SlideShare une entreprise Scribd logo
Baøi khoâng teân soá 4.
Vuõ thaønh An

«
« «
« « «
3 « «
« ˆ
ˆ «
« «
b4 « «
«.
ˆ
« «
ˆ « =l
«
« « « l «
«
ˆ
«
j
ˆ ˆ _
« « «
ll
======================
&
«
«
_
«
ˆ
«
_
˙
«
Khoùc cho

vôi

ñi

nhöõng

nhuïc

hình

Noùi

cho

« « œ. « « «
« « »»
« « «
« « «
« «
b «.
»»»
« « l »
ˆ « « l ˙
j ˆ
« « l «
« « ˆ
«
« «
« ˆ
« ˆ _ _
ˆ
« «
«
« ˆ
=========================l
&
ˆ
«
ˆ
«
j
«
«
#ˆ «
«
«
ˆ
«
˙
«
queân

ñi nhöõng toäi

tình

Ñôøi con

gaùi

cuõng caàn dó

vaõng

sau

nöôùc maét coù

Maø

em

caïn

Khi

xa

« «
»J œ »»
»»»
œ »»œ
« ˆ
»» »
« «
ˆ « l œ . œ »» »œ l ˙
b «. « « « l «
»»»
»»»
«
«
«
« «
»
«
=========================l
& ˆ
˙
ˆ
«
« «
« _
_ _
j «
ˆ «
« ˆ
toâi

coøn laïi töông

lai

Mai

veà

« «
«
« «
«. « « «
«.
« «
« «
«
«
b ˆ
œ « « l ˙
»J ˆ «
»»»
« « « l «
« «
ˆ «
«
«
«
j
ˆ « «
»» « «
˙
« _ l ˆ
« ˆ «
«
ˆ
«
ˆ
=========================l
&
ˆ
« ˆ
ˆ «
«
«
ñôøi thöông cho ñaøn

con

Trieäu ngöôøi

quen

coù maáy ngöôøi

thaân

Khi lìa

em

ñöôïc

yeâu thöông

ngaøy

«
«
»œ »» »
«
«
«
‰ œ
«
«
«
ˆ
œ
b «
»J l »» œ œ .
»J
«
» »»
j
ˆ
«
«
»»
»»
«
«
l «
=========================l
&
˙
«
«
ˆ
#ˆ .
«
traàn

coù

maáy

ngöôøi

ñöa

Leä

xoùa

cho

œ « «
»J « «
»»»
«
‰ « »œ œ « .
»» ˆ «
« »» »» «
b œ.
˙.
˙
»»»
»»»
«
j
ˆ l
ˆ
«
«
j
« « l
ˆ
«
l
=========================l
&
ˆ
khoâng?

Nhöõng kyû

nieäm

ñaéng

Lôøi

noùi

« «
« ˆ
«
«
« « «
b «.
œ « «
« «
ˆ «
»J « « l « .
«
ˆ
« l l «.
«
«
« « «
ˆ
»» ˆ #ˆ
«
«
«
j
ˆ ˆ _
«
« « ˆ
=========================l
&
˙
l ˙
«
«
« «
«
«
xöa

coù

trôû

veà

tìm

Ñeám cho

em

giaây phuùt maën

« «
« «
« «
« ˆ
« «
« « «
b «
»»»
« ˆ l «
« « l œ. « « ˆ l
j ˆ
« «
ˆ « l «
ˆ « «
« « «
«
ˆ
« «
« «
˙
«
«
ˆ «
«
ˆ
«
=========================
& _
«
«
_
«
˙
«
_
˙
«
noàng

Giöõ cho

em

maùi toùc

boàng

Lôøi anh

noùi

seõ coøn mai

« «
b ˙
»»»
« «
«
« ˆ l «.
«
ˆ
«
« «
« _ ˆ l «.
˙
”
=========================
&
«
#ˆ «
«
« _ «
_ « «
j ˆ
ˆ «
« «
«
ñaáy

Chuyeän mai

sau

xin

gôûi

treân

tay.

Contenu connexe

Tendances

Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhaoHayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Cherry Yêu Quái
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
SEAMI
 
A banda Coral Infantil e Flauta Doce
A banda  Coral Infantil e Flauta DoceA banda  Coral Infantil e Flauta Doce
A banda Coral Infantil e Flauta Doce
roseandreia
 
Muoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang namMuoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang nam
Cherry Yêu Quái
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
SEAMI
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
SEAMI
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
SEAMI
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
roseandreia
 
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e IIAgnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
roseandreia
 
O AMOR sera o nosso lar
O AMOR sera o nosso larO AMOR sera o nosso lar
O AMOR sera o nosso lar
roseandreia
 
Dia do pai pauta para orff
Dia do pai  pauta para orffDia do pai  pauta para orff
Dia do pai pauta para orff
Educacao Musical Jose Galvao
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
SEAMI
 
Ban toi vo thien thanh
Ban toi  vo thien thanhBan toi  vo thien thanh
Ban toi vo thien thanh
SEAMI
 

Tendances (18)

Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhaoHayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
A banda Coral Infantil e Flauta Doce
A banda  Coral Infantil e Flauta DoceA banda  Coral Infantil e Flauta Doce
A banda Coral Infantil e Flauta Doce
 
Muoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang namMuoinamkhonggap tranquang nam
Muoinamkhonggap tranquang nam
 
Phutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuongPhutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuong
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Xingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinhXingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinh
 
Lado hoang hiep
Lado hoang hiepLado hoang hiep
Lado hoang hiep
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
 
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e IIAgnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
 
O AMOR sera o nosso lar
O AMOR sera o nosso larO AMOR sera o nosso lar
O AMOR sera o nosso lar
 
Dia do pai pauta para orff
Dia do pai  pauta para orffDia do pai  pauta para orff
Dia do pai pauta para orff
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Ban toi vo thien thanh
Ban toi  vo thien thanhBan toi  vo thien thanh
Ban toi vo thien thanh
 

En vedette

Dau chan dia_dang
Dau chan dia_dangDau chan dia_dang
Dau chan dia_dang
SEAMI
 
Bien can le hung phong
Bien can  le hung phongBien can  le hung phong
Bien can le hung phong
SEAMI
 
Doi bo
Doi boDoi bo
Doi bo
SEAMI
 

En vedette (6)

Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Dau chan dia_dang
Dau chan dia_dangDau chan dia_dang
Dau chan dia_dang
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Bien can le hung phong
Bien can  le hung phongBien can  le hung phong
Bien can le hung phong
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Doi bo
Doi boDoi bo
Doi bo
 

Similaire à Bai khong ten so 4 vu thanh an

Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
roseandreia
 
When you wish upon a Star
When you wish upon a StarWhen you wish upon a Star
When you wish upon a Star
roseandreia
 
10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
H&N Homemade
 
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Cherry Yêu Quái
 
Lloraras
LlorarasLloraras
Lloraras
Marcos Burbano
 
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
Marcos Burbano
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
SEAMI
 
Escolha
EscolhaEscolha
Escolha
roseandreia
 

Similaire à Bai khong ten so 4 vu thanh an (20)

Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
 
When you wish upon a Star
When you wish upon a StarWhen you wish upon a Star
When you wish upon a Star
 
10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
10 Bài không tên Nhạc sỹ Vũ Thành An
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 
Thiendangtinhai lam phuong
Thiendangtinhai lam phuongThiendangtinhai lam phuong
Thiendangtinhai lam phuong
 
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Muaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tienMuaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tien
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Lloraras
LlorarasLloraras
Lloraras
 
Chi toi trong dai
Chi toi  trong daiChi toi  trong dai
Chi toi trong dai
 
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
Papo Lucca Patrones Escalas Libro 5 (demo)
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvuHayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Escolha
EscolhaEscolha
Escolha
 
Ban toi vo thien thanh
Ban toi  vo thien thanhBan toi  vo thien thanh
Ban toi vo thien thanh
 
Muahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhsonMuahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhson
 

Plus de Cherry Yêu Quái

Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Cherry Yêu Quái
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Cherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Cherry Yêu Quái
 

Plus de Cherry Yêu Quái (14)

Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Motthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huyMotthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huy
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Nuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huyNuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huy
 
Khatvong thuan yen
Khatvong thuan yenKhatvong thuan yen
Khatvong thuan yen
 
Hoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrangHoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrang
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
 
Kiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hungKiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hung
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Gocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trungGocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trung
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 

Bai khong ten so 4 vu thanh an

 • 1. Baøi khoâng teân soá 4. Vuõ thaønh An « « « « « « 3 « « « ˆ ˆ « « « b4 « « «. ˆ « « ˆ « =l « « « « l « « ˆ « j ˆ ˆ _ « « « ll ====================== & « « _ « ˆ « _ ˙ « Khoùc cho vôi ñi nhöõng nhuïc hình Noùi cho « « œ. « « « « « »» « « « « « « « « b «. »»» « « l » ˆ « « l ˙ j ˆ « « l « « « ˆ « « « « ˆ « ˆ _ _ ˆ « « « « ˆ =========================l & ˆ « ˆ « j « « #ˆ « « « ˆ « ˙ « queân ñi nhöõng toäi tình Ñôøi con gaùi cuõng caàn dó vaõng sau nöôùc maét coù Maø em caïn Khi xa « « »J œ »» »»» œ »»œ « ˆ »» » « « ˆ « l œ . œ »» »œ l ˙ b «. « « « l « »»» »»» « « « « « » « =========================l & ˆ ˙ ˆ « « « « _ _ _ j « ˆ « « ˆ toâi coøn laïi töông lai Mai veà « « « « « «. « « « «. « « « « « « b ˆ œ « « l ˙ »J ˆ « »»» « « « l « « « ˆ « « « « j ˆ « « »» « « ˙ « _ l ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ =========================l & ˆ « ˆ ˆ « « « ñôøi thöông cho ñaøn con Trieäu ngöôøi quen coù maáy ngöôøi thaân Khi lìa em ñöôïc yeâu thöông ngaøy « « »œ »» » « « « ‰ œ « « « ˆ œ b « »J l »» œ œ . »J « » »» j ˆ « « »» »» « « l « =========================l & ˙ « « ˆ #ˆ . « traàn coù maáy ngöôøi ñöa Leä xoùa cho œ « « »J « « »»» « ‰ « »œ œ « . »» ˆ « « »» »» « b œ. ˙. ˙ »»» »»» « j ˆ l ˆ « « j « « l ˆ « l =========================l & ˆ khoâng? Nhöõng kyû nieäm ñaéng Lôøi noùi « « « ˆ « « « « « b «. œ « « « « ˆ « »J « « l « . « ˆ « l l «. « « « « « ˆ »» ˆ #ˆ « « « j ˆ ˆ _ « « « ˆ =========================l & ˙ l ˙ « « « « « « xöa coù trôû veà tìm Ñeám cho em giaây phuùt maën « « « « « « « ˆ « « « « « b « »»» « ˆ l « « « l œ. « « ˆ l j ˆ « « ˆ « l « ˆ « « « « « « ˆ « « « « ˙ « « ˆ « « ˆ « ========================= & _ « « _ « ˙ « _ ˙ « noàng Giöõ cho em maùi toùc boàng Lôøi anh noùi seõ coøn mai « « b ˙ »»» « « « « ˆ l «. « ˆ « « « « _ ˆ l «. ˙ ” ========================= & « #ˆ « « « _ « _ « « j ˆ ˆ « « « « ñaáy Chuyeän mai sau xin gôûi treân tay.