Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

مدونة القسم في اللغة العربية السنة السادسة

964 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

مدونة القسم في اللغة العربية السنة السادسة

 1. 1. 6áq«°ùfƒqàdG áqjQƒ¡ª÷G øjƒµqàdGh á«HôqàdG IQGRh º°ù≤dG áfqhóe »°SÉ°SC’G º«∏©àdG øe á°SOÉ°ùdG áæq°ùdG º°ù≤dG áfqhóe »LƒZGó«ÑdG »æWƒdG õcôŸG
 2. 2. §LOl«∞∫Iu‚±∫Hu™W∞KLdØe«∞u©Mw«∞∂Ob«¨u§w-¢u≤f C
 3. 3. áeqó≤ŸG ?º°ù≤dG áfqhóe GPÉŸ q»°ü«î°ûJ q¢û“ øe äÉjÉصdÉH áHQÉ≤ŸG ≥ah ∫ɨà°T’G ¬«°†à≤j ÉŸ áHÉéà°SG áfqhóŸG √òg â©°Vh øe GOóY áfqhóŸG √òg øqª°†àJh .ºq∏©àdG ¥É°ùfCG ∞∏àfl »YGôj (êÓ©dGh ¢ü«î°ûàdGh º««≤àdG) IGOCG É¡∏ª› ‘ πqã“ É¡qfCG q’EG ,ó°UÉ≤ŸG å«M øe ∞∏àîJ êÓ©dGh êÉeOE’Gh ÜqQóàdG äGôqcòe êÓ©dG Ëó≤J ÈYh äÉHƒ©°üdG ó°UQ øe ÉbÓ£fG GójƒŒh Éà«ÑãJh Ójó©J ºq∏©àdG ≥«≤– ≈∏Y óYÉ°ùJ .ºgõq«“ ºYóJ êÉàfEG äÉq«©°Vh øe øjõq«ªàŸG Úµ“ ™e äÉjÉصdG AɉEÉH Ú∏«ØµdG ÚªFÓŸG ºYódGh :áfqhóŸG ó«°UQ :»JB’G ƒëædG ≈∏Y Iôqcòe Ú©Ñ°Sh ÚàæKG øe áfqhóŸG ∞qdCÉàJ »HÉàµH É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG äÉjÉصdGh ¢ShQódG Ö«JôJ äGôqcòŸG √òg ôjÉ°ùJ ¿CG ≈∏Y Éæ°UôM óbh Iôqcòe qπc øqª°†àJh .á¨∏dG óYGƒb ∫ɪ©à°SGh q»HÉàµdG êÉàfE’G ‘h ¢Uƒ°üædG IAGôb ‘ ò«ª∏àdG ƒëæH É¡æe ≥q∏©J Ée AGƒ°S áqjƒ¨∏dG IôgɶdG ∫hÉæJ ‘ áLqQóàe (øjQÉ“ êPɉ hCG) øjQɪàdG øe áYƒª› q»°SÉ°SC’G º«∏©àdG øe ¤hC’G á∏MôŸG äGƒæ°S ôNBG ‘ ºq∏©àª∏d ∂dòH ôq°ù«àa ,q¢üædG ƒëæH hCG á∏ª÷G äÉq«©°Vh ‘ É¡dɪ©à°SG ≈∏Y ÜqQóàdG ¢Uôa ¬d í«àJh á›ÈŸG áqjƒ¨∏dG ôgGƒ¶dG ∞∏àfl ÜÉ©«à°SG .ÉLÉàfEGh ɪ¡a ¢Uƒ°üædG ™e πeÉ©àdG ‘ ¬JÉjÉØc AɉEGh ¬JGQób ójƒŒ πLCG øe áØ∏àfl …hP Úªq∏©àŸG äÉq«LÉ◊ áHÉéà°S’G ‘ ÓeCG Újƒà°ùe ‘ êÓ©dG øjQÉ“ ∞qæ°üf ¿CG ÉæjCGQ óbh áeƒ°SƒŸG äGôqcòŸG ÉfÈàYGh .Iqó©ŸG øjQɪàdG ó«°UQ ÖjƒÑJ ‘ ºq∏©ª∏d IóYÉ°ùeh áæjÉÑàŸG ¥É°ùfC’G iƒà°ùŸG{`H1áÑ°ùæH áq«eƒ«dG ᣰûfC’G º¡JôjÉ°ùe ≥«©J »àdG IqóM ÌcC’G äÉHƒ©°üdG …hòd á¡qLƒe z iƒà°ùŸG{ äGôqcòà πbCG äÉHƒ©°U ¿ƒµ°ûj øe Éæ°ü°üN ɪæ«H ,IÒÑc2.z á¨∏dG óYGƒb ∫ɪ©à°SG q»HÉàµdG êÉàfE’G IAGô≤dG 6 6 6 áq«°SÉ°SC’G äGôqcòŸG 6 6 6 õq«ªàdG äGôqcòe 6 6 6 iƒà°ùŸG) áq«LÓ©dG äGôqcòŸG1( 6 6 6 iƒà°ùŸG) áq«LÓ©dG äGôqcòŸG2( 3
 4. 4. IAGô≤dG ‘ q¢üf qπc Éæ≤aQCGh .á∏°ù∏°ùàe áKÓK hCG øjCGõL ‘ ÉfÉ«MCG »JCÉJ ób ,áØjôW IÒ°üb É°Uƒ°üf ÉfÎNG .Éq«éjQóJ √Éæ©e AÉæHh q¢üædG ±É°ûàc’ »©°ùdG ≈∏Y ºq∏©àŸG πª– ,Ée πµ°ûH ,¬d IAGôb »g IQƒ°üH áÄ«¡J q¢üædG ≥Ñ°ùj (z¢üædG ∞°ûàcCG{) ɪ¡dqhCG :Úª°ùb ‘ √ÉæMÎbG ó≤a q»LƒZGó«ÑdG RÉ¡÷G ÉqeCG äGAGôb ‘ ¬«dEG IOƒ©dGh ¬©e πYÉØàdG ≈∏Y ºq∏©àŸG πª◊ ¬«∏j (zq¢üædG èdÉYCG{) ÊÉãdGh ,¬«a πqZƒà∏d ,äÉbÓY øe É¡æ«H Ée øq«ÑJh ,¬JÉfqƒµe ¤EG q¢üædG π«∏ëàH øjQɪàdG ∞∏àfl π°üàJh ,áqjô¡Lh áàeÉ°U .√ÉjÉ°†bh ¬KGóMCG ¢†©H ‘ …CGôdG AGóHEGh ¬fƒª°†eh √ÉæÑe ‘ ±qô°üàdGh q»HÉàµdG êÉàfE’G ‘ Éæ°UôM óbh .áæ«àe ¬©bGƒH á∏°U äGP •É‰C’G áØ∏àfl ¢Uƒ°üf êÉàfEG ¤EG º∏©àŸG êGQóà°SÉH É檪àgG (q¢üædG øe ™WÉ≤e hCG ¿É©e hCG äÉeƒ∏©e hCG áqjƒ¨d äGhOCG hCG §«£îJ) äGóYÉ°ùe Ëó≤J ≈∏Y äGóYÉ°ùŸG ∂∏J øe Qqôëàj ºq∏©àŸG Éæ∏©Lh .iôNCG ¤EG Iôqcòe øeh ôNBG ¤EG øjô“ øe ∞∏àîJ ‘ Gƒë‚ ɪq∏c ≈∏YC’G iƒà°ùŸG øjQÉ“ RÉ‚EG øe äÉHƒ©°üdG …hP Úµ“ øe Ò°V ’h .Éq«éjQóJ É¡æqª°†àJ »àdG áq«HÉàµdG áq«Hô©dG á¨∏dG ᣰûfCG ∞∏àfl ≈∏Y ≥Ñ£æj CGóÑŸG Gògh .º¡æe ܃∏£ŸÉH ΩÉ«≤dG .áfqhóŸG á¨∏dG óYGƒb ∫ɪ©à°SG ‘ ôgGƒ¶dG πqã“ Ò°ù«àd É¡àÄÑ©Jh É¡ªYOh áÑLƒà°ùŸG ºq∏©àŸG äÉÑ°ùàµe øe ¥Ó£f’G ≈∏Y Éæ∏ªY áKÓãdG ájÉصdG äÉfqƒµe ∫hÉæJ ÚH ÉæMhGQ óbh .á°SOÉ°ùdG áæ°ùdG èeÉfôH É¡£Ñ°V »qàdG áqjƒ¨∏dG IQhô°V iôf ¿CG ¿hO (áë«ë°U áHÉàc IOôØŸG áHÉàch á∏ª÷G ‘ ±qô°üàdGh π©ØdG ‘ ±qô°üàdG) Qób Éæ«YGQ óbh .ôNG ¿qƒµÃ á≤q∏©àŸG øjQɪàdG øe ÉgÒZ øe ¿qƒµÃ á≤q∏©àŸG øjQɪàdG π°üØd q»Fõ÷G ±qô°üàdÉa IÉcÉÙG ¤EG ±qô©àdG øe áqjƒ¨∏dG IôgɶdG ™e ¬∏eÉ©J ‘ ºq∏©àŸG êqQóàj ¿CG ¿ÉµeE’G ‘ ÉÑ°SÉæe ÉØ«XƒJ zº°SôdG óYGƒbh áqjƒ¨∏dG á«æHC’G ∞«XƒJ{ ≈∏Y IQó≤dG ∂∏àÁ ≈qàM êÉàfE’Éa .¢Uƒ°üÿG ¬Lh ≈∏Y q»HÉàµdG π°UGƒàdG ?äGôqcòŸG √òg ôªãà°ùJ ∞«c ’h q»°SQóŸG ÜÉàµ∏d ÓjóH ,É¡aÓàNG ≈∏Y ,Èà©J ¿CG »¨Ñæj ’ äGôqcòŸG √òg q¿CG ¤EG IQÉ°TE’G QóŒ :ó°üb ºq∏©ŸG É¡«dEG Oƒ©j IGOCG »g ɪqfEGh ,áq«q£N áØ°üH πª©à°ùj äÉ≤«Ñ£Jh øjQÉ“ ¢SGqôc ,áæq«©e áq«q°üf hCG áq«q°üf hCG áqjƒ¨d IôgÉX èdÉ©J áaó¡à°ùŸG ájÉص∏d áÑ°SÉæe øjQÉ“ AÉ≤àfG ` ºgAGOCG Oqƒéj q»∏«ªµJ πªY ¤EG áLÉM ‘ Úªq∏©àŸG øe áÄa iód É¡ªYO hCG äɪq∏©J õ«côJ ` ,(áq«°SÉ°SCG äGôqcòe) 4
 5. 5. ™e πeÉ©à∏d GOGó©à°SG GhóHCGh º¡fGôbC’ Ée ¥ƒØJ äGQób GhóHCG Úªq∏©àŸG øe OóY áLÉ◊ áHÉéà°S’G ` ,(õq«“ äGôqcòe) º««≤Jh ∞«dCÉJh π«∏– øe É«∏©dG áq«fÉaô©dG »bGôŸÉH π°üqàJ Gó«≤©J ÌcCG äÉq«©°Vh êqQóàdG IôjÉ°ùe ≈∏Y º¡JQób øe qó– ºq∏©J äÉHƒ©°U ¿ƒµ°ûj øjòdG ò«eÓàdG øe áÑ°ùf IóYÉ°ùe ` á˘q«˘LÓ˘©˘dG äGô˘qcòŸG) º˘gOGó˘fCG º˘q∏˘©˘J ¥É˘°ùfCG Iô˘jɢ°ùe ≈˘∏˘Yh q»˘°SQóŸG ÜÉ˘à˘µ˘dG ¬˘«˘∏˘˘Y »˘˘æ˘˘H …ò˘˘dG .(É¡«jƒà°ùà ¤EG QOÉÑàj ’ ≈qàM áq∏≤à°ùe äGôqcòà êÉeOE’G ¢ü«°üîàd ÉÑLƒe ôf ⁄ ÉæqfCG ¤EG É°†jCG ¬«ÑæàdG Qóéjh øqª°†àJ ¿CG ≈∏Y Éæ°UôM ∂dòdh .ºgÒZ ¿hO Úªq∏©àŸG øe áÄa ¤EG ¬H ¬qLƒàj êÉeOE’G q¿CG ¿ÉgPC’G êÉeOE’G á°SQÉªÃ íª°ùJh äÉÑjQóàdG êqƒàJ áÑqcôe áq«©°Vh øe ÌcCG ,É¡Øæ°U ¿Éc ɪ¡e ,Iôqcòe qπc .(äÉjÉØc hCG ájÉØc äÉfqƒµe hCG Iõq«‡ ±GógCG hCG º«gÉØe ÚH) ¬JÉjƒà°ùe ∞∏àîà 5
 6. 6. 6 IAGô≤dG äGôqcòe
 7. 7. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üsædG o∞p°ûnàrcnCG :s¢üsædG oèpdÉnYoCG 1.Én¡oÑoàrcnCGnh Énªo¡ræpe qπoc ≈n∏nY násdGsódG nán∏rªo÷G oCGnôrbnCG .pør«nfÉnµne »ka v¢üqædG oçGnórMnCG ränQGnO ` ............................................................................... ................................................................................ 2.Én¡oÑnàrcnCGnh u¢üsædG oçGnórMnCG p¬«pa rân©nbnh …qòdG n¿ÉnesõdG oOuónëoJ »uàdG nán∏ªoérdG oCGnôrbnCG ` ................................................................................ 7 1nπrØu£dG o§pHrônJ »uàdG nánbnÓn©dG oQsƒn°ünJnCGnh nInQƒt°üdG oπqenCÉnJnCG ` .pQƒoØr°üo©dÉpH ............................................. ............................................. 2.»pJGnQtƒn°ünJ pásëp°U røpe o≥s≤nënJnCGnh q»pJB’G s¢üsædG oCGnôrbnCG ` mánbGnón°U oOnÓ«pe pónMnCG ≈n∏nY GkQƒoØr°üoY nôn°ürHnCÉna ,p√pôjpôn°S ≈n∏nY Ék°ùpdÉnL »përÑo°U n¿Éncnh ,ÉkÄpaGnO Ék«paÉn°U oQÉn¡sædG n¿Énc pQƒoØr°üo©dG ≈ndEG o¥uónëoj nìGnQnh ,o√oôjpQÉn°SnCG rânLnônØrfÉa .p¬pànarôoZ pInòpaÉnf røpe pánÑjpôn≤dG pInônés°ûdG p¿Én°ürZnCG nôo≤ræn«nap¢VrQnC’G ≈ndpEG rhnCGmør°üoZ ≈ndpEG kør°üoZ røpe oõpØr≤nj oQƒoØr°üo©dG n¿Énch .p¬pJÉncnônM røpe páncnônM uπoµpH GkPƒoNrCÉne GnPpEGnh kánàpaÉnN kInÒpØr°ünJ nôsØn°üna ,p¬pàn¨o∏pH o¬nªu∏nµoj r¿nCGpπrØq£∏pd søn©na .pInônés°ûdG ≈ndpEG oOƒo©nj sºoK ÉkKnÓnK rhnCGpør«nJnôr≤nf r¿nCG nánaÉnîne o√Énær«nY râneÉnZnh u»pÑs°üdG oÖr∏nb n¢†nÑn≤rfÉna ,oÒp£njnh kán¶rënd o¬o∏senCÉnàn«na o√nƒrëf oôjpónàr°ùnj pQƒoØr°üo©dÉpH .mán©rLnQ pôr«n¨pH o¬ræpe nônØnf rónb n¿ƒoµnj ,πaƒf á°ù°SDƒe ,ôHÉcCG ,᪫©f π«FÉî«e),1997•,15¢U75`86(
 8. 8. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 6.pInôrµpØdG p√pòng oºnYrónj Éne u¢üsædG nøpe oêpôînàr°SnCG .mópMGnhmΩrƒnj »pa pás°ük≤dG oçGnórMnCG pôrénJ rºnd ` ................................................................................ 7.pQƒoØr°üo©dG pán≤pK pÖr°ùnµpd »përÑo°U Én¡n©nÑsJG »uàdG oπpMGnônªrdG n»pg Éne ` ................................................................................ ................................................................................ 8 3.u¢üqædG päÉs«p°ürîn°T oøu«nYoCG ` ................................................................................ 4.ÉngoCGnôrbnCGnh pQƒoØr°üo©dÉpHpπrØu£dG nÜÉnérYEG oQuƒn°üJ »uàdG nán∏rªo÷G oÖoàrcnCG ` ................................................................................ 5.ÉnªogoOuónMoCG :pør«nànØp∏nàrîoepør«nàndÉnëpH oπrØu£dG sône ` ................................................................................ ................................................................................ ................................................................................ n’nh oQƒoØr°üo©rdG nÜnôn£r°VG Énªna inôrNoCG kIsôe o¬nd nôsØn°Unh »përÑo°U n™sén°ûnàna nOÉnY r¿nCG oQƒoØr°üo©dG nåpÑnd Énenh ≈ndpEG »përÑo°U nÖngnP ÉngnóræpY .m¿ÉnærÄpªrWÉpH o√nQrón°U oâoµrænjnh o¬n∏rjnP tõo¡nj nìGnQnh p∑ÉqÑt°ûdG nøpe nÜnônàrbG rπnH nQÉnW .p∑ÉsÑt°ûdGpπnØr°SnCG »pa o¬s°TnQnh qÖnërdG nøpemπ«p∏n≤pH nAÉnéna ,n∂pdnP røpe pón©rHnCG p∑ÉsÑt°ûdG nøpe nÜpônàr≤nj r¿nCG n¿hoO o™pLrônjnh oÖ«p¨nj n¿Énµa ,pQÉn¡sædG n∂pdnP nán∏«pW GkQpònM n»p≤nH nQƒoØr°üo©rdG søpµndnh p∑ÉnÑt°ûdG ≈ndpEG oQƒoØr°üo©rdG p¬«pa nõnØnb lΩrƒnj n¿Énc r¿CG ≈ndpEGp∫GnƒæpªrdG n∂pdnP ≈n∏nY oΩÉsjnC’G rândGnƒnJnh ...mQGnór≤pªpH s’pEG sÖn◊G n∫nhÉnænànj r¿nCG o¬n©ne r∞nînj rºnd GqónM ¿ÉnærÄpªrW’G p¬pH n≠n∏nHmΩÉsjnCG nór©nHnh p¬r«n∏nY …òdG qÖnërdG oôo≤rænj nònNnCGnh .pánbGnóq°üdG √pòn¡pH mán£rÑp¨pH oπrØu£dG nôn©n°ûna ,póndnƒrdG pónj øpe kÓ«pdrónJ o¬o©Ñr°ûojnh p√pónj »pa nQƒoØr°üo©rdG nòoNrCÉnj r¿nCG »përÑo°Up´Én£nàr°ùoe »pa näÉnH r¿nCGpør«n≤jpós°üdÉpH oôrenC’G ≈n¡nàrfGnh .kÓ«pÑr≤nJnh (¬°ùØf Qó°üŸG)
 9. 9. 66 áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh 8.Én¡oÑoàrcnCGnh pQƒoØr°üo©rdG pQnònM rønY oôuÑn©oJ »uàdG nπnªoérdG nCGnôrbnCG ` ................................................................................ ................................................................................ 9.mÒp°ünb x¢ünfpøjpƒrµnJ »pa Én¡pH oóp°Trônàr°SnCG sºoK nán«pJB’G nçGnórMnC’G oÖuJnQoCG ` ........................................... pInônés°ûdGpør°üoZ ≈n∏nY pQƒoØr°üo©rdG oQƒo¡oX `........................................... pQƒoØr°üo©rdGnh »përÑo°U o∞odBÉnJ `........................................... pQƒoØr°üo©rdÉpH »përÑo°U oìnôna `........................................... pQƒoØr°üo©rdG nánbnOÉn°üoe »përÑo°U oän’nhÉnëoe `........................................... ........................................... 10.»p∏nj ÉnªpH Ékæ«p©nàr°ùoe u¢üsædG nánHÉnàpc oπp°UGnhoCG ` oÜpônàr≤nj ÉkfÉnÑr©oK p¬pJnòpaÉnf røpe nôn°ürHnCG kInCÉrénanh .p√pôjpôn°S ≈n∏nY Ék°ùpdÉnL »përÑo°U n¿Éncnh ÉkÄpaGnO Ék«paÉn°U oQÉn¡sædG n¿Énc .............................................................pQƒoØr°üo©rdG p¬p≤jpón°U u¢ûoY røpe ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 9
 10. 10. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)1( ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :q¢üædG ∞°ûàcCG : s¢üqædG oèpdÉnYoCG 1.Én¡nfÉnenRnh oçGnórMnC’G p¬«pa ränônL …uòdG n¿ÉnµnªrdG oøu«nYoCGnh s¢üsædG oCGnôrbnCG ` ........................................................................ 10 1nør«nH »pàdG päÉnbnÓn©rdG oQsƒn°ünJnCGnh nInQƒ t°üdG oπsenCÉnJnCG ` .pçnÓsãdG päÉs« p°ürîs°ûdG .......................................- 2.»pJGnQtƒn°ünJ pásëp°U røpe o≥s≤nënJnCGnh s¢üsædG oCGnôrbnCG ` kRƒoénY oInórénf o™nªrénj n´nôn°T nh uó p÷G pópYÉn°S rønY nôsª n°ûna ,p¢ùrª s°ûdG p¥hoôo°T nóræpY pánHÉn¨rdG ≈ndEG l¿ƒo°ùr«nb nπn°U nh ÉngoOpQÉn£oj GkRƒoénY inCGnQnh ÉkNGnôo°U n™pª n°S kInCÉrénanh .p πnÑnérdGpírØn°S ≈ndpEG ÉkenõpM o¬o∏o≤rænj nh nÖn£n◊G l¿ƒo°ùr«nb »nenQ .pôjuôq°ûdG pÖr∏nµrdG Gnòng inPnCG Én¡rænY o™narónj rønªpH oå«p¨nà r°ùnJ n»rgnh lQƒo≤nY lÖr∏nc pÖr∏nµrdG nƒrënf n™nanórfG sºoK ,kɶ«p∏nZ GkOƒoªnY Én¡ræpe sπnà r°SGnh p¢VrQnC’G ≈n∏nY pÖn£nërdG pánerõoëpH r¿nCG ≈ndpEG ÉkÑjpônZ kAGnƒoY …pƒr©nj ÉkHpQÉng sônanh ,GkQƒoYròne ÉkØpFÉnN oÖr∏nµrdG sónJrQÉna ,p¬ p°SrCGnQ ≈n∏nY o¬nHnôn°V nh Én¡r«n∏nY o¢Vpôr©njnh Én¡nYnõna oÇuón¡oj pRƒoén©dG ≈n∏Y l¿ƒ o°ùr«nb nπnÑrbnCG mòpFnóræpY .pánHÉn¨dG n§ n°Snh ≈nØnàrNG .GkõrænY o¬rJnórgnCGnh o¬nd rânYnO nh Én¡p∏rLnCÉpd nπn©na Éne pÜÉ s°û∏pd oRƒoén©rdG ränônµn°T .p¬pJnónYÉn°ùoe ¿ƒ°ù«b õæY ,…ƒ£ŸG »°Shô©dG óqªfi (±qô°üàH)
 11. 11. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)1( ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 2.zpπnÑn÷GpírØn°S{ ≈ndpEG zl¿ƒ o°ùr«nb nπn°U nh{ :røpe pánjGnópÑdG n™ r°V nh oCGnôrbnCG ` ...............................................p¬«pa nInQƒocrònªrdG nás« p°ürîs°ûdG oøu«nYoCG ` CG ? Én¡rànªnLÉng »àdG ás« p°ürîs°ûdG »pgÉne ` Ü . u¢üsædG nøpep º r°ùp≤rdG Gnòng ≈n∏nY GkOÉnªpàrYG Én¡pJÉnØp°U n¢†r©nH oèpàænà r°SnCG ` ê ........................................................................ . u¢üsædG pás«p≤nH »pa inôrNoCG mäÉnØp°U rønY Én¡nd oånërHnCG ` ê ........................................................................ 3.zp¬pJnónYÉn°ùoe{ ≈ndpEG zkInCÉrénanh{ : røpe ∫tƒnësàdG n¥Én« p°S CGnôrbnCG ` .................................................. ?oInOuón¡oŸG oás« p°ürîs°ûdG n»pg Éne ` CG .......................................... ?É¡rJnónYÉn°S »àdG oás« p°ürîs°ûdG n»pg Éne ` Ü 4.zGkõrænY{ ≈ndpEG zränônµn°Tnh{ : røpep ΩÉnà pÿG n™ r°V nh oCGnôrbnCG ` :»p∏nj Ésªpe nánÑ p°SÉnæoªrdG nán∏rªoérdG oïn°ùrfnCG ` CG .ÉngnAhoóog oRƒoén©dG ränOÉn©nà r°SpG `kánHpôn£r°†oe oRƒoén©dG pândGnRÉne ` ........................................................................... .Én¡oàrîn°ùnf »uàdG nán∏rªoérdG o≥paGnƒoJ u¢üsædG nøpe kánæjpônb oÖoàrcnCG ` Ü ........................................................................... 5:»p∏nj Éne »pa nInô s£n°ùoªrdG nInOnôrØoªrdG o≥paGnƒoj Éne oôs«nînJnCG ` lÖr∏nc nRƒoén©rdG OnQÉnW `Qƒo≤nY............................. lº«p¶nY ` l¢Spô n°T ` l¢†jpône : l oRƒoén©dG `å«p¨nà r°ùnJ.................................. ópéænà r°ùnJ ` o≥pMnÓoJ ` o∂ p°ùrªoJ :o 11
 12. 12. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)1( ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG `sónJrQG......................................... ™nLGnônJ ` nín£nÑrfG ` n§n≤n°S : oÖr∏nµrdG oÜÉs°ûdG oÇuón¡oj `´nõna.......................... ÉngnAÉnµoH ` Én¡nªndnCG ` Én¡narƒnN : pRƒoén©dG n 6: u¢üsædG »pa ÉngpOhoQoh nÖn°ùnM nán«pJB’G nçGórMnC’G oÖuJnQoCG ` nInórésædG pRƒoén©dG oÖn∏nW `1...............................- nÖn£nërdG m¿ƒo°ùr«nb o™rªnL `2...............................- Ékfƒ o°ùr«nb pRƒoén©rdG oInCÉnaÉnµoe `3...............................- nRƒoén©rdG pÖr∏nµrdG ánªnLÉn¡oe `4...............................- pÖr∏nµrdG uôn°T røpe nRƒoén©rd m¿ƒ o°ùr«nb o¢ü«p∏rînJ `5...............................- 7mπnªoLp¢ùrªnN »pa ¢üsædG o¢üuîndoCGnhp ¢SpOÉq°ùdGp øjpôrªsàdG »pa Én¡oàrÑsJnQ »qàdG pçGnórMnC’ÉpH oÚp©nà r°SnCG ` :má n£pHGnônàoe ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... 8.Én¡pJnórénæpd sÖngnh o¬n∏nªnY n∑nônJ ≈sànM pRƒoén©rdG nánKÉn¨pà r°SBG l¿ƒo°ùr«nb n™pª n°S r¿nCG Éne ` ?m¿ƒo°ùr«nb p±tôn°ünJ »pa n∂ojrCGnQ Éne ` ........................................................................... ........................................................................... 12
 13. 13. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)1( ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG ?GnPÉnªpd ?o¬nfÉnµne nâræoc rƒnd oπn©rØnJ nâræoc GnPÉne ` ........................................................................... ........................................................................... 9oÖr∏nµrdG sónJrQG `GkQƒoYròne ÉkØpFÉnN. ?pôs£n°ùoªrdG pÖscnôoªrdG oánØ«pXnh Éne `............................................... .mÖp°SÉnæoemΩÉn≤ne rønYpÒpÑr©sà∏d mán∏rªoL »pa nÖ«pcrôsàdG Gnòng oπpªr©nà r°SnCG ` ........................................................................... 10.pÖr∏nµrdG nƒrënf l¿ƒo°ùr«nb n™nanórfEG ` Gnòng n≥ranh u¢üsædG pás«p≤nH nánHÉnàpc nó«pYoCGnh ,zpÖr∏nµdG nøpe l¿ƒo°ùr«nbôpYoP{ : Gònµng nán∏rªoérdG p√pòng oôu«nZoCG .p Ò«r¨sàdG ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... 13
 14. 14. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)2( ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG : s¢üsædG o∞p°ûnàrcnCG : s¢üsædG oèpdÉnYoCG 1.Én¡oÑoàrcnCGnh m¿Énµne sπoc oOuónëoJ »uàdG nán∏rªo÷G oCGnôrbnCG .pør«nfÉnµne »pa u¢üqædG oçGnórMnCG ränQGO ` ............................................................................... 14 1:pør«n«pJB’Gpør«ndGnDƒt°ùdG rønY oÖ«pLoCGnh nón¡r°ûnªrdG oπsenCÉnJnCG ` ?GnPÉnªpdnh ?oOÉs«q°üdG Gnòng hoórÑnj n∞r«nc ............................................ ............................................ 2.»pànHÉnLnEG pásëp°U røpe oóscnCÉnJnCGnh »JB’G s¢üsædG oCGnôrbnCG ` mOÉs«n°U oánjÉnµpM .kπnénM pán°ûjQ ≈ndpEG ≈sànM oâr≤sanƒnJ Énªna kÓnÑnL o≥q∏n°ùnJnCGnh ÉkjpOGnh o§pÑrgnCG p¬pdƒo£pH nQÉn¡sædG oâranôn°U .Én¡ræpe GmópMGnh oârÑn°UnCG Énªnam∫ÉnépM nôr°ûnY ≈n∏nY mäGnQÉ«pY pInôr°ûnY røpe sπnbnCG n’ oâr≤n∏rWnCG rónbnh pâr«nÑdG ≈ndnEG nOƒoYnCG r¿nCG »p°ùrØnf »pa sõnëna lôpFÉnW »pànÑr©oL »pa n¢ùr«ndnh pÖ«p¨nªrdG ≈ndpEG o¢ùrªs°ûdG pândÉnenh .lór«n°U …pónj »pa n¢ùr«ndnh lOGnDƒoa »pærHG »pæ«pbnÓoj r¿nCGnh n∂pdnònc ÉnfnCG Énªnær«nHnh .Ék°ûr¡nf »pÑr∏nb o¢ûn¡rænJ oánÑr«nîrdGnh »pLGnQrOnCG oäróoYnh …pôrenCG ≈n∏nY oârÑp∏oZ GkÒpNnCGnh »pæncpQróoj r¿nCG nánaÉnîne pôr«q°ùdG »pa tópLnCG ÉnfnCGnh ,»pØpànc ≈n∏nY Én¡n≤u∏nYoCGnh »pàs«pboóræoH nÆpôraoCG r¿nCG oârªnªng rónbnh »pa o¬oàrjnOrQnCÉna .p≥jpôq£dG pánØr£nY nóræpY p∑Gnƒr°TnC’Gpør«nH røpe oôpØr£nj …uônH mÖnfrQnCÉpH rPpEG ,p∫ÉnÑpérdG »pa oΩnÓs¶dG .p∫ÉnërdG rânînÑn£na .…pQÉn¡nf Én¡pH oârªnànN »qàdG pán≤sanƒoªrdG pánªpJÉnîrdG ≈n∏nY »uHnQ GkôpcÉn°T pâr«nÑrdG ≈ndpEG oäróoY n∫rƒnM tƒnérdG ≈n°†nenh .pQrós°üdG pºr◊ røpe Ék°†r©nHnh Gmòpîna nÒp¨s°üdG pân£rYnCGnh nÖnfrQnC’G »pànLrhnR .pênônªrdGnhpênôn¡rdÉpH Ék©nÑr°ûoe pInópFÉnªrdG ,ähÒH ,πaƒf á°ù°SDƒe ,á£H ƒHCG ,᪫©f π«FÉî«e),1987•8¢U ¢U39-43(±ô°üàH
 15. 15. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)2( ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG ............................................................................... 2.Én¡oÑoàrcnCGnh u¢üqædG oçGnórMnCG p¬«pa rân©nbnh …òqdG n¿ÉnesõdG oøu«n©oJ »uàdG nán∏rªoéqdG oCGnôrbnCG ` ............................................................................... 3.u¢üsædG päÉs«p°ürîn°T »uªn°SoCG ` ............................................................................... 4.mór«n°üpH pInOrƒn©dG nøne pOÉs«s°üdG n¢SrCÉnj oQuƒn°üoJ »qàdG nán∏rªo÷G oÖoàrcnCG ` ............................................................................... 5.pánér¡nÑrdGnhpìnônØdG nøpe mándÉnMnh ,pánÑr«nÿGnhp¢SrCÉn«rdG nøpe mándÉnM :pør«nànØp∏nàrîoepør«nàndÉnëpH oOÉs«s°üdG sône ` .p¬pànjÉn¡pfnh mándÉnM uπoµpH o≥s∏n©nànj …pòdG u¢üsædG nøpepºr°ùp≤rdG pánjGnópH oOuónMoCG ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 6.p»rØsædG o∫Énªr©pàr°SG pánjGnópÑdGpΩÉn≤ne ≈n∏nY nÖn∏nZ ` .Én¡oÑoàrcnCGnh nás«pØrænªrdG nπnªoérdG oCGnôrbnCG ` CG ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... .p»rØsædG päGnhnOCG oôu£n°SoCG ` Ü .Én¡oJrôs£n°S »uàdGp»rØsædG päGnhnOnCG Én¡«pa oπpªr©nàr°SnCGmπnªoL n™nHrQCG oèpàrfoCG ` ê ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 7?mór«n°üpH pInOrƒn©rdG ≈n∏nY Gvôp°üoe oOÉs«s°üdG nπn©nL …pòdG oÖnÑs°ùdG Éne ` ................................................................................... ................................................................................... 15
 16. 16. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)2( ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 8.n…rCGsôdG Gnòng p¿ÉnªnYrónJpør«nànæjpônb u¢üsædG nøpe oêpôrînàr°SnCG .GkQpònM oOÉs«s°üdG hoórÑnj ` ................................................................................... ................................................................................... 9.mÒp°ünb x¢ünfpøjpƒrµnJ »pa Én¡pH oóp°Trônàr°SnCG sºoK nán«pJB’G nçGnórMnC’G oÖuJnQoCG ` ................................................................................... .mór«n°U rønY ÉkãrënH nánHÉn¨rdG o܃oénj oOÉq«s°üdG........................................... .ÉkÑnfrQCG oOÉn£r°ünj oOÉs«s°üdG........................................... .mór«n°U ≈n∏nY pQƒoão©dG nøpe o¢SnCÉr«nj oOÉs«s°üdG........................................... .ÖnfrQnC’ÉpH n¿ƒo©pàrªnàr°ùnj o¬oàn∏pFÉnYnh oOÉs«s°üdG........................................... .mór«n°U n¿hoO p¬pdpõræne ≈ndpEG nInOrƒn©rdG oQuôn≤oj oOÉs«s°üdG........................................... ........................................... 10.pør«ndÉnãpŸÉpH Gkóp°Trônàr°ùoem∫ÉnëpH Én¡«pærZoCG kÓnªoL oÖoàrcnCG ` pâr«nÑdG ≈ndpEG nOƒoYnCG r¿nCG »p°ùrØnf »pa sõnM `.lór«n°U …pónj »pa n¢ù«ndnh »pLGnQrOnCG oäróoY `.Ék°ûr¡nf »pÑr∏nb o¢ûn¡rænJ oánÑr«nîrdGnh ..................................................................................- ..................................................................................- ..................................................................................- ..................................................................................- ..................................................................................- ..................................................................................- 16
 17. 17. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh õq«ªàdG Iôqcòe ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG : s¢üsædG o∞p°ûnàrcnCG 1nás«p°VnônØrdG »p∏nj Ésªpe oQÉnàrNnCGnh u¢üsæ∏pd nánÑpMÉn°üoªrdG nInQƒt°üdG oπqenCÉnJnCG ` : o¬nd nÖn°ùrfnC’G .m¢SrôoY pán∏rØnM rønY ÉkfnÓrYpEG oπrÑs£dG o´nôr≤oj ` .n¿Én°†nenQpΩÉsjnCG pOnón©pHmΩnÓrYpEG rønY ÉkfnÓrYpEG oπrÑs£dG o´nôr≤oj ` .pOnÓpÑdG »pa n™nbnhmº«p¶nY mçnónM rønY ÉkfnÓrYpEG oπrÑs£dG o´nôr≤oj ` 2.nônãrcnCG rhnCG inôrNoCG kás«p°Vnôna oójpRnCG ` `.............................................. `.............................................. kIsône nÚpKnÓnK o´nôr≤oj oπrÑs£dG)1( p¬pàneÉn°ùpàrHGnh ,pº«p°SnƒdG p¬p¡rLnƒpH ,p¥ƒt°ùdGp∫shnCG »pa ,p¬pfÉscoO »pap¢TÉnªo≤dG oôpLÉnJ lQƒo°üræne n∂o©pdÉn£oj .n∂neÉnenCG o¬nànYÉn°†pH o¢Vpôr©nj ,pør«nàn«paÉs°üdG p¬r«nær«nYnh ,pánFpOÉn¡rdG »pa o¬oªr°SG nQÉn°üna pándƒo≤r©nªrdG pQÉn©r°SnC’Gnh ,pInóu«n÷G pánYÉn°†pÑrdGnh ,pánfÉnenC’Gnh p¥róu°üdÉpH lQƒo°üræne nôn¡nàr°TG o¢SÉsædGnh lInQƒo¡r°ûne pôjpônërdGnh pán°ûpªrbnC’G røne o¬oànYÉn°†pHnh ,lánépFGnQ o¬oJnQÉnépàna ,k¿Én°ùpd uπoc ≈n∏nY p¥ƒt°ùdG .p¬pfÉscoO ≈n∏nY n¿ƒoªnMGnõnànj »p≤nàrænjnh pán°ûpªrbnC’G »pa o√nôn¶nf oÖu∏n≤ojnh nôjpônërdG o¢ùsªn∏nànj n∞nbnh .lÖjpônZ lπoLnQ o√nAÉnL ,mΩrƒnj näGnPnh :n∫Énb sºoK ,ÉngnOnƒrLnCG Éne »p©ne n¢ùr«nd ,røpµndnh ,pΩnRuôdG p√pòng nAGnôp°T oójpQoCG ,n∂oànYÉn°†pH »pærànÑnérYnCG rónbnh ,∂o∏rãpe lôpLÉnJ ÉnfnCG ` .nønªsãdG n∂nd o™narOnCGnh n∂repôrcoCG »pànæjpóne ≈ndpEG »pænàr«nJnCG GnPpEG .Én¡nd ÉkænªnK »pØrµnj :Ékªp°SÉnH lQƒo°üræne nÜÉnLnCG .ÉkÑn∏nW n¢†oarQnCG r¿CG »pJnOÉnY røpe n¢ùr«nd ,oAÉn°ûnJ Éne ròoN ,n∂r«n∏nY n¢SrCÉnH n’ ` mInÒpÑncmΩnRpQ »pa o¬s∏oc ∂pdnP lQƒo°üræne n™nªnLnh ,pÜGnƒrKnC’G πn°†ranCG ≈n≤nàrfGnh ,pán°ûpªrbnC’G nøn°ùrMnCG oÖjpôn¨dG nôs«nînJ .o¬nYsOnh sºoK ,p¥ƒq°ùdG pôpNBG ≈sànM o¬n©ne Én¡n∏nªnM ¢U)37`39( 17
 18. 18. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh õq«ªàdG Iôqcòe ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG oèpdÉnYoCG: s¢üsædG 1?pAÉnanôoërdG nøpe nOnón©rdG Gnòng nÜÉn°ùpàrcG lQƒo°üræne oôpLÉsàdG n´Én£nàr°SG n∞r«nc ` ................................................................................. 2?p¬p°ùrØnæpH n±uôn©o«pd mQƒo°üræne ≈ndpEG oÖjpôn¨dG oπoLqôdGÉn¡nesónb »uàdG päÉneƒo∏r©nªrdG n»pg Éne ` CG ` ................................................................................. ?kán«paÉnc päÉneƒo∏r©nªrdG √pòng inônJ rπng ` Ü ................................................................................. ?pÖjpôn¨rdGpπoLsôdGpønY Én¡pànapôr©ne »pa oÖnZrônJ »qàdG inôrNoC’G oäÉneƒo∏r©nªrdG n»pg Éne ` ê ................................................................................. ?o¿ƒoµnj røne o±pôr©nàpd pÖjpôn¨rdGpπoLsôdG ≈ndpEG Én¡pH o¬sLnƒnànJ uπnbnC’G ≈n∏nY mán∏pÄr°SnCG nánKnÓnK rÖoàrcoCG ` O ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. 3:u¢üqædG »pa ÉngpOhoQoh nÖn°ùnM kánÑsJnôoe pán«pJB’G pçGnórMnC’G nánHÉnàpc oó«pYoCG ` 4.n…rCGsôdG Gnòng p¿ÉnªnYrónJ nør«nànfpônb sødG nøpe oêpôrînàr°SnCG : pÖjpôn¨dG pπoLsôdGpΩGnôrcpEG »pa lQƒo°üræne oôpLÉsàdG n≠ndÉnH ` ≈ndhoC’G oánæjpôn≤rdG `...................................................................... oán«pfÉsãdG oánæjpôn≤dG `....................................................................... 5?GnPÉnªpd ?»n¡nàrfG pónb s¢üqædG Gnòng s¿nCG oóp≤nàr©nJ rπng ` CG `.......................................... ................................................................................. ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... •pÖjpôn¨rdGpπoLqôdG oΩhoóob •p¬p°ùrØnæpH pÖjpôn¨dGpπoLsôdG o∞jpôr©nJ •mQƒo°üræne p¿ÉscoO nƒrënf Öjpôn¨rdGpπoLsôdG o¬tLnƒnJ •.kInÒpãnc kánYÉn°†pH pÖjpôn¨dGpπoLsôdG oAGnôp°T •nÖjpôn¨rdG nπoLsôdG mQƒo°üræne pôpLÉsàdG oÜÉnëp£r°UG .pánæjpónªrdG nêpQÉnN ≈ndEG 18
 19. 19. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh õq«ªàdG Iôqcòe ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG .pán≤pHÉs°ùdG n∂pànHÉnLnEG røpe Gkó«pØnàr°ùoe q¢üqædG nº«p°ùr≤nJ r∫phÉnM ` Ü ?(p¿Gnƒræo©rdG »pa nOnQnh Énªnc) kIsône nÚpKnÓnK oπrÑs£dG o´nôr≤oj GnPÉnªpd nâranônY rπng ` ê ................................................................................. ?n∂ojrCGnQ nÖn°ùnM oÖnÑs°ùdG o¿ƒoµnj GnPÉne ` O ................................................................................. ................................................................................. p¬«pa nOnQnh Éne nΩÉnenCG kánenÓnY o™n°VnCG o√nójpórënJ oΩÉ``````≤ŸG •pçGnórMnC’G o¿Énµne •pçGnórMnC’G o¿ÉnenR •uπnbnC’G ≈n∏nY lás«p°ürîn°T •pçGnórMnC’G tºngnCG .......................øe .......................... .......................... .......................¤EG .......................... .......................... pánjGnópÑdG o™r°Vnh •pçGnórMnC’G o¿Énµne •pçGnórMnC’G o¿ÉnenR •uπnbnC’G ≈n∏nY lás«p°ürîn°T •pçGnórMnC’G tºngnCG .......................øe .......................... .......................... .......................¤EG .......................... .......................... p∫tƒnësàdG o¥Én«p°S •pçGnórMnC’G o¿Énµne •pçGnórMnC’G o¿ÉnenR •uπnbnC’G ≈n∏nY lás«p°ürîn°T •pçGnórMnC’G tºngnCG .......................øe .......................... .......................... .......................¤EG .......................... .......................... pánjÉn¡uædG o™r°Vnh 19
 20. 20. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh õq«ªàdG Iôqcòe ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 6.mºr¡n°ùpH o§oHrQnCG ` •.pÖjpôn¨rdG pôpLÉsàdG pInOrƒnY røpe n¢ùÄnj r¿nCG nór©nH •.p¬pdGnƒreCÉpH pánÑndÉn£oªr∏pd •.p¬p°ùrØnf rønYpíjhrôsà∏pd 7?GkQƒo°üræne nôpLÉsàdG oÖjpôn¨rdG oπoLsôdG nπnÑr≤nàr°SBG n∞r«nc ` ................................................................................. 8?pánÑjpôn¨dG pánæjpónªrdG p√pòng ‘ o∫ƒoÑt£dG o´nôr≤oJ GnPÉnªpd ` CG ` ................................................................................. ?n∂pdnP n∞r«nc ?pánæjpónªrdG »pap∫ƒoÑt£dG u¥nO pInOÉnY røpe oInOÉnØpàr°S’G mQƒo°üræne pôpLÉsàdGp™r°Soh »pa rπng ` Ü ................................................................................. ................................................................................. 20 ) kIsône nÚpKnÓnK o´nôr≤oj oπrÑs£dG2( »pa pÖjpôn¨rdG pôpLÉsàdG pInQÉnjpRnh pônØs°ùq∏pd nõs¡nénàna ,pπnªn©rdG pAÉnænY røpe o¬n°ùrØnf nìuhnôoj r¿nCG lQƒo°üræne sÖnMnCG pÖ«p¨ne nπr«nÑob nánæjpónªrdG lQƒo°üræne nπn°Unh rónbnh ..ÉkÑr©n°U oônØs°ùdGnh ,ÉvbÉn°T o≥jpôs£dG n¿Énc .pInó«p©nÑrdG ¬p¡pànæjpóne lQƒo°üræne nπnNnO .mÒpÑnc mônéràne ≈ndpEG o¢SÉsædG o√nón°TrQnCÉnapπoLsôdGpønY o∫nCÉr°ùnj p¥ƒt°ùdG ≈ndpEG n´nôr°SnCÉna ,p¢ùrªs°ûdG rôpaÉn°ùoj rºndnh ,ÉkÄr«n°T o¬ræpe pônàr°ûnj rºnd o¬sfnCGnh ,oπrÑnb røpe o√nônj rºnd o¬sfnCG n∞n∏nMnh nônµrfnCÉna ,p¬r«n∏nY nºs∏n°SnhpπoLsôdG ≈n∏nY .p¬pJÉn«nM n∫GnƒnW m¿Énµne ≈ndpEG p¬«pa »p°†r≤nj m∫rõof »ndEG nCÉnéndnh .oπn©rØnj Éne »pa oôuµnØoj pônérànªrdG nøpe nênônNnh ,GkÒpãnc lQƒo°üræne n¿põnM :pánæjpónªrdG pAÉnLrQnCG »pa u…phnónjmπrÑnW päÉsbnO ≈n∏nY sÖng ≈qànMpΩrƒsædG ≈ndpEG oºp∏r°ùnàr°ùnj rónµnj rºndnh ,o¬nàn∏r«nd :o¬nd n∫Én≤na ,∂pdnP rønYp∫rõtædG nÖpMÉn°U n∫nCÉn°Snh lQƒo°üræne nÜnôr¨nàr°SG näÉne GnPpEGnh ,mäÉsbnO n™nHrQnCG oπrÑs£dG t¥nóoj l¢ürîn°T oäƒoªnj ÉnenóræpY ,pánæjpónªrdG p√pòng »pa ,ÉnæoJnOÉnY n∂r∏pJ ` !..kIsône nøjpôr°ûpY ¬nfƒoYnôr≤nj oÒpenC’G oäƒoªnj ÉenóræpY røpµndh ,mäÉsbnO ô°ûnY s¥oO kánfÉnµne o™narQnCG lπoLnQ lQƒo°üræne oôpLÉsàdG nônaÉn°S•
 21. 21. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh õq«ªàdG Iôqcòe ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 9`u¢üqædG päÉnfuƒnµoe pójpórënàpH »pJB’G n∫nhrónérdG oπpªrcoCG 10? n∂pjrCGnQ nÖn°ùnM pQƒo©t°ûdG Gnòng oÖnÑn°S nƒog Éne ? oπoLsôdG o√nônµrfnCG ÉnenóræpY lQƒo°üræne nôn©n°T nºpH ` Qƒo©t°ûdG:.......................................................................... ..........................................................................:ÖÑq°ùdG 11sπocnh pørjnôr£n°ùpH mÖr°ünf pÒpªn°V qπoc oôu£n°SoCGnh ,nQGnôrµqàdG Én¡ræpe o±pòrMnCGnh pán«pJB’G pInôr≤nØrdG nInAGnôpb oó«pYoCG ` :mópMGnh môr£n°ùpH xônLpÒpªn°V oπoLsôdG n∞n∏nMnh GkQƒo°üræne nôpLÉsàdG oÖjpôn¨rdG oπoLsôdG nônµrfnCÉna ,mÖjpôn¨rdGpπoLsôdG ≈n∏nY lQƒo°üræne oôpLÉsàdG nπnNnO p¿Énµne ≈ndEG rôpaÉn°ùoj rºndnh ,ÉkÄr«n°T mQƒo°üræne pôpLÉsàdG nøpe pônàr°ûnj rºndnh ,oπrÑnb røpe GkQƒo°üræne nôpLÉsàdG nônj rºnd o¬sfnCG oÖjpôn¨rdG .p¬pJÉn«nM n∫GnƒnW .................................................................................. .................................................................................. .................................................................................. 12:Gnònµng ÉkFpónàrÑoe môo£r°SnCG pásàp°S »pa u¢üsædG nánHÉnàpc oó«pYoCG ` p¬pH nìpônØna ,p¬r«n∏nY lQƒo°üræne nπnNnO ,o¬n°ùrØnf nÖjpôn¨rdG nπoLsôdG inCGnônamÒpÑnc mônéràne nΩÉnenCG lQƒo°üræne oôpLÉsàdG n∞qbnƒnJ .Ékª«p¶nY ÉkMnôna oπoLsôdG............................................................... ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. 21 u¢üsædG Gnòng »pa Én¡pH râneÉnb »qàdG oçGnórMnC’G oäÉs«p°ürîs°ûdG o¿ÉnµnŸG o¿ÉneqõdG ................................. ................................. ................................. ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ............... ...............
 22. 22. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh õq«ªàdG Iôqcòe ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 13:»pJB’Gp∫nhrónérdG ‘ Én¡oYuRnhoCGnh päÉp°ürîs°ûdG oêpôrînàr°SnCG ` 14:pán«pJB’G päÉs«p°ürîq°û∏pd mánÑp°SÉnæoe mäÉnØp°U rønY oånërHnCG ` •: lQƒ°üræne oôpLÉsàdG.................................................................. •: oÖjpôn¨rdG oôpLÉqàdG.................................................................. •: oÒpenC’G.......................................................................... 22 ) mIsône nÚpKnÓnK o´nôr≤oj oπrÑq£dG3( r¿nCG p¬r«ndpEG ÉkÑpdÉnW És«pÑngnP GkQÉnæjpO o√Én£rYnCGnhpπrÑs£dG n´pQÉnb nón°ünbnh ,o¬nànarôoZ pôpcÉnÑrdGpìÉnÑs°üdG oòræoe lQƒo°üræne n∑nônJ !kIsône nÚpKnÓnK nπrÑs£dG n´nôr≤nj nÚpëFÉn°U päÉnbqôt£dG ‘ o¢SÉsædG n¢†ncGnônàna ,nøjpópbGsôdG nßn≤rjnCGnh ,nánªpFÉsædG nánæjpónªqdG pπrÑs£dG t…phnO sõng .rºo¡pànæjpónªpH nçnónM ÉsªnY n¿ƒodnAÉn°ùnànj z?∂pdnP nâr∏n©na GnPÉnªpd{ :p¬p°ùrØnæpH o¬ndnCÉn°Snh ,pπrÑs£dG n´pQÉnb oÒpenC’G ≈nYrónàr°SG z!Éu«pÑngnP GkQÉnæjpO »pfÉn£rYnCG r¿nCG nór©nH Gnòng »uæpe nÖn∏nW lQƒo°üræne o¬oªr°SmG lôLÉnJ n∑Énæog{ :n∫Én≤na røpe n¿Énc Éne p¬r«n∏nY s¢ünbnh p¥róu°üdÉpH o¢†«pØnj o¬o¡rLnhnh ,ÉkFpOÉng n¿Énc .pánæjpónªrdGpÒpenCG nΩÉnenCG lQƒo°üræne nπoãenh :n∫Énb qºoK p¬pdÉn«pàrMGnhpπoLsôdG pQrónZ pánfÉnenC’G oärƒne oøn∏r©oj n’ GnPÉnªp∏na ,mánYrônb nøjpôr°ûpY »pa oøn∏r©oJ ` o¬q∏dG nínªn°S n’ `pÒpenC’G oIÉnanh rânfÉnc GnPpEG ` .?!nÚpKnÓnãpH p¥róu°üdGnh n∫Énb r¿CG nór©nH p¬pànYÉn°†pH nønªnK o¬nd n™nLrQnCGnh o√nôpWÉnN nÖs«nWnh o¬nenôrcnCÉna ,mQƒo°üræne pôpLÉsàdG pAÉncnòpH oÒpenC’G nÖpérYoCG z..!p¢SÉqædG nør«nH oánfÉnenC’G näƒoªnJ røndnh ..o¥róu°üdG näƒoªnj rønd{ :o¬nd .nánæ«pªsãdG ÉnjGnón¡rdG oπpªrënj p¬pànæjpóne ≈ndpEG lQƒo°üræne n™nLnQmΩÉqjnCG nór©nHnh ¢U)39`43( nás«p°ù«pFsôdG nás«p°ürî°ûdG räónYÉn°S oäÉq«p°ürîn°T oás«p°ù«FsôdG ás«p°ürîs°ûdG áq«°ù«pFsôdG nás«p°ürîs°ûdG rân∏nbrônY läÉs«p°ürîn°T ............................... ............................... .................. .................. ............................. .............................
 23. 23. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh õq«ªàdG Iôqcòe ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 15:¢üsædG Gnòng røpe É¡oàr°ün∏rîàr°SGp»pàdG nInQÉnÑp©dG oÖoàrcnCG ` ................................................................................... 16:»pJB’Gp∫nhrón÷G »pa Én¡oÑoàrcnCG môo£r°SnCG pásàp°S »pa s¢üsædG o¢üqîndoCG ` 14?pπpWÉnÑrdG ≈n∏nY t≥nërdG Én¡«pa nôn°ükàrfG Én¡oapôrYnCG inôrNoCG más°üpb n¿GnƒræoY oÖoàrcnCG ` :pás°üp≤dG p√pòn¡pH nán∏p°üsàoŸG nán«pJB’G päÉnfÉn«nÑdG oπqªncoCG ` CG : môo£r°SnCG ásàp°S »pa pás°üp≤dG pánHÉnàpc »pa pán≤pHÉs°ùdG päÉnfÉn«nÑdÉpH oÚp©nàr°SnCG ` Ü ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 23 .................................................................. .................................................................. pánjGnópÑdG o™r°Vnh .................................................................. .................................................................. p∫qƒnësàdG o¥Én«p°S .................................................................. .................................................................. ánjÉn¡uædG o™r°Vnh Én¡pKGnórMnCG tºngnCG pás°üp≤rdG äÉs«p°ürîn°T oánæpµrenC’G rhnCG o¿ÉnµnªrdG pás°ük≤dG o¿ÉnenR ................... ................... ................... ................... ................... ................... : oπn£nÑrdG........... : o√nónYÉn°S røne ................... : o¬n∏nbrônY røne ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ................... ...................
 24. 24. 66 u…pOrôq°ùdG u¢üsædG nán«ræoH oOqónMoCG .p¬pJÉnfuƒnµoenh õq«ªàdG Iôqcòe ¤hC’G IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 18.pÖjpôn¨rdG pôpLÉsàdGnhpÒpenC’G nør«nH nQGnO …òudG nQGnƒpërdG oÖoàrcnCG .o¬nÑsfnCGnh nÖjpôn¨rdG nôpLÉsàdG oÒpenC’G ≈nYrónàr°SpG ` ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 19.p¬pdGnƒræpe ≈n∏nY Ék©n£r≤ne oèpàrfoCGnh »JB’Gp™n£r≤nŸÉpH oÚp©nàr°SnCG ` n∫Énb r¿nCG nór©nH p¬pànYÉn°†pH nønªnK o¬nd n™nLrQnCGnh o√nôpWÉnN nÖs«nWnh o¬nenôrcnCÉna ,mQƒo°üræne pôpLÉsàdG pAÉncnòpH oÒpenC’G nÖpérYoCG z..!p¢SÉsædG nør«nH oánfÉenC’G n䃪nJ røndnh ..o¥róu°üdG näƒoªnj rønd { :o¬nd •.oò«pªr∏uàdG/oºq∏n©oŸG ..............r¿nCG nór©nH...........nh...........nh...........```n`a...................nÖpérYoCG ................................................................................... •.Én¡nærHmG/tΩoC’G .............r¿nCG nór©nH.............nh.............nh...........````na...............rânÑpérYoCG ................................................................................... 24
 25. 25. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üqædG o∞p°ûnàrcnCG 25 1»p∏nj Ésªpe oQÉnàrNCGnh u¢üsæ∏pd nánÑpMÉn°üoŸG nInQƒt°üdG oπsenCÉnJnCG ` :nÖn°ùrfnC’G nás«p°VnônØrdG .ÉkÑn∏r©nK o∫ÉnLuôdG nOÉn£r°UmG ` .pánjrôn≤dG nÖpfGnQnCG oÖn∏r©sãdG nºnLÉng ` .oÖn∏r©sãdG Én¡nÑsÑn°S mán∏pµr°ûoªpd xπnM rønY o∫ÉnLuôdG oånërÑnj ` 2.nônãrcnCG rhnCG inôrNoCG kás«p°Vnôna oójpRnCG ` ..............................................- ..............................................- ) lÖn∏r©nK ÉnfpQGnO »pa1( .Énªo¡rænY pó«p©nH nôr«nZ oÖn©r∏nf n∫ÉnØrWnC’G oørënf Ésæocnh pÖnæp©rdG pán°ûjpônY nârënJ mAÉn°ùne sπoc »pJsónLnh …uónL n¿Énc n»rgnh »pJsónL rândÉnb .pQGsódG ánMÉnH »pa lÖnîn°Unh lè«pén°V nÓnYnh ,o√ÉnærØpdnCG Énªnc røoµnj rºnd ,lAÉn°ùne nAÉnLnh z!rânØnàrNmG oásjpõperôp≤dG oánLÉnLsódG { :ÉnguónN ≈n∏nY Én¡sØnc o™n°†nJ z!o¬nd nônKnCG n’ o¢†n«rHnC’G oÒp¨n°üdG oÖnfrQnC’G ..oÖnfrQnC’Gnh { : oí«p°ünJ n»rgnh »ueoCG rân°†ncnQ ,pør«nær«n©dG nán©peGnO rânfÉnc ,pÖn©sàdG oQÉnKBG Én¡p¡rLnh ≈n∏nY ränónH ,mOƒoªrëne uΩoCG o¢SrCGnQ nôn¡nX ,pQƒt°ùdG pAGnQnh røpeh :rândÉb ..lánØrLnQ Én¡pJrƒn°U »panh !!nánæ«pªs°ùdG násjpOÉnesôdG nás£nÑdGpør«nerƒnj oòræoe oärón≤na rón≤nd ?Ék°†rjnCG oÖnfrQnC’G ...oásjpõperôp≤dG oánLÉnLsódG ` :»pHnCG n∫Énb ?o™nªr°SnCG GnPÉne .!l∫ƒo≤r©ne ` :pánHGsƒÑrdG nøpe nƒrgnh ,n¿GnórªpM ƒHnCG nìÉn°U ɪqHoQ ,…pQrónj røne GkónZnh ...lÖnfrQnCG ...sºoK ,lánLÉnLnO ...p∑oQrhnO AÉnL rónb Éngnh .o¢üo≤rænJ …póæpY o¿nÓrªp◊G ` !pQÉn¨u°üdG ≈ndpEG oπp°ünj ,Üô©dG ÜÉàµdG OÉ–G äGQƒ°ûæe øe ,Ö∏©K ÉfQGO ‘ ,QÉ‚ QGõf),1997¢U25`29.(
 26. 26. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢ünædG oèpdÉnYoCG 1.o√oQÉnàrNnCG mQÉn«r©pe n≥ranh Én¡nØ«pær°ünJ o∫phÉnMoCGnh u¢üsædG päÉq«p°ürîn°T oêpôrînàr°SCG ` nCG ` ................................................................................... ................................................................................... ?päÉq«p°ürîs°ûdG oÖn∏rZnCG o∑pônàr°ûnJ nº«pa ` Ü ................................................................................... 2.oçGnórMnC’G Én¡«pa ränônL »àdG nánæpµreC’G oOuónMoCG ` CG ` ................................................................................... .pçGórMnC’G n¿ÉnenR oøu«nYoCG ` Ü 3:u¢üæ∏pd nás«°ù«FôdG nInôrµpØdG oOuónMoCG ` ................................................................................... ................................................................................... 4.nánë«pës°üdG pInOÉnapE’G »p∏nj Ésªpe oQÉàrNnCG ` .pOrôs°ùdGp∫nÓpN røpe q¢üæ∏d oás«°ù«FqôdG oInôrµpØrdG ränRnônH ` .pQGnƒp◊Gp∫nÓpN røpe q¢üæ∏pd oás«°ù«FqôdG oInôrµpØdG ränRnônH ` 5?o™sbnƒnànJ GnPÉne ?uónërdG Gnòng nóræpY »n¡nàrfG s¢üqædG …nônJ rπng ` ................................................................................... ................................................................................... 26 Ön∏r©nK ÉfpQGnO »pa) l2( ƒHnCGnh ,»pJnƒrNpEGnh »ueoCG o√nAGnQnh rân°†ncnQnh ,pÖjpôn≤rdGpπrZsódG p√ÉnéuJÉH n¢†ncnQnh ÉkÑp°VÉnZ o¬n°SrCÉna »pHnCG nπnªnM rân∏n°Unh ...»pJsónL rºp¡pH rân≤pëndnh ..mópdÉnN ƒoHnCGnh Én¡oLrhnRnh mOƒoªrëne tΩoCG sºoK ,o¬oànLrhnR sºoK ,n¿GórªM lè«pén°V nAÉn°†nØrdG nCÓne ,rºo¡oMÉn«p°U nôoãncnh rºo¡oJGnƒr°UnCG rân©nØnJrQmG ..GhoQnhÉn°ûnJ ,n∑Énæog GƒoØnbnh ..oån¡r∏nJ n»rgnh :n¿GnórªpM ƒoHnCG n∫Énb ..n∑Énæog røpenh ..Énæog røpe ..mΩƒ¡rØne oôr«nZ lÒpãnc lΩnÓncnh !p¿ÉnµnªrdG Gnòng røpe tôoªnj oÖn∏r©sãdG ` :»pHnCG sOnQ ..tôoªnj Énæog røpe ,lÅp£rîoe nârfnCG ` :n¿GórªpM ƒoHnCG nÜÉnLnCG ..p¬peGnórbnCG oQÉnKBG p√pòng .. rôo¶rfoCG `
 27. 27. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 6?Gƒo∏n©rØnj r¿nCG »pdÉngnC’G nQsônb GnPÉne ` ................................................................................... ................................................................................... 7?GnPÉnªpd ?rºo¡rænY n∞s∏nînJ røne ` ................................................................................... ................................................................................... 8?‹ÉngnC’G p¬pH nΩÉnb Éne oáné«pànf n»pg Éne ` CG ` ................................................................................... ?náné«pàsædG p√pòng tón÷G nôs°ùna nºpH ` Ü ................................................................................... ?p∞pbrƒnªrdG Gnòng »pa n∂ojrCGnQ Éne ` ê ................................................................................... 9?pÖn∏r©sã∏pd Én¡o©sbnƒnànJ »uàdG oánjÉn¡uædG »pg Éne ` ................................................................................... 27 :mAhoóo¡pH …uónL n∫Énb ,pánÑn£r°üpªrdG nóræpYnh ..!Ékªp°SÉnM ÉkÄr«n°T Gƒo∏n©rØnJ rºnd ,n¿hoônLÉn°ûnànJ rºoàrfnCGh ,lôpcÉne oÖn∏r©sãdG ,n∫Én©ranC’G πp£rÑoJp∫GnƒrbnC’G oInôrãnc ` ..Évîa »pHnCG r…nónj nør«nH …uónL n™n°Vnh ,p™«pªn÷G nΩÉnenCGnh :mΩrõnëpH nºnàrªnJnh ,kInôn°TÉnÑoe p¬r«nær«nY ≈ndpEG nôn¶nf n≥jpôq£dG o±pôr©nj ,w»pcnP oÖr©sãdÉna ,nán∏p°ùr∏u°ùdG n¢ùrænJ n’nh ,pêÉnLsódG uºoN røpe ÉkÑjpônb ,pQƒt°ùdG nÖpfÉnL o¬rÑp°ürfmG ` !Gkóu«nL Énær«ndpEG ,Üô©dG ÜÉàµdG OÉ–G äGQƒ°ûæe øe ,Ö∏©K ÉfQGO ‘ ,QÉ‚ QGõf),1997¢U29`31(
 28. 28. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 10.u¢üqædGpπpeÉnc røpe n∂nd ränónH Énªnc uón÷G päÉnØp°U oêpôrînàr°SnCG ` ................................................................................... ?kás«p°ù«pFnQ kás«p°ürîn°T tónérdG n¿ƒoµnj r¿nCG oøpµrªoj rπng ` Ü ................................................................................... 11?uónérdG nƒrënf p¿GnÒpérdG oQƒo©o°T nƒog Éne ` ................................................................................... 12.Én¡pYƒobohpønenR Ön°ùnM káÑsJnôoe u¢üsædG pçGnórMnCG sºngnCG oêpôrînàr°SnCG ` ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 13.Én¡oàrLnôrînàr°SG »uàdG pçGnórMnC’ÉpH Ékæ«p©nàr°ùoe u¢üsædG nπpeÉnc o¢üuîndoCG ` ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 28 Ön∏r©nK ÉnfpQGnO »pa) l3( lánNrôn°U nârªs°üdG n¥sõne ,mQÉn¶pàrfG pôr«nZ ≈n∏nYnh .pÖn∏r©sãdG pønY s’EG Énænd nåjpónM n’nh ,oán∏«s∏dG n∂r∏pJ räsône ,pÜÉnÑs°ûdG pásªp¡pH o¢†n¡rænj …qónL ÉnærjnCGnôna .äƒtàdG pInônén°T pârënJ røpe rân≤n∏n£rfmG ,mÖr∏nc nìÉnÑof o¬pÑr°ûoJ ,lIqOÉM .o√nAGnQnh Énær°†ncnôna ,p√pónj »pa oán¶«p∏n¨dG o√Én°ünYnh ,pAGnƒo©dG Qnór°üne ≈ndEG o™panórænjnh n¢Sqƒn≤oe GnónH .p¬pªpFGnƒnb inórMpEG ≈n∏nY tïnØdG n≥nÑn£rfG pónbnh »pJÉn«nM »pa o¬n∏rãpe nQnCG rºnd lÒpÑc lÖn∏r©nK n∑Énæog n¿Énc .pán≤«p∏s£dGpΩGnórîpàr°SÉpH pInóq«n≤oªrdGpπrLuôdG pôjpôrënJ o∫phÉnëojnh nôNBG ≈ndEG ÖpfÉnL røpe m¿ƒoæoépH oõpØr≤nj pôr¡n¶dG nÖn∏r©sãdG n¿rhnônj rºognh nAGnón©o°S GƒofÉnc .Ék©«pªnL o¿GnÒp÷Gnh ,mOƒoªrëne tΩoCGnh mópdÉnN ƒoHnCGnh n¿GnórªpM ƒoHnCG nAÉnL uÖo◊Gnh pIsOnƒ˘nª˘rdG oäGnô˘n¶˘nf rº˘p¡˘pfƒ˘o«˘oY »˘pa râ˘n©˘nª˘nà˘rdG ró˘nbnh …uó˘né˘pH Gƒ˘oWɢnMnCG .ɢkehoõ˘˘r¡˘˘ne ɢ˘kFpOɢ˘ng nÒ˘˘p°SnC’G .p¿Énarôp©dGnh :oºp°ùnàrÑnjnh ,Énænær«nH o√nQÉn¶rfnCG oπu≤næoj nƒognh …uónL n∫Énb pΩnÓnµdÉpH n’ ,ÉnæpànÁpõnYnh ÉnæpFhoóo¡pH oójpôof Éne oÖp°ùrµnf oørënf ,oºq∏nµnànj n’ oπnªr©nj …qòdG ,…pOn’rhnCG Énj ,ºoàrjCGnQnCG ` ..pInônKrôsãdGnh pQÉnéu°ûdGnh ,Üô©dG ÜÉàµdG OÉ–G äGQƒ°ûæe øe ,Ö∏©K ÉfQGO ‘ ,QÉ‚ QGõf)1997¢U31`36(
 29. 29. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 14.o¬n∏pNGnO Én¡pÑ«pJrônàpH u¢üsædG pçGnórMnCG uºngnCG rønY nÒpÑr©sàdG oó«pYoCG ` ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 15.mπnªoL pçnÓnK »pa »pJB’G nÖ«pcrôsàdG oπpªr©nàr°SnCG ` {n’Énænd nåjpónM’pEG.zpÖn∏r©sãdG rønY s ..................................................................................- ..................................................................................- ..................................................................................- 29
 30. 30. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)1( á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üqædG o∞p°ûnàrcnCG 30 »p∏nj Ésªpe oQÉnàrNnCGnh u¢üsæ∏pd nánÑpMÉ n°üoªrdG nInQƒ t°üdG oπqeCÉJCG :nÖn°ùrfnC’G pás« p°VrônØdG .pÜÉnFuòdG nøpeÉkarƒnN lÅpÑnàrîoe oπoLsôdG ` .nÜÉnFuòdG oó s°Unônànj oπoLsôdG ` .pÜÉnFuò∏pd Évîna oπoLsôdG oÖp°ürænj ` 2.nônãrcnCG rhnCG inôrNoCG kás« p°Vnôna oójpRnCG ` ........................................... ........................................... m¢ürænb oón¡r°ûne :kán∏pFÉnb rânªn¨rªnZnh Éngpónbrône »pa oánLrhqõdG rân∏nªr∏nªnJ ?näróoY GnPÉnªpH ` :Én¡oLrhnR n∫Énb .pΩrƒn«rdG nπÑnb p¬p∏rãpe ≈n∏nY p∂r«nær«nY r™n≤nJ rºndm ∫Gnõn¨pH oäróoY ...mór« n°Up ønªrKnCÉpH ` :oánLrhsõdG pândÉnb .o¬nJró n£r°UG n∞r«nc rπob ?Év≤nM ` :n∫Énb .pInÒpNnC’G p¬pànª«pænZ nánjÉnµpM p¬pànLrhnõpd …phrônj nCGnónH nh ,p ≥«pbsódGp ¢ù«pc ≈ndpEG o√nôr¡ nX nóær°SnCG mπpeÉncmΩrƒnj pôr« n°S nór©nH Énær¨n∏nH .mánKnÓnKmΩÉsjnCG oòræoe pInÓnØqdG »pa ,nÚpªn∏r©nJ Énªnc »pærHBG o¿GnórªpMnh ÉnfnCG ` oQÉnKBG p¬pJnQÉnépMnh o√Én°ünM nør«nH hoórÑnJ rânfÉnc xô‡ r»nÑpfÉnL ≈n∏nYp ørjnCÉnÑrîne ÉnfrônØnM n∑Énæognh .kInƒrHnQ
 31. 31. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)1( á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :q¢üædG èdÉYCG 1. u¢ünædG ‘ ränOnQnh Énªnc pán«pJB’G nçGnórMnC’G oÖuJnQoCG ` pór« s°üdG n¤pEGp êhoôoÿG `1`................................. pørjnCÉnÑrfl nônØnM `2`................................. p ´ÉnÑ u°†dGnh pÜÉnFuòdG oQhoôoe `3`................................. pônØo◊G ‘ oAÉnÑpàrN’G `4`................................. p ∫Gnõn¨dG oQƒo¡ oX `5`................................. p∫põræŸG ¤pEG InO rƒn©pd `6`................................. p ∫Gnõn¨dG o¢UÉnæpàrbG `7`................................. 31 p¬pÄnÑrîne »pa Ésæpe tπoc nønªnc .pÜròn©dG pAÉnªrdG pOpQrƒne ≈ndpEG Én¡o≤jpônW nƒog tônªnªrdG n∂pdnP n¿Énc .m¿n’rõpZ o´ÉnÑ u°†dG ränònNnCG oΩnÓ s¶dG nOÉn°Snh o¢ùª s°ûdG rânHÉnZ Ésªndnh ...pôr¡sædG ≈ndpEG pópFGnôs£dG nΩhoóob ÉkÑubnônàoe oá n°ûuMnƒnàoŸG oäÉnfGnƒn«nërdG rânfÉnc .oÜÉnFuòdG rân∏nÑrbnCG sºoK ,pAÉnŸG pOpQrƒne ≈ndpEGp ør«nJnôrØo◊G nør«nH oπs∏n°ùnànJ .mQnònM »pa kánàuØn∏nàoe , n¢VrQnC’G oºsª n°ûnànJ ,Én¡ n°ShoDhoQ kán«pNrôoe ,ká n°†«p¨nH nAGnO rƒn°S kÓnàoc inOGnôoa oΩsón≤nànJ sºoK oônªn≤rdG nÆnõnH ...ÉkHÉnFpP nOÉn£r°ünæpd n’nh ÉkYÉnÑ p°V n¢üpænàr≤næpd røoµnf rºnd pInôrYnƒrdG »pa Énæog Énæsæpµnd nh pQrOnCG rºndnh .pπr«s∏dG pôpNBG »pap¢SÉn©tæ∏pd oânªn∏r°ùàr°SÉna ,kInôpØr≤oe râs∏nX n≥jpôs£dG søpµndnh ≈n∏nàrYBGh nón©n°U nìnÓna ,»p°SrCGnQ n∑uônMoCG r¿nCG n¿hoO s»nær«nY oârënànanh oâr≤nØnà r°SÉna ,»pæn¡sÑnf Év°ùpM søpµndnh oä rƒnØnZ rºnc ...mInópMG nh mán≤r∏nW nôr«nZ oInójpôs£dG n∂r∏pJ rπsªnënànJ rºndnh ...pInójpôs£dG oôr¡ nX Oó©dG ,IhóædG ,»∏«é©dG ΩÓ°ùdG óÑY)1956 ,4(
 32. 32. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)1( á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 2.p™pbGnƒdG ‘ ränônL Énªnc pán≤pHÉ s°ùdG pçGnórMnC’G nÖ«pJrônJ oó«pYoCG ` 1`....................................5`............................... 2`....................................6`............................... 3`....................................7`............................... 4`.................................... 3.nánHƒo∏r£nŸG päÉnfÉn«nÑdG »pJnB’Gp∫nhrón÷G ‘ oÖoàrcnCG ` 4?p∫Gnõn¨dGp¢UÉnæpàrbG ‘ o¬oærHGh …phGsôdG ÉngnónªnàrYG »pàdG pá s£oÿG oπpMGnône n»pg Éne ` ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... 5?p¿n’rõp¨dGp øpWrƒne n¤pEG …phGqôdG inónàrgG n∞r«nc ` ........................................................................... ........................................................................... 32 äÉq«°üî°ûdG ¿ÉeõdG ¿ÉµŸG çGóMC’G ................. ................. ................. ................. ................. ................. ................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. .................. ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ ............................
 33. 33. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)1( á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 6.Én¡p∏rLnCG røpe nênônN »uàdG pásªp¡oŸG »pa oínérænj o¬ràn∏n©nL mäÉnØp°üpH …phGnôdG o™qàªàj ` pÖp°SÉnæoŸG p¿ÉnµnŸG »pa Én¡oÑoàrcnCG u¢üsædG nøpe mánæjpôn≤pH Én¡ræpe xπoc ≈n∏nY t∫pónà r°SnCGnh päÉnØu°üdG p√pòng oOuónYoCG .»pJB’Gp∫nhrón÷G nøpe 7.GkôrYnh pór« s°üdG o¿Énµne n¿Énc ` .p¿ÉnµnŸG pInQƒoYoh ≈n∏nY násdGsódG päGnQÉnÑp©dG u¢üsædG nøpe oêpôrînà r°SnCG ` CG ........................................................................... ........................................................................... ?p∫Gnõn¨dGp¢UÉnæpàrbG ‘ n…phGsôdG p¿ÉnµnŸG o¢üpFÉn°ünN ränónYÉn°S rπng ` Ü ........................................................................... ........................................................................... 8.pør«nÑpFÉn¨dÉpH qºoKpør«nÑ nWÉnîoŸÉpH …phGsôdG o¢V uƒnYoCG ` .z»pæn¡qÑnf Év°ùpM søpµndnh oä rƒnØnZ rºnc pQrOnCG rºnd{ …phGsôdG n∫Énb ........................................................................... ........................................................................... 33 u¢üsædG ‘ Én¡r«n∏nY oáqdGsódG oánæjpôn≤dG oánØu°üdG ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... .......................... .......................... .......................... ..........................
 34. 34. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)2( á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üsædG o∞p°ûnàrcnCG 34 3.p∫GnDƒt°ùdG rønY oÖ«pLoCGnh nQsƒn°üoŸG nón¡r°ûnŸG oπqenCÉnJnCG ` ?nInQÉs«s°ùdG oπrØu£dG o≥pMnÓoj GnPÉnªpd{ .............................................. .............................................. 4.»pànHÉnLpEG pásëp°U røpe oóscnCÉnJnCGnh »pJB’G s¢üsædG oCGnôrbnCG ` oInQÉnjuõdG nøjpòdG p±ƒo«t°†dG nôrenCG p¿n’nhGnónànj pπr«s∏dG nøpe mInôuNnCÉnàoe mánYÉn°S ≈sànM mó«p°TnQ tΩoCGnh mó«p°TnQ ƒoHnCG n»p≤nH pOGnórYpEGnhp™p°VGnƒnàoŸG pâr«nÑdG pÖ«pJrônàpd mó«p°TnQ tΩoCG rânanôn°ürfBG pôpcÉnÑrdGpìÉnÑs°üdG »panh .GkónZ ºo¡nfhoQhoõn«n°S .Én¡paƒo«o°†pd pAGnón¨rdG .pírªn≤qdG nøpe »s≤nÑnJ Éne oπpHrôn¨ojnh o¬o°ùoærµnj pQnór«nÑdG ≈ndpEG mó«p°TnQ ƒoHnCG n±nôn°ürfGnh pôjpón¡pH GnPpEGnh .Énªp¡paƒo«o°V pA»péne røpe p¿Én£oær≤nj mó«p°TnQ tΩoCGnh mó«p°TnQ ƒoHnCG nOÉnµna nán«pfÉqãdG oánYÉs°ùdG rânHnQÉnb .lInÒp¨n°U lán∏rØpWnh lInCGnôreGnh lπoLnQ :o±ƒo«t°†dG Én¡ræpe n∫nõnæna oInQÉs«s°ùdG rânØnbnh .mó«p©nH røpe »pJrCÉnj mInQÉs«n°S r¬nHrCÉnj rºndnh .zkÓr¡n°Snh kÓrgnCG{ : mó«p©nH røpe oí«p°ükj ÉnªognÓpcnh rºp¡pFÉn≤∏pd mó«p°TnQ tΩoCGnh mó«p°TnQ ƒoHnCG n´nôr°SnCÉna .…nôrNoCG kInQÉnJ z¿Én£r∏o°S{ o¬nµjpOnh kInQÉnJ zrâjpôrØpY{ o¬njrónL oÖpYGnóoj n¿Énc rón≤na ,nÚpepOÉn≤∏pd ló«p°TnQ »panh .¬pµjpOnh p¬pjrónLnh mó«p°TnQ n™ne oÖn©r∏nJ oInÒp¨s°üdG oâræpÑrdG rânYnôr°SnCGnh pâr«nÑdG nƒrënf o±ƒo«t°†dG Ωsón≤nJ :rândÉnbnh Én¡ueoCG ≈ndpEG rânànØnàrdG p±Gnôp°ürf’ÉpH ÉngoópdGnh sºng nÚpM pAÉn°ùnŸG pôpNBG .ÉkµjpOnh ÉkjrónL oójpQoCG ÉneÉne ` ränQnóng pπ«pÑr≤sàdGnh pΩnÓs°ùdG nór©nHnh ,n…rón÷Gnh n∂juódG oπpªrënj nƒrgnh n±ƒo«t°†dG mó«p°TnQ ƒoHnCG n™qÑnànJ pôrKpEG »pa hoór©nj n≥pØn£na ,inônL Éne ló«p°TnQ n∑nQrOnCG n∑GnP rPEG ,ÉkÑr¡nf n¢VrQnC’G oÖn¡rænJ rân≤n∏n£rfGnh InQÉs«s°ùdG :oí«p°ünj nƒognh mánYrôo°S røpe p¬r«nbÉn°S »pa Éne uπoµpH pInQÉs«s°ùdG .r¿Én£r∏o°S Énj r¿Én£r∏o°S ,râjpôrØpY Énj râjpôrØpY ` ,ähÒH ,πaƒf á°ù°SDƒe ,ôHÉcCG ,᪫©f π«FÉî«e),1997•,15¢U5`16(±ô°üàH
 35. 35. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)2( á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üsædG oèpdÉnYoCG 1:u¢üsædG oçGnórMCG p¬«pa ränônL …pòdG n¿ÉnµnŸG »p∏nj És‡ oôu£n°SoCG ` .áæjóŸG ,∞jôdG 2.Én¡oÑoàrcnCGnh oçGnórMnC’G p¬«pa ränQGnO …uòdG n¿ÉnµnªrdG oOuónëoJ ≈qàdG nπnªoérdG rhnCG nán∏ªoérdG oCGnôrbCG ` ............................................................................... 3?u¢üqædG Gnòng oçGnórMnCG ränQGnOmπr°üna u…nCG »pa ` ............................................................................... 4.Én¡oÑoàrcnCGnh »pànHÉnLpEG oºnYrónJ »uàdG nπnªoérdG rhnCG nán∏rªoérdG oCGnôrbnCG ` ............................................................................... 5:u¢üqædG päÉs«p°ürîn°T oOuónMoCG ` ............................................................................... 6:o∫rƒn≤dG Gnòng Én¡rænY nQnón°U »qàdG nás«p°ürîs°ûdGm∫rƒnb uπoc nΩÉnenCG oÖoàrcnCG ` zkÓr¡n°Snh kÓrgnCG{ :..........................- zÉkµjpOnh ÉkjrónL oójpQoCG ÉneÉne{ :..........................- zr¿Én£r∏o°S Énj r¿Én£r∏o°S ,râjpôrØpY Énj râjpôrØpY{ :..........................- 7.?p¬patôn°ünJ »pa n∂ojrCGnQ Éne :n∂juódBGnh n…rónérdG n±ƒo«t°†dG mó«p°TnQ ƒoHnCG inórgnCG ` ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 8.Én¡oÑoàrcnCGnh »pjrCGnQ oºnYrónJ »qàdG nánæjpôn≤dG oCGnôrbnCG .p±tôn°üsàdG Gnòng ≈n∏nY Ék≤paGnƒoe ló«p°TnQ ¿Énc rπng ` ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 35
 36. 36. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)2( á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 9pΩhoóob ,n±ƒo«t°†dG pán∏pFÉn©dG oQÉn¶pàrfG ,p±ƒo«t°†dG oInQnOÉn¨oe :pánKnÓsãdG u¢üsædGpΩÉn°ùrbnCG ≈n∏nY »p∏nj Éne o´uRnhoCG ` .pçGnórMnC’G tºngnCGpºr°ùpb uπoc nΩÉnenCG oÖoàrcnCG sºoK .p±ƒo«t°†dG 10p≥pHÉs°ùdGp∫nhrón÷G »pa Én¡oàrÑnànc »uàdG päÉnfÉn«nÑdÉpH Gkóp°TrÎr°ùoe s¢üsædG o¢üuîndCG ` ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... 36 p¬pH pInOpQGnƒdG pçGnórMnC’G tºngnCG oás«p°ù«pFsôdG o¬oJnôrµpa ..................................... ..................................... .......................... pánjGnóÑpdG o™r°Vnh ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... .......................... p∫tƒnësàdG o¥Én«p°S ..................................... ..................................... .......................... pánjÉn¡uædG o™r°Vnh
 37. 37. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a õq«ªqàdG Iôqcòe á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üsædG o∞p°ûnàrcnCG 37 1.o¬nd nánÑpMÉn°üoŸG nInQƒt°üdG oπsenCÉnJnCGnh u¢üsædG n¿GnƒræoY oCGnôrbnCG ` 2.u¢üp°ûdG n™ne pánµnªs°ùdG nInôneÉn¨oe oQsƒn°ünJnCG ` t¢üp°ûdGnh oánµnªs°ùdG É``ngÉnØn°Snh Ék°UrôpM u¢üp°û∏nd rân≤nÑn°S≈ngÉ``````nænJ p∞rànërdG »ndpEG m¥ÉsÑn°S sÜoQ GkQhoôoZ oº````r©t£dG Éngnônµr°SnCG Én¡nërjnhÉ`````ngÉngnóna ,râ```nWÉn©nàna ,râ``sænªnàna É```````kHÉn£nàr°ùoe Év«p¡n°T É```kYÉsªnd nìn’É````ngGnDhoQ »pa »pfÉnenC’G pän’É```n«nînc o¬``````````rànªn≤nàrdGnh ränônKrCÉnàr°SÉna Én¡nbGnQÉngÉn°ûnM »pa k’rƒngnh kÓrjnh ränƒnàrMÉna É`````kHÉn°ûpàrfG ÉngÉnjÉnænM ‘ râs°ùnMnCGnhÉ```````kgÉnéuJG pQrónJ rºn∏na põrNnƒrdG nºpdrDƒoe isƒn∏nànJmπ`````nÑnNnhm´rôn°U »pa n»r¡naÉ``````````ngGnƒob Én¡njpPrDƒoàna nór¡n÷G o∫oòrÑnJ É``kHrònL pán∏«përdG »pa oópFÉs°üdG n´nôr°SnCGÉ```````kgGnh sºoK Én¡r«n∏nY ÉkgGnh ,rân°†n≤na ≈```````````s£nªnànJ Gnòng nπrÑnb ÉngGnônJ rƒndÉ```````ngnÓoM ≈n¡rHnCG »pa o∫ÉnàrînJ kIsôoM inOÉn¡nJ pAÉnbrQsõdG pásét∏dGp‘ rânënÑn°SÉ``````ngÉn°ûrªne nør°ùoM Én¡nHGnôrJnCG …pôrJnh ≈```````````sænãnànJnh hoór©nJnh oQhoõnJ n»rgnhÉ`````````ngÉnÑnJp≥raoC’G »pa p¥rÈrdG »uænãnànc É``n¡ràn∏n≤n°U GnƒrØn°U nAGnƒr°VnC’G …pónJrônJÉ````````ngÉn¡nH »pa ränOGnõna pAÉnªrdG oán©rªnd (∞qjôN ≈Ø£°üe)
 38. 38. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a õq«ªqàdG Iôqcòe á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üsædG oèpdÉnYoCG 1:u¢ünædG päÉs«p°ürîn°T oêpôrînàr°SnCG ` CG ` ................................................................................... ................................................................................... .u¢üsædG pçGnórMnCG n™ne oÖn°SÉnænànJ nônãrcnCG rhnCG Én¡nd kánÑp°SÉnæoe kánØp°U más«p°ürîn°T uπoµpd oQÉnàrNnCG ` Ü 2.u¢üsædG »pa ränAÉnL Énªnc nán«pJB’G nçGnórMnC’G oÖuJnQoCG ` .u¢üp°ûdG nƒrënf o´pôr°ùoJ oánµnªs°ùdG ` .s¢üp°ûdG o™p∏nàrÑnJ oánµnªs°ùdG ` .oánµnªs°ùdG p¬pH rân≤p∏nY …uòdG s¢üp°ûdG oÜpòrénj oOÉs«s°üdG ` .o§sÑnînànJnh isƒn∏nànJ oánµnªs°ùdG ` .pAÉnªrdG »pa isƒn∏nànJnh oínÑr°ùnJ oánµnªs°ùdG ` 3pøjpôrªsàdGp‘ pInQƒocrònŸG pçGnórMnC’G nÖ«pJrônJ oó«pYoCG `2.p™pbGnƒrdG »pa ränônL Énªnc ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 38 áØq°üdG áq«°üî°ûdG ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... .........................................
 39. 39. 66 Oô°ùdG ¿ƒµj É°Uƒ°üf CGôbCG q»q£N ÒZ hCG Éq«q£N É¡«a õq«ªqàdG Iôqcòe á«fÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 4.pánKnÓsãdG u¢ünædGpΩÉn°ùrbnCG ≈n∏nY pInó«p°ün≤rdG päÉn«rHnCG n´uRnhoC’mºr¡n°ùpH o§oHrQnCG ` CG ` pánjGnópÑrdG o™r°Vnhp¢SpOÉs°ùdG pâr«nÑrdG »ndpEGp∫shnC’G pâr«nÑrdG nøpe p∫oƒnësàdG o¥Én«p°Sp™pHÉv°ùdG oâr«nÑrdG pánjÉn¡uædG o™r°Vnhnôn°ûnY …pOÉnërdG pâr«nÑrdG »ndpEGpøpeÉsãdG pâr«nÑrdG nøpe :pør«n°Srƒnb nør«nH nAÉnL Ésªpe oÖp°SÉnæoj ÉnªpH nán«pJB’G nán∏rªoérdG oπpªrcoCG ` Ü u¢üsædG »pa pçGnórMnC’G oOrôn°S nAÉnL................................(q»q£N ÒZ/Éq«q£N) 5.pAÉnŸG »pa oínÑr°ùnJ n»rgnh pánµnªs°ùdÉpH o≥s∏n©nànj w»pØr°Unh l™n£r≤ne u¢üsædG »pa ` .n™n£r≤nŸG Gnòng oCGnôrbnCG ` CG .x…pôrãnf x¢ünf »pa o¬nànHÉnàpc oó«pYoCG ` Ü ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 6päÉn«rHnC’G nInAGnôpb oó«pYoCG ` CG `2h3h4. .Én¡«pa nán∏pªr©nàr°ùoªrdG p§rHsôdG päGnhnOnCG oêpôrînàr°SnCG ` Ü....................................... :pør«n°Srƒnb nør«nH nOnQnh Ésªpe oÖp°SÉnæoj ÉnªpH nán«pJB’G nán∏rªoérdG oπpªrcoCG ` ê p√pòng ränOÉnanCGkánYrôo°S).............................päGnhnOnC’G(pçGnórMnC’G nDƒoWÉnÑnJ ` oçGnórMnC’G ≈ndÉnànJ 39 • • • • • •
 40. 40. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üsædG o∞p°ûnàrcnCG :v¢üsædG oèpdÉnYoCG 1:u¢üsædG »pa pInOpQGnƒrdG päÉs«p°ürîs°ûdG oêpôrînàr°SnCG ` ................................................................................... 2násdGsódG nánæjpôn≤rdG u¢üsædG nøpe oCGnôrbnCG .lÒp¨n°U nƒognh Én¡nanônY Énªnc p√uónL rønY p¬JnÉjnôrcpP n¢†r©nH …phGsôdG o™pLrônàr°ùnj ` .Én¡oÑoàrcnCGnhp´ÉnLrôpàr°SpE’G ≈n∏nY ................................................................................... 3oÖoàrcnCGnh násdGsódG nánæjpôn≤rdG u¢üsædG nøpe oCGnôrbnCG :o¬nd rân«pµoM Énªnc p√uónL rønY p¬pJÉnjnôrcpP n¢†r©nH …phGsôdG o™pLrônàr°ùnj ` ................................................................................... 4.nÖpfGnƒ÷G p√pòng oOuónMoCG .p√uónL pás«p°ürîn°T røpe mánØp∏nàrîoe nÖpfGnƒnL …phGsôdG n∞n°Unh ` ................................................................................... ................................................................................... 40 1uºngnCG rønY mäÉs«p°Vnôna oÖoàrcnCGnh n¿Gnƒræo©rdGnh nInQƒt°üdG πsenCÉnJnCG ` ?t¢üsædG Én¡næsªn°†nànj r¿nCG oøpµrªoj »uàdG pQÉnµranC’G ................................................ ................................................ ................................................ 2oâr°VnônàraBG Éne násëp°U oôpÑnàrNnCGnh n»pJB’G s¢üsædG oCGnôrbnCG ` …uónL …uónL n¿Énc .»pJnôpcGnP »pa rân«p≤nH o¬nd kIsópY Ékeƒo°SoQ røpµndnh pán©pHÉs°ùdG n¿hoO ÉnfnCGnh n∞o°Sƒoj ƒoH …uónL näÉne násjpõoerôob kás«p°TÉn°T oôpªnàr©nj ,pør«nÑnµrænªrdG n¢†jnônY ,páneÉn≤rdG n´pQÉna ,pán©r∏s£dG nQƒobnh ,nÚpfÉnªsãdG pánÑnànY ≈n∏nY Énªnc n∂pdnP »pa o±ƒodrCÉnªrdG o¢SÉnÑu∏dG nƒognh ,Ék°VÉnØr°†na k’Gnhrôp°Snh ,p¢VÉn«nÑrdG nán©p°UÉnf kánØ«p¶nf Én¡jpónJrônjnh ,p¿rƒs∏dG p¬pàneÉn°ùpàrHBGnh p¬pØr£odnh p¬pàn°TÉn°ûnÑpH pÜÉnérYE’G ≈n¡nàræoe oÖnérYnCG oâræocnh pánjrôn≤rdG »papñƒo«t°ûdGpºn¶r©oªpd p¿ÉnesõdG Éne pás«pfnónÑrdG pInQróo≤dG nøpe o¬nd n¿Énc …uónL s¿nCG …pópdGnh »pfnônÑrNnCG p¬r«nànærLnh »pa pôrªoërdG p¥hoôo©rdÉpHnh ,pInƒr∏oërdG GnPpEG ,mÖpdÉnW rønY kánLÉnM o∂p°ùrªoj n’ p¢ùrØsædG n∞«pØnYnh ,≈kMnQ nônénM p√pôr¡nX ≈n∏nY kIsône oπpªrënj o¬n∏n©nL .p¬pJnRrƒnM »pa rânfÉnc ,πaƒf á°ù°SDƒe ,¿ƒ©Ñ°S ,᪫©f π«FÉî«e),2003•,10(¢U
 41. 41. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 5»JB’G pôsén°ûoŸÉpH Ékæ«p©nàr°ùoe uón÷Gp¢SÉnÑpd päÉnØp°U nRnôrHnCG u¢üsædG nøpe oêpôrînàr°SnCG-. 6páq«pªr°ùp÷G uón÷G päÉnØp°U »JB’G p§s£nıG ‘ o´uRnhoCG- . 7pás«p≤o∏oÿG uón÷G päÉnØp°U u¢üsædG nøpe oêpôrînàr°SnCG- ................................................................................... ................................................................................... 41 uón÷Gp¢SÉnÑpd .....................k’Gnhrôp°S ..................... .......................................... oAGnôrªnM .................. oáneÉn≤dGpør«nÑnµræŸG oán©r∏s£dG .................................... .................. tøu°ùdG ..................
 42. 42. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 8CG-»pJsónL päÉnØp°U »JB’Gp∫nhrón÷G ‘ oÖoàrcnCG. 9p≥pHÉs°ùdGp∫nhrón÷G ‘ Én¡oJrOsónM »àdG p±Én°UrhnC’ÉpH Gkóp°TrÎr°ùoe »pJsónL p¬«pa o∞p°UnCG GkÒp°ünb Év°ünf oÖoàrcnCG- ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... 42 Én¡obnÓrNnCG Én¡o°SÉnÑpd Én¡oªr°ùpL »pJsónL päÉnØp°U
 43. 43. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)1( áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üsædG o∞p°ûnàrcnCG 43 pø˘r«˘ndGnDƒ˘t°ùdGpø˘nY ná˘nHɢnLpE’G o∫phɢnMoCGnh nInQƒ˘˘ t°üdG π˘˘senCɢ˘nJnCG :pør«n«pJB’G ?oçnÓsãdG oäÉs« p°ürîs°ûdG o¿ƒoµnJ røne ` .......................................... 1?inôoJ Énj pInôn≤nÑdG tôp°S Éne ` .......................................... 2.»pànHÉnLpEG pásëp°U røpe oóscnCÉnJnCGnh u¢üsædG nπpeÉnc oCGnôrbnCG ` l¥pOÉn°U ,inƒrµn°ûpH o√sƒnØnànj n’nh nårÑoîrdG o±pôr©nj n’nh ,nándÉ n£pÑrdG o≥«p£oj n’ ,pΩnÓnµrdG nπ«p∏nb l¥pOÉn°U n¿Énc .p¬pànfhoDƒnenh p¬pJnƒr°ùoc pÖpfÉnL ≈ndpEG kásjpôr¡n°T kInôrLoCG o¬nd nΩÉnbnCGnh p¬pJGnôn≤nH o¬nd ≈nYrôn«pd lQƒo°ùr«ne lìsÓna o√GnônàrcÉna pán∏pªnàrµoe mInôn≤nH pAGnôp°T »pa oÖnZrônj o¬sfpEG n∫Énbnh lÖjpônZ lπoLnQ nìsÓnØrdG nAÉnL ,mìÉnÑ n°U näGnP nh nOƒo≤nj r¿nCG ÉkbpOÉn°U oìsÓnØrdG nônenCÉna .lás« p°VnQ Én¡obnÓrNnCGnh lπ«pªnL Én¡o∏rµn°T nh lôjpõnZ Én¡oænÑnd :päÉnØu°üdG ÉngnOƒodrƒne n™ n°†nJ r¿nCG p∂ n°Tnh ≈n∏nY rânfÉncnh .pËpônµrdG pôpFGsõdG ≈ndpEG p¬pJGnôn≤nH nπn°†ranCG znInQhoóræn¨rdG{ n»pg nInQhoóræn¨rdG s¿nCÉpH oÖjpôn¨rdG n™nænàrbpBGpør«nÑpfÉnérdG nøpe má n¶«p∏nZm ΩÉn°ùrbnCGnh xOnQnh mòrNnCG nór©nH nh .»pfÉsãdG n∫nCÉ r°ùnj r¿nCG o¬nd nôn£nNnh .nønªsãdG n™narón«pd p¬pÑr«nL røpe n∫ÉnªrdG nênôrNnCGnh Én¡rænY oånërÑnj »pàqdG oInôn≤nÑrdG nóræpY m¿Énµne »pa oâoÑrãnJ n’ Én¡sfnCG n’rƒnd lInRÉnàrªoe lInôn≤nH Én¡sfpEG :nÜÉnLnCÉna .pInôn≤nÑrdG »pa o¬njrCGnQ ÉkbpOÉn°U .zpÖr∏nërdG .l¥pOÉn°U n≥rÑnj rºndnh .Én¡pÑpMÉ n°U nóræpY oInôn≤ÑrdG rân«p≤nH r¿nCG n¿Énµna ,πaƒf á°ù°SDƒe ,ôHÉcCG ,᪫©f π«FÉî«e),1997•,15¢U88`90.
 44. 44. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)1( áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üsædG oèpdÉnYoCG 1. u¢üsædG »pa nInOpQGnƒdG päÉs« p°ürîs°ûdG oêpôrînà r°SnCG ` ........................................................................... 2?GnPÉnªpd ?pás« p°ürîs°ûdG p√pòn¡pd kánØp°U rΩnCG Ékª r°SpEG z¥pOÉn°U{ oÈnàr©nJ rπng ` ........................................................................... ........................................................................... 3.m∫nhrónL »pap ìsÓnØrdG n±Én°U rhnCGnh m¥pOÉn°U n±Én°U rhnCG oêpôrînà r°SnCG ` 4.mArõoL uπoc päÉnØp°Unh pInôn≤nÑrdG nøpe nánaƒ o°UrƒnªrdG nAGnõrLnC’G u¢üsædG øpe oêpôrînà r°SnCG ` 5nÖpfG nƒnérdG p√pòng Én¡pH oíu°VnhoCG inôrNoCG mäÉnØp°U oójpRnCG ` ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... 44 pìsÓnØrdG o±Én°UrhnCG m¥pOÉn°U o±Én°UrhnCG ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... oInQhóræn¨dG .......................................... ..................... .......................................... ..................... oAGnõrLnC’G oäÉnØu°üdG
 45. 45. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)1( áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 6?m¥pOÉn°U p±tô n°ünJ »pa n∂ojrCGnQ Éne ` ........................................................................... ........................................................................... 7?GnPÉnªpd ?m¥pOÉn°U røpe p¬pÑ n°†nZ »pa nìsÓnØrdG o≥paGnƒoJ rπng ` ........................................................................... ........................................................................... 8nøpe mópMGnƒpH ºnjpór≤sàdG Gnòng oôu°ùnaoCGnh .p¬p∏pYÉna ≈n∏nY nΩsón≤nJ p¬pH k’ƒo©rØke u¢üsædG nøpe oêpôrînà r°SnCG ` :pán«pdÉsàdG päGnQÉn«pàrN’G lánapôr©ne p¬pH o∫ƒo©rØnªrdGnh lánaƒ o°U rƒne lInôpµnf nπpYÉnØrdG s¿nC’ ` .nπn≤uãdG nÖtænénàpd ` .pìsÓnØrdG p±tôn°ünJ pRGnôrHpEG »pa pÖpJÉnµrdG pánÑrZnôpd ` 9.lópMGnh lÖr«nY p¬pH røpµnd o¬tÑpMoCG ÉkfGnƒn«nM p¬«pa o∞p°UnCG GkÒp°ünb É v°ünf oÖoàrcnCG ` ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... 45 Ëó≤qàdG ÖÑ°S ¬∏YÉa øY Ωqó≤àŸG ¬H ∫ƒ©ØŸG ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... .........................................
 46. 46. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)2( áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üsædG o∞p°ûnàrcnCG 46 :»p∏nj Ésªpe oÖp°SÉnæoj ÉnªpH nán∏rªoérdG oπpªrcoCGh nInQƒt°üdG oπsenCÉnJnCG ` CG p¿GnôpaÉn°ùoªrdG nπsLnônJ................................ rânÑs£n©nJ nánHnôn©rdG s¿nC’ ` .Ék«r°ûne p√tõnæsàdG »pa p¿ÉnÑnZrônj Énªo¡sfnC’ ` pánHnôn©rdG uônL ≈n∏nY GkQpOÉnb róo©nj rºnd n¿Én°üpërdG s¿nC’ ` .»pànHÉnLpEG oíuën°UoCGnh u¢üsædG nπpeÉnc oCGnôrbnCG ` Ü lás«p∏nÑnL lán∏rMpQ n±nÓnàrNG t¢ùpMoCG oâræocnh mánæpjÉnÑnàoe mAGnƒrLnCG »pa ÉnæpH rân°ûnenh ,kánØp∏nàrîoe kAÉn«rMnCG oánHnôn©rdG ÉnæpH rân©n£nb ÉnæpdrƒnM røpe pAÉn«r°TnC’G pÜGnôp£r°VG røpenh rºp¡pJÉncnônMnh p¢SÉsædG päGnƒr°UnCG røpe s»ndpEG oπp°ünj Énª«pa pAÉn«rMnC’G o¬neÉnenCG n¢SÉsædG o™narónj nƒognh p≥pFÉs°ùdG pánér¡nd »panh Én¡p°ùrØnf pánHnôn©rdG pôr«n°S »pa n∂pdnP t¢ùpMoCG oâræoc Énªnc .p≥jpôs£dGpønY o¬nd Grƒsënænànj r¿nCG rºp¡r«ndpEG oÖo∏r£njnh »pdrƒnM røpe oäGnƒr°UnC’Gnh oäÉncnônërdG rânfÉncnh Ék≤«p∏nW Ékërªn°S tƒnérdG n¿Éncnh Ék≤«pfnCG Ék≤«p°TnQ t»n◊G n¿Énc oInójpón°T rânënÑr°UnCG r¿nCG o≥jpôs£dG rånÑr∏nJ rºnd sºoK .Ék≤tfnCÉnJnh ÉkarônX Én¡«pa røpµndnh m∞ræoYnh mIsóp°T røpe ƒo∏rînJ n’ o§p∏nàrînJ pAÉn°ùuædGnhp∫ÉnØrWnC’G oäGnƒr°UnCG ränònNnCGnh oìÉn«u°üdG ÉnæpdrƒnM røpe nôoãncnh oΩÉnMtõdG sónàr°TBÉnap≥«u°†dG lán∏«p≤nK oípFGnhnQ uƒnérdG »pa ränôn°ûnàrfGnh .pπr≤sædG päÉnHnônY »p≤pFÉn°Snh p∫Ésªo©dG nøpe p∫ÉnLuôdG päGnƒr°UnCÉpH m≥pFÉs°ùdG oärƒn°U n™oØnJrQGnh .oQÉsædG Énªp¡«na oπnªr©nJ ränònNnCG rónbnh pΩƒtãdGnh pπn°ünÑrdG oípFGnhnQ Én¡ræpe oRÉnàrªnJ .o√oôjpòrënJnh o√oôjpònf nôoãncnh nπn°üsJGnh rân°ûnenh ÉvæpÄnªr£oe o≥pFÉs°ùdG n¢ùsØnænJnh oáncnôn◊G ränCGnóngnh tƒn÷G ÉnØn°Unh rân©n°ùsJBGnh o≥jpôs£dG rânën°ùnØrfG sºoK mInQÉnM »pa oørënf GnPpEGnhpÚpªn«rdG näGnP oánHnôn©rdG o∞p£n©rænJ ÉnªnãrjnQ s’nEG o∫ƒo£nj n’ n∂pdnP røpµndnh kán≤p«paQ oπr«nîrdG .GkõrØnb ÉnæpH oõpØr≤nJ oánHnôn©rdÉna .oójpOÉnNnC’G Én¡p°VrQnCG »pa ränôoãncnh oAGnƒn¡rdG Én¡«pa nπo≤nK rónb mánFpOÉng mán≤u«n°V Énæsæpµndnh oór©nH nâr«nÑrdG n≠o∏rÑnf rºnd{ :»pd o∫ƒo≤nj »pÑpMÉn°U GnPpEGnh pánHnôn©rdG nøpe o∫põrænfnh kInCÉréna o≥pFÉs°ùdG o∞p≤nj sºoK .zpπnÑnérdG »pa pó«p©r°üsàdG nøpe sóoH n’nh n»p°†rªnJ r¿nCG oánHnôn©rdG o™«p£nàr°ùnJ n’ oår«nM ≈ndpEG Énær«n¡nàrfBG ,Ú°ùM ¬W2002,¢U ¿ ¢ùfƒJ ,ô°ûædGh áYÉÑ£∏d ±QÉ©ŸG QGO ,ÖjOCG15`16.
 47. 47. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)2( áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :q¢üsædG oèpdÉnYoCG 1:Én¡oÑp°SÉnæoJ »uàdG pInôrµpØdÉpH mInôr≤na sπoc o§oHrQnCG ` ≈ndhoC’G oInôr≤nØrdG.oônØoërdG p¬pboônW »pa oôoãrµnJ Év«nM t≥o°ûnj …phGsôdG oán«pfÉsãdG oInôr≤nØrdG.pánHnôn©rdG ≈n∏nY o¬nàn∏rMpQ »p¡ræoj …phGsôdG oánãpdÉsãdG oInôr≤nØrdG.páncnônërdG nInÒpãncp≥«u°†dG nInójpón°T kInQÉnM o™n£r≤nj …phGsôdG oán©pHGsôdG oInôr≤nØrdG.pán∏rMuôdGpπpeÉnc rønY káseÉnY kInôrµpa oΩuón≤oj …phGsôdG 2ánenÓn©rdG oºo°SrQnCG `xpÖp°SÉnæoªrdGp™sHnôoªrdG »pa pçGnórMnC’G »pa m∑pQÉn°ûoe oôr«nZ …phGsôdG ` .nópgÉn°ûnªpd l∞p°UGnh …phGsôdG ` .päÉs«p°ürîs°ûdGpΩnÓnµpd lπpbÉnf …phGsôdG ` 3?p≥jpôs£dG põ«p«rªnJ »pa …phGsôdG Én¡n∏nªr©nàr°SG »uàdG t¢SGnƒnërdG n»pg Éne ` ............................................................................... ............................................................................... 4?Én¡pH sône »uàdGpøpcÉnenC’G põ«p«rªnJ »pa …phGsôdG Én¡pH n¿Én©nàr°SG »uàdG oäÉnenÓn©rdG n»pg Éne ` ............................................................................... ............................................................................... 5: s¢üsædG oÖp°SÉnæoj n’ Éne oÖo£r°TnCG ` .pípFGnhsôdG oInôrãnc ` päGnƒr°UnC’G oInôrãnc ` p¿GnƒrdnC’G oInôrãnc :u¢üsædG ≈n∏nY nÖn∏nZ 6nøpe Én¡pfÉnµne »pa Én¡oØuæn°UoCGnh pInQƒocrònªrdG u¢SGnƒnërdÉpH nán∏p°üsàoªrdG päÉnªp∏nµrdG u¢üsædG nøpe oêpôrînàr°SnCG ` p∫nhrónérdG 47 uºs°ûdÉpH oπp°üsànj Éne pôn°ünÑrdÉpH oπp°üsànj Éne p™rªs°ùdÉpH oπp°üsànj Éne ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
 48. 48. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e áq«LÓ©dG IôqcòŸG iƒà°ùŸG)2( áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 7?…phGsôdG oán∏rMpQ rân¡nàrfG rπng ` .................................................................................. .................................................................................. 8.»pànHÉnLnEG Én¡pH oºnYrOnCG »uàdG nInQÉnÑn©rdG u¢üsædG nøpe oêpôrînàr°SnCG ` .................................................................................. .................................................................................. 9.Én¡pH sône »uàdG pAÉn«rMnC’G p±nÓpàrNG nÖn°ùnM pánHnôn©rdGp≥pFÉn°Spπr©pa sOnQ o™sÑnànJnCG ` .................................................................................. .................................................................................. 10.u¢üsædG pôpNBG ≈sànM ≈ndhoC’G pInôr≤nØrdG nøpe ÉngnQsƒn°U Énªnc …phGsôdG Én¡nµn∏n°S »uàdG n≥jpôs£dG nºo°SrQnCG r¿nCG o∫phÉnMoCG ` 48
 49. 49. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e õq«ªàdG Iôqcòe áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üsædG o∞p°ûnàrcnCG 49 pønY nánHÉnLpE’G o∫phnÉMoCG sºoK ,u¢üsædG n¿GnƒræpY oCGnôrbnCGnh nInQƒt°üdG oπqenCÉnJnCG :pør«n«pJB’Gpør«ndGnDƒt°ùdG 1?oçGnórMnC’G p¬«pa ränQGnO …pòqdG oπr°ünØrdG nƒog Éne ` ...................................................... 2?inôoJ ÉnjpΩÉnMtõdG oÖnÑn°S Éne ` ...................................................... ΩÉMR p¢SÉsædG ≈n∏nY oôpªn¡ræj o±ÉsØs°ûdG ÉngoDhrƒn°V lánbpôr°ûoe l¢ùrªn°T :w»p©«pHQ n¢ùr≤s£dG søpµnd ,Ék©«pHnQ n¢ùr«nd oπr°ünØrdG ,lInOÉsbnh o¿ƒo«o©rdGnh ,lá˘nĢ«˘p°†˘oe o√ƒ˘oLoƒ˘rdGnh ,ká˘sjpƒ˘n«˘nM tõ˘nà˘r¡˘nJ o¢Sƒ˘oØ˘tæ˘dG .n•É˘n°û˘sæ˘dG oå˘n©˘rÑ˘nj ɢngoDƒ˘rapOnh pAɢn«˘r°TnC’Gnh .pAÉnàu°ûdG pán∏r£oY pánÑn°SÉnæoªpH pán°SnQrónªrdGp´GnOnh nán¶rënd pán¶rës∏dG p√pòng »pa uπnbnC’G ≈n∏nY n¢SÉsædG oôoªr¨nJ oánMrônØrdGnh p¬pH n∫ÉnW rónb Gnòng :pπr≤sædG πpFpÉn°Snh pOÉn«p£r°UG pQÉn¶pàrfG »pa p∞«p°UsôdG n¥rƒna nÚp©pªnàréoe oò«penÓsàdG n¿Énc ,p√uóo°ToCG ≈n∏nYp≥jpôv£dG »pa oΩnÉMtõdG .m∫ÉnÑoe nôr«nZ n¢ùn∏nLh Gkôn£rªpb n¢TnônØna n±ƒoboƒrdG sπne oônNB’Gnh ,oQÉn¶pàrf’G oánYrôt°ùdG ränQsòn©nJnh oäGnQÉs«s°ùdG ränônKÉnµnJnhpπr≤sædG oπpFÉn°Snh râsën°Tnh nøjpôp¶nàræoŸG oOGnórYnCG rânØnYÉn°†nJ rón≤nd .o¬n∏rÑnb o¬nanóng o≠o∏rÑnj rónb o¬sfnC’ oπpLGsôdG oóo°ùrënj oÖpcGsôdG nínÑr°UnCGnh lánæpMÉn°T Én¡sfpEG .nôrenC’G o™p∏r£nàr°ùnJ o¥ÉnærYnC’G râsHnCGnôr°TÉna lánNrôn°U pIsQÉnŸG pónMnCG rønY ränQnón°U pán¶rës∏dG p√pòng »panh oπ«pªnàna ,Én¡pJnÓnénY inórMpEG pQÉnWpEG QÉnépØrfG nór©nHp≥jpôs£dG n§n°Snh oísfnônànJpørÑuàdG nøpe kÓnÑnL oπpªrënJ lánª«p¶nY oäÉnHnôn©rdG räsôo£r°VGnh nônãrcnCÉna nônãrcnCG oΩÉnMtõdG sónàr°TG ...inôrNoCG sºoK ,inôrNoCG sºoK ,pørÑuàdG nøpe lándÉnH o§o≤r°ùnJnh Gƒo°ùsØnænànj r¿nCG nÚpØuanCÉnàoªrdG nÚp≤pFÉs°ù∏pd oí«pàojh pQhoôoªrdG náncnônM oπu¡n°ùoj t»pWrôt°ûdG n§p°ûnfnh ,p∞tbnƒsàdG ≈ndpEG p≥jpôs£dG pønY nørÑuàdG oíjpõojnh nInónYÉn°ùnªrdG Ωuón≤oj rºo¡o°†r©nH n´nôr°SnCGnh oQÉn¶nàrf’G oò«penÓsàdG n»p°ùnfnh .nAGnón©t°üdG ...pón¡r°ûnªrdG pán©nHÉnàoªpH n¿hoônNBG ≈nØnàrcGh (πÑ≤à°ùŸG AGóf ,º«∏°S áªWÉa)
 50. 50. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e õq«ªàdG Iôqcòe áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üsædG oèpdÉnYoCG 1.pçGnórMnC’G n¿Énµne oøu«nYoCG ` .................................................................................. .Én¡oÑoàrcnCGnh u¢üsædG nøpe mákæjôn≤pH p¬r«n∏nY t∫pónàr°SnCG ` Ü .................................................................................. 2.pçGnórMnC’G n¿ÉnenR øu«nYoCG ` CG ` .................................................................................. .Én¡oÑoàrckCGkh u¢üsædG nøpe mánæjpôn≤pH p¬r«n∏nY t∫pónàr°SnCG ` Ü .................................................................................. 3.x»pØr°Unhm™n£r≤nªpH t¢üsædG oCGnórÑnj ` .o√oDhnôrbnCG ` CG .Én¡pJÉnØp°Unh nánaƒo°UrƒnŸG nôp°UÉnæn©dG oêpôrînàr°SnCG ` Ü 4(...oQƒo«t£dG ,oQÉnér°TnC’G ,oQÉngrRnC’G ,oAÉnªs°ùdG ,o¢ùrªs°ûdG) pán©«pÑs£dG nøpe nôp°UÉnænY pIsópY »pa o™«pHsôdG ≈s∏nénànj ` ?o¢ùrªs°ûdG nƒog Én¡ræpe mópMGnh môo°üræo©pH …phGsôdG ≈nØnàrcG GnPÉnªp∏na .................................................................................. .................................................................................. 5?p¬nÑs°ûdG o¬rLnh Éne ?mπr≤nf pán∏«p°SnhpønY pårënÑrdG nás«p∏nªnY …phGsôdG n¬sÑn°T nºpH ` .................................................................................. .................................................................................. 50 Én¡oJÉnØp°U oánaƒo°UrƒnŸG oôp°UÉnæn©dG ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ ............................................ ...................................... ...................................... ...................................... ...................................... ......................................
 51. 51. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG .áq«Ø°Uh ™WÉ≤e õq«ªàdG Iôqcòe áãdÉãdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG 6.ΩÉnMtõdG pIsóp°T rønY …phGsôdG Én¡pH nôsÑnY »uàdG päGnQÉnÑp©dG u¢üsædG nøpe oêpôrînàr°SnCG ` .................................................................................. .................................................................................. 7:lçpOÉnM u¢üsædG pôpNBG »pa sónL ` ?Éngpó«p≤r©nJ »pa nOGnR rΩnCG pánerRnC’G uπnM »pa nºngÉn°S rπng ` CG .................................................................................. .................................................................................. ?n¿hoôp°VÉnërdG n±sôn°ünJ n∞r«nc ` Ü .................................................................................. .................................................................................. ?m≥jpôna uπoc p∑ƒo∏o°S »pa n∂ojrCGnQ Éne ` ä .................................................................................. .................................................................................. 51
 52. 52. 66 øqª°†àJ áqjOô°S É°Uƒ°üf CGôbCG áqjQGƒM ™WÉ≤e áq«°SÉ°SC’G IôqcòŸG á©HGqôdG IóMƒdG á````q«Hô©dG IAGô≤dG :s¢üqædG o∞p°ûnàrcnCG :s¢üsædG oèpdÉnYoCG 1?Én¡pærHG røpe tΩoC’G rânÑn∏nW GnPÉne ` .................................................................................. 2?Én¡pærHG røpe n∂pdnP tΩoC’G rânÑn∏nW GnPÉnªpd ` .................................................................................. 3?Én¡pÑn∏nW »pa kás≤pëoe ÉngGnônJ rπng ` .................................................................................. 4?Én¡pànë«p°ünæpH oπnªr©nj o√GnônJ rπng ` .................................................................................. 52 1:oQsƒn°ünJnCGnh nInQƒt°üdG oπsenCÉnJnCG ` nInQphÉnënàoªrdG n±GnôrWnC’G ` .mQGnƒpërdG n´ƒo°Vrƒne ` 2oärQsƒn°ünJ Éne pásëp°U røpe oóscnCÉnJnCGnh s¢üsædG oCGnôrbnCG ` xΩoCG oánë« p°ünf É`````````````kerƒnj oánér©sædG rândÉnb :…phGqôdGpÒ```p¨s°üdG uôp¨dG É``n¡pærHB’ É``kerhnOpπr≤nërdG »pa »p©ne røoc :oánér©sædGoÒ```p°ùnJ oärôp°S É``nªoãr«nM É````````````kHÉnFpP pÜÉn¨rdG »pa s¿pEGrQhoó``````nJ män’É```n©oKnh rQpPÉ```````nMnh Én¡ræpe r¢SpônàrMBÉnamÒp£nNm¢ùræpL røpe n»r¡na

×