SlideShare une entreprise Scribd logo
Haõy yeân loøng,Meï ôi.

Leâ Giang
Lö nhaát Vuõ

« « « «
b2 « « « «
4 “{ « « « « l _ «
« «
« l « « « « =l
ˆ ˆ «
ˆ
ˆ
« « « «
« « ˆ «
======================
&
« ˆ
«
ˆ.
«
ˆ.
« ˆ « «
_
« «
«
j
j
_
ˆ
_
ˆ
«
«
Ñoaøn quaân böôùc treân
Röøng thay laù
bao

ñöôøng
muøa

röøng
roài

bình
ñoaøn

minh laáp laùnh chaân
quaân chieán ñaáu
xa

«
«
« «« «
b « « ‰
« «
ˆ
j
ˆ
« « « « l « « « l « « ˆ « l « ‰ «=l
«
« «« «
«
«
ˆ
=========================
& _ «
l « «« « _ « _ « «« «
« ˆ
« « «
j
« ˆˆ ˆ _ ˆ _ « ˆ
ˆ.
ˆ.
« «
«
«
j
j
_
ˆ
ˆ
ˆ
«
«
«
trôøi
laøng

xa
queâ

Mieàn bieân giôùi xanh thaúm
Meï ôi haõy
yeân loøng

haït
duø

söông long lanh caønh laù
bao gian lao ngaøy thaùng

Töø
Tröôøng

œ
»»»
«
«. «
»» »»»
œ. œ »»»œ œ œ œ œ « .
»»» »»» »»» »»
b »»»œ. »»»œ »»œ »»»œ
«
« l «
ˆ
j
ˆ
« =
«
«
«
«
»
ˆ
« «
ˆ ˆ
========================= l
&
l
l
l
«
«
nôi bieân cöông nuùi cao
sôn hay nôi ñaûo
xa

ngöôøi lính qua traêm suoái nghìn ñeøo
ñoaøn chuùng con xin quyeát giöõ gìn

laéng
chuùng

nghe
con

tieáng cuûa
luoân beân

« « « « « «
b « « «
Œ
« ˆ « « « « l «
ˆ «
«
«
«
«
ˆ «
« « ˆ « « _
=========================”
& _ _ _ l « « « ˆ « _
l «
l «
=
{
«
« ˆ
« _ «
˙
˙
ˆ
«
«
«
j «
ˆ « «
«
« ˆ j
«
ˆ
Meï hieàn
Meï hieàn

ngaøy
ngaøy

ñeâm
ñeâm

giuïc böôùc con haønh
vöõng böôùc trong ñoaøn

quaân
quaân

»»»
»»» » « « »»»
œ »œ « « ˙
»»»
œ »œ œ . »»»œ ˙
»
»»»
b “{ ˙
« «
ˆ. « l
»
» »
ˆ
l
l »
l
========================= l
&
=
A
A

ai goïi ñôøi
nhö giuïc loøng

ta
ta

reàn vang nuùi
Meï ôi coù

soâng
nghe

œ
« « « «
»»»
‰ œ nœ
« « « «
»»»
«
J
b »»»œ »»»œ »»» »»»œ. »»»œ l ˙
»»» l «
˙
ˆ « « ˆ
«
« ˆ
========================= l
&
l
l « #ˆ « «=
tieáng ru cuûa
nuùi soâng vang

Meï
daäy

chuùng con
tieáng quaân

ñi
reo

hoaø theo öôùc
hoaø theo öôùc

« « « «
«
b « «.
«
« « «
ˆ
ˆ « ˆ «
« « « ˆ
« «
«
«
========================= l
&
l « « « _ l _
l _ _ « l «
˙
=
«
«
« _ ˆ
« «
j
ˆ
ˆ
«
«
«
« ˆ
«
j
_
˙
_ « j
ˆ «
«
«
voïng
voïng

chan chöùa maën
son saét nguyeän

noàng
theà

tình
vì

non
non

nöôùc
nöôùc

« «««« «
«
« ˆ««« «
«
« ««ˆ« «
«
b « « « « « « l «
« « « « « «
« «
« ˆ « l ˙
« « « ˆ «_
j «
ˆ «
ˆ « « «
«
« « ˆ
« «
========================= l
&
« «
ˆ ˆ
l ˆ «
l ˆ « ˆ « « «=
ˆ_
˙
j
ˆ
«
«
«
«
ˆ
chaúng bao
hieán daâng

giôø
ñôøi

phai
con

tình
vì

queâ
queâ

höông
höông

thieát
meán

tha
yeâu

ñôøi
Vieät..

4. «
«
« « œ
b «
Œ
«
«
«
« « »J=l
˙
˙
ˆ
˙
j
«
«
«
«
« «
=========================
&
{
”
l
ll
l ˆ ˆ »»
1.,3.
«

2. «

»»»
œ »œ œ œ œ œ
»»»
˙
˙
˙
œ
»
»
»
»
»» »»» »»»» »»» »»
b ˙
»
=========================”
&
l
l »»
l »»
l »» l »» Œ =
con

höông

...Nam

meán

...Nam

yeâu

Vieät

Nam.

vì

queâ

Contenu connexe

Tendances

Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc leSEAMI
 
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhaoHayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhaoCherry Yêu Quái
 
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatCherry Yêu Quái
 
Haiconthanlancon khuyetdanh
Haiconthanlancon khuyetdanhHaiconthanlancon khuyetdanh
Haiconthanlancon khuyetdanh
SEAMI
 
Em di chua huong trung duc
Em di chua huong  trung ducEm di chua huong  trung duc
Em di chua huong trung ducSEAMI
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuanSEAMI
 
Afterimage rush
Afterimage rushAfterimage rush
Afterimage rush
JC Bruno
 

Tendances (16)

Hoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrangHoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrang
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Thiendangtinhai lam phuong
Thiendangtinhai lam phuongThiendangtinhai lam phuong
Thiendangtinhai lam phuong
 
Muanuadem truc phuong
Muanuadem truc phuongMuanuadem truc phuong
Muanuadem truc phuong
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 
Nuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huyNuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huy
 
Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhaoHayyeunhuchuayeulannao le huuhao
Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao
 
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Haiconthanlancon khuyetdanh
Haiconthanlancon khuyetdanhHaiconthanlancon khuyetdanh
Haiconthanlancon khuyetdanh
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Em di chua huong trung duc
Em di chua huong  trung ducEm di chua huong  trung duc
Em di chua huong trung duc
 
Phutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuongPhutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuong
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Afterimage rush
Afterimage rushAfterimage rush
Afterimage rush
 

En vedette

Giac mo chapi
Giac mo chapiGiac mo chapi
Giac mo chapi
SEAMI
 
Co be mua_dong
Co be mua_dongCo be mua_dong
Co be mua_dong
SEAMI
 
Hon dacodon
Hon dacodonHon dacodon
Hon dacodonSEAMI
 
Hay vedaybenanh
Hay vedaybenanhHay vedaybenanh
Hay vedaybenanhSEAMI
 

En vedette (6)

Chi toi trong dai
Chi toi  trong daiChi toi  trong dai
Chi toi trong dai
 
Chi toi tran_tien_9718
Chi toi tran_tien_9718Chi toi tran_tien_9718
Chi toi tran_tien_9718
 
Giac mo chapi
Giac mo chapiGiac mo chapi
Giac mo chapi
 
Co be mua_dong
Co be mua_dongCo be mua_dong
Co be mua_dong
 
Hon dacodon
Hon dacodonHon dacodon
Hon dacodon
 
Hay vedaybenanh
Hay vedaybenanhHay vedaybenanh
Hay vedaybenanh
 

Similaire à Hayyenlongmeoi lu nhatvu

Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh anCherry Yêu Quái
 
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANOFIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
Salsa Partituras
 
Un monton de estrellas
Un monton de estrellasUn monton de estrellas
Un monton de estrellas
Marcos Burbano
 
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatCherry Yêu Quái
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linhCherry Yêu Quái
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong sonCherry Yêu Quái
 
Suite recife
Suite recifeSuite recife
Suite recife
Partitura de Banda
 
Mais um ano que se finda vocal
Mais um ano que se finda  vocalMais um ano que se finda  vocal
Mais um ano que se finda vocal
Eliane Cordeiro Cardoso
 
Adoracion solo de piano
Adoracion  solo de pianoAdoracion  solo de piano
Adoracion solo de piano
Marcos Burbano
 
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
João Rosa
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
roseandreia
 
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdf
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdfOjalá que llueva café Moruja 1997.pdf
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdf
Elias Moncayo Sanchez
 

Similaire à Hayyenlongmeoi lu nhatvu (20)

Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
 
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANOFIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
 
Un monton de estrellas
Un monton de estrellasUn monton de estrellas
Un monton de estrellas
 
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
 
Muaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tienMuaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tien
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
Suite recife
Suite recifeSuite recife
Suite recife
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Mais um ano que se finda vocal
Mais um ano que se finda  vocalMais um ano que se finda  vocal
Mais um ano que se finda vocal
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Khatvong thuan yen
Khatvong thuan yenKhatvong thuan yen
Khatvong thuan yen
 
Adoracion solo de piano
Adoracion  solo de pianoAdoracion  solo de piano
Adoracion solo de piano
 
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
 
Lado hoang hiep
Lado hoang hiepLado hoang hiep
Lado hoang hiep
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
 
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdf
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdfOjalá que llueva café Moruja 1997.pdf
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdf
 

Plus de Cherry Yêu Quái

Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuanCherry Yêu Quái
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong sonCherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuanCherry Yêu Quái
 

Plus de Cherry Yêu Quái (12)

Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Motthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huyMotthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huy
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Kiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hungKiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hung
 
Gocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trungGocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trung
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 

Hayyenlongmeoi lu nhatvu

 • 1. Haõy yeân loøng,Meï ôi. Leâ Giang Lö nhaát Vuõ « « « « b2 « « « « 4 “{ « « « « l _ « « « « l « « « « =l ˆ ˆ « ˆ ˆ « « « « « « ˆ « ====================== & « ˆ « ˆ. « ˆ. « ˆ « « _ « « « j j _ ˆ _ ˆ « « Ñoaøn quaân böôùc treân Röøng thay laù bao ñöôøng muøa röøng roài bình ñoaøn minh laáp laùnh chaân quaân chieán ñaáu xa « « « «« « b « « ‰ « « ˆ j ˆ « « « « l « « « l « « ˆ « l « ‰ «=l « « «« « « « ˆ ========================= & _ « l « «« « _ « _ « «« « « ˆ « « « j « ˆˆ ˆ _ ˆ _ « ˆ ˆ. ˆ. « « « « j j _ ˆ ˆ ˆ « « « trôøi laøng xa queâ Mieàn bieân giôùi xanh thaúm Meï ôi haõy yeân loøng haït duø söông long lanh caønh laù bao gian lao ngaøy thaùng Töø Tröôøng œ »»» « «. « »» »»» œ. œ »»»œ œ œ œ œ « . »»» »»» »»» »» b »»»œ. »»»œ »»œ »»»œ « « l « ˆ j ˆ « = « « « « » ˆ « « ˆ ˆ ========================= l & l l l « « nôi bieân cöông nuùi cao sôn hay nôi ñaûo xa ngöôøi lính qua traêm suoái nghìn ñeøo ñoaøn chuùng con xin quyeát giöõ gìn laéng chuùng nghe con tieáng cuûa luoân beân « « « « « « b « « « Œ « ˆ « « « « l « ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ « « _ =========================” & _ _ _ l « « « ˆ « _ l « l « = { « « ˆ « _ « ˙ ˙ ˆ « « « j « ˆ « « « « ˆ j « ˆ Meï hieàn Meï hieàn ngaøy ngaøy ñeâm ñeâm giuïc böôùc con haønh vöõng böôùc trong ñoaøn quaân quaân »»» »»» » « « »»» œ »œ « « ˙ »»» œ »œ œ . »»»œ ˙ » »»» b “{ ˙ « « ˆ. « l » » » ˆ l l » l ========================= l & = A A ai goïi ñôøi nhö giuïc loøng ta ta reàn vang nuùi Meï ôi coù soâng nghe œ « « « « »»» ‰ œ nœ « « « « »»» « J b »»»œ »»»œ »»» »»»œ. »»»œ l ˙ »»» l « ˙ ˆ « « ˆ « « ˆ ========================= l & l l « #ˆ « «= tieáng ru cuûa nuùi soâng vang Meï daäy chuùng con tieáng quaân ñi reo hoaø theo öôùc hoaø theo öôùc « « « « « b « «. « « « « ˆ ˆ « ˆ « « « « ˆ « « « « ========================= l & l « « « _ l _ l _ _ « l « ˙ = « « « _ ˆ « « j ˆ ˆ « « « « ˆ « j _ ˙ _ « j ˆ « « « voïng voïng chan chöùa maën son saét nguyeän noàng theà tình vì non non nöôùc nöôùc « «««« « « « ˆ««« « « « ««ˆ« « « b « « « « « « l « « « « « « « « « « ˆ « l ˙ « « « ˆ «_ j « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ « « ========================= l & « « ˆ ˆ l ˆ « l ˆ « ˆ « « «= ˆ_ ˙ j ˆ « « « « ˆ chaúng bao hieán daâng giôø ñôøi phai con tình vì queâ queâ höông höông thieát meán tha yeâu ñôøi Vieät.. 4. « « « « œ b « Œ « « « « « »J=l ˙ ˙ ˆ ˙ j « « « « « « ========================= & { ” l ll l ˆ ˆ »» 1.,3. « 2. « »»» œ »œ œ œ œ œ »»» ˙ ˙ ˙ œ » » » » »» »»» »»»» »»» »» b ˙ » =========================” & l l »» l »» l »» l »» Œ = con höông ...Nam meán ...Nam yeâu Vieät Nam. vì queâ