
‫التنظيف‬
* Résultats cliniquement prouvés utilisant une routine complète de soins de la peau : NovAge True Perfection, Time Restore, Ecollagen ou Ultimate Lift par rapport soit à une peau non traitée ou à une routine simple.
:‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬:‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬
‫لكل‬ ‫كافية‬ ‫الكريم‬ ‫من‬ ‫صغرية‬ ‫كمية‬
‫عظمة‬ ‫عىل‬ ‫الكريم‬ ‫ضعي‬ .‫للعني‬ ‫محيط‬
‫بطرف‬ ‫بلطف‬ ‫ربتي‬ ‫ثم‬ ‫العني‬ ‫مدار‬
‫كرة‬‫ذو‬ ‫أس‬‫ر‬‫بواسطة‬‫ضعيه‬ ‫أو‬ ،‫إصبعك‬
،‫واحدة‬ ‫عىل‬ ‫يتوفر‬ ‫منتجك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫ارة‬‫و‬‫د‬
‫االتصال‬ ‫تجنبي‬ .‫البرشة‬ ‫متتصه‬ ‫حتى‬
.‫العينني‬ ‫مع‬ ‫املبارش‬
:2 ‫الخطوة‬
‫العينني‬
‫عىل‬ ‫السريوم‬ ‫من‬ ‫كمية‬ ‫بضخ‬ ‫قومي‬
‫بشكل‬ ‫املنتج‬ ‫بتوزيع‬ ‫قومي‬ .‫يدك‬ ‫ظهر‬
،‫أصابعك‬ ‫باستعامل‬ ‫وجهك‬ ‫عىل‬ ‫متساوي‬
‫عىل‬ ‫ربتي‬ .‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬
‫عىل‬ ‫بلطف‬ ‫يدك‬ ‫مرري‬ ‫أو‬ ‫برشتك‬
.‫البرشة‬ ‫متتصه‬ ‫حتى‬ ‫وجهك‬
:‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬
:3 ‫الخطوة‬
‫التحفيز‬
‫البندق‬ ‫بحجم‬ ‫الكريم‬ ‫من‬ ‫نقط‬ 5 ‫ضعي‬
.‫ذقنك‬ ‫و‬ ‫أنفك‬ ،‫خدك‬ ،‫جبينك‬ ‫عىل‬ -
‫للرتبيت‬ ‫أصابعك‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫استخدمي‬
‫عىل‬ ‫برقة‬ ‫الكريم‬ ‫لتدليك‬ ‫أو‬ ‫بلطف‬
‫حتى‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬ ‫وجهك‬
.‫بالكامل‬ ‫امتصاصها‬ ‫يتم‬
:‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬
:4 ‫الخطوة‬
‫الرتطيب‬
ALAIN MAVON
Directeur de la Recherche à l’Institut de
Recherche sur la Peau d’Oriflame
Maximisez le potentiel liftant de votre peau avec la Routine de Soins de la Peau pour
améliorer la Jeunesse de la Peau élaborée par Oriflame et l’ensemble de Soins de la Peau
NovAge. Une routine où chaque étape est la préparation parfaite pour la suivante et où
chaque produit est formulé pour agir en synergie avec les autres pour un effet optimal.
Tout ce qu'il faut, c'est quatre étapes faciles à suivre, utilisant quelques produits, pour
seulement deux minutes matin et soir:
UNE PEAU MEILLEURE
D’AU MOINS 7 FOIS PLUSLORSQUE VOUS SUIVEZ LA ROUTINE NOVAGE - CLINIQUEMENT
PROUVÉ*
90 91
  Créme Liftante contour des
Yeux NovAge Ultimate Lift
15 ml.
‫نوفاج‬ ‫العينني‬ ‫حول‬ ‫البرشة‬ ‫لشد‬ ‫كريم‬
‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬
31542 165 DH
  Crème pour le Contour des
Yeux et des Lèvres NovAge
Time Restore
15 ml.
‫تايم‬ ‫نوفاج‬ ‫الشفاه‬ ‫و‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫كريم‬
‫ريسطور‬
32629 165 DH
  Crème Contour des Yeux
Éclaircissante Avancée NovAge
Bright Sublime
15 ml.
‫نوفاج‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫لبرشة‬ ‫مفتح‬ ‫كريم‬
‫سوبليم‬ ‫ايت‬‫ر‬‫ب‬
32804 155 DH
  Gel Contour des
Yeux NovAge Men
15 ml.
‫مان‬ ‫نوفاج‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫جل‬
33199 155 DH
  Crème Contour des
Yeux NovAge Ecollagen
Wrinkle Power
15 ml.
‫نوفاج‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫كريم‬
‫باور‬ ‫رينكل‬ ‫إيكوالجني‬
33979 155 DH
:‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬
SOINSDUVISAGE
Vos yeux sont au centre
de votre visage. Ils
indiquent également la
fatigue
et sont le premier
endroit où vous allez
avoir des rides. C’est
parce que la peau
autour de vos yeux est
beaucoup plus fine
que le reste de votre
visage. Les crèmes
contour des yeux ont
des textures plus
légères, ne contiennent
pas de parfum et
contiennent juste la
quantité appropriée
d'ingrédients actifs
pour répondre aux
besoins uniques du
contour des yeux, tels
que les rides, les
poches et les cernes.
2 en 1
.‫العينني‬ ‫مع‬ ‫املبارش‬ ‫االتصال‬ ‫تجنبي‬
‫العظم‬ ‫طول‬ ‫عىل‬ ‫الكريم‬ ‫ضعي‬
.‫املداري‬
.‫كافية‬ ‫جد‬ ‫الكريم‬ ‫من‬ ‫صغرية‬ ‫كمية‬
‫األصبع‬ ‫طرف‬ ‫بإستعامل‬ ‫بلطف‬ ‫ربتي‬
‫األنف‬ ‫من‬ ‫إنطالقا‬ ‫املداري‬ ‫العظم‬ ‫حول‬
.‫امتصاصه‬ ‫يتم‬ ‫حتى‬ ،‫الخارج‬ ‫باتجاه‬
.‫املساء‬ ‫و‬ ‫الصباح‬ ‫يف‬ ‫استخدميه‬
   

•	‫املتعبة‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫ينشط‬
•	‫والهاالت‬ ‫اإلنتفاخات‬ ،‫التجاعيد‬ :‫يستهدف‬
‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫السوداء‬
‫بكرة‬ ‫أنبوب‬
‫ملفعول‬ ‫دوارة‬
‫إضايف‬ ‫منعش‬
•	‫يفتح‬
•	‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫برشة‬ ‫ينعم‬
‫برأس‬ ‫أنبوب‬
‫إلستعامل‬ ‫رفيع‬
‫دقيق‬
•	‫يرطب‬
•	‫يغذي‬
•	‫السوداء‬ ‫والهاالت‬ ‫اإلنتفاخات‬ ‫يستهدف‬
‫العينني‬ ‫أسفل‬
‫لجرعات‬ ‫مضخة‬ ‫مع‬ ‫رأس‬
‫للمحفاظة‬ ‫و‬ ‫دقة‬ ‫أكرث‬
‫الرتكيبة‬ ‫عىل‬
•	‫البرشة‬ ‫يشد‬
•	‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫يحدد‬
•	‫السوداء‬ ‫والهاالت‬ ‫اإلنتفاخات‬ ‫يستهدف‬
‫العينني‬ ‫أسفل‬
•	‫العميقة‬ ‫التجاعيد‬ ‫ظهور‬ ‫من‬ ‫يقلل‬
•	‫البرشة‬ ‫يشد‬
•	‫الشفاه‬ ‫و‬ ‫العينني‬ ‫محيط‬ ‫يحدد‬
•	‫السوداء‬ ‫والهاالت‬ ‫اإلنتفاخات‬ ‫يستهدف‬
‫العينني‬ ‫أسفل‬
‫إلستعامل‬ ‫صغري‬ ‫وعاء‬ ‫يف‬
‫الرتكيبة‬ ‫عىل‬ ‫للحفاظ‬ ‫و‬ ‫عميل‬
25+ 25+ 35+ 40+ 50+
‫لجرعات‬ ‫مضخة‬ ‫مع‬ ‫رأس‬
‫للمحفاظة‬ ‫و‬ ‫دقة‬ ‫أكرث‬
‫الرتكيبة‬ ‫عىل‬
CHOISISSEZ
LA MEILLEURE
CRÈME
CONTOUR
DES YEUX
HOMMES
TOUT TYPE
DE PEAU
TOUT TYPE
DE PEAU
TOUT TYPE
DE PEAU
TOUT TYPE
DE PEAU
TOUT TYPE
DE PEAU
POURQUOI L'UTILISER :
‫منطقة‬ ‫جل‬
‫العينني‬
‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫كريم‬
‫الشفاه‬ ‫و‬
‫البرشة‬ ‫لشد‬ ‫كريم‬
‫العينني‬ ‫حول‬
‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫كريم‬
‫باور‬ ‫رينكل‬ ‫نوفاج‬
‫لبرشة‬ ‫مفتح‬ ‫كريم‬
‫العينني‬ ‫منطقة‬
92 93
  Crème de Jour Liftante
NovAge Ultimate Lift avec
un IP15
50 ml.
‫نوفاج‬ ‫البرشة‬ ‫لشد‬ ‫النهار‬ ‫كريم‬
15 ‫الحامية‬ ‫بعامل‬ ‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬
31540 295 DH
  Sérum Liftant Concentré
NovAge Ultimate Lift
30 ml.
‫نوفاج‬ ‫البرشة‬ ‫لشد‬ ‫مركز‬ ‫سريوم‬
‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬
31543 325 DH
  Créme Liftante contour
des Yeux NovAge Ultimate
Lift
15 ml.
‫نوفاج‬ ‫العينني‬ ‫حول‬ ‫البرشة‬ ‫لشد‬ ‫كريم‬
‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬
31542 165 DH
  Gel Nettoyant Suprême
NovAge
150 ml.
‫نوفاج‬ ‫فعال‬ ‫منظف‬ ‫جل‬
33984 195 DH
40+
  Crème de Nuit Liftante
et Raffermissante NovAge
Ultimate Lift
50 ml.
‫البرشة‬ ‫تجديد‬ ‫و‬ ‫لشد‬ ‫الليل‬ ‫كريم‬
‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬ ‫نوفاج‬
31541 295 DH
SOINSDUVISAGE
REDESSINEZ VOS
CONTOURS POUR UN
VISAGE À L'OVALE PARFAIT
1 ‫يف‬ 2 ‫ذيك‬ ‫منتج‬
‫منشط‬ ‫و‬ ‫منظف‬
‫يحدد‬ ‫و‬ ‫يشد‬
‫العينني‬ ‫منطقة‬
‫البرشة‬ ‫اقة‬‫رش‬‫إ‬ ‫يحسن‬
‫شابا‬ ‫ا‬‫ر‬‫مظه‬ ‫مينحها‬ ‫و‬
‫ائع‬‫ر‬ ‫جد‬
‫مشاكل‬ ‫يعالج‬
‫الرتطيب‬
‫يسرتجع‬ ‫و‬
‫البرشة‬ ‫مرونة‬
‫النوم‬ ‫أثناء‬
UNE PEAU PLUS
REBONDIE DE
70%EN 12 SEMAINES*
* Testé cliniquement en utilisant le
Sérum, la Crème de Jour et de Nuit
IP
15
  Routine NovAge Ultimate Lift
5 produits en taille réelle.
‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬ ‫نوفاج‬ ‫مجموعة‬
31773 1275 DH
LA ROUTINE EST LIVRÉE AVEC
UN SAC CADEAUX GRATUIT !
‫الليل‬ ‫كريم‬ ‫مع‬ ‫البرشة‬ ‫لشد‬
‫من‬ ‫حامية‬ ‫عامل‬
15 ‫الشمس‬
‫النهار‬ ‫كريم‬
‫منطقة‬ ‫كريم‬
‫العينني‬
‫سريوم‬
‫فعال‬ ‫منظف‬ ‫جل‬TECHNOLOGIE
BREVETÉE
ASPARTOLIFT
Améliore la fermeté et
l'élasticité de la peau,
pour un contour du
visage plus défini.
EXTRAIT DE
CELLULES
SOUCHES
VÉGÉTALES DE
BUDDLEJA
Fournit une protection
contre les radicaux
libres, pour aider à
ralentir le processus
de vieillissement.






TOUT TYPE
DE PEAU
890 DH
385 DH
31773 :‫املجموعة‬ ‫رمز‬
‫ب‬ ‫اشرتوها‬
‫وفروا‬
94 95
LA PEAU MATURE N'A
JAMAIS ÉTÉ AU
MEILLEUR DE SA
FORME
Tous les produits sont disponibles séparément sur la page 98
 Routine NovAge Time Restore
5 produits en taille réelle.
‫ريسطور‬ ‫تايم‬ ‫نوفاج‬ ‫مجموعة‬
31774 1275 DH
94%DES FEMMES AYANT LA
PEAU MATURE
AFFIRMENT QU'ELLE
PROCURE ELASTICITE
ET NUTRITION À LA
PEAU *
TECHNOLOGIE
GENISTEINSOY +
L'EXRAIT DES
CELLULES
SOUCHES
VÉGÉTALES DU
PLANTAIN
LANCÉOLÉ
* Test consommateurs en utilisant la Routine de
soins de la peau NovAge Time Restore
2 en 1
‫التجاعيد‬ ‫ظهور‬ ‫من‬ ‫يقلل‬
‫العميقة‬
IP
15
‫فعالني‬ ‫حامية‬ ‫و‬ ‫ترطيب‬
‫الناضجة‬ ‫للبرشة‬
‫فعال‬ ‫منظف‬ ‫جل‬
‫منظف‬ 1 ‫يف‬ 2 ‫ذيك‬ ‫منتج‬
‫ومنشط‬
‫اقة‬‫رش‬‫إ‬ ‫يعزز‬ ‫و‬ ‫يرطب‬
‫الطبيعية‬ ‫البرشة‬
‫للبرشة‬ ‫مكثفة‬ ‫تغذية‬
‫الناضجة‬
‫الليل‬ ‫كريم‬
‫منطقة‬ ‫كريم‬
‫الشفاه‬ ‫و‬ ‫العينني‬
‫النهار‬ ‫كريم‬
‫سريوم‬
SOINSDUVISAGE
 Routine NovAge Ecollagen Wrinkle
Power
Ensemble de 5 produits de taille complète
: nettoyant, crème contour des yeux,
sérum, crème de jour et crème de nuit.
‫باور‬ ‫رينكل‬ ‫إكوالجني‬ ‫نوفاج‬ ‫مجموعة‬
31786 1185 DH
DÉCOUVREZ LE
POUVOIR DE
L'ACTION
INSTANTANÉE
LA TECHNOLOGIE BREVETÉE
TRI-PEPTIDE + ACIDE
HYALURONIQUE À FAIBLE POIDS
MOLÉCULAIRE + L’EXTRAIT DES
CELLULES SOUCHES VÉGÉTALES
RÉDUCTION
INSTANTANÉE DES
RIDES JUSQU'À
49%*
* Mesure instantanée du volume des rides, cliniquement prouvée, en
utilisant la Routine NovAge Ecollagen Wrinkle Power.
‫عىل‬ ‫يساعد‬
‫البرشة‬ ‫حامية‬
‫الشيخوخة‬ ‫من‬
‫عن‬ ‫الناجمة‬
‫الشمس‬ ‫أشعة‬
‫عامل‬ ‫بفضل‬
30 ‫الحامية‬
IP
30
،‫التجاعيد‬ ‫من‬ ‫يقلل‬
‫لون‬ ‫يفتح‬ ‫و‬ ‫ينعم‬
‫البرشة‬
‫البرشة‬ ‫يصلح‬
‫يجددها‬ ‫و‬
‫الليل‬ ‫أثناء‬
‫و‬ ‫منظف‬ ‫ذيك‬ ‫منتج‬
1 ‫يف‬ 2 ‫منشط‬
‫فعال‬ ‫منظف‬ ‫جل‬
‫كريم‬ ‫مفعول‬ ‫يعزز‬
‫الليل‬ ‫و‬ ‫النهار‬
‫النهار‬ ‫كريم‬
‫منطقة‬ ‫كريم‬
‫العينني‬
‫الليل‬ ‫كريم‬
‫سريوم‬
35+
LA ROUTINE EST LIVRÉE AVEC
UN SAC CADEAUX GRATUIT !
50+
LA ROUTINE EST LIVRÉE AVEC
UN SAC CADEAUX GRATUIT !
Tous les produits sont disponibles séparément sur la page 98
TOUT TYPE
DE PEAU
TOUT TYPE
DE PEAU
830 DH
355 DH
31786 :‫املجموعة‬ ‫رمز‬
‫ب‬ ‫اشرتوها‬
‫وفروا‬
890 DH
385 DH
31774 :‫املجموعة‬ ‫رمز‬
‫ب‬ ‫اشرتوها‬
‫وفروا‬
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020
Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020

Contenu connexe

Similaire à Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020

Catalogue oriflame 2013 mois 11
Catalogue oriflame 2013 mois 11 Catalogue oriflame 2013 mois 11
Catalogue oriflame 2013 mois 11
Youssef Ben
 
Catalogue CRISTIAN LAY 9-10
Catalogue CRISTIAN LAY 9-10Catalogue CRISTIAN LAY 9-10
Catalogue CRISTIAN LAY 9-10
BAHROUNI Maryem
 
Catalogue Promotion C9 C10
Catalogue Promotion C9 C10Catalogue Promotion C9 C10
Catalogue Promotion C9 C10
cristian-lay
 
كتالوج أوريفليم المغرب لشهر يونيو 2013 catalogue oriflame maroc juin 2013
كتالوج أوريفليم المغرب لشهر يونيو 2013 catalogue oriflame maroc juin 2013كتالوج أوريفليم المغرب لشهر يونيو 2013 catalogue oriflame maroc juin 2013
كتالوج أوريفليم المغرب لشهر يونيو 2013 catalogue oriflame maroc juin 2013
Holooolblog
 
Catalogue promotion campagne 11 12
Catalogue promotion campagne 11 12Catalogue promotion campagne 11 12
Catalogue promotion campagne 11 12
Aufeminine Cristian Lay
 
Catalogue Oriflame Maroc Mois 07
Catalogue Oriflame Maroc Mois 07Catalogue Oriflame Maroc Mois 07
Catalogue Oriflame Maroc Mois 07
Promotion Maroc
 
LR WORLD MAY 2019
LR WORLD MAY 2019LR WORLD MAY 2019
LR WORLD MAY 2019
TNP France
 
LR WORLD JULY 2019 (SUMMER)
LR WORLD JULY 2019 (SUMMER)LR WORLD JULY 2019 (SUMMER)
LR WORLD JULY 2019 (SUMMER)
TNP France
 
Catalogue Oriflame Inscription Recrutement Consultant Oriflame Tél 20631567
Catalogue Oriflame Inscription Recrutement Consultant Oriflame Tél 20631567Catalogue Oriflame Inscription Recrutement Consultant Oriflame Tél 20631567
Catalogue Oriflame Inscription Recrutement Consultant Oriflame Tél 20631567
Cristian Lay
 
Belgium fr lrw_02_2015
Belgium fr lrw_02_2015Belgium fr lrw_02_2015
Belgium fr lrw_02_2015
eleftherialigiou
 
Catalogue Promotion Maroc - du 04/08 au 05/09/2014
Catalogue Promotion Maroc - du 04/08 au 05/09/2014Catalogue Promotion Maroc - du 04/08 au 05/09/2014
Catalogue Promotion Maroc - du 04/08 au 05/09/2014
Cristianlay maroc online
 
Catalogue wellness
Catalogue wellnessCatalogue wellness
Catalogue wellness
Isabelle Chevalier
 
Famaco
FamacoFamaco
Catalogue produits 2018 SIMKHA BEAUTY PRODUCTS
Catalogue produits 2018 SIMKHA BEAUTY PRODUCTSCatalogue produits 2018 SIMKHA BEAUTY PRODUCTS
Catalogue produits 2018 SIMKHA BEAUTY PRODUCTS
Jessie Awakossa
 
TOUT CE QUE L'ALOE VERA PEUT FAIRE POUR VOUS
TOUT CE QUE L'ALOE VERA PEUT FAIRE POUR VOUSTOUT CE QUE L'ALOE VERA PEUT FAIRE POUR VOUS
TOUT CE QUE L'ALOE VERA PEUT FAIRE POUR VOUS
Ariane Aubet
 
CATALOGUE MAKE UP
CATALOGUE MAKE UPCATALOGUE MAKE UP
CATALOGUE MAKE UP
ISABERNE
 
Catalogue a5
Catalogue a5Catalogue a5
Catalogue a5Ju Pette
 
Catalogue 01 Oriflame 2015
Catalogue 01 Oriflame 2015Catalogue 01 Oriflame 2015
Catalogue 01 Oriflame 2015
Oriflame Tunisie
 
Catalogue oriflame TN 2015 C1
Catalogue oriflame TN 2015 C1Catalogue oriflame TN 2015 C1
Catalogue oriflame TN 2015 C1
Rou 2a
 

Similaire à Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020 (20)

Catalogue oriflame 2013 mois 11
Catalogue oriflame 2013 mois 11 Catalogue oriflame 2013 mois 11
Catalogue oriflame 2013 mois 11
 
Catalogue CRISTIAN LAY 9-10
Catalogue CRISTIAN LAY 9-10Catalogue CRISTIAN LAY 9-10
Catalogue CRISTIAN LAY 9-10
 
Catalogue Promotion C9 C10
Catalogue Promotion C9 C10Catalogue Promotion C9 C10
Catalogue Promotion C9 C10
 
كتالوج أوريفليم المغرب لشهر يونيو 2013 catalogue oriflame maroc juin 2013
كتالوج أوريفليم المغرب لشهر يونيو 2013 catalogue oriflame maroc juin 2013كتالوج أوريفليم المغرب لشهر يونيو 2013 catalogue oriflame maroc juin 2013
كتالوج أوريفليم المغرب لشهر يونيو 2013 catalogue oriflame maroc juin 2013
 
Catalogue promotion campagne 11 12
Catalogue promotion campagne 11 12Catalogue promotion campagne 11 12
Catalogue promotion campagne 11 12
 
Catalogue Oriflame Maroc Mois 07
Catalogue Oriflame Maroc Mois 07Catalogue Oriflame Maroc Mois 07
Catalogue Oriflame Maroc Mois 07
 
LR WORLD MAY 2019
LR WORLD MAY 2019LR WORLD MAY 2019
LR WORLD MAY 2019
 
LR WORLD JULY 2019 (SUMMER)
LR WORLD JULY 2019 (SUMMER)LR WORLD JULY 2019 (SUMMER)
LR WORLD JULY 2019 (SUMMER)
 
Catalogue Oriflame Inscription Recrutement Consultant Oriflame Tél 20631567
Catalogue Oriflame Inscription Recrutement Consultant Oriflame Tél 20631567Catalogue Oriflame Inscription Recrutement Consultant Oriflame Tél 20631567
Catalogue Oriflame Inscription Recrutement Consultant Oriflame Tél 20631567
 
Belgium fr lrw_02_2015
Belgium fr lrw_02_2015Belgium fr lrw_02_2015
Belgium fr lrw_02_2015
 
Catalogue Promotion Maroc - du 04/08 au 05/09/2014
Catalogue Promotion Maroc - du 04/08 au 05/09/2014Catalogue Promotion Maroc - du 04/08 au 05/09/2014
Catalogue Promotion Maroc - du 04/08 au 05/09/2014
 
Catalogue wellness
Catalogue wellnessCatalogue wellness
Catalogue wellness
 
Famaco
FamacoFamaco
Famaco
 
Catalogue produits 2018 SIMKHA BEAUTY PRODUCTS
Catalogue produits 2018 SIMKHA BEAUTY PRODUCTSCatalogue produits 2018 SIMKHA BEAUTY PRODUCTS
Catalogue produits 2018 SIMKHA BEAUTY PRODUCTS
 
TOUT CE QUE L'ALOE VERA PEUT FAIRE POUR VOUS
TOUT CE QUE L'ALOE VERA PEUT FAIRE POUR VOUSTOUT CE QUE L'ALOE VERA PEUT FAIRE POUR VOUS
TOUT CE QUE L'ALOE VERA PEUT FAIRE POUR VOUS
 
CATALOGUE MAKE UP
CATALOGUE MAKE UPCATALOGUE MAKE UP
CATALOGUE MAKE UP
 
Catalogue a5
Catalogue a5Catalogue a5
Catalogue a5
 
Catalogue 01 Oriflame 2015
Catalogue 01 Oriflame 2015Catalogue 01 Oriflame 2015
Catalogue 01 Oriflame 2015
 
Catalogue oriflame TN 2015 C1
Catalogue oriflame TN 2015 C1Catalogue oriflame TN 2015 C1
Catalogue oriflame TN 2015 C1
 
Jane L
Jane LJane L
Jane L
 

Plus de Promotion Maroc

9anon dakhili
9anon dakhili9anon dakhili
9anon dakhili
Promotion Maroc
 
9anon assasi
9anon assasi9anon assasi
9anon assasi
Promotion Maroc
 
Catalogue Avon hommes c01-2020
Catalogue Avon hommes c01-2020Catalogue Avon hommes c01-2020
Catalogue Avon hommes c01-2020
Promotion Maroc
 
Catalogue Electro bousfiha Pour la fin d'année 2019
Catalogue Electro bousfiha Pour la fin d'année 2019Catalogue Electro bousfiha Pour la fin d'année 2019
Catalogue Electro bousfiha Pour la fin d'année 2019
Promotion Maroc
 
Carrefour Maroc Rentre scolaire 2019
Carrefour Maroc Rentre scolaire 2019Carrefour Maroc Rentre scolaire 2019
Carrefour Maroc Rentre scolaire 2019
Promotion Maroc
 
Carrefour Maroc été 2019 continue
Carrefour Maroc été 2019 continueCarrefour Maroc été 2019 continue
Carrefour Maroc été 2019 continue
Promotion Maroc
 
Dépliant Bousfiha Maroc été 2019
Dépliant Bousfiha Maroc été 2019Dépliant Bousfiha Maroc été 2019
Dépliant Bousfiha Maroc été 2019
Promotion Maroc
 
Brochure Kitea Maroc Mobilier d'extérieur 2019
Brochure Kitea Maroc Mobilier d'extérieur 2019Brochure Kitea Maroc Mobilier d'extérieur 2019
Brochure Kitea Maroc Mobilier d'extérieur 2019
Promotion Maroc
 
Dépliant Rangement KITEA Maroc 2019
Dépliant Rangement KITEA Maroc 2019Dépliant Rangement KITEA Maroc 2019
Dépliant Rangement KITEA Maroc 2019
Promotion Maroc
 
Brochure kitea Maroc enfant 2019
Brochure kitea Maroc enfant 2019Brochure kitea Maroc enfant 2019
Brochure kitea Maroc enfant 2019
Promotion Maroc
 
Brochure kitea Maroc PRO 2019
Brochure kitea Maroc PRO 2019Brochure kitea Maroc PRO 2019
Brochure kitea Maroc PRO 2019
Promotion Maroc
 
Catalogue acima aid el addha 2019
Catalogue acima aid el addha 2019Catalogue acima aid el addha 2019
Catalogue acima aid el addha 2019
Promotion Maroc
 
Catalogue Carrefour Maroc Spécial Aid Addha
Catalogue Carrefour Maroc Spécial Aid AddhaCatalogue Carrefour Maroc Spécial Aid Addha
Catalogue Carrefour Maroc Spécial Aid Addha
Promotion Maroc
 
Catalogue Carrefour Maroc Août Spécial electro
Catalogue Carrefour Maroc Août Spécial electroCatalogue Carrefour Maroc Août Spécial electro
Catalogue Carrefour Maroc Août Spécial electro
Promotion Maroc
 
Catalogue Carrefour Maroc Juillet
Catalogue Carrefour Maroc JuilletCatalogue Carrefour Maroc Juillet
Catalogue Carrefour Maroc Juillet
Promotion Maroc
 
catalogue aswak assalam juillet 2019
catalogue aswak assalam juillet 2019catalogue aswak assalam juillet 2019
catalogue aswak assalam juillet 2019
Promotion Maroc
 
Brochure Kitea Maroc Été 2019
Brochure Kitea Maroc Été 2019Brochure Kitea Maroc Été 2019
Brochure Kitea Maroc Été 2019
Promotion Maroc
 
Ikea catalogue Maroc 2019
Ikea catalogue Maroc 2019Ikea catalogue Maroc 2019
Ikea catalogue Maroc 2019
Promotion Maroc
 
Depliant anniversaire 2016 Marjane
Depliant anniversaire 2016 MarjaneDepliant anniversaire 2016 Marjane
Depliant anniversaire 2016 Marjane
Promotion Maroc
 
Depliant ramadan 2015 MARJANE
Depliant ramadan 2015 MARJANEDepliant ramadan 2015 MARJANE
Depliant ramadan 2015 MARJANE
Promotion Maroc
 

Plus de Promotion Maroc (20)

9anon dakhili
9anon dakhili9anon dakhili
9anon dakhili
 
9anon assasi
9anon assasi9anon assasi
9anon assasi
 
Catalogue Avon hommes c01-2020
Catalogue Avon hommes c01-2020Catalogue Avon hommes c01-2020
Catalogue Avon hommes c01-2020
 
Catalogue Electro bousfiha Pour la fin d'année 2019
Catalogue Electro bousfiha Pour la fin d'année 2019Catalogue Electro bousfiha Pour la fin d'année 2019
Catalogue Electro bousfiha Pour la fin d'année 2019
 
Carrefour Maroc Rentre scolaire 2019
Carrefour Maroc Rentre scolaire 2019Carrefour Maroc Rentre scolaire 2019
Carrefour Maroc Rentre scolaire 2019
 
Carrefour Maroc été 2019 continue
Carrefour Maroc été 2019 continueCarrefour Maroc été 2019 continue
Carrefour Maroc été 2019 continue
 
Dépliant Bousfiha Maroc été 2019
Dépliant Bousfiha Maroc été 2019Dépliant Bousfiha Maroc été 2019
Dépliant Bousfiha Maroc été 2019
 
Brochure Kitea Maroc Mobilier d'extérieur 2019
Brochure Kitea Maroc Mobilier d'extérieur 2019Brochure Kitea Maroc Mobilier d'extérieur 2019
Brochure Kitea Maroc Mobilier d'extérieur 2019
 
Dépliant Rangement KITEA Maroc 2019
Dépliant Rangement KITEA Maroc 2019Dépliant Rangement KITEA Maroc 2019
Dépliant Rangement KITEA Maroc 2019
 
Brochure kitea Maroc enfant 2019
Brochure kitea Maroc enfant 2019Brochure kitea Maroc enfant 2019
Brochure kitea Maroc enfant 2019
 
Brochure kitea Maroc PRO 2019
Brochure kitea Maroc PRO 2019Brochure kitea Maroc PRO 2019
Brochure kitea Maroc PRO 2019
 
Catalogue acima aid el addha 2019
Catalogue acima aid el addha 2019Catalogue acima aid el addha 2019
Catalogue acima aid el addha 2019
 
Catalogue Carrefour Maroc Spécial Aid Addha
Catalogue Carrefour Maroc Spécial Aid AddhaCatalogue Carrefour Maroc Spécial Aid Addha
Catalogue Carrefour Maroc Spécial Aid Addha
 
Catalogue Carrefour Maroc Août Spécial electro
Catalogue Carrefour Maroc Août Spécial electroCatalogue Carrefour Maroc Août Spécial electro
Catalogue Carrefour Maroc Août Spécial electro
 
Catalogue Carrefour Maroc Juillet
Catalogue Carrefour Maroc JuilletCatalogue Carrefour Maroc Juillet
Catalogue Carrefour Maroc Juillet
 
catalogue aswak assalam juillet 2019
catalogue aswak assalam juillet 2019catalogue aswak assalam juillet 2019
catalogue aswak assalam juillet 2019
 
Brochure Kitea Maroc Été 2019
Brochure Kitea Maroc Été 2019Brochure Kitea Maroc Été 2019
Brochure Kitea Maroc Été 2019
 
Ikea catalogue Maroc 2019
Ikea catalogue Maroc 2019Ikea catalogue Maroc 2019
Ikea catalogue Maroc 2019
 
Depliant anniversaire 2016 Marjane
Depliant anniversaire 2016 MarjaneDepliant anniversaire 2016 Marjane
Depliant anniversaire 2016 Marjane
 
Depliant ramadan 2015 MARJANE
Depliant ramadan 2015 MARJANEDepliant ramadan 2015 MARJANE
Depliant ramadan 2015 MARJANE
 

Catalogue Oriflame Maroc Janvier 2020

 • 1. 0101/01 - 31/01 2020 Un aspect, un sentiment, un style de vie La Beauté à la Suédoise
 • 2. 99DH 1 3 2 Faites-vous plaisir cette saison 200 ‫بقيمة‬ ‫طلبية‬ ‫بوضع‬ ‫قمتم‬ ‫قد‬ ‫كنتم‬ ‫إذا‬ 12 ‫الكاطالوج‬ ‫يف‬ ‫درهم‬ ‫من‬ ‫منتج‬ ‫أي‬ ‫اء‬‫رش‬‫ب‬ ‫وستقومون‬ 1 ‫الكاطالوج‬ ‫رويال‬ ‫ديفني‬ ‫عطر‬ ‫عرض‬ ‫من‬ ‫ستستفيدون‬ %65 ‫بخصم‬ %65 ‫خصم‬
 • 3.    Eau de Toilette Divine Royal 50 ml. ‫رويال‬ ‫ديفني‬ ‫عطر‬ 34475 319 DH 219 DH   Crème de Douche Divine Royal 200 ml. ‫رويال‬ ‫ديفني‬ ‫اإلستحامم‬ ‫كريم‬ 34805 75 DH 37 DH   Lotion Parfumée pour le Corps Divine Royal 150 ml. ‫ديفني‬ ‫معطر‬ ‫الجسم‬ ‫مستحرض‬ ‫رويال‬ 41711 92 DH 45 DH 99DH 1 3 2   Faites-vous plaisir cette saison 200 ‫بقيمة‬ ‫طلبية‬ ‫بوضع‬ ‫قمتم‬ ‫قد‬ ‫كنتم‬ ‫إذا‬ 12 ‫الكاطالوج‬ ‫يف‬ ‫درهم‬ ‫من‬ ‫منتج‬ ‫أي‬ ‫اء‬‫رش‬‫ب‬ ‫وستقومون‬ 1 ‫الكاطالوج‬ ‫رويال‬ ‫ديفني‬ ‫عطر‬ ‫عرض‬ ‫من‬ ‫ستستفيدون‬ %65 ‫بخصم‬ %65 ‫خصم‬ ORIENTALE - FLORALE - BOISÉE Mandarine Amaryllis Bois de Santal ‫جديد‬ ‫إفتتاحي‬ ‫عرض‬ ‫حرصي‬ ‫اآلن‬ ‫جربوه‬ !‫إكتشفوين‬ ‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬ !‫العطر‬ ‫لتجربة‬ Laissez votre esprit charismatique et inspirant marquer la saison des fêtes de luxe et de grandeur avec Divine Royal. ‫االستحامم‬ ‫كريم‬ ‫اقي‬‫ر‬ ‫جد‬ ‫لطيف‬ ‫منظف‬ ‫كريم‬ .‫ائع‬‫ر‬‫ال‬ ‫رويال‬ ‫ديفني‬ ‫بعطر‬ ‫الجسم‬ ‫مستحرض‬ ‫اقي‬‫ر‬ ‫جد‬ ‫والجسم‬ ‫اليدين‬ ‫مستحرض‬ ‫معطرة‬ ‫ملسة‬ ‫مينحها‬ ‫و‬ ‫البرشة‬ ‫يرطب‬ .‫الجذاب‬ ‫رويال‬ ‫بعطرديفني‬
 • 4. 4 5   Eau de Toilette Eclat Homme 75 ml. ‫للرجال‬ ‫إكال‬ ‫عطر‬ 30173319 DH   Eau de Toilette Giordani Gold Man 75 ml. ‫مان‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫عطر‬ 32155 369 DH   Eau de Toilette Mister Giordani 75 ml. ‫للرجال‬ ‫جيورداين‬ ‫ميسرت‬ ‫عطر‬ 33654 369 DH Cuirde Barénia Théde l'Himalaya FèveTonka HESPÉRIDÉE ORIENTALE BOISÉE GrapefruitGeraniumVétiver AROMATIQUE FOUGÈRE Bergamote VétiverPoivre Noir VÉTIVER BOISÉE ‫وفروا‬ %60‫غاية‬ ‫إىل‬    Offre Spéciale Nouvel An 2020 !‫فقط‬ ‫درهم‬ 139 La Meilleure Offre du Catalogue ! 200 ‫بقيمة‬ ‫طلبية‬ ‫وضع‬ ‫عند‬ ‫ستحصلون‬ ‫الكاطالوج‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫درهم‬ ‫ب‬ ‫إختياركم‬ ‫من‬ ‫عطر‬ 1 ‫عىل‬
 • 5. NATURAL EXFOLIANTS NATURAL EXTRACTS ECO-ETHICAL SCREENING NON-GMO RIGOROUS SAFETY TESTING STRICT EUROPEAN STANDARDS % % % 18 19 25 26 1211 54 17 22 23 24 27 28 29 30 31 2120 13 14 15 16 106 7 8 9 31 2 ? ? ? ? 2 www 1 3 ‫شهر‬ ‫من‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬ ‫خالل‬ ‫أنه‬ ‫تنسوا‬ ‫ال‬ .‫إنتظاركم‬ ‫يف‬ ‫مفاجأة‬ ‫عرض‬ ‫هناك‬ ‫يناير‬ ‫سيتم‬ ‫يوم‬ ‫يف‬ ‫العرض‬ ‫عن‬ ‫اإلعالن‬ ‫سيتم‬ ‫عىل‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬ ‫عشوايئ‬ ‫بشكل‬ ‫إختياره‬ !‫صباحا‬ 10 ‫الساعة‬ !‫العرض‬ ‫من‬ ‫استفيدوا‬ ‫ساعة‬ 24 ‫فقط‬ ‫لديكم‬ !‫بذلك‬ ‫للقيام‬ ‫رمز‬ ‫بنسخ‬ ‫قوموا‬ ‫العرض‬ ‫رشوط‬ ‫إلكتشاف‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ )QR( ‫الرسيعة‬ ‫االستجابة‬ :‫االنرتنت‬ ‫عىل‬ ‫موقعنا‬ ‫زوروا‬ ‫أو‬ ‫الصفحة‬ https://ma.oriflame.com/ january-surprise-offer ‫خطوة‬ ‫خطوة‬ ‫خطوة‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫أسبوع‬ ‫كل‬ ‫خالل‬ ‫مفاجأة‬ ‫بعرض‬ ‫استفيدوا‬ ‫يناير‬ ‫لفرتة‬ ‫و‬ ‫واحد‬ ‫ليوم‬ ‫سيدوم‬ !‫محدودة‬ ‫العرض‬ ‫من‬ ‫اإلستفادة‬ ‫كيفية‬ LaBeautéàlaSuédoise célèbrevotreexpressionunique Nous célébrons votre beauté individuelle et souhaitons vous aider à vous exprimer à votre manière. C’est la raison pour laquelle nos produits ne suivent pas seulement les dernières tendances, mais sont toujours créés en tant que produits hautement performants et fiables. Nous ne faisons jamais de compromis en ce qui concerne la sécurité de nos consommateurs. Nous allons au-delà des normes de sécurité mondiales les plus strictes pour vous protéger contre les ingrédients potentiellement nocifs. Outre les 1300 ingrédients cosmétiques actuellement interdits par l'Union Européenne, nous en excluons 60 autres qui peuvent constituer un danger sur vous. CONTRÔLES BIOLOGIQUES EXFOLIANTS NATURELS EXTRAITS NATURELS NORMES EUROPÉENNES TRÈS STRICTES NON-OGM TESTS DE SÉCURITÉ TRÈS RIGOUREUX Nous fournissons un soutien continu à l'association SOS Villages d'Enfants. Oriflame est un membre fier de l'Association de Vente Directe et représente le plus haut niveau de l'éthique des affaires. Nous collaborons avec Rainforest Alliance pour n’utiliser que du papier provenant des forêts bien gérées. Nous soutenons les enfants et les jeunes femmes par le biais de nombreux programmes d’éducation. ‫مفاجأة‬ ‫ر‬‫الشه‬ 6 7 ‫هنا‬ ‫الرمز‬ ‫بنسخ‬ ‫قوموا‬ ‫االستجابة‬ ‫رمز‬ ‫من‬ ‫بالتحقق‬ ‫الشهر‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫أيضا‬ ‫قوموا‬ .‫آلخر‬ ‫حني‬ ‫من‬ )QR( ‫الرسيعة‬ .‫املفاجأة‬ ‫عرضنا‬ ‫من‬ ‫اإلستفادة‬ ‫و‬ ‫إلكتشاف‬ ‫الوحيدة‬ ‫الطريقة‬ ‫إنها‬ Lors du développement de nos produits cosmétiques, nous appliquons toujours une série de normes strictes :
 • 6. SET 31189 Intense Black   33670 Black 31189IntenseBlack 33670Black 1 2 8 9   Mascara Double Effet The ONE 8 ml. ‫ذو‬ ‫وان‬ ‫ذي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬ ‫املزدوج‬ ‫التأثري‬   115 DH ‫الخاصة‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ملاسكا‬ ‫الطول‬ ‫فرشاة‬ ‫استخدمي‬ ‫استخدمي‬ ‫ثم‬ ،‫ائع‬‫ر‬ ‫بشكل‬ ‫الرموش‬ ‫إطالة‬ ‫و‬ ‫لتحديد‬ .‫طويال‬ ‫تدوم‬ ‫هائلة‬ ‫لنتيجة‬ ‫الحجم‬ ‫فرشاة‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫إنطالقا‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬ ‫قلم‬ ‫استخدمي‬ ‫عىل‬ ‫الخارج‬ ‫باتجاه‬ ‫للعني‬ ‫الداخيل‬ ‫الركن‬ .‫الرموش‬ ‫خط‬ ‫طول‬ ‫إحتفالية‬ ‫إطاللة‬   Stylo Eyeliner Résistant à l'Eau The ONE 1.6 g. ‫للامء‬ ‫مقاوم‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬ ‫قلم‬ ‫وان‬ ‫دي‬   105 DH Parce que elle est si spéciale LONGUEUR +60%* ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬ ‫األوىل‬ ‫الطبقة‬ ‫ضعي‬ ‫و‬ ‫ا‬‫ر‬‫املاسكا‬ ‫لفتح‬ ‫الغطاء‬ ‫اديري‬ ‫الطول‬ ‫و‬ ‫للتحديد‬ ‫مام‬ ‫مكانه‬ ‫إىل‬ ‫ا‬‫ر‬‫املاسكا‬ ‫غطاء‬ ‫اعيدي‬ ‫قومي‬ .‫الثاين‬ ‫الغطاء‬ ‫فتح‬ ‫لك‬ ‫سيتيح‬ ‫مذهل‬ ‫لحجم‬ ‫النهائية‬ ‫الطبقة‬ ‫بوضع‬ ‫الطول‬ ‫و‬ ‫الحجم‬ :‫بنتيجتني‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬ DU VOLUME JUSQU'À 11 FOIS PLUS* Le mannequin porte : Correcteur IlluSkin The ONE 30615 Fair Light, Fond de Teint Illuskin Aquaboost The ONE IP20 33154 Vanilla, Rouge à Lèvres Mat The ONE Lip Sensation Velvet 38460 Silky Rose, Stylo Eyeliner Résistant à l'Eau The ONE 33670 Black, Mascara Double Effet The ONE 31189 Intense Black. Offrir l'ensemble The ONE à une amie ou à vous même ? Après tout, chacune de nous aimerait bien avoir un mascara allongeant et un eyeliner résistant à l'eau. ‫املجموعة‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫ميكنكم‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬ ‫من‬ ‫املكونة‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬ ‫قلم‬ ‫و‬ %55‫بخصم‬ 99DH :‫املجموعة‬ ‫سعر‬ ‫الطبيعية‬‫بالرموش‬‫مقارنة‬‫رسيري‬‫اختبار‬* ‫تدوم‬ ‫خطوطا‬ ‫مينح‬ ‫غنيا‬ ‫لونا‬ ‫و‬ ‫طويال‬ ‫للامء‬ ‫مقاومة‬ ‫تركيبة‬ 761543 :‫املجموعة‬ ‫رمز‬
 • 7.   32323 Bright Berry 32324 Dusky Rose 32325 Forever Red32318 Pink Touch35238 Light Ivory Neutral 35239 Rose Nude Cool35236 Soft Vanilla Warm35235 Rose Porcelain Cool 32325ForeverRed 32324DuskyRose 32323BrightBerry 32318PinkTouch 1110 ‫بفضل‬ ‫برشتك‬ ‫حامية‬ ‫عيل‬ ‫اعميل‬ • ProSkin Pollution Shield ‫مركب‬ 18 ‫الشمس‬ ‫من‬ ‫الحامية‬ ‫عامل‬ ‫و‬ * ‫ات‬‫ر‬‫م‬ 5 ‫ب‬ ‫اقا‬‫رش‬‫إ‬ ‫أكرث‬ ‫برشة‬ • ‫عالمات‬ ‫من‬ 8 ‫ظهور‬ ‫من‬ ‫يحد‬ • ** ‫السن‬ ‫تقدم‬ Le luxe épuré pour elle Le fond de teint anti âge soyeux ou un rouge à lèvres mat sensationnel. Choisissez la qualité afin de témoigner de sa valeur dans votre vie. Lemannequinporte:FonddeTeintAntiÂgeGiordani GoldIP832047Porcelain,RougeàLèvresGiordaniGold IconicMatIP1232325ForeverRed,36217MatteBlack, CorrecteurGiordaniGoldMaterCreation35115Cool Porcelain.   Rouge à Lèvres Giordani Gold Iconic Mat IP 12 4 g. ‫جيورداين‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬ 12 ‫حامية‬ ‫بعامل‬ ‫جولد‬   139 DH 75 DH   Fond de Teint Giordani Gold MasterCreation 30 ml. ‫جيورداين‬ ‫األساس‬ ‫كريم‬ ‫كريشن‬ ‫ماسرت‬ ‫جولد‬   239 DH 129 DH ‫مات‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬ ‫لتغذية‬ ‫األركان‬ ‫زيت‬ ‫مع‬ .‫الشفاه‬ ‫برشة‬ ‫تجديد‬ ‫و‬ ‫وفروا‬ %45 ‫فوري‬‫بشكل‬‫و‬‫أكرث‬‫ات‬‫ر‬‫م‬5‫ب‬‫البرشة‬‫اقة‬‫رش‬‫إ‬‫تحسني‬‫عىل‬‫قدرتة‬‫رسيريا‬‫أثبتت‬*** IP 12 IP 18 ‫أساس‬ ‫كريم‬ ‫املستهلكني‬‫ر‬‫اختبا‬*
 • 8.  Eau de Toilette Venture Allez au-delà de vos peurs et montrez au monde votre côté courageux avec l’Eau de Toilette au parfum frais Venture. La signature de la Menthe Poivrée rafraîchissante procure une dose immédiate de confiance, tandis que la Damiana et le Bois de Cèdre injectent des facettes de la sensualité masculine. 100 ml. ‫فانتشور‬ ‫عطر‬ 32503 235 DH 12 13 ‫وفروا‬%55 !‫فقط‬ ‫اآلن‬ 99 DH !‫إكتشفوين‬ ‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬ !‫العطر‬ ‫لتجربة‬ ORIENTALE HESPÉRIDÉE BOISÉE Les atouts essentiels pour un esprit courageux L'Eau de Toilette Venture agréablement tonifiante et rafraîchissante, peut vous inspirer pour vous lancer avec confiance vers l’inconnu. Un cadeau idéal pour les hommes audacieux à la personnalité magnétique. Menthe PoivréeRacine de Damiana Cèdre
 • 9. = 1514 Pêche de vigne provençale Musc Freesia Blanc FLORALE FRUITÉE VERTE ‫باملجان‬ ‫باملجان‬ !‫إكتشفوين‬ ‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬ !‫العطر‬ ‫لتجربة‬    ‫الجسم‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬ ‫إكال‬ ‫لعطر‬ ‫الزهرية‬ ‫األناقة‬ ‫مع‬ ‫أند‬ ‫ويك‬ ‫فام‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫كريم‬ ‫املرشق‬ ‫الياسمني‬ ‫قلب‬ ‫مع‬   Eau de Toilette Eclat Femme Weekend 50 ml. ‫إند‬ ‫ويك‬ ‫فام‬ ‫إكال‬ ‫عطر‬ 31293 319 DH 249 DH   Crème Parfumée pour le Corps Eclat Femme Weekend 250 ml. ‫فام‬ ‫إكال‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫كريم‬ ‫إند‬ ‫ويك‬ 34088 115 DH   Spray Parfumé pour le Corps Eclat Femme Weekend 75 ml. ‫فام‬ ‫إكال‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬ ‫إند‬ ‫ويك‬ 37771 102 DH Expérimentez le vrai sens de la joie de vivre. Imaginez une promenade dans les rues parisiennes avec le beau parfum vif mais élégant Eclat Weekend. Avec cet assortiment de produits, vous allez dégager une sophistication qui dure et perdure. Faîte-vous plaisir avec style et élégance ‫فام‬ ‫إكال‬ ‫عطر‬ ‫اء‬‫رش‬ ‫عند‬ ‫عىل‬ ‫ستحصلون‬ ‫إند‬ ‫ويك‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬ ‫و‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬ ‫للجسم‬ !‫باملجان‬ ‫باملجان‬
 • 10. 16 17 ‫البرشة‬ ‫حامية‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ • ‫البيئية‬ ‫ار‬‫رض‬‫األ‬ ‫من‬ ‫يهدئ‬ ‫و‬ ‫اقة‬‫رش‬‫اإل‬ ‫يحسن‬ • ‫البرشة‬ ‫حاجز‬ ‫تعزيز‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ • ‫الليل‬ ‫أثناء‬ ‫البرشة‬ ‫مكثف‬ ‫بشكل‬ ‫البرشة‬ ‫يرطب‬ • ‫تهدئتها‬ ‫عىل‬ ‫يعمل‬ ‫و‬ PEAU SÈCHE / SENSIBLE Une crème peut être un cadeau formidable. Deux crèmes aux formules complémentaires c'est encore mieux ! Offrez-lui la routine parfaite, simple et efficace qui apaise, hydrate la peau sensible et sèche et améliore son éclat. Elle le mérite amplement. ‫طرف‬ ‫عىل‬ ‫الكريم‬ ‫من‬ ‫كمية‬ ‫ضعي‬ ‫البرشة‬ ‫عىل‬ ‫توزيعها‬ ‫يف‬ ‫ابدأي‬ ‫و‬ ‫أصابعك‬ ‫و‬ ‫صباح‬ ‫كل‬ ‫نظيفة‬ ‫برشة‬ ‫عىل‬ ‫العنق‬ ‫و‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬ ‫مساء‬ ‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬   Crème de Jour Apaisante pour Peau Sèche/ Sensible Optimals Hydra Care 50 ml. /‫الجافة‬ ‫للبرشة‬ ‫مهدئ‬ ‫النهار‬ ‫كريم‬ ‫كري‬ ‫ا‬‫ر‬‫هيد‬ ‫أوبتياملز‬ ‫الحساسة‬ 32468 160 DH   Crème de Nuit Apaisante pour Peau Sèche/ Sensible Optimals Hydra Care 50 ml. /‫الجافة‬ ‫للبرشة‬ ‫مهدئ‬ ‫الليل‬ ‫كريم‬ ‫كري‬ ‫ا‬‫ر‬‫هيد‬ ‫أوبتياملز‬ ‫الحساسة‬ 32469 160 DH ‫نبات‬ ‫عىل‬ ‫يحتوي‬ ،‫الكستناء‬ ،‫الخلنج‬ B4 ‫و‬ E ‫الفيتامني‬ ‫الشيا‬ ‫زبدة‬ ‫و‬ ‫نباتية‬ ‫مكونات‬ La sensibilité a besoin de soin ‫و‬ ‫النهار‬ ‫كريم‬ ‫مجموعة‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫ميكنكم‬ ‫كري‬ ‫ا‬‫ر‬‫هيد‬ ‫أوبتياملز‬ ‫الليل‬ ‫كريم‬ %50‫بخصم‬ 159DH :‫املجموعة‬ ‫سعر‬ ‫مهدئ‬ ‫النهار‬ ‫كريم‬ ‫مهدئ‬ ‫الليل‬ ‫كريم‬ 761544 :‫املجموعة‬ ‫رمز‬   TOUT ÂGE
 • 11. Apportez de la polyvalence à votre style jour et nuit 18 ‫ع‬‫م‬ ‫ة‬‫ع‬‫و‬‫م‬‫ج‬‫مل‬‫ا‬ ‫يل‬‫م‬‫ك‬‫أ‬ ‫ة‬‫ب‬‫ي‬‫ق‬‫ح‬‫ل‬‫ا‬ ‫ة‬‫ي‬‫ع‬‫و‬‫ن‬ ‫س‬‫ف‬‫ن‬ ‫ة‬‫د‬‫ج‬‫وا‬‫ت‬‫مل‬‫ا‬ ‫ق‬‫ب‬‫سا‬‫ل‬‫ا‬ ‫ج‬‫و‬‫ل‬‫طا‬‫كا‬‫ل‬‫ا‬ ‫يف‬   Sac Banane Exotic PU, doublure en polyester. L21xW6xH12cm. ‫إكزوتيك‬ ‫حقيبة‬ 38290 219 DH 129 DH Le SUMMUM du Chic ! Porté dans le monde entier, pratique et très tendance ! ‫كتف‬ ‫حقيبة‬ ‫الخرص‬ ‫عىل‬ ‫تحمل‬ ‫حقيبة‬ ‫ام‬‫ز‬‫ح‬ ‫و‬ ‫حقيبة‬ ‫السلسلة‬ ‫الة‬‫ز‬‫إ‬ ‫بعد‬ ‫لون‬ ‫ذو‬ ‫مبطن‬ ‫نسيج‬ ‫المع‬ ‫أسود‬ ‫قابلة‬ ‫ذهبية‬ ‫سلسلة‬ ‫للتعديل‬ ‫للتعديل‬ ‫قابلة‬ ‫ابة‬‫رش‬ ‫اط‬‫ر‬‫أق‬ ‫أو‬ ‫الفاخرة‬ ‫اط‬‫ر‬‫األق‬ :‫صباحية‬ ‫إطاللة‬ ‫مبفردها‬ ‫الزمردي‬ ‫األخرض‬ ‫اللون‬ ‫ذات‬ ‫ميكن‬ :‫مسائية‬ ‫إطاللة‬ ‫السفيل‬ ‫الجزء‬ ‫إظافة‬ ‫األناقة‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬   Boucles d'Oreilles Exotic Métal, pierre en verre, sans Nickel. Total L9.9cm; poste H 1,6 cm; pompon 7,7cm. ‫إكزوتيك‬ ‫اط‬‫ر‬‫أق‬ 38263 155 DH 92 DH   Collier Exotic Métal, sans nickel. Total L141.5cm; pompons 8.2cm ‫إكزوتيك‬ ‫عقد‬ 38277 175 DH 105 DH ‫إفتتاحي‬ ‫عرض‬ ‫حرصي‬ ‫اآلن‬ ‫جربوه‬ ‫جديد‬ÉDITION LIMITÉE ‫وفروا‬%40 ‫مبفرده‬ ‫العقد‬ :‫صباحية‬ ‫إطاللة‬ ‫ابات‬‫رش‬‫ال‬ ‫تركيب‬ :‫مسائية‬ ‫إطاللة‬ ‫بالعقد‬ ‫املرفقة‬ ‫للتعديل‬ ‫قابلة‬ ‫ابة‬‫رش‬ ‫اط‬‫ر‬‫أق‬ ‫أو‬ 1 ‫يف‬ ‫إطالالت‬ 3 1 ‫يف‬ ‫إطالالت‬ 2 1 ‫يف‬ ‫إطالالت‬ 2
 • 12.  Baume Protecteur Tender Care à l'Huile du Noyau d'Abricot 15 ml. ‫نواة‬ ‫بزيت‬ ‫كري‬ ‫تيندر‬ ‫الحامية‬ ‫بلسم‬ ‫املشمش‬ 34875 59 DH 29 DH !‫إكتشفوين‬ ‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬ !‫العطر‬ ‫لتجربة‬ TENDER CARE AIMÉ DEPUIS 1980 UNE NOUVEAU MEMBRE DANS LA FAMILLE TENDER CARE Les Abricots sont surtout connus pour leur chair sucrée, mais les noyaux offrent de nombreuses propriétés qui embellissent la peau ! L'Huile Naturelle du Noyau d'Abricot a un grand potentiel anti oxydant et est riche en acides gras qui aident à hydrater et à nourrir la peau, ce qui la rend idéale pour la peau sèche ou les lèvres. ‫للبرشة‬ ‫كمرطب‬ • ‫للشفاه‬ ‫كبلسم‬ • ‫الشامل‬ ‫الكريم‬ ‫استخدمي‬ ‫الخشنة‬ ‫األصابع‬ ‫لبرشة‬ ‫ككريم‬ • ‫الجافة‬ ‫نواة‬ ‫زيت‬ ‫عىل‬ ‫يحتوي‬ ‫الطبيعي‬ ‫املشمش‬ Obtenez la douceur veloutée des Abricots ‫جديد‬ÉDITION LIMITÉE ‫إفتتاحي‬ ‫عرض‬ ‫حرصي‬ ‫اآلن‬ ‫جربوه‬ NATURAL APRICOT KERNEL OIL 20
 • 13.   Dentifrice Blanchissant Optifresh System 8 Crystal White 100 ml. ‫لألسنان‬ ‫مبيض‬ ‫معجون‬ 31131 65 DH   Déodorant Anti Transpirant Activelle Invisible 50 ml. ‫إنفيزيبول‬ ‫أكتيفيل‬ ‫العرق‬ ‫مزيل‬ 33141 62 DH   Gommage Exfoliant Essentials Fairness 100 ml. ‫إسينشيالز‬ ‫امليتة‬ ‫الخاليا‬ ‫مزيل‬ ‫فرينيس‬ 32700 62 DH ‫أي‬ ‫تسبب‬ ‫ال‬ ‫طبيعية‬ ‫جزيئات‬ * ‫البيئة‬ ‫عىل‬ ‫رضر‬ * ‫طبيعية‬ ‫حبيبات‬ ‫عىل‬ ‫يحتوي‬ ‫البرشة‬ ‫ينعش‬ ‫الخاليا‬ ‫مزيل‬ ‫امليتة‬ *** ‫يوما‬ 14 ‫خالل‬ ‫بياضا‬ ‫اكرث‬ ‫اسنان‬ ‫املستهلكني‬ ‫ات‬‫ر‬‫اختبا‬ ‫اىل‬ ‫استنادا‬*** ‫األسنان‬ ‫معجون‬ ** Prouvé cliniquement ‫تدوم‬ ‫حامية‬ ‫ويوفر‬ ‫برسعة‬ ‫يجف‬ ** ‫ساعة‬ 48 ‫غاية‬ ‫إىل‬ 48 * ‫للبقع‬ ‫مقاومة‬ ‫تقنية‬ • * ‫املالبس‬ ‫عىل‬ ‫مرئية‬ ‫بقايا‬ ‫أو‬ ‫آثار‬ ‫أية‬ ‫يرتك‬ ‫ال‬ • .‫املستهلكني‬ ‫اختبار‬ * ‫العرق‬ ‫مزيل‬ ‫وفروا‬%65 ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫ميكنكم‬ ‫ب‬ ‫منتجات‬ 3 ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫مجموعة‬ 59DH 22 :‫املجموعة‬ ‫رمز‬761545
 • 14. À l’aide de l’appareil photo integrée de votre téléphone, essayez virtuellement les produits de maquillage The ONE. Ajoutez ensuite vos préférés au panier et achetez-les. C'est simple et si facile ! L'application Assistant Maquillage est disponible sur iOS et Android. TÉLÉCHARGEMENT GRATUIT Révélez votre beauté intérieure avec les produits de maquillage Oriflame. Découvrez le plaisir d'utiliser des produits de qualité avec des formules intensément nourrissantes qui vous offrent un beau look audacieux que vous recherchiez. IP 20 *Testconsommateursauprèsde65femmes. ‫بتغطية‬ ‫أساس‬ ‫كريم‬ ‫ترطيب‬ ‫و‬ ‫متوسطة‬ .‫فعال‬   Fond de Teint Illuskin Aquaboost The ONE IP20 30 ml. ‫الشمس‬ ‫من‬ ‫حامية‬ ‫بعامل‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫أساس‬ ‫كريم‬ 20   159 DH 85 DH   Pinceau pour Application Précise Spécial Fond de Teint Longueur: 16,5 cm. Diamètre: 1,3 cm. ‫األساس‬ ‫كريم‬ ‫لوضع‬ ‫خاصة‬ ‫فرشاة‬ 29674 125 DH 75 DH   33154 Vanilla 33155 Porcelain 33156 Fair Nude 33157 Nude Pink 45% ‫وفروا‬ ‫إحساسا‬ ‫البرشة‬ ‫مينح‬ ‫غاية‬ ‫إىل‬ ‫بالرتطيب‬ * ‫ساعات‬ 8 ‫الخاصة‬ ‫الفرشاة‬ ‫إستخدام‬ ‫األساس‬ ‫كريم‬ ‫بوضع‬ ‫ات‬‫ري‬‫الشع‬ ‫شكل‬ ‫يسمح‬ ‫املعقوف‬ ‫و‬ ‫املسطح‬ ،‫دقيق‬ ‫بإستعامل‬ ‫موحد‬ ‫و‬ ‫رسيع‬ ‫صيغ‬ ‫من‬ ‫ملجموعة‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫مبا‬ ‫األساس‬ ‫كرميات‬ .‫الكرميية‬ ‫و‬ ‫السائلة‬ 33154Vanilla TECHNOLOGIE GEL Associe la nutrition d'une huile avec la fraîcheur de l'eau pour un toucher doux et une sensation viviante. ACTIF DE L'EAU DE SOURCE NATURELLE L'eau glaciaire pure riche en minéraux est encapsulée dans les liposomes pour une pénétration efficace dans la peau et une hydratation qui dure. ‫برتكيبة‬ ‫خفيفة‬ ‫جد‬ ‫متتصه‬ ‫بسهولة‬ ‫البرشة‬ ‫منعش‬ ‫يقاوم‬ ‫الرطوبة‬ IP 20 ‫غاية‬ ‫إىل‬ MAQUILLAGE MAQUILLAGE
 • 15. 29 .‫قوي‬ ‫لون‬ • .‫كرميية‬ ‫جد‬ ‫صيغة‬ • .‫الشفاه‬ ‫لرتطيب‬ ‫الهيالورونيك‬ ‫حمض‬ ‫مع‬ • ‫منتصف‬ ‫من‬ ‫إبتدءا‬ ‫الشفاه‬ ‫بتحديد‬ ‫قومي‬ ،‫العلوية‬ ‫باستخدام‬ ‫الشفة‬ ‫شكل‬ ‫إتباع‬ ‫مع‬ ‫صغرية‬ ‫خطوط‬ .‫الطبيعي‬ ‫الشفاه‬ ‫خط‬ :‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬ ‫عىل‬ ‫العملية‬ ‫كرري‬ ‫السفلية‬ ‫الشفاه‬ .‫كامل‬ ‫بشكل‬ ‫لتحديدها‬ ‫الشفاه‬ ‫محدد‬ ‫استخدمي‬ ‫بالكامل‬ ‫شفتيك‬ ‫مللء‬ .‫قوة‬ ‫أكرث‬ ‫لنتيجة‬ 41156 Audacious Brown 41155 Plum Opulence 41154 Smooth Burgundy 41156 Audacious Brown 41155 Plum Opulence 41153 Red Carpet 41154 Smooth Burgundy DÉFINISSEZ VOS LÈVRES AVEC STYLE GRÂCE AU CRAYON À LÈVRES COLOUR STYLIST ULTIMATE ‫جديد‬  Crayon à lèvres The ONE 0.28 g. ‫وان‬ ‫دي‬ ‫للشفاه‬ ‫محدد‬   75 DH 39 DH 41153 Red Carpet ‫إفتتاحي‬ ‫عرض‬ ‫حرصي‬ ‫اآلن‬ ‫جربوه‬ ‫وفروا‬%4526
 • 16. 2 12 3 1 2 3 1 1 28 COULEUR PARFAITE QUI DURE MÊME PAR TEMPS HUMIDE ! 24HEURES* ‫ظالل‬3 ‫جديدة‬ ‫جديدة‬ ‫ظالل‬3 34795 Solar Gold 34794 Flashy Rose 34796 Cosmic Blue ‫أديري‬ - ‫اة‬‫رب‬‫للم‬ ‫حاجة‬ ‫ال‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫فقط‬ .‫األلوان‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫خالية‬ ‫ناعمة‬ ‫كرميية‬ ‫تركيبة‬ *‫العيوب‬ ‫من‬ ‫االستعامل‬ ‫سهل‬ * ‫املزج‬ ‫و‬ ‫يف‬ ‫حتى‬ ‫يدوم‬ ‫و‬ ‫مثايل‬ * ‫الرطبة‬ ‫األجواء‬ ‫للامء‬ ‫مقاومة‬ * Test consommateurs sur 68 femmes  Batônnet Fard à Paupières The ONE Colour Unlimited The ONE célèbre le Bâtonnet Fard à Paupières dans de nouvelles teintes spéciales saison des fêtes. Sa formule onctueuse est facile à utiliser et dure toute la journée. Des nuances métalliques pour impressionner vos proches durant cette saison. La formule se conforme avec la peau pour des résultats uniformes. Les incontournables pour améliorer votre look festif. 1.2 g. ‫أنليميتد‬ ‫كولور‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫الجفون‬ ‫ظالل‬ ‫قلم‬   85 DH 45 DH 31582 CharcoalDusk 31580 MauveLava 31578 ArcticSilver 31577 IcedSand 34796 CosmicBlue 34795 SolarGold 34794 FlashyRose :‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬ %45 ‫وفروا‬ !‫جديدة‬ ‫ألوان‬ ‫لتجريب‬ ‫الوقت‬ ‫حان‬ ‫جريء‬ ‫مبكياج‬ ‫تألقي‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫الظل‬ ‫رأس‬ ‫بإدارة‬ ‫قومي‬ ‫ثم‬ )34795( ‫رمز‬ ”Solar Gold“ ‫من‬ ‫إنطالقا‬ ،‫الجفن‬ 3/1 ‫عىل‬ ‫ضعيه‬ .‫الداخيل‬ ‫الركن‬ ‫رمز‬ ”Flashy Rose“ ‫الظل‬ ‫ضعي‬ .‫الجفن‬ ‫من‬ ‫األوسط‬ ‫الجزء‬ ‫عىل‬ )34794( ‫باستعامل‬ ‫معا‬ ‫الظلني‬ ‫إمزجي‬ .‫األصبع‬ ‫رمز‬ ”Cosmic Blue“ ‫الظل‬ ‫ضعي‬ ‫إمزجي‬ .‫الخارجي‬ ‫الركن‬ ‫عىل‬ )34796( .‫األبعاد‬ ‫متعددة‬ ‫إلطاللة‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫جيدا‬ Lemannequinporte:BatônnetFardà PaupièresTheONEColourUnlimited34794 FlashyRose,BatônnetFardàPaupièresTheONE ColourUnlimited34795SolarGold,BatônnetFard àPaupièresTheONEColourUnlimited34796 CosmicBlue,RougeàLèvresTheONEColour Obsession35155NudeAppeal,CrèmeA-ZHydra BrightTheONEIP3035059Porcelain,Stylo EyelinerRésistantàl'EauTheONE33670Black. MAQUILLAGE
 • 17. 3130 DES OUTILS ET DES ASTUCES QUI VONT METTRE EN AVANT LE MAQUILLAGE DE VOS YEUX 1 2 3 4   Peigne Spécial Utilisation Précise sur les Sourcils et les Cils Longueur: 13 cm. Diamètre: 0,7 cm. ‫الرموش‬ ‫و‬ ‫الحواجب‬ ‫عىل‬ ‫لإلستعامل‬ ‫خاص‬ ‫مشط‬ 29592 52 DH 29 DH ‫الحواجب‬ ‫عىل‬ ‫املشط‬ ‫استخدمي‬ .‫لتفريقها‬ ‫الرموش‬ ‫عىل‬ ‫و‬ ،‫لتحديدها‬ ‫إستدامة‬ ‫املستهلك‬ ‫عىل‬ ‫آمنة‬ ‫هي‬ ‫فرشنا‬ ‫جميع‬ :‫البيئة‬ ‫عىل‬ ‫و‬ ،‫البالستيك‬ ‫من‬ ‫خالية‬ - ‫الكيميائية‬ ‫املواد‬ ‫من‬ ‫خالية‬ - ،‫الضارة‬ ‫واألصباغ‬ ‫املصدر‬ ‫ذات‬ ‫املواد‬ ‫من‬ ‫خالية‬ - .‫الثانوية‬ ‫املنتجات‬ ‫أو‬ ‫الحيواين‬ .‫مستدامة‬ ‫منتجات‬ ‫أنها‬ ‫يعني‬ ‫هذا‬ ‫حسب‬ ‫سميك‬ ‫أو‬ ‫رفيع‬ ‫خط‬ ‫برسم‬ ‫قومي‬ .‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫تريدين‬ ‫التي‬ ‫اإلطاللة‬ ‫املتعددة‬ ‫ا‬‫ر‬‫املاسكا‬ ‫استخدمي‬ ‫لحجم‬ ‫و‬ ‫رسيعة‬ ‫لنتيجة‬ ‫الفوائد‬ ‫رموش‬ :‫النتيجة‬ .‫إضافيني‬ ‫وطول‬ ‫بشكل‬ ‫مقوسة‬ ‫و‬ ‫كثيفة‬ ،‫طويلة‬ .‫جذاب‬ ‫املزج‬ ‫و‬ ‫للمشط‬ ‫الفرشاة‬ ‫استخدمي‬ ‫اليرن‬‫اآلي‬ ‫خط‬ ‫املناسبة‬ ‫ا‬‫ر‬‫املاسكا‬ ‫اختاري‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬ ‫مع‬ ‫النهائية‬ ‫اللمسة‬ ‫أضيفي‬ ‫الحواجب‬ ‫عىل‬ ‫برفق‬ ‫الفرشاة‬ ‫مرري‬ ‫و‬ ‫ات‬‫ري‬‫الشع‬ ‫لتفريق‬ ‫الحواجب‬ .‫اليوم‬ ‫طوال‬ ‫سامكتها‬ ‫تحديد‬ 31586 Black   EyeLiner Wonder The ONE 2.5 ml. ‫واندر‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬   79 DH 49 DH   Mascara Sourcils The ONE 5 ml. ‫وان‬ ‫دي‬ ‫للحواجب‬ ‫ا‬‫ر‬‫مسكا‬   105 DH 69 DH 33694 Deep Brown 33693 Medium Brown ‫بنسبة‬ ‫أكرب‬ ‫حجم‬ %33† ‫رمش‬ ‫لكل‬   Mascara 5 en 1 Résitant à l'Eau The ONE Wonder Lash 8 ml. ‫الش‬ ‫ووندر‬ ‫وان‬ ‫دي‬ 1 ‫يف‬ 5 ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬ ‫للامء‬ ‫املقاومة‬ 34441 105 DH 59 DH 34441 Black † TestéCliniquement % 40 ‫وفروا‬‫غاية‬ ‫إىل‬ 33694 DeepBrown MAQUILLAGE    
 • 18. IP 30 3332 ‫فوائد‬ ‫مع‬ ‫كريم‬ ‫العناية‬ ‫و‬ ‫املكياج‬ ‫بني‬ ‫مزيج‬ ،‫الحامية‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬ ‫بالبرشة‬ .‫الرتطيب‬ ‫و‬ ‫التغطية‬ 35059 Porcelain CrystalBright ‫مركب‬ ‫البرشة‬ ‫لون‬ ‫تفتيح‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ 35060 Nude 35061 Beige 35155 Nude Appeal 35162 Red Fever 35163 Purple Power 35474 Beige Blush 35475 Pink Frenzy 35476 Gorgeous Violet 35477 Wild Red 35478 Taupe Attraction ‫مات‬ ‫نتيجة‬ • ‫الجفاف‬ ‫يسبب‬ ‫ال‬ ‫الستعامل‬ ‫مصمم‬ • ‫طويال‬ ‫دوم‬ ‫لنتيجة‬ ‫مصمم‬ • ‫كأحمر‬ ‫متاما‬ ‫كاملة‬ ‫تغطية‬ ‫ليمنح‬ ‫مصمم‬ • ‫الشفاه‬ 38459 Mellow Nude 38460 Silky Rose 38461 Pink Satin 38462 Plush Mauve 38463 Orange Suede 38464 Red Velour 38465 Soft Cherry 38466 Velvet Plum ‫جديد‬ Vous avez aimé la BB ? Essayez la A-Z !   Crème A-Z Hydra Bright The ONE IP 30 30 ml. ‫الشمس‬ ‫من‬ ‫حامية‬ ‫بعامل‬ ‫ايت‬‫ر‬‫ب‬ ‫ا‬‫ر‬‫هيد‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫كريم‬ ‫البرشة‬ ‫للون‬ ‫مفتحة‬ ‫خاصية‬ ‫و‬ 30   129 DH 75 DH   Rouge à Lèvres The ONE Colour Obsession 3.7 g. ‫أوبسشني‬ ‫كولور‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬   139 DH 89 DH ‫سهم‬ ‫شكل‬ ‫عىل‬ ‫رأس‬ ‫تصميم‬ ‫تم‬ • .‫الدقة‬ ‫من‬ ‫مزيدا‬ ‫ليمنح‬ ‫املقوس‬ ‫الفرشاة‬ ‫شكل‬ ‫يضمن‬ • .‫كاملة‬ ‫تغطية‬ ‫مبتكرة‬ ‫فرشاة‬   Rouge à Lèvres Mat The ONE Lip Sensation Velvet 5 ml. ‫فيلفيت‬ ‫سانسيشن‬ ‫ليب‬ ‫مات‬ ‫بنتيجة‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬   139 DH 89 DH ‫المعة‬ ‫نتيجة‬ ‫متنح‬ ‫و‬ ‫الشفاه‬ ‫عىل‬ ‫خفيفة‬ ‫صيغة‬ • ‫ساعات‬ 8 ‫ملدة‬ ‫يدوم‬ ‫الترطيب‬ • ‫مذهلة‬ ‫جريئة‬ ‫ألوان‬ • ‫المع‬ ‫جل‬ ‫شكل‬ ‫عىل‬ ‫نتيجة‬ ChromaLoad ‫تقنية‬ ،‫العادي‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬ ‫مع‬ ‫باملقارنة‬ ‫عىل‬ ‫أوبسيشن‬ ‫كولور‬ ‫يحتوي‬ ‫مينح‬ ‫مام‬ ،‫األصباغ‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫أقىص‬ !‫مذهلة‬ ‫ملونة‬ ‫نتيجة‬ ‫حريرية‬ ‫مات‬ ‫نتيجة‬    % 40 ‫وفروا‬ 35162RedFever 38463OrangeSuede 35060 Nude MAQUILLAGE
 • 19. 35 33364 Nonstop Nude 33373 Persistent Plum 33372 Endless Cherry 33367 Forever Fuchsia ‫ظالل‬ 3 ‫جديدة‬ 33365PerennialPink 33370EternalFlame 33371ResoluteRed 34 33365 Perennial Pink 33370 Eternal Flame 33371 Resolute Red ‫جديدة‬ ‫ظالل‬ 3 Le mannequin porte : Rouge à Lèvres Super Mat Colour Unlimited The ONE 33371 Resolute Red. 60% ROUGE À LÈVRES NOURRISSANT ULTRA MAT :‫املستهلكني‬ ‫ات‬‫ر‬‫اختبا‬ ‫عىل‬ ‫استنادا‬ ‫ائعة‬‫ر‬ ‫مات‬ ‫نتيجة‬ • ‫كاملة‬ ‫تغطية‬ • ‫طويال‬ ‫تدوم‬ ‫نتيجة‬ • ‫مريح‬ ‫جد‬ ‫إستعامل‬ •  Rouge à Lèvres Super Mat Colour Unlimited The ONE Rouge à lèvres ultra mat avec une haute couvrance et une longue tenue, infusé au Complexe nourrissant LipSoft Moisture Plus. S'applique en douceur et avec précision et ne tache pas et ne perd pas sa couleur, jusqu'à 11 heures de perfection matte extrêmement confortable à l'utilisation. Testé par les consommateurs. 1.7 g. ‫وان‬ ‫دي‬ ‫مات‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬   105 DH 39 DH MAQUILLAGE ‫وفروا‬ 11HEURES* * Test consommateurs.
 • 20. 4136 33112 Bronze Glow 33111 Coral Glow :‫الشفاه‬ ‫الشفة‬ ‫حول‬ ‫ضعيه‬ .‫أكرب‬ ‫تبدو‬ ‫يك‬ ‫العليا‬ :‫الوجنتني‬ .‫الوجه‬ ‫محيط‬ :‫العنق‬ ‫خط‬ ‫الرقبة‬ ‫أسفل‬ ‫ضعيه‬ .‫ازها‬‫ر‬‫إلب‬ :‫الكتفني‬ ‫الرقبة‬ ‫عضمة‬ ‫عىل‬ .‫مضيئة‬ ‫ملسة‬ ‫إلضافة‬ :‫الحواجب‬ ‫اوية‬‫ز‬‫ال‬ ‫عىل‬ ‫ضعيه‬ ‫عىل‬ ‫و‬ ‫للحاجب‬ ‫الخارجية‬ .‫الحاجب‬ ‫عضمة‬ :‫العينني‬ .‫املتحرك‬ ‫الجفن‬ ‫عىل‬ ‫ضعيه‬ :‫األنف‬ .‫وجهك‬ ‫مالمح‬ ‫لتحديد‬ :‫الذقن‬ ‫ار‬‫ر‬‫إب‬ ‫يف‬ ‫سيساهم‬ ‫و‬ ‫السفىل‬ ‫الشفة‬ .‫أكرب‬ ‫تبدو‬ ‫جعلها‬ ‫املثالية‬ ‫األماكن‬ :‫الهاياليرت‬ ‫لوضع‬ ‫مرشقا‬ ‫ا‬‫ر‬‫مظه‬ ‫مينح‬ • ‫للبرشة‬ ‫صحيا‬ ‫و‬ ‫الجافة‬ ‫البرشة‬ ‫يناسب‬ • Ce bâtonnet bronzant luxueux contient le Beurre de Karité et s'applique facilement sur votre peau en l'infusant d'hydratation. Contient une touche scintillante pour illuminer délicatement votre teint et offrir une finition naturelle digne d'un bon bain de soleil. Disponible en deux nuances séduisantes pour correspondre à votre look et à votre teint préférés.  Bâtonnet Bronzant Crémeux pour un Teint Radieux Giordani Gold 5.5 g. ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫مرشقة‬ ‫لبرشة‬ ‫كرميي‬ ‫مسمر‬   219 DH 119 DH 33111CoralGlow 33112BronzeGlow Lemannequinporte:33111CoralGlow,Fondde TeintGiordaniGoldMetamorphosisIP735213Light PorcelainCool,CorrecteurGiordaniGold MaterCreation35115CoolPorcelain,EyeLiner CalligraphieGiordaniGold30772Black,MascaraIconic GiordaniGoldToutenUn32576Black,RougeàLèvres GiordaniGoldIconicMatIP1232323BrightBerry. TELLE UNE BELLE PEAU BAIGNÉE PAR LE SOLEIL 39 ‫إفتتاحي‬ ‫عرض‬ ‫حرصي‬ ‫اآلن‬ ‫جربوه‬ ‫وفروا‬%45 ‫جديد‬
 • 21. MAQUILLAGE 38 39   Eye Liner Calligraphie Giordani Gold 0.8 ml. ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫ايف‬‫ر‬‫كاليج‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬   129 DH 30772Black   Crayon pour les Yeux Giordani Gold 1.8 g. ‫جولد‬ ‫جورداين‬ ‫العينني‬ ‫قلم‬   119 DH 31401Black   Fond de Teint Anti Âge Giordani Gold IP 8 30 ml. ‫السن‬ ‫التقدم‬ ‫اض‬‫ر‬‫أع‬ ‫ضد‬ ‫أساس‬ ‫كريم‬ 8 ‫الحامية‬ ‫بعامل‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬   219 DH   Mascara Longueur Suprême Giordani Gold 8 ml. ‫أطول‬ ‫لرموش‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬   139 DH 32079Black   Mascara Giordani Gold Magnifying Metal Lash 8 ml. ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬ 35260 149 DH   Eyeliner Gel Giordani Gold Supreme 4.5 g. ‫سوبريم‬ ‫جولد‬ ‫جورداين‬ ‫جل‬ ‫اليرن‬ ‫أي‬ 33668 129 DH 75 DH   Mascara Iconic Giordani Gold Tout en Un 8 ml. ‫يف‬ ‫الكل‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬ ‫واحد‬ 32576 139 DH 79 DH   Correcteur Giordani Gold MaterCreation 10 ml. ‫كريشن‬ ‫ماسرت‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫البرشة‬ ‫عيوب‬ ‫مصحح‬   269 DH 175 DH 35116 Warm Beige 35115 Cool Porcelain ‫رموش‬ ‫خط‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫اوية‬‫ز‬‫ال‬ ‫من‬ ‫ابديئ‬ ،‫رفيع‬ ‫للعني‬ ‫الداخلية‬ ‫نحو‬ ‫بلطف‬ ‫إتجهي‬ ‫ثم‬ ‫الخارجية‬ ‫اوية‬‫ز‬‫ال‬ ‫قومي‬ ‫جريئة‬ ‫لنظرة‬ ‫فوق‬ ‫الفرشاة‬ ‫باستعامل‬ ‫باتجاه‬ ‫اضغطي‬ ‫ثم‬ ‫الجفن‬ ‫خط‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫األسفل‬ ‫سميك‬ :‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬ LE SOMMET DU LUXE ‫كرميي‬ ‫جل‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬ .‫غني‬ ‫جد‬ ‫أسود‬ ‫فاخرة‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬ ‫للرموش‬ ‫مطولة‬ 40% ‫وفروا‬ UN EFFET BONNE MINE GARANTI         32576 Black 33668 Black   Fond de Teint Giordani Gold Metamorphosis IP 7 30 ml. ‫ميتامورفسيس‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫أساس‬ ‫كريم‬ 7 ‫الشمس‬ ‫من‬ ‫حامية‬ ‫بعامل‬   199 DH 32047 Porcelain 32050 Rose Beige 32048 Light Rose 32049 Light Ivory 35215 Soft Beige Cool 35213 Light Porcelain Cool 35214 Pastel Ivory Warm 35216 Gold Sand Warm 35218 Intense Mocha Warm 35217 Mild Cinnamon Warm  Lemannequinporte:Correcteur GiordaniGoldMaterCreation35115 CoolPorcelain,MascaraGiordaniGold MagnifyingMetalLash35260,Eyeliner GelGiordaniGoldSupreme33668, RougeàLèvresGiordaniGoldIconic MatIP1232324DuskyRose.
 • 22. ‫المعة‬ ‫نتيجة‬ ‫حيوية‬ ‫ألوان‬ ‫مثالية‬ ‫تغطية‬ ‫عريضة‬ ‫مائلة‬ ‫فرشاة‬ ‫برسعة‬ ‫يجف‬ ‫الة‬‫ز‬‫اإل‬ ‫و‬ ‫الوضع‬ ‫سهل‬ ‫دافئني‬ ‫لون‬ ‫و‬ ‫ملعان‬ ‫يغذي‬ ‫يرطب‬ ‫يحمي‬ ‫فاكهي‬ ‫بعطر‬ 4140 36149 Black 38762 Popping Red 38764 Blush Pink 36149Black 36150Brown   38762PoppingRed 38997 Shimmery Mulberry 38996 Silver Black 38991 Vivid Rasberry 38987 Spicy Red 38985 Spicy Fuchsia 38977 Latte Taupe  38997ShimmeryMulberry Lemannequinporte:FonddeTeintOnColourPower Up38805LightPorcelain,BâtonnetCorrecteurOnColour 39913LightIvory,VernisàOnglesOnColour38991Vivid Raspberry,VernisàOnglesOnColour38996SilverBlack, VernisàOnglesOnColour38997ShimmeryMulberry,Vernis àOnglesOnColour38977LatteTaupe. #GETONCOLOUR 36150 Brown 38763 Fuchsia Pink MAQUILLAGE 40 41 CRÉEZ LA FORME PARFAITE HYDRATEZ ET AJOUTEZ UN SOUPÇON DE TEINTE CÉLÉBREZ AVEC DE NOUVELLES COULEURS UNIQUES ‫جديد‬ ‫جديد‬‫ألوان‬ ‫جديدة‬ ‫كالسيكية‬ ‫ألوان‬ ‫أو‬ ‫دقيقة‬ ‫خطوط‬ ‫مينح‬ ‫دخانية‬ ‫إطاللة‬ ‫مثالية‬ ‫تغطية‬   Baume à Lèvres OnColour Colour Boost 4 g. ‫بوست‬ ‫كولور‬ ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫الشفاه‬ ‫بلسم‬   59 DH 39 DH   Crayon pour les Yeux OnColour 1.12 g. ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫العينني‬ ‫قلم‬   55 DH 35 DH   Vernis à Ongles OnColour 5 ml. ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫األظافر‬ ‫طالء‬   55 DH 35 DH ‫معدين‬ ‫تأثري‬ ‫ذو‬ PLONGEZ VOS ONGLES DANS UN BAIN DE COULEURS
 • 23. #GETONCOLOUR  Crayon pour les Yeux OnColour Perfect Duo 1.5 g. ‫دويو‬ ‫بريفكت‬ ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫العينني‬ ‫قلم‬   69 DH 39 DH 36087 BlackWhite 36088 MochaRosegold 36089 BlueSapphire 36090 GreenTurquoise Lemannequinporte:RougeàLèvresMatOnColour39804Shock Fuchsia,CrayonpourlesYeuxOnColourPerfectDuo36089Blue Sapphire,BBCrèmeOnColourIP1035639Fair,PoudreCompacte OnColour38800LightPorcelain,FonddeTeintOnColourPowerUp 38805LightPorcelain,FardàJouesOnColour38810CoolPink,Vernisà OnglesOnColour38978CandyLavender. 36087 Black White 36087 Black White 36088MochaRosegold 36090 Green Turquoise 36090 G reen Turquoise 36089 Blue Sapphire 36089 Blue Sapphire MAQUILLAGE UNE EXPLOSION DE COULEURS OBTENEZ VOTRE REGARD EN COULEURS % 40 ‫وفروا‬ 42 43
 • 24. MAQUILLAGE 44 45 38802 Dark Beige 38800 Light Porcelain   Poudre Compacte OnColour ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫مضغوطة‬ ‫بودرة‬   109 DH 49 DH 38801 Medium Beige 38805 Light Porcelain 38806 Warm Ivory 38808 Dark Beige 38807 Natural Beige   Fond de Teint OnColour Power Up 30 g. ‫أب‬ ‫باور‬ ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫أساس‬ ‫كريم‬   85 DH 39 DH ‫ناعمة‬ ‫كرميية‬ ‫صيغة‬ ‫سهل‬ ‫إستعامل‬ ‫مثالية‬ ‫نتيجة‬ ‫مظهر‬ ‫من‬ ‫تخفف‬ ‫العيوب‬ ‫البرشة‬ ‫ملعان‬ ‫تقلل‬ ‫املفرط‬ ‫الزهم‬ ‫متتص‬ 38800 Light Porcelain   %55 #GETONCOLOUR Le mannequin porte : Rouge à Lèvres Crémeux OnColor 38761 Bright Fuchsia, Fard à Joues OnColour 38810 Cool Pink, Crayon pour les Yeux OnColour 36149 Black, Poudre Compacte OnColour 38800 Light Porcelain, Fond de Teint OnColour Power Up 38805 Light Porcelain. MANIFESTEZ VOTRE PERFECTION ‫وفروا‬‫غاية‬ ‫إىل‬
 • 25. 4746  Pinceau Angulaire pour Application Précise Spécial Sourcils Longueur: 15,3 cm. Diamètre: 0,7 cm. ‫بالحواجب‬ ‫خاصة‬ ‫مائل‬ ‫برأس‬ ‫فرشاة‬ 29593 75 DH  Pinceau pour Application Précise Spécial Fard à Joues Longueur: 17 cm. Diamètre: 1,3 cm. ‫الخدود‬ ‫أحمر‬ ‫لوضع‬ ‫خاصة‬ ‫فرشاة‬ 29594 89 DH  Pinceau Éventail pour Application Précise de la Poudre Longueur: 17,1 cm. Diamètre: 0,9 cm. ‫البودرة‬ ‫لوضع‬ ‫املروحة‬ ‫فرشاة‬ 29596 75 DH  Pinceau pour Application Précise Spécial Correcteur Longueur: 15,2 cm. Diamètre: 0,9 cm. ‫املصحح‬ ‫لوضع‬ ‫خاصة‬ ‫فرشاة‬ 29597 75 DH  Stylo Eyeliner The ONE 0.8 ml. ‫وان‬ ‫دي‬ ‫من‬ ‫اليرن‬ ‫آي‬ ‫قلم‬   105 DH 30475 Black  Mascara WonderLash 5-en-1 The ONE 8 ml. -1 ‫يف‬ 5‫الش‬ ‫وندر‬ ‫وان‬ ‫ذي‬ ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬   105 DH 30719 Black  Fond de Teint Longue Tenue The ONE 30 ml. ‫وان‬ ‫دي‬ ‫طويال‬ ‫يدوم‬ ‫األساس‬ ‫كريم‬   159 DH 31160 Porcelain 31161 Fair Nude 31162 Nude Pink 31163 Natural Beige  Crayon Contour des Yeux Kohl The ONE 1.3 g. ‫وان‬ ‫دي‬ ‫للعينني‬ ‫كحل‬ ‫قلم‬   69 DH  Bâtonnet Correcteur OnColour 4.5 g. ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫البرشة‬ ‫عيوب‬ ‫مصحح‬   69 DH 39914 Natural Beige 39913 Light Ivory  Rouge à Lèvres Mat OnColour 4 g. ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫مات‬ ‫بنتيجة‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬   79 DH 39807 The Red 39806 Brick Red 39805 Beauty Plum 39804 Shock Fuchsia 39803 Vibe Pink 39802 Coral Blossom 39801 Blush Rose 39800 Nude Beige 38998 Dazzle Gold  Vernis à Ongles OnColour 5 ml. ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫األظافر‬ ‫طالء‬   55 DH 38994 Burgundy Chocolate 38992 Deep Plum 38990 Mellow Mauve 38988 Lush Coral 38986 Cherry Burgund 38983 Soft Pink 38979 Pink Lilac 38978 Candy Lavender 38976 Tasty Nude 38975 Pearly Pink 38974 Ice Cream Beige 38948 Soft Peach 38947 Electric Orange  Fard à Joues OnColour 2 g. ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫الخدود‬ ‫أحمر‬   85 DH 38811 Coral Pink 38810 Cool Pink Rouge à Lèvres Crémeux OnColor 4 g. ‫كولور‬ ‫أون‬ ‫كرميي‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬   79 DH 38779 Purple Berry 38778 Vintage Mauve 38777 Grape Purple 38776 Rose Taupe 38775 Clover Lilac 38761 Bright Fuchsia 38760 Warm Rouge 38759 Punch Pink 38758 Bright Pink 38756 Rosy Pink 38752 Ruby Red 38751 Cranberry Red 38750 Deep Red 38749 Wine Burgundy 38744 Milky Honey 35304 Fair Porcelain  Rouge à Lèvres Colour Stylist Ultimate The ONE 4 g. ‫ألتاميت‬ ‫ستيلست‬ ‫كولور‬ ‫الشفاه‬ ‫أحمر‬ ‫وان‬ ‫دي‬   109 DH 35191 Purple Glamour 35190 So Blackberry 35189 Taupe Intensity 35186 Irresistible Copper 35184 Red Haute Couture 35183 Red Passion 35182 Fatal Red 35177 Raspberry Rave 35176 Pink Lady 35174 Cranberry Blush 35173 Uptown Rose 35171 Rose Chic 35170 Clover Dream 35167 Melted Caramel 35166 Pink Flair  Correcteur Everlasting The ONE 5 ml. ‫وان‬ ‫دي‬ ‫العيوب‬ ‫مصحح‬   89 DH 33707 Fair Beige 33706 Light Nude  Crayon pour les Sourcils The ONE Duo 1.8 g. ‫وان‬ ‫دي‬ ‫الحواجب‬ ‫قلم‬   105 DH 33697 Blonde 33698 Brown  Mascara 5-en-1 Résistant à l'Eau The ONE Wonder Lash 8 ml. ‫وان‬ ‫دي‬ ‫للامء‬ ‫مقاومة‬ 1 ‫يف‬ 5 ‫ا‬‫ر‬‫ماسكا‬   105 DH 32294 Nude 32292 Brown 32291 Black 33004 Black  Dissolvant The ONE 75 ml. ‫وان‬ ‫ذي‬ ‫األظافر‬ ‫طالء‬ ‫مزيل‬ 31034 69 DH 45 DH  Soin Baume à Lèvres Lip Spa The ONE 1.7 g. 8 ‫حامية‬ ‫بعامل‬ ‫وان‬ ‫دي‬ ‫الشفاه‬ ‫مرطب‬ ‫بلسم‬   75 DH 49 DH 31444 Nude 31443 Natural Pink MAQUILLAGE
 • 26. PARFUMSPOURELLE 45%  Eau de Parfum Giordani Gold White Original 50 ml. ‫وايت‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫عطر‬ ‫أوريجنال‬ 33137 319 DH 169 DH ‫وفروا‬ JacintheEau de fleur d'oranger Patchouli CHYPRÉE FRUITÉE FLORALE  LES PLAISIRS D'UNE BELLE VIE L'Eau de Parfum Giordani Gold White Original révèle tout l'apaisement et l'épanouissement qui sont en vous. Ses notes de tête fraîches et pétillantes de jacinthe sont une véritable invitation à la vitalité. Les notes de coeur, quant à elles, révèlent des soupçons de senteurs de Fleur d'Oranger. Enfin, c'est le Patchouli qui se déclare, tout en sensualité, infusant des fragrances florales et fruitées, pour le bonheur des sens. PARFUMS POUR ELLE Développés exclusivement en europe par les parfumeurs les plus réputés au monde, alliant les composants les plus raffinés. Nos experts parfumeurs hautement qualifiés s’inspirent de l’ingéniosité de la nature et utilisent le pouvoir de la science moderne pour créer des parfums qui vous parlent. Parce que la beauté parle à l'esprit ... ainsi qu'aux sens.
 • 27. 50 51   Eau de Toilette Scentsational 50 ml. ‫سينتساشنال‬ ‫عطر‬ 34519 265 DH 169 DH   Eau de Parfum Magnetista 50 ml. ‫مجنيتيستا‬ ‫عطر‬ 34492 469 DH 279 DH PARFUMSPOURELLE PROUVÉE POUR ATTIRER Accord de la Fleur de la Passion Bois de Santal Cassis ORIENTALE - FLORALE ‫جديد‬ 40% ‫وفروا‬ Graines de Guarana Rose Solaire Patchouli Intense FLORALE - FRUITÉE - BOISÉE SAVOUREZ L'ESSENCE DE LA ROSE  
 • 28. 52 53 ÉDITION LIMITÉE   Montre Classique Calm Boîtier en alliage de Zinc, lentille en verre, dos et bracelet : Acier Inoxydable. Longueur totale: 23.5cm; largeur du boîtier : 3cm. ‫كامل‬ ‫كالسيكية‬ ‫ساعة‬ 42353 529 DH 289 DH   Crème Parfumée pour le Corps Giordani Gold Essenza 250 ml. ‫ا‬‫ز‬‫إسن‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫املعطر‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬ 31781 115 DH 59 DH   Parfum Giordani Gold Essenza 50 ml. ‫ا‬‫ز‬‫إسن‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫عطر‬ 31816 469 DH 259 DH   Spray Parfumé pour le Corps Giordani Gold Essenza 75 ml. ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬ ‫ا‬‫ز‬‫إسن‬ 34082 102 DH 55 DH Bergamote de Calabre Essenza ou la Luxueuse Fleur d'Oranger Bois de la Toscane FLORALE BOISÉE PARFUMSPOURELLE 20% - 40% ‫عبري‬ ‫عطر‬ ‫عملية‬ ‫علبة‬ ‫داخل‬ ‫مقدمة‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫متني‬ ‫شبيك‬ ‫ام‬‫ز‬‫ح‬ ‫للتعديل‬ ‫سايكو‬ ‫حركة‬ ‫بنظام‬ ‫الذهبي‬ ‫باللون‬ ‫كليا‬ ‫مطلية‬ ‫مطيل‬ ‫القارورة‬ ‫غطاء‬ ‫اط‬‫ري‬‫ق‬ 24 ‫الخالص‬ ‫بالذهب‬ 45% ‫وفروا‬45% ‫وفروا‬ LA GRANDE TRADITION DE LA PARFUMERIE DE LUXE ‫اي‬‫رب‬‫س‬ ‫للجسم‬ ‫كريم‬ ‫الجسم‬ ‫عطر‬     ‫جديد‬ !‫إكتشفوين‬ ‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬ !‫العطر‬ ‫لتجربة‬
 • 29. 55      UNE HYDRATATION ÉLÉGANTE INFUSÉE À VOTRE PARFUM PRÉFÉRÉ 250ML Crème Parfumée pour le Corps, 250 ml.   31777 Crème Parfumée pour le Corps Divine ‫ديفني‬ ‫املعطر‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬   31778 Crème Parfumée pour le Corps Eclat Femme ‫للنساء‬ ‫إكال‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬   31779 Crème Parfumée pour le Corps Love Potion ‫بوشن‬ ‫لوف‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬   31784 Crème Parfumée pour le Corps Possess ‫بوسيس‬ ‫املعطر‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬   32338 Crème Parfumée pour le Corps Amber Elixir ‫إليكسري‬ ‫آمرب‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫كريم‬ 115 DH 55 DH L'UNITÉ PARFUMSPOURELLE 50% ‫وفروا‬ ‫الجسم‬ ‫كريم‬ ‫غني‬ .‫مرطب‬ ‫و‬ ‫اقي‬‫ر‬ .‫الرتكيز‬ ‫عايل‬ ‫بعطر‬HESPÉRIDÉE ORIENTALE BOISÉE FLORALE FRUITÉE BOISÉE VANILLE ORIENTALE BOISÉE CHYPRÉE FLORALE FRUITÉE ORIENTALE VANILLÉE BOISÉE 54
 • 30. 56 CHYPRÉE FLORALE FRUITÉE VANILLE ORIENTALE BOISÉE FLORALE BOISÉE CHYPRÉE FLEUR BLANCHE BOISÉE     PARFUMSPOURELLE IDÉAL POUR INTENSIFIER VOTRE PARFUM PRÉFÉRÉ   32490 Spray Parfumé pour le Corps Divine Idol ‫أيدول‬ ‫ديفني‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬   31707 Spray Parfumé pour le Corps Giordani Gold Original ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬ ‫أوريجنال‬   34337 Spray Parfumé pour le Corps Possess ‫بوسيس‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬   37770 Spray Parfumé pour le Corps Love Potion ‫بوشن‬ ‫لوف‬ ‫للجسم‬ ‫معطر‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬ 102 DH 59 DH L'UNITÉ Spray Parfumé pour le Corps, 75 ml 40% ‫وفروا‬ ‫للجسم‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬ ‫طويال‬ ‫يدوم‬ ‫إلنتعاش‬ 57
 • 31. 58 59 PARFUMSPOURELLE  Eau de Parfum Amber Elixir Crystal 50 ml. ‫كريستال‬ ‫إليكسري‬ ‫آمرب‬ ‫عطر‬ 33044 319 DH 169 DH ORIENTALE FLORALE Accord d'Ambre Baltique Sucre BrunNigelle % 45 ‫وفروا‬ Amber Elixir Crystal est une eau de parfum luxueuse Orientale Florale qui fascine par son ouverture pétillante d'Accord d’Ambre Baltique exclusif et promet un voyage profondément indulgent et inoubliablement mystérieux au fond la fraîcheur et la sensualité. SENSUALITÉ PROFONDE SANS LIMITES !‫إكتشفوين‬ ‫املنتج‬ ‫بحك‬ ‫قوموا‬ !‫العطر‬ ‫لتجربة‬
 • 32. 60 61 200ml PARFUMSPOURELLE   Eau de Cologne Spray Sensity Midnight 200 ml. ‫سينسيتي‬ ‫كولونيا‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬ ‫ميست‬ ‫ميدنايت‬ 34523 169 DH 119 DH   Eau de Cologne Spray Sensity Sun Sparkle 200 ml. ‫صن‬ ‫سينسيتي‬ ‫كولونيا‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬ ‫سباركل‬ 34524 169 DH 119 DH   Eau de Cologne Spray Sensity Pink Bloom 200 ml. ‫بينك‬ ‫سينسيتي‬ ‫كولونيا‬ ‫اي‬‫رب‬‫س‬ ‫بلووم‬ 34525 169 DH 119 DH L'UNITÉ   Eau de Parfum So Fever Together pour Elle 50 ml. ‫للنساء‬ ‫توكيدر‬ ‫فيفر‬ ‫سو‬ ‫عطر‬ 35532 319 DH 189 DH   Eau de Toilette On The Edge 50 ml. ‫إيدج‬ ‫دي‬ ‫أون‬ ‫عطر‬ 33963 265 DH 169 DH ORIENTALE BOISÉE AMBRÉE Violette Noire Cuir FémininOrange 40% ‫وفروا‬   Eau de Toilette Eclat Femme 50 ml. ‫للنساء‬ ‫إكال‬ ‫عطر‬ 30128319 DH   Eau de Parfum Love Potion 50 ml. ‫بوشن‬ ‫لوف‬ ‫عطر‬ 22442319 DH   Eau de Parfum Possess 50 ml. ‫بوسيس‬ ‫عطر‬ 30886429 DH   Eau de Parfum Divine Idol 50 ml. ‫أيدول‬ ‫ديفني‬ ‫عطر‬ 31297 319 DH   Eau de Toilette Elvie 50 ml. ‫إيلفي‬ ‫عطر‬ 32235265 DH   Déodorant Anti Transpirant Parfumé Elvie 50 ml. ‫إلفي‬ ‫املعطر‬ ‫العرق‬ ‫مزيل‬ 32459 62 DH   Eau de Parfum Possess The Secret 50 ml. ‫سيكريت‬ ‫دي‬ ‫بوسيس‬ ‫عطر‬ 33955429 DH   Eau de Toilette Friends World pour elle 50 ml. ‫للنساء‬ ‫وورلد‬ ‫اندز‬‫ر‬‫ف‬ ‫عطر‬ 33962265 DH   Eau de Toilette Women's Collection Mysterial Oud pour Elle 50 ml. ‫كوليكشن‬ ‫ومينز‬ ‫عطر‬ ‫للنساء‬ ‫عود‬ ‫ميسرتيال‬ 34361235 DH   Eau de Toilette Dare To Shine 50 ml. ‫شاين‬ ‫تو‬ ‫دير‬ ‫عطر‬ 34484265 DH   Eau de Toilette Born To Fly pour Femme 50 ml. ‫لها‬ ‫فالي‬ ‫تو‬ ‫بورن‬ ‫عطر‬ 34488265 DH ORIENTALE - FLORALE Sorbet aux Groseilles Piment Doux Bois de Santal Précieux OPÉREZ VOTRE CHARME HESPÉRIDÉEFLORALE FRUITÉEFLORALE ORIENTALE                
 • 33. PARFUMS PARFUMSPOURLUI Obtenez NovAge Men pour une peau visiblement plus lisse, énergisée et plus jeune – Sous forme d’une routine puissante de 2 minutes. voir la page 97 FAITES CONFIANCE À VOTRE ESPRIT   Eau de Toilette Soul 100 ml. ‫سول‬ ‫عطر‬ 36000 265 DH 139 DH   Déodorant à Bille Anti Transpirant Soul 50 ml. ‫سول‬ ‫العرق‬ ‫مزيل‬ 32172 62 DH 32 DH BOISÉE AROMATIQUE Bergamote Coriandre Patchouli Le mélange naturel boisé aromatique de Soul à base de Bergamote, Coriandre et Patchouli parle à l'esprit de l'homme confiant. Les maîtres parfumeurs qui travaillent pour Oriflame s’inspirent de la nature et utilisent le pouvoir de la science moderne pour créer des parfums qui parlent aux sens.   45% ‫وفروا‬ POUR LUI La Bergamote est un agrume originaire du sud de l'Italie et tire son nom de la ville italienne de Bergame. Le fruit est cultivé pour son huile essentielle, largement utilisée en parfumerie pour sa douce fraîcheur avec une note intrigante délicatement épicée.
 • 34. 64 65 ATTEINDRE LA PUISSANCE ÉTERNELLE FERMÉ OUVERT Avec fermeture de sécurité Bois de Chêne SaugeAccord de Glace   Eau de Parfum Possess The Secret Man 75 ml. ‫للرجال‬ ‫سيكريت‬ ‫دي‬ ‫بوسيس‬ ‫عطر‬ 33650 429 DH 235 DH PARFUMSPOURLUI 45% ‫وفروا‬    Eau de Toilette Giordani Gold Notte 75 ml. ‫نوت‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫عطر‬ 32797 369 DH 219 DH Agrumes Italiens Vétiver noir Café Noir UNE CÉLÉBRATION DES PLAISIRS 40% ‫وفروا‬  BOISÉE FRUITÉEVÉTIVER BOISÉE
 • 35. %45‫وفروا‬ 66 Poire Noix de Muscade Vanille PARFUMSPOURLUI RÉVÉLEZ VOTRE PARFUM DE SIGNATURE BOISÉE FRUITÉE  Eau de Toilette Signature Le parfum d'un homme perspicace, Signature et sa senteur fruitée boisée exprime l'originalité de l'artiste qui est en vous. 75 ml. ‫سيجنترش‬ ‫عطر‬ 36002 319 DH 169 DH
 • 36. 68 69 40% ‫وفروا‬ ORIENTALE HESPÉRIDÉE BOISÉE Concombre Ambre Minéral Citron   Eau de Toilette Glacier Rock 100 ml. ‫روك‬ ‫جالسري‬ ‫عطر‬ 31145 235 DH 139 DH  VIVEZ EN LIBERTÉ. SUIVEZ VOTRE INSTINCT. BOISÉE AROMATIQUE Bois VibrantsCitron Noir Menthe PARFUMSPOURLUI   Eau de Toilette Glacier Fire 100ml. ‫فاير‬ ‫جالسري‬ ‫عطر‬ 34478 235 DH 139 DH 40% ‫وفروا‬ LIBÉREZ L'ÉNERGIE 
 • 37. 70 71                Eau de Toilette Men's Collection Citrus Tonic 75 ml. ‫سيرتوس‬ ‫كوليكشن‬ ‫مينز‬ ‫عطر‬ 30058 235 DH   Eau de Toilette Eclat Homme Sport 75 ml. ‫سبورت‬ ‫أوم‬ ‫إكال‬ ‫عطر‬ 31236 319 DH   Eau de Toilette Possess Homme 75 ml. ‫له‬ ‫بوسيس‬ ‫عطر‬ 31825 429 DH   Eau de Toilette Giordani Gold Man 75 ml. ‫مان‬ ‫جولد‬ ‫جيورداين‬ ‫عطر‬ 32155 369 DH   Eau de Toilette Mister Giordani 75 ml. ‫للرجال‬ ‫جيورداين‬ ‫ميسرت‬ ‫عطر‬ 33654 369 DH   Eau de Toilette Venture Power 100 ml. ‫باور‬ ‫فانتشور‬ ‫عطر‬ 33951 235 DH   Eau de Toilette Leader 100 ml. ‫ليدر‬ ‫عطر‬ 33953 235 DH   Eau de Toilette Men's Collection Intense Oud pour Lui 75 ml. ‫عود‬ ‫إنتنس‬ ‫كوليكشن‬ ‫مينز‬ ‫عطر‬ ‫للرجال‬ 34334 235 DH   Eau de Toilette Soul Focus 100 ml. ‫للرجال‬ ‫فوكوس‬ ‫سول‬ ‫عطر‬ 34338 265 DH   Eau de Toilette Born To Fly pour Homme 75 ml. ‫له‬ ‫فالي‬ ‫تو‬ ‫بورن‬ ‫عطر‬ 34490 265 DH   Eau De Toilette Glacier 100 ml. ‫جالسري‬ ‫عطر‬ 8150 235 DH ORIENTALE BOISÉE AMBRÉE Coriandre Concassée Marron Fumé Notes de Bois Marbre   Eau de Toilette Eternel Man 100 ml. ‫مان‬ ‫إترنيل‬ ‫عطر‬ 33652 235 DH 129 DH DES MOMENTS ÉTERNELS chaque jour. 45% ‫وفروا‬ RELEVEZ VOTRE JEU   Eau de Toilette So Fever Together pour Lui 75 ml. ‫للرجال‬ ‫توكيدر‬ ‫فيفر‬ ‫سو‬ ‫عطر‬ 35531 319 DH 199 DH ORIENTALE - ÉPICÉE - FOUGÈRE Huile de Bergamote Piment Doux Patchouli PARFUMSPOURLUI
 • 38.   Eau de Toilette Ascendant Avec ses notes fraîches de bergamote enlacée de fenouil doux et de vanille, Ascendant déborde d'énergie et de sensualité. 75 ml. ‫أسندنت‬ ‫عطر‬ 10919 319 DH 189 DH Estragon Fève Tonka Cardamome 40% ‫وفروا‬ RESSENTEZ L'ÉNERGIE PURE    72 73 CHAQUE JOUR AU-DELÀ DE VOS LIMITES PARFUMSPOURLUI ‫يزيل‬ ‫و‬ ‫الشعر‬ ‫ينظف‬ ‫فروة‬ ‫ليرتك‬ ‫القرشة‬ ‫نظيفة‬ ‫و‬ ‫صحية‬ ‫الرأس‬ .‫إستعامل‬ ‫أول‬ ‫منذ‬ ‫القرشة‬ ‫ضد‬ ‫شامبو‬   Shampooing Anti Pelliculaire North For Men Original 250 ml. ‫نورث‬ ‫للقرشة‬ ‫مضاد‬ ‫شامبو‬ ‫أوريجنال‬ ‫مان‬ ‫فور‬ 32001 85 DH 55 DH   Gel pour les Cheveux North For Men Power Hold Sleek Invisible Hair 100 ml. ‫الشعر‬ ‫لتصفيف‬ ‫مان‬ ‫فور‬ ‫نورث‬ ‫جل‬ 34920 55 DH FOUGÈRE ORIENTALE
 • 39. 50% SOINS DU VISAGE SOINSDUVISAGE Avec plus de 50 ans d'expérience, plus de 100 scientifiques et experts techniques couvrant de nombreuses disciplines scientifiques et des installations de recherche et développement de pointe, nous sommes toujours à la recherche de meilleures solutions et technologies pour créer des produits plus innovants et progressifs. ANS  D'EXPERTISE EN SOINS DE LA PEAU  ‫وفروا‬   Crème Protectrice pour le Visage Essentials Fairness IP 10 50 ml. ‫إسينشيالز‬ ‫الواقي‬ ‫الوجه‬ ‫كريم‬ ‫من‬ ‫حامية‬ ‫بعامل‬ ‫فرينيس‬ 10 ‫الشمس‬ 32702 89 DH 45 DH   Lotion Adoucissante pour le Corps aux Filtres UV Essentials Fairness 200 ml. ‫للجسم‬ ‫منعم‬ ‫مستحرض‬ ‫فرينيس‬ ‫إسينشيالز‬ 32703 92 DH 45 DH ‫الوجه‬ ‫كريم‬ IP 10 ‫الجسم‬ ‫مستحرض‬ 200 ml ‫تفتيح‬ ‫طبيعي‬ ‫الربتقال‬ ‫بخالصة‬ ‫للبرشة‬ ‫الهندي‬ SIMPLE ET ESSENTIELLE DONNEZ À VOTRE PEAU UNE LUEUR D'ÉCLAT  Nos scientifiques travaillent dur pour développer des formules fiables. Ils créent des routines de soin efficaces pour une peau plus belle et plus saine. Vous souhaitez illuminer votre teint ? Aucun problème ! ‫غاية‬ ‫إىل‬ ‫البرشة‬ ‫تفتيح‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ ‫و‬ ‫يرطب‬ ‫الشمس‬ ‫ات‬‫ري‬‫تأث‬ ‫من‬ ‫حاميتها‬ ‫و‬ ‫الهندي‬ ‫الربتقال‬ ‫بخالصة‬ .‫الضارة‬ .‫صحية‬ ‫و‬ ‫مرشقة‬ ‫لبرشة‬ ‫الطبيعي‬ ‫الهندي‬ ‫الربتقال‬ ‫بخالصة‬ ‫عىل‬ ‫للمساعدة‬ ‫الطبيعية‬ ‫أكرث‬ ‫وتركها‬ ‫البرشة‬ ‫تفتيح‬ ‫األشعة‬ ‫ومرشحات‬ ‫اقا‬‫رش‬‫إ‬ ‫تساعد‬ ‫البنفسجية‬ ‫فوق‬ ‫وتعزيز‬ ‫البرشة‬ ‫حامية‬ ‫عىل‬ .‫الطبيعية‬ ‫اقتها‬‫رش‬‫إ‬ ‫ترطيب‬ ،‫تنظيف‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ ‫برشة‬ ‫وخلق‬ - ‫البرشة‬ ‫وتفتيح‬ ‫البنية‬ ‫البقع‬ ‫من‬ ‫خالية‬ ‫مرشقة‬ ‫البيئية‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫محمية‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫اقتك‬‫رش‬‫إ‬ ‫أبرزي‬ .‫الضارة‬ ‫و‬ ‫صافية‬ ‫ببرشة‬ ‫استمتعي‬ ‫و‬ ‫مع‬ ‫طبيعي‬ ‫بشكل‬ ‫اللون‬ ‫موحدة‬ .‫فرينيس‬ ‫إسينشيالز‬ ‫الربتقال‬ ‫بخالصة‬ ‫الطبيعية‬ ‫الهندي‬ TOUT TYPE DE PEAU TOUT ÂGE
 • 40. 76 77 SOINSDUVISAGE   Gel Nettoyant Purifiant Love Nature à l'Extrait d'Arbre à Thé et de Citron Naturels 125 ml. ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫منقي‬ ‫و‬ ‫منظف‬ ‫جل‬ ‫الليمون‬ ‫و‬ ‫الشاي‬ ‫شجرة‬ ‫بخالصة‬ ‫الطبيعيني‬ 34841 69 DH   Tonique Purifiant Love Nature à l'Extrait d'Arbre à Thé et de Citron Naturels 150 ml. ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫منقي‬ ‫منشط‬ ‫الليمون‬ ‫و‬ ‫الشاي‬ ‫شجرة‬ ‫بخالصة‬ ‫الطبيعيني‬ 34843 69 DH   Lotion Matifiante pour le Visage Love Nature à l'Extrait d'Arbre à Thé et de Citron Naturels 50 ml. ‫للمعان‬ ‫مقلل‬ ‫الوجه‬ ‫مستحرض‬ ‫بخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫البرشة‬ ‫الليمون‬ ‫و‬ ‫الشاي‬ ‫شجرة‬ ‫الطبيعيني‬ 34845 82 DH :‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬ ‫الشباب‬ ‫حب‬ ‫عىل‬ ‫مبارشة‬ ‫ضعيه‬ .‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫ظهوره‬ ‫مبجرد‬ ‫عىل‬ ‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫الزيت‬ ‫ضعي‬ ‫قبل‬ ‫يجف‬ ‫دعيه‬ .‫نظيفة‬ ‫برشة‬ .‫املرطب‬ ‫وضع‬ .‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنبي‬   Huile Purifiante pour le visage Love Nature à l'Extrait Naturel de l'Arbre à Thé et du Citron 10 ml. ‫لوف‬ ‫الوجه‬ ‫لبرشة‬ ‫مطهر‬ ‫زيت‬ ‫لشجرة‬ ‫الطبيعية‬ ‫بالخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫الليمون‬ ‫و‬ ‫الشاي‬ 34849 82 DH AVEC AMOUR, DE LA NATURE POUR VOUS ! ‫منظف‬ ‫جل‬ ‫املعرضة‬ ‫البرشة‬ ‫يستهدف‬ ‫العيوب‬ ‫لتكون‬ ‫منشط‬ ‫تقليص‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ ‫املسامات‬ ‫حجم‬ ‫الوجه‬ ‫مستحرض‬ ‫خفيفا‬ ‫ترطيبا‬ ‫يوفر‬ :‫املجموعة‬ ‫رمز‬761546 ‫إستهداف‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ ‫الشباب‬ ‫حب‬ ‫و‬ ‫تنشيط‬ ‫عىل‬ ‫يعمل‬ ‫املسامات‬ ‫حجم‬ ‫تقليص‬ ‫الوجه‬ ‫زيت‬ ‫املنقي‬ ‫غري‬ ،‫خفيفة‬ ‫تركيبة‬ ‫اإلمتصاص‬ ‫سهلة‬ ‫و‬ ‫دهنية‬ PEAU GRASSE ‫الوجه‬ ‫عىل‬ ‫بتدليكه‬ ‫قومي‬ ‫دائرية‬ ‫حركات‬ ‫عرب‬ ‫الرقبة‬ ‫و‬ .‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬ .‫املساء‬ ‫و‬ ‫الصباح‬ ‫يف‬ ‫استخدميه‬ ‫قطعة‬ ‫باستعامل‬ ‫ضعيه‬ ‫يف‬ ‫الرقبة‬ ‫و‬ ‫الوجه‬ ‫عىل‬ ‫قطن‬ ‫تنظيف‬ ‫بعد‬ ‫واملساء‬ ‫الصباح‬ ‫منطقة‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬ ‫البرشة‬ .‫العينني‬ ‫قم‬ ،‫األصابع‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫باستخدام‬ ‫الوجه‬ ‫عىل‬ ‫بلطف‬ ‫بالتدليك‬ ‫املساء‬ ‫و‬ ‫الصباح‬ ‫يف‬ ‫العنق‬ ‫و‬ .‫البرشة‬ ‫تنشيط‬ ‫و‬ ‫تنظيف‬ ‫بعد‬ .‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنبي‬ 99DH %65 ‫وفروا‬ ‫فقط‬ ‫املجموعة‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫ميكنكم‬ :‫منتجات‬ 4 ‫مع‬ ‫منشط‬ ،‫منظف‬ ‫جل‬ ،‫الوجه‬ ‫زيت‬ !‫ائع‬‫ر‬ ‫بخصم‬ ‫الوجه‬ ‫ومستحرض‬     TOUT ÂGE
 • 41. ‫منظف‬ ‫أي‬ ‫مع‬ ‫تستعمل‬ .‫للوجه‬ 78 79   Eau Micellaire Apaisante Love Nature à l'Extrait d'Avoine et de Baie de Goji 150 ml. ‫و‬ ‫الشوفان‬ ‫بخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫مهدئ‬ ‫ميسلر‬ ‫تنظيف‬ ‫ماء‬ ‫غوجي‬ ‫توت‬ 34858 69 DH 32 DH   Masque Apaisant Love Nature à l'Extrait Naturel d'Avoine et de Baie Goji 75 ml. ‫غوجي‬ ‫توت‬ ‫و‬ ‫الشوفان‬ ‫بخالصة‬ ‫مع‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫مهدئ‬ ‫قناع‬ ‫الطبيعيني‬ 34860 59 DH 29 DH   Crème Nourrissante pour le Visage Love Nature à l'Extrait d'Avoine et de Baie de Goji 50 ml. ‫توت‬ ‫و‬ ‫الشوفان‬ ‫بخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫املغذي‬ ‫الوجه‬ ‫كريم‬ ‫غوجي‬ 34862 82 DH 39 DH   Éponge Konjac Love Nature Dimensions de l'éponge sèche: 6,5 x 4,7 x 2,1 cm. ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫كونجك‬ ‫إسفنجة‬ 41561 59 DH 35 DH ÉDITION LIMITÉE ‫تساعد‬ ‫كونجك‬ ‫إسفنجة‬ ‫بعمق‬ ‫البرشة‬ ‫تقشري‬ ‫و‬ ‫تنظيف‬ ‫عىل‬ .‫البرشة‬ ‫أنواع‬ ‫لجميع‬ ‫و‬ ‫والجسم‬ ‫الوجه‬ ‫لبرشة‬ ‫مناسبة‬ ‫الوجه‬ ‫كريم‬ ‫البرشة‬ ‫تهدئة‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ ‫البرشة‬ ‫تهدئة‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ ‫قناع‬ PEAU SÈCHE DES SOINS DE LA PEAU FORMULÉS AVEC AMOUR Créé à partir de fibres de konjac 100% naturelles provenant des racines de la plante de Konjac. Grâce à sa texture poreuse qui devient merveilleusement douce lorsqu'elle est humidifiée à l'eau tiede, elle est conçue pour purifier et exfolier en profondeur la peau. ‫تصبح‬ ‫حتى‬ ‫دافئ‬ ‫ماء‬ ‫يف‬ ‫بنقعها‬ ‫قومي‬ ‫عن‬ ‫التنظيف‬ ‫عملية‬ ‫إبديئ‬ ‫ثم‬ ،‫لينة‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬ ‫دامئا‬ ‫الوجه‬ ‫مسح‬ ‫طريق‬ ‫قومي‬ ‫وثم‬ ‫جيدا‬ ‫إشطفيها‬ .‫العينني‬ ‫منطقة‬ .‫لتجف‬ ‫بتعليقها‬ :‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬ UNE CARESSE AFFECTUEUSE DE LA NATURE ENVERS VOTRE PEAU ! Réglez les problème liés à la peau sèche grâce à l'Avoine et au super ingrédient la Baie de Goji naturels. L'extrait d'Avoine aide à nourrir la peau et à la rendre plus douce, tout en lui procurant des bienfaits apaisants. La Baie de Goji est riche en anti oxydants, vitamines et acides aminés puissants qui aident à protéger et à hydrater votre peau. 50%     SOINSDUVISAGE TOUT ÂGE ‫ميسلر‬ ‫التنظيف‬ ‫ماء‬ ‫الة‬‫ز‬‫إ‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ ‫الشوائب‬ ‫و‬ ‫املكياج‬ ‫وفروا‬‫غاية‬ ‫إىل‬
 • 42. 80 81   Masque Vitalité en Tissu pour Tout Type de Peau Love Nature 24 ml. ‫أنواع‬ ‫لجميع‬ ‫البرشة‬ ‫لحيوية‬ ‫ورقي‬ ‫ماسك‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫البرشة‬ 42134 49 DH 22 DH   Masque en Tissu Anti Oxydant pour Tout Type de Peau Love Nature 24 ml. ‫البرشة‬ ‫أنواع‬ ‫لجميع‬ ‫لألكسدة‬ ‫مضاد‬ ‫ورقي‬ ‫ماسك‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ 42135 49 DH 22 DH SOINSDUVISAGE • ‫اقة‬‫رش‬‫إ‬ ‫وأكرث‬ ‫منتعشة‬ ‫البرشة‬ ‫يرتك‬ • ‫التعب‬ ‫عالمات‬ ‫من‬ ‫التقليل‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ • ‫البرشة‬ ‫يجدد‬ ‫و‬ ‫يهدئ‬ • ‫أكرث‬ ‫برشة‬ ‫عىل‬ ‫الحصول‬ ‫يف‬ ‫يساهم‬ ‫انتعاشا‬ ‫و‬ ‫اقة‬‫رش‬‫إ‬ • ‫البرشة‬ ‫تطهري‬ ‫و‬ ‫تفتيح‬ ‫عىل‬ ‫يساعد‬ • ‫لألكسدة‬ ‫مضادات‬ ‫عىل‬ ‫يحتوي‬ ‫من‬ ‫البرشة‬ ‫حامية‬ ‫عىل‬ ‫للمساعدة‬ ‫البيئي‬ ‫التلوث‬ ‫ار‬‫رض‬‫أ‬ • ‫البرشة‬ ‫يرطب‬ ‫و‬ ‫يغذي‬ ‫لألكسدة‬ ‫مضاد‬ ‫ورقي‬ ‫ماسك‬ ‫العنب‬ ‫و‬ ‫الرمان‬ ‫بخالصة‬ ‫البرشة‬ ‫لحيوية‬ ‫ورقي‬ ‫ماسك‬ ‫الشوفان‬ ‫و‬ ‫الربتقال‬ ‫بخالصة‬ 55% ‫وفروا‬ DISSIMULEZ ET TRAITEZ - À TOUT MOMENT ET N'IMPORTE OÙ !    Masque Gel au Concombre Love Nature 10 ml. ‫الخيار‬ ‫بخالصة‬ ‫جل‬ ‫قناع‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ 32633 19 DH   Masque Crémeux à l'Avoine Love Nature 10 ml. ‫بخالصة‬ ‫كرميي‬ ‫قناع‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫الشوفان‬ 32634 19 DH   Masque à l'Argile et à la Bardane Love Nature 10 ml. ‫نبتة‬ ‫بخالصة‬ ‫الطني‬ ‫قناع‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫األرقطيون‬ 32635 19 DH   Crème Nettoyante Rafraîchissante Love Nature à l'Extrait d'Aloe Vera et d'Eau de Noix de Coco Naturels 125 ml. ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫منعش‬ ‫منظف‬ ‫كريم‬ ‫الهند‬ ‫جوز‬ ‫وماء‬ ‫الصبار‬ ‫بخالصة‬ ‫الطبيعيني‬ 34819 69 DH   Tonique Rafraîchissant Love Nature à l'Extrait d'Aloe Vera et d'Eau de Noix de Coco Naturels 150 ml. ‫بخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫منعش‬ ‫منشط‬ ‫الطبيعيني‬ ‫الهند‬ ‫جوز‬ ‫وماء‬ ‫الصبار‬ 34820 69 DH   Crème Hydratante pour le Visage Love Nature à l'Extrait d'Aloe Vera et d'Eau de Noix de Coco Naturels 50 ml. ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫املرطب‬ ‫الوجه‬ ‫كريم‬ ‫الهند‬ ‫جوز‬ ‫وماء‬ ‫الصبار‬ ‫بخالصة‬ ‫الطبيعيني‬ 34821 82 DH   Masque et Gommage Rafraîchissants 2 en 1 Love Nature à l'Extrait Naturel de l'Aloe Vera et à l'Eau de Noix de Coco 75 ml. 1 ‫يف‬ 2 ‫امليتة‬ ‫الخاليا‬ ‫مزيل‬ ‫و‬ ‫قناع‬ ‫الطبيعي‬ ‫الصبار‬ ‫بخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫لوف‬ ‫الهند‬ ‫جوز‬ ‫ماء‬ ‫و‬ 34822 59 DH   Gel Contour des Yeux Hydratant Love Nature à l'Extrait d'Aloe Vera et d'Eau de Noix de Coco Naturels 15 ml. ‫لوف‬ ‫املرطب‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫جل‬ ‫جوز‬ ‫وماء‬ ‫الصبار‬ ‫بخالصة‬ ‫نيترش‬ ‫الطبيعيني‬ ‫الهند‬ 35590 59 DH PEAU NORMALE ET MIXTE PEAU MIXTE PEAU SÈCHE PEAU GRASSE   Nettoyant et Gommage pour le Visage 2 en 1 Pure Skin 150 ml. ‫امليتة‬ ‫للخاليا‬ ‫مزيل‬ ‫و‬ ‫منظف‬ ‫بيور‬ 1 ‫يف‬ 2 ‫الوجه‬ ‫لبرشة‬ ‫سكني‬ 32647 99 DH   Masque Éliminant les Points Noirs Pure Skin 50 ml. ‫السوداء‬ ‫للرؤوس‬ ‫مزيل‬ ‫قناع‬ ‫سكني‬ ‫بيور‬ 32650 82 DH   Gommage Clarifiant pour le Visage et Masque Purifiant pour le Visage Pure Skin 2 x 6 ml. ‫املفتح‬ ‫امليتة‬ ‫الخاليا‬ ‫مزيل‬ ‫للوجه‬ ‫منظف‬ ‫قناع‬ ‫و‬ ‫للوجه‬ ‫سكني‬ ‫بيور‬ 32652 25 DH   Crème pour le Visage aux Avantages Multiples Essentials Fairness 75 ml. ‫الفوائد‬ ‫متعدد‬ ‫الوجه‬ ‫كريم‬ ‫فرينيس‬ ‫إسينشيالز‬ 32698 62 DH   Gel Nettoyant aux Avantages Multiples Essentials Fairness 125 ml. ‫الفوائد‬ ‫متعدد‬ ‫منظف‬ ‫جل‬ ‫فرينيس‬ ‫إسينشيالز‬ 32699 69 DH   Savon Doux Essentials Fairness 75 g. ‫إسينشيالز‬ ‫ناعم‬ ‫صابون‬ ‫فرينيس‬ 32701 29 DH   Masque pour le Visage au Charbon Pure Skin 50 ml. ‫الفحم‬ ‫بخالصة‬ ‫الوجه‬ ‫قناع‬ ‫سكني‬ ‫بيور‬ 34872 82 DH 15+                TOUT ÂGE TOUT ÂGE TOUT ÂGE TOUT ÂGE TOUT ÂGE TOUT ÂGE TOUT ÂGE TOUT TYPE DE PEAU TOUT TYPE DE PEAU TOUT TYPE DE PEAU PEAU GRASSE
 • 43. 82 83   Savon pour le Visage et le Corps Loving Care 125 g. ‫الجسم‬ ‫و‬ ‫الوجه‬ ‫صابون‬ ‫كري‬ ‫لوفني‬ 34066 39 DH 17 DH   Crème à Utilisation Multiple Loving Care 150 ml. ‫اإلستعامالت‬ ‫متعدد‬ ‫كريم‬ ‫كري‬ ‫لوفني‬ 34332 89 DH 39 DH SOINSDUVISAGE ‫الطبيعي‬ ‫اللوز‬ ‫حليب‬ ‫و‬ ‫بالفيتامينات‬ ‫غني‬ ‫مصدر‬ ‫هو‬ ‫تغذية‬ ‫عىل‬ ‫تساعد‬ ‫التي‬ ‫املعادن‬ .‫البرشة‬ ‫ترطيب‬ ‫و‬ ‫عائيل‬ ‫حجم‬ ‫مل‬ 150 TOUT TYPE DE PEAU TOUT ÂGE ،‫نظيفة‬ ‫البرشة‬ ‫يرتك‬ ‫ناعمة‬ ‫و‬ ‫لينة‬ ‫واحد‬ ‫يف‬ ‫الكل‬ ‫الرتطيب‬ ‫كريم‬ ‫يرتك‬ ‫الجسم‬ ‫و‬ ‫اليدين‬ ،‫للوجه‬ ‫عناية‬ ‫مع‬ ‫ناعمة‬ ‫و‬ ‫نظيفة‬ ‫البرشة‬ ‫اليوم‬ ‫طوال‬ ‫اإلستعامالت‬ ‫متعدد‬ ‫كريم‬ 55% ‫صابون‬ Ces beaux moments de la vie quotidienne d'une famille ne se produisent que lorsqu'ils se sentent aimés, en sécurité et heureux. Gardez cet amour vivant, avec Loving Care.   AMOUR FAMILIAL AUTHENTIQUE +3 ‫وفروا‬
 • 44. 84 85 SOINSDUVISAGE   Crème Anti-âge Diamond Cellular 50 ml. ‫التقدم‬ ‫لعالمات‬ ‫مضاد‬ ‫كريم‬ ‫سلوالر‬ ‫داميوند‬ ‫السن‬ ‫يف‬ 13659389 DH 249 DH   Nettoyant Micellaire Diamond Cellular 200 ml. ‫سلوالر‬ ‫داميوند‬ ‫منظف‬ 21339185 DH 119 DH   Lotion Hydratante Visage et Corps Après Exposition au Soleil Sun Zone 100 ml. ‫والجسم‬ ‫للوجه‬ ‫مرطب‬ ‫مستحرض‬ ‫زون‬ ‫صن‬ ‫للشمس‬ ‫التعرض‬ ‫بعد‬ 34897 92 DH 55 DH   Eau Autobronzante pour le Visage et le Corps Sun Zone 100 ml. ‫و‬ ‫الوجه‬ ‫لبرشة‬ ‫التسمري‬ ‫بخاخ‬ ‫رون‬ ‫صن‬ ‫الجسم‬ 34898 135 DH 79 DH ‫ميسلر‬ ‫منظف‬ SOLUTION ANTI ÂGE TOTALE LE COMPLEXE DIAMOND ELIXIR laisse la peau plus lumineuse tout en améliorant son élasticité, sa texture, sa couleur et son apparence générale. ‫الكأمة‬ ‫خالصة‬ ‫عىل‬ ‫يحتوي‬ ‫توحيد‬ ‫و‬ ‫لتفتيح‬ ‫البيضاء‬ ‫مينحها‬ ‫مام‬ ، ‫البرشة‬ ‫لون‬ ‫الشباب‬ ‫اقة‬‫رش‬‫إ‬ 40+ TOUT TYPE DE PEAU ‫الوجه‬ ‫كريم‬ ‫الساليسيليك‬ ‫بحامض‬ ‫غني‬ ‫البرشة‬ ‫ينعم‬ ‫و‬ ‫يجدد‬ ‫الخلوي‬ ‫الخطوط‬ ‫ظهور‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫أنه‬ ‫كام‬ ‫بنسبة‬ ‫والتجاعيد‬ ‫الدقيقة‬ * %67 * Test consommateurs effectué auprès de 90 femmes pendant 4 semaines ‫الجسم‬ ‫برشة‬ ‫عىل‬ ‫استعامل‬ ‫امسحي‬ ‫ثم‬ ‫قطن‬ ‫قطعة‬ ‫عىل‬ ‫ضعيه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البرشة‬ ‫بتدليك‬ ‫قومي‬ .‫الوجه‬ ‫لون‬ ‫لضامن‬ ‫لطيفة‬ ‫دائرية‬ ‫حركات‬ ‫مع‬ ‫املبارش‬ ‫االتصال‬ ‫تجنبي‬ .‫موحد‬ .‫العينني‬ ‫الوجه‬ ‫برشة‬ ‫عىل‬ ‫استعامل‬ ‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬ ‫و‬ ‫الوجه‬ ‫بخاخ‬ ‫بضخ‬ ‫قومي‬ ‫عىل‬ ‫مبارشة‬ ‫زون‬ ‫صن‬ ‫الجسم‬ ‫قومي‬ .‫الوضع‬ ‫قفاز‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫الكف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البرشة‬ ‫عىل‬ ‫بتدليكه‬ ‫لضامن‬ ‫لطيفة‬ ‫دائرية‬ ‫حركات‬ .‫موحد‬ ‫لون‬ ‫بعد‬ ‫والجسم‬ ‫الوجه‬ ‫مستحرض‬ ‫للشمس‬ ‫التعرض‬ ‫عىل‬ ‫الطبيعية‬ ‫املكونات‬ ‫تساعد‬ ‫بعد‬ ‫الجافة‬ ‫البرشة‬ ‫ترطيب‬ ‫إعادة‬ ‫برشة‬ ‫عىل‬ ‫للحصول‬ ‫للشمس‬ ‫التعرض‬ .‫مرشقة‬ ‫و‬ ‫نرضة‬ ‫معروف‬ ‫نبات‬ ‫الصبار‬ ‫و‬ ‫املهدئة‬ ‫بخصائصه‬ .‫للبرشة‬ ‫املجددة‬ 40% ‫وفروا‬     SAVOUREZ UN BRONZAGE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE **Test Consommateurs ‫يدوم‬ ‫طبيعيا‬ ‫ا‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫إسم‬ ‫مينح‬ ** ‫ساعات‬ 3 ‫خالل‬ ‫طويال‬ ‫لبرشة‬ ‫التسمري‬ ‫بخاخ‬ ‫الجسم‬ ‫و‬ ‫الوجه‬
 • 45. 86 87 UNE PEAU IMPECCABLE COMMENCE PAR ICI ‫عىل‬ ‫مبارشة‬ ‫بتطبيقه‬ ‫قومي‬ ‫املناطق‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ( ‫البرشة‬ ‫مبجرد‬ )‫البثور‬ ‫لتكون‬ ‫املعرضة‬ .‫البثور‬ ‫بظهور‬ ‫تشعري‬ ‫أن‬ ‫دعت‬ ‫كلام‬ ‫استعامله‬ ‫ميكنك‬ .‫لذلك‬ ‫الرضورة‬ ‫للبثور‬ ‫معالج‬ ‫جل‬ ‫الوجه‬ ‫منظف‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫و‬ ‫يطهر‬ ،‫ينظف‬ ‫يومي‬ ‫بشكل‬ ‫استخدميه‬ .‫اللمعان‬ .‫املساء‬ ‫و‬ ‫الصباح‬ ‫يف‬   Nettoyant Purifiant pour le Visage Pure Skin 150 ml. ‫سكني‬ ‫بيور‬ ‫الوجه‬ ‫منظف‬ 32646 89 DH 59 DH   Gel Traitant les Boutons Pure Skin 6 ml. ‫سكني‬ ‫بيور‬ ‫للبثور‬ ‫معالج‬ ‫جل‬ 32651 92 DH ‫باملجان‬ J'évalue la sécurité des ingrédients et des formules, en particulier pour nos produits de soin de la peau. En effectuant des évaluations de la sécurité assez poussées, nous garantissons que tous nos produits, partout dans le monde, peuvent être utilisés en toute sécurité. ” Justine Drevet Toxicologueprincipal,DépartementSécuritédesProduits ‫الوجه‬ ‫منظف‬ ‫اء‬‫رش‬ ‫عند‬ ‫معالج‬ ‫جل‬ ‫عىل‬ ‫ستحصلون‬ ‫للبثور‬ !‫باملجان‬ ‫باملجان‬ = Pure Skin. Une victoire contre l'acné La Technologie Detect contient l'Acide Salicylique, qui recherche, détecte et cible les bactéries et contrôle la production du sébum afin d'offrir une peau claire et sans éclat avec moins d'imperfections. Infusée aux extraits naturels riches en anti oxydants de Grenadine et de Goyave pour apaiser la peau.   TECHNOLOGIE DETECT SOINSDUVISAGE 15+ La Beauté à la Suédoise est renforcée par la science PEAU GRASSE
 • 46. „“ 8988 40+35+25+ 50+ Bénéfices Signes de l'âge Résultats Technologie Pour une peau lumineuse, à l'apparence plus jeune Pour un aspect Plus ferme et Plus sculpté avec moins de rides visibles Hyperpigmentation et taches brunes Rides/ Ridules Peau terne Manque d'hydratation Affaissement cutané Rides Peau terne Manque d'hydratation Une peau 40% plus éclaircie Peau 70% plus rebondie en 12 semaines** Technologie Multi-Bright Extraits de cellules souches végétales de Gardenia AspartoLift Extraits de cellules souches végétales de Buddleija Tranche d'âge (Pour tout type de peau) Pour une peau plus ferme, redéfinie et parfaitement nourrie Perte de densité et de définition, Rides Profondes, déshydratation et taches pigmentaires. Technologie GenisteinSOY Extrait des Cellules Souches Végétales du Ribwort ◊ . TechnologieAntiÂge Baobab L’extraitdecellules souchesvégétales CoffeaBengalensis Améliore la tonicité de la peau et réduit les signes de fatigue sur la peau masculine Peau fatiguée Rides profondes Cernes Paupières relâchées HOMMES25+ **** Testé cliniquement en utilisant le sérum et les crèmes de jour et de nuit. ** Crèmes de jour et de nuit. * Testé cliniquement auprès de 42 femmes sur 12 semaines Prouvée cliniquement pour améliorer la peau mature** ** Test clinique de l'hydratation en utilisant la Routine de soin de la peau NovAge Time Restore CHOISISSEZ VOTRE SOLUTION COMPLÈTE SUR-MESURE POUR UNE BELLE PEAU EN TOUT TEMPS Une routine de soin adaptée qui va renforcer la barrière de votre peau SOINSDUVISAGE Pour un teint lisse et sans rides Ridules/ Rides Peau terne Manque d'hydratation Réduction instantanée des rides jusqu'à 49% - Prouvé Cliniquement Technologie Tri-peptide, Acide Hyaluronique, Cellules Souches Végétales de l'Edelweiss Dynamise la peau et combat tous les signes de l'âge  LA ROUTINE DE SOINS DE LA PEAU NOVAGE UN PROGRAMME QUOTIDIEN PROUVÉ POUR UNE PEAU JEUNE ET EN BONNE SANTÉ 4 ÉTAPES 2MINUTES 2XPAR JOUR ‫املساء‬ ‫و‬ ‫الصباح‬ ‫يف‬ ‫البرشة‬ ‫تنظيف‬ ‫يهيئ‬ ‫و‬ ‫صحية‬ ‫لبرشة‬‫الشوائب‬‫يزيل‬ ‫منتجات‬ ‫بقية‬ ‫إلمتصاص‬ ‫البرشة‬ .‫روتينك‬ :1 ‫الخطوة‬ ‫التنظيف‬ * Résultats cliniquement prouvés utilisant une routine complète de soins de la peau : NovAge True Perfection, Time Restore, Ecollagen ou Ultimate Lift par rapport soit à une peau non traitée ou à une routine simple. :‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬:‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬ ‫لكل‬ ‫كافية‬ ‫الكريم‬ ‫من‬ ‫صغرية‬ ‫كمية‬ ‫عظمة‬ ‫عىل‬ ‫الكريم‬ ‫ضعي‬ .‫للعني‬ ‫محيط‬ ‫بطرف‬ ‫بلطف‬ ‫ربتي‬ ‫ثم‬ ‫العني‬ ‫مدار‬ ‫كرة‬‫ذو‬ ‫أس‬‫ر‬‫بواسطة‬‫ضعيه‬ ‫أو‬ ،‫إصبعك‬ ،‫واحدة‬ ‫عىل‬ ‫يتوفر‬ ‫منتجك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ،‫ارة‬‫و‬‫د‬ ‫االتصال‬ ‫تجنبي‬ .‫البرشة‬ ‫متتصه‬ ‫حتى‬ .‫العينني‬ ‫مع‬ ‫املبارش‬ :2 ‫الخطوة‬ ‫العينني‬ ‫عىل‬ ‫السريوم‬ ‫من‬ ‫كمية‬ ‫بضخ‬ ‫قومي‬ ‫بشكل‬ ‫املنتج‬ ‫بتوزيع‬ ‫قومي‬ .‫يدك‬ ‫ظهر‬ ،‫أصابعك‬ ‫باستعامل‬ ‫وجهك‬ ‫عىل‬ ‫متساوي‬ ‫عىل‬ ‫ربتي‬ .‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬ ‫عىل‬ ‫بلطف‬ ‫يدك‬ ‫مرري‬ ‫أو‬ ‫برشتك‬ .‫البرشة‬ ‫متتصه‬ ‫حتى‬ ‫وجهك‬ :‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬ :3 ‫الخطوة‬ ‫التحفيز‬ ‫البندق‬ ‫بحجم‬ ‫الكريم‬ ‫من‬ ‫نقط‬ 5 ‫ضعي‬ .‫ذقنك‬ ‫و‬ ‫أنفك‬ ،‫خدك‬ ،‫جبينك‬ ‫عىل‬ - ‫للرتبيت‬ ‫أصابعك‬ ‫اف‬‫ر‬‫أط‬ ‫استخدمي‬ ‫عىل‬ ‫برقة‬ ‫الكريم‬ ‫لتدليك‬ ‫أو‬ ‫بلطف‬ ‫حتى‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫تجنب‬ ‫مع‬ ‫وجهك‬ .‫بالكامل‬ ‫امتصاصها‬ ‫يتم‬ :‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬ :4 ‫الخطوة‬ ‫الرتطيب‬ ALAIN MAVON Directeur de la Recherche à l’Institut de Recherche sur la Peau d’Oriflame Maximisez le potentiel liftant de votre peau avec la Routine de Soins de la Peau pour améliorer la Jeunesse de la Peau élaborée par Oriflame et l’ensemble de Soins de la Peau NovAge. Une routine où chaque étape est la préparation parfaite pour la suivante et où chaque produit est formulé pour agir en synergie avec les autres pour un effet optimal. Tout ce qu'il faut, c'est quatre étapes faciles à suivre, utilisant quelques produits, pour seulement deux minutes matin et soir: UNE PEAU MEILLEURE D’AU MOINS 7 FOIS PLUSLORSQUE VOUS SUIVEZ LA ROUTINE NOVAGE - CLINIQUEMENT PROUVÉ*
 • 47. 90 91   Créme Liftante contour des Yeux NovAge Ultimate Lift 15 ml. ‫نوفاج‬ ‫العينني‬ ‫حول‬ ‫البرشة‬ ‫لشد‬ ‫كريم‬ ‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬ 31542 165 DH   Crème pour le Contour des Yeux et des Lèvres NovAge Time Restore 15 ml. ‫تايم‬ ‫نوفاج‬ ‫الشفاه‬ ‫و‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫كريم‬ ‫ريسطور‬ 32629 165 DH   Crème Contour des Yeux Éclaircissante Avancée NovAge Bright Sublime 15 ml. ‫نوفاج‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫لبرشة‬ ‫مفتح‬ ‫كريم‬ ‫سوبليم‬ ‫ايت‬‫ر‬‫ب‬ 32804 155 DH   Gel Contour des Yeux NovAge Men 15 ml. ‫مان‬ ‫نوفاج‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫جل‬ 33199 155 DH   Crème Contour des Yeux NovAge Ecollagen Wrinkle Power 15 ml. ‫نوفاج‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫كريم‬ ‫باور‬ ‫رينكل‬ ‫إيكوالجني‬ 33979 155 DH :‫اإلستعامل‬ ‫كيفية‬ SOINSDUVISAGE Vos yeux sont au centre de votre visage. Ils indiquent également la fatigue et sont le premier endroit où vous allez avoir des rides. C’est parce que la peau autour de vos yeux est beaucoup plus fine que le reste de votre visage. Les crèmes contour des yeux ont des textures plus légères, ne contiennent pas de parfum et contiennent juste la quantité appropriée d'ingrédients actifs pour répondre aux besoins uniques du contour des yeux, tels que les rides, les poches et les cernes. 2 en 1 .‫العينني‬ ‫مع‬ ‫املبارش‬ ‫االتصال‬ ‫تجنبي‬ ‫العظم‬ ‫طول‬ ‫عىل‬ ‫الكريم‬ ‫ضعي‬ .‫املداري‬ .‫كافية‬ ‫جد‬ ‫الكريم‬ ‫من‬ ‫صغرية‬ ‫كمية‬ ‫األصبع‬ ‫طرف‬ ‫بإستعامل‬ ‫بلطف‬ ‫ربتي‬ ‫األنف‬ ‫من‬ ‫إنطالقا‬ ‫املداري‬ ‫العظم‬ ‫حول‬ .‫امتصاصه‬ ‫يتم‬ ‫حتى‬ ،‫الخارج‬ ‫باتجاه‬ .‫املساء‬ ‫و‬ ‫الصباح‬ ‫يف‬ ‫استخدميه‬      • ‫املتعبة‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫ينشط‬ • ‫والهاالت‬ ‫اإلنتفاخات‬ ،‫التجاعيد‬ :‫يستهدف‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫مستوى‬ ‫عىل‬ ‫السوداء‬ ‫بكرة‬ ‫أنبوب‬ ‫ملفعول‬ ‫دوارة‬ ‫إضايف‬ ‫منعش‬ • ‫يفتح‬ • ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫برشة‬ ‫ينعم‬ ‫برأس‬ ‫أنبوب‬ ‫إلستعامل‬ ‫رفيع‬ ‫دقيق‬ • ‫يرطب‬ • ‫يغذي‬ • ‫السوداء‬ ‫والهاالت‬ ‫اإلنتفاخات‬ ‫يستهدف‬ ‫العينني‬ ‫أسفل‬ ‫لجرعات‬ ‫مضخة‬ ‫مع‬ ‫رأس‬ ‫للمحفاظة‬ ‫و‬ ‫دقة‬ ‫أكرث‬ ‫الرتكيبة‬ ‫عىل‬ • ‫البرشة‬ ‫يشد‬ • ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫يحدد‬ • ‫السوداء‬ ‫والهاالت‬ ‫اإلنتفاخات‬ ‫يستهدف‬ ‫العينني‬ ‫أسفل‬ • ‫العميقة‬ ‫التجاعيد‬ ‫ظهور‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ • ‫البرشة‬ ‫يشد‬ • ‫الشفاه‬ ‫و‬ ‫العينني‬ ‫محيط‬ ‫يحدد‬ • ‫السوداء‬ ‫والهاالت‬ ‫اإلنتفاخات‬ ‫يستهدف‬ ‫العينني‬ ‫أسفل‬ ‫إلستعامل‬ ‫صغري‬ ‫وعاء‬ ‫يف‬ ‫الرتكيبة‬ ‫عىل‬ ‫للحفاظ‬ ‫و‬ ‫عميل‬ 25+ 25+ 35+ 40+ 50+ ‫لجرعات‬ ‫مضخة‬ ‫مع‬ ‫رأس‬ ‫للمحفاظة‬ ‫و‬ ‫دقة‬ ‫أكرث‬ ‫الرتكيبة‬ ‫عىل‬ CHOISISSEZ LA MEILLEURE CRÈME CONTOUR DES YEUX HOMMES TOUT TYPE DE PEAU TOUT TYPE DE PEAU TOUT TYPE DE PEAU TOUT TYPE DE PEAU TOUT TYPE DE PEAU POURQUOI L'UTILISER : ‫منطقة‬ ‫جل‬ ‫العينني‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫كريم‬ ‫الشفاه‬ ‫و‬ ‫البرشة‬ ‫لشد‬ ‫كريم‬ ‫العينني‬ ‫حول‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫كريم‬ ‫باور‬ ‫رينكل‬ ‫نوفاج‬ ‫لبرشة‬ ‫مفتح‬ ‫كريم‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬
 • 48. 92 93   Crème de Jour Liftante NovAge Ultimate Lift avec un IP15 50 ml. ‫نوفاج‬ ‫البرشة‬ ‫لشد‬ ‫النهار‬ ‫كريم‬ 15 ‫الحامية‬ ‫بعامل‬ ‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬ 31540 295 DH   Sérum Liftant Concentré NovAge Ultimate Lift 30 ml. ‫نوفاج‬ ‫البرشة‬ ‫لشد‬ ‫مركز‬ ‫سريوم‬ ‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬ 31543 325 DH   Créme Liftante contour des Yeux NovAge Ultimate Lift 15 ml. ‫نوفاج‬ ‫العينني‬ ‫حول‬ ‫البرشة‬ ‫لشد‬ ‫كريم‬ ‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬ 31542 165 DH   Gel Nettoyant Suprême NovAge 150 ml. ‫نوفاج‬ ‫فعال‬ ‫منظف‬ ‫جل‬ 33984 195 DH 40+   Crème de Nuit Liftante et Raffermissante NovAge Ultimate Lift 50 ml. ‫البرشة‬ ‫تجديد‬ ‫و‬ ‫لشد‬ ‫الليل‬ ‫كريم‬ ‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬ ‫نوفاج‬ 31541 295 DH SOINSDUVISAGE REDESSINEZ VOS CONTOURS POUR UN VISAGE À L'OVALE PARFAIT 1 ‫يف‬ 2 ‫ذيك‬ ‫منتج‬ ‫منشط‬ ‫و‬ ‫منظف‬ ‫يحدد‬ ‫و‬ ‫يشد‬ ‫العينني‬ ‫منطقة‬ ‫البرشة‬ ‫اقة‬‫رش‬‫إ‬ ‫يحسن‬ ‫شابا‬ ‫ا‬‫ر‬‫مظه‬ ‫مينحها‬ ‫و‬ ‫ائع‬‫ر‬ ‫جد‬ ‫مشاكل‬ ‫يعالج‬ ‫الرتطيب‬ ‫يسرتجع‬ ‫و‬ ‫البرشة‬ ‫مرونة‬ ‫النوم‬ ‫أثناء‬ UNE PEAU PLUS REBONDIE DE 70%EN 12 SEMAINES* * Testé cliniquement en utilisant le Sérum, la Crème de Jour et de Nuit IP 15   Routine NovAge Ultimate Lift 5 produits en taille réelle. ‫ليفت‬ ‫أولتيامت‬ ‫نوفاج‬ ‫مجموعة‬ 31773 1275 DH LA ROUTINE EST LIVRÉE AVEC UN SAC CADEAUX GRATUIT ! ‫الليل‬ ‫كريم‬ ‫مع‬ ‫البرشة‬ ‫لشد‬ ‫من‬ ‫حامية‬ ‫عامل‬ 15 ‫الشمس‬ ‫النهار‬ ‫كريم‬ ‫منطقة‬ ‫كريم‬ ‫العينني‬ ‫سريوم‬ ‫فعال‬ ‫منظف‬ ‫جل‬TECHNOLOGIE BREVETÉE ASPARTOLIFT Améliore la fermeté et l'élasticité de la peau, pour un contour du visage plus défini. EXTRAIT DE CELLULES SOUCHES VÉGÉTALES DE BUDDLEJA Fournit une protection contre les radicaux libres, pour aider à ralentir le processus de vieillissement.       TOUT TYPE DE PEAU 890 DH 385 DH 31773 :‫املجموعة‬ ‫رمز‬ ‫ب‬ ‫اشرتوها‬ ‫وفروا‬
 • 49. 94 95 LA PEAU MATURE N'A JAMAIS ÉTÉ AU MEILLEUR DE SA FORME Tous les produits sont disponibles séparément sur la page 98  Routine NovAge Time Restore 5 produits en taille réelle. ‫ريسطور‬ ‫تايم‬ ‫نوفاج‬ ‫مجموعة‬ 31774 1275 DH 94%DES FEMMES AYANT LA PEAU MATURE AFFIRMENT QU'ELLE PROCURE ELASTICITE ET NUTRITION À LA PEAU * TECHNOLOGIE GENISTEINSOY + L'EXRAIT DES CELLULES SOUCHES VÉGÉTALES DU PLANTAIN LANCÉOLÉ * Test consommateurs en utilisant la Routine de soins de la peau NovAge Time Restore 2 en 1 ‫التجاعيد‬ ‫ظهور‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫العميقة‬ IP 15 ‫فعالني‬ ‫حامية‬ ‫و‬ ‫ترطيب‬ ‫الناضجة‬ ‫للبرشة‬ ‫فعال‬ ‫منظف‬ ‫جل‬ ‫منظف‬ 1 ‫يف‬ 2 ‫ذيك‬ ‫منتج‬ ‫ومنشط‬ ‫اقة‬‫رش‬‫إ‬ ‫يعزز‬ ‫و‬ ‫يرطب‬ ‫الطبيعية‬ ‫البرشة‬ ‫للبرشة‬ ‫مكثفة‬ ‫تغذية‬ ‫الناضجة‬ ‫الليل‬ ‫كريم‬ ‫منطقة‬ ‫كريم‬ ‫الشفاه‬ ‫و‬ ‫العينني‬ ‫النهار‬ ‫كريم‬ ‫سريوم‬ SOINSDUVISAGE  Routine NovAge Ecollagen Wrinkle Power Ensemble de 5 produits de taille complète : nettoyant, crème contour des yeux, sérum, crème de jour et crème de nuit. ‫باور‬ ‫رينكل‬ ‫إكوالجني‬ ‫نوفاج‬ ‫مجموعة‬ 31786 1185 DH DÉCOUVREZ LE POUVOIR DE L'ACTION INSTANTANÉE LA TECHNOLOGIE BREVETÉE TRI-PEPTIDE + ACIDE HYALURONIQUE À FAIBLE POIDS MOLÉCULAIRE + L’EXTRAIT DES CELLULES SOUCHES VÉGÉTALES RÉDUCTION INSTANTANÉE DES RIDES JUSQU'À 49%* * Mesure instantanée du volume des rides, cliniquement prouvée, en utilisant la Routine NovAge Ecollagen Wrinkle Power. ‫عىل‬ ‫يساعد‬ ‫البرشة‬ ‫حامية‬ ‫الشيخوخة‬ ‫من‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫الشمس‬ ‫أشعة‬ ‫عامل‬ ‫بفضل‬ 30 ‫الحامية‬ IP 30 ،‫التجاعيد‬ ‫من‬ ‫يقلل‬ ‫لون‬ ‫يفتح‬ ‫و‬ ‫ينعم‬ ‫البرشة‬ ‫البرشة‬ ‫يصلح‬ ‫يجددها‬ ‫و‬ ‫الليل‬ ‫أثناء‬ ‫و‬ ‫منظف‬ ‫ذيك‬ ‫منتج‬ 1 ‫يف‬ 2 ‫منشط‬ ‫فعال‬ ‫منظف‬ ‫جل‬ ‫كريم‬ ‫مفعول‬ ‫يعزز‬ ‫الليل‬ ‫و‬ ‫النهار‬ ‫النهار‬ ‫كريم‬ ‫منطقة‬ ‫كريم‬ ‫العينني‬ ‫الليل‬ ‫كريم‬ ‫سريوم‬ 35+ LA ROUTINE EST LIVRÉE AVEC UN SAC CADEAUX GRATUIT ! 50+ LA ROUTINE EST LIVRÉE AVEC UN SAC CADEAUX GRATUIT ! Tous les produits sont disponibles séparément sur la page 98 TOUT TYPE DE PEAU TOUT TYPE DE PEAU 830 DH 355 DH 31786 :‫املجموعة‬ ‫رمز‬ ‫ب‬ ‫اشرتوها‬ ‫وفروا‬ 890 DH 385 DH 31774 :‫املجموعة‬ ‫رمز‬ ‫ب‬ ‫اشرتوها‬ ‫وفروا‬