SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  56
Télécharger pour lire hors ligne
CHAÅN ÑOAÙN
KHOÁI U VUØNG COÅ
A/ Treân xöông moùng
B/ Ngang taàm xöông moùng
C/ Döôùi moùng : U tuyeán giaùp, U thanh
quaûn
I/ NHÖÕNG KHOÁI U ÔÛ VUØNG GIÖÕA
HOAËC TRÖÔÙC COÅ
II/ NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG BEÂN COÅ
A/ Haïch coå Laønh tính
AÙc tính - Haïch di caên cuûa K VADS
- Beänh maùu aùc tính
- Di caên xa cuûa K ñöôøng tieâu
hoùa döôùi
B/ Nang baåm sinh ôû coå : - Doø khe mang I
- Nang daïng Amidan
- Doø khe mang III-IV
- Nang baïch maïch
C/ Nhöõng u cuûa tuyeán nöôùc boït :
- Tuyeán döôùi haøm
- Tuyeán mang tai
D/ U maïch maùu
E/ U thaàn kinh
F/ Lipomes (U môõ)
G/ Tuùi thöøa thöïc quaûn
II/ NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG BEÂN COÅ
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
A VUØNG TREÂN XÖÔNG MOÙNG
I/ Haïch döôùi caèm
Haïch nhieãm truøng hay vieâm
Haïch di caên : - K löôõi
- K saøn mieäng
- K lôïi
- K moâi
(Treân ngöôøi lôùn tuoåi. Tieàn caên nghieän röôïu, thuoác laù)
Lymphome Hodgkinien hay khoâng : hieám gaëp
Lao, Sarcoidose : hieám gaëp
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
A VUØNG TREÂN XÖÔNG MOÙNG
II/ U nang daïng bì cuûa saøn mieäng
 Nguoàn goác phoâi thai, hay ôû ngöôøi treû
tuoåi
 U meàm, xaáu xí
 Khaùm baèng hai tay
 Khoâng di ñoäng khi theø löôõi
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
A VUØNG TREÂN XÖÔNG MOÙNG
III/ Vieâm moâ teá baøo daïng noát döôùi caèm
 Nguoàn goác do nhieãm truøng raêng
 U cöùng, dính vaøo da vaø coù veû coá ñònh
vaøo xöông haøm döôùi
 Hoäi chöùng nhieãm truøng
 Khaùm raêng
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
B VUØNG NGANG TAÀM XÖÔNG MOÙNG
 I/ U nang oáng giaùp löôõi
 U daïng nang hay gaëp nhaát
 Do coøn soùt laïi cuûa oáng giaùp löôõi
 Thöôøng ôû treû em hay tuoåi tröôûng thaønh
 Thöôøng phaùt hieän trong giai ñoaïn boäi nhieãm
 U trôn laùng, chaéc, khoâng dính da, coá ñònh
vaøo lôùp saâu
 Di ñoäng theo nhòp nuoát
 Chaån ñoaùn : Sieâu aâm
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
B VUØNG NGANG TAÀM XÖÔNG MOÙNG
II/ Tuyeán giaùp laïc choã
 Hieám gaëp
 Chaån ñoaùn : ECHO, Seintigraphie
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
C VUØNG DÖÔÙI XÖÔNG MOÙNG
I/ U tuyeán giaùp U tuyeán giaùp ñôn thuaàn
T3, T4, TSH
Seintigraphie
Laïnh Noùng
Echographie
Dòch Cöùng
Choïc doø kim nhoû Choïc doø kim nhoû
Nang
AÙc tính 5% Trung gian35% AÂm tính 60%
Phaãu thuaät
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
C VUØNG DÖÔÙI XÖÔNG MOÙNG
Ñaëc ñieåm K tuyeán giaùp :
 - U tuyeán giaùp ôû daïng noát
 - Haïch ôû coå
 - Khaøn tieáng
 - K bieåu moâ bieät hoùa daïng : - Papilaire (hay gaëp nhaát)
- Veùsiculaire
- Trabeùculaire Hieám gaëp
- Medulaire
- K bieåu moâ
 - Malpigien
 - Lymphome
 - Sarcome
 - K thöù phaùt
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
C VUØNG DÖÔÙI XÖÔNG MOÙNG
I/ U tuyeán giaùp
 Xeùt nghieäm hoùa sinh mieãn dòch hoïc
(Immunohistochomie)
 Thynoglobulin Tg. Taân sinh cuûa Epithelioma
Vesiculaire
 ORL : - soi tröïc tieáp : tìm daáu hieäu lieät hoài qui
 XQ phoåi : Seintigraphie xöông : tìm di caên xa.
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
II/ U thanh quaûn :
A/ Laønh tính
 Noäi thanh quaûn : (Polype daây thanh, haït daây thanh,
papilome, u baêng thanh thaát).
_ khaøn tieáng, khoù thôû, thöôøng khoâng haïch
_Chaån ñoaùn : Soi giaùn tieáp
Soi tröïc tieáp : caét u ----->GPB
 U suïn : -Thöôøng laø u suïn nhaãn, ôû ngöôøi lôùn tuoåi
- Cöùng, coá ñònh vaøo thanh quaûn
- ± khaøn tieáng, khoù thôû, khoù nuoát
 Chaån ñoaùn : soi sinh thieát döôùi nieâm maïc.
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
B/ AÙc tính :
 - Khaøn tieáng keùo daøi
 - Ñau hoïng hay khoù chòu trong hoïng
 - Taêng tieát nöôùc mieáng
 - U ôû coå (haïch, u lan ra ngoaøi thanh quaûn)
 Khaùm : - soi thanh quaûn : sinh thieát, ñaùnh giaù
- soi toaøn boä VADS
- sôø haïch coå, suïn thanh quaûn (u noäi
thanh quaûn keùm aùi haïch hôn caùc u khaùc.
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
 Scanner (+++)
 - Ñoä lan roäng cuûa khoái u
 - Khoang giaùp moùng thanh thieät (?)
 IRM
 ECHO : coå, buïng
 XQ : phoåi, Seintigraphie xöông
 Chaån ñoaùn GPBL :
 - Carcinome epidermoides : bieät hoùa cao
hay ít
 - Carcinome verniqueux : thöôøng baét
nguoàn töø daây thanh
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
 III/ K haï hoïng
 Laâm saøng :
 - Ngöôøi nghieän thuoác laù
 - Nuoát vöôùng, ñau, ñau leân tai
 - Taêng tieát nöôùc mieáng
 - Khoù thôû (muoän)
 - Haïch coå ñôn thuaàn (döôùi cô nhò thaân
hay haïch coå giöõa hay thaáp)
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
III/ K haï hoïng
 XQ phoåi
 Panendoscopie + sinh thieát
 Scanner : KGMTT
 ECHO
 GPB : K bieåu moâ raát aùi haïch
NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ
 BAÛNG PHAÂN LOAÏI K HAÏ HOÏNG CUÛA
UICC 1987
 T1 : U giôùi haïn ôû moät vuøng giaûi phaãu
 T2 : U lan ra hôn moät vuøng giaûi phaåu
Daây thanh khoâng coá ñònh
 T3 : U lan ra hôn moät vuøng giaûi phaåu, hay
vuøng keá caän. Daây thanh coá ñònh moät beân
 T4 : U lan ra caáu truùc suïn, moâ loûng leûo ôû
coå
NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ
A HAÏCH COÅ
 I/ Haïch vieâm caáp :
 a/ Vieâm haïch : nguoàn goác nhieãm truøng
raêng, hoïng caáp tính
 b/ Vieâm taáy quanh haïch : --> tuï muõ -->
doø muõ.
NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ
II/ Haïch vieâm baùn caáp
 a/ Haïch veä tinh : cuûa oå vieâm nhieãm hoïng
(treân treû em)
 b/ Ngöôøi lôùn treû vaø thanh nieân : (MNI)
 Haïch coå nhieàu soát laïnh : MNI do virus
Epstein Bars
 Laùch to, meät moûi (+++)
  = MNI test
 θ : trieäu chöùng, (Ampicilline laø CCÑ)
NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ
II/ Haïch vieâm baùn caáp
 c/ Rubeole
-Thöôøng gaëp, virus laønh
-Haïch coå sau, ít ñau, soát
-Laùch to
- = huyeát thanh hoïc
- θ : trieäu chöùng
 d/ Toxoplasmose : do kyù sinh truøng
- Ña haïch coå sau, nhaïy ñau
- Khoâng coù trieäu chöùng toaøn thaân
- = DYE test vaø ñònh löôïng IgM-
NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ
II/ Haïch vieâm baùn caáp
 g/ Mycobacteries : khoâng ñieån hình
-Haïch coå doø sôùm
-IDR (+) yeáu, caáy vi truøng laâu moïc
 h/ Lymphoreticulose : laønh tính do truyeàn
nhieãm: -Beänh meøo caøo
-Chlamydia
-Haïch coå lôùn, coù theå doø
: - Beänh söû, ± haïch naùch keøm theo - IDR.
NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ
II/ Haïch vieâm baùn caáp
 i/ Giang mai :
-Tieân phaùt : saêng trong hoïng + haïch coå
-Thöù phaùt : ña haïch sau + haïch naùch
- : VDRL
 j/ Tularemie :
-Tieáp xuùc vôùi loaøi gaëm nhaám
-Haïch coå lôùn, ñau, vieâm hoïng moät beân
-Trieäu chöùng toaøn thaân
- : beänh söû, phaûn öùng huyeát thanh IDR
NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ
 III/ Haïch laïnh
 a/ Haïch taân sinh di caên
 K haï hoïng 65%
 K hoïng mieäng 60%
 K muõi haàu 60%
 K khoang mieäng 40%
 K tuyeán nöôùc mieáng 25%
 K thanh quaûn 20% Thanh moân 3%
 Treân thanh moân 30%
 Vuøng vieàn 60%
 K da 15%
 K muõi vaø xoang 10%
NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ
b/ Haïch cuûa nhöõng beänh maùu aùc tính
 Hodgkin : - Ngöôøi treû, nhieàu haïch
- Soát, ngöôøi yeáu
- XN maùu + choïc tuûy
 Lymphome non Hodgkinien
- Ngöôøi lôùn tuoåi
- Nhieàu haïch coå
- ± U lymphome voøng WALDEYER
 Baïch caàu maïn: - Ngöôøi lôùn tuoåi
- Haïch toaøn thaân
-  : CTM, tuûy ñoà
 Baïch caàu caáp : - Haïch coå khoâng haèng ñònh
- CTM, tuûy ñoà
NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ
III/ Haïch laïnh
c/ Haïch cuûa nhöõng beänh mieãn dòch
 Sarcoidose - Haïch coå (± sôùm)
- XQ phoåi: haïch trung thaát,
thaâm nhieãm roán phoåi
 Lupus ban ñoû:- Haïch coå trong ½ ca
-  : beänh caûnh laâm saøng + XN mieãn dòch
hoïc
 Vieâm ña khôùp daïng thaáp : hieám
 Dò öùng.
NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ
III/ Haïch laïnh
d/ Haïch coå/SIDA
 Haïch toaøn thaân
 TMH : Kaposi, naám, Herpes
  : Elisa – WESTERN BLOTT
Toång quan chaån ñoaùn haïch coå “
Nguyeân phaùt”
 Khaùm TMH
TDM-ECHO, Huyeát thanh hoïc, XQ : phoåi
Neáu K nguyeân phaùt ôû döôùi
Khaùm toaøn thaân
TDM ngöïc, buïng, vuøng chaäu
Noäi soi TMH (VADS)
Choïc haïch
Môû coå thaêm doø vôùi sinh thieát laïnh
: TMN
B NANG BAÅM SINH ÔÛ COÅ
 I/ Nang daïng Amiñan :
 Thöôøng gaëp nhaát, coù nguoàn goác baåm sinh
 U hình oval, tröôùc cô ÖÑC
 Phaùt hieän trong giai ñoaïn nhieãm truøng hoïng
 ECHO : daïng nang chöùa dòch
 Choïc doø : dòch daïng söõa caø pheâ
 : haïch di caên daïng nang do K VADS
 GPB : bieåu moâ + moâ daïng lymphome
B NANG BAÅM SINH ÔÛ COÅ
II/ Doø khe mang soá I
 Hieám (nöõ > nam)
 Trieäu chöùng : tai, tuyeán mang tai, coå
 + U caêng döôùi tai (vuøng PONCET)/
vieâm nhieãm hoïng
 + Soi tai : thaáy loã doø trong cuûa ñöôøng doø
B NANG BAÅM SINH ÔÛ COÅ
III/ Doø khe mang soá III, IV :
 Loã doø ngoaøi : doïc theo bôø tröôùc cô ÖÑC
 Loã doø trong : xoang leâ, hoá amiñan
 Sieâu aâm : daïng nang
 Noäi soi : tìm ñaàu trong
 Chuïp ñöôøng doø
B NANG BAÅM SINH ÔÛ COÅ
IV/ Nang baïch maïch :
 Dò daïng baïch maïch coù töø khi sanh
 U meàm, khoâng coù giôùi haïn roõ, hôi
xanh
 Lôùn chaäm
 : Scanner
C U CAÙC TUYEÁN NÖÔÙC BOÏT
 Laâm saøng :- U ôû thuyø noâng : 90%
- U ôû thuyø saâu : 10%
 GPB : OMS 1991
a. Adenome pleomorphe ( u hoãn hôïp) 65% nöõ > nam.
b. Adenome monomorphe (Adenolymphome –
WHARTIN)
c. Carcinome : (50-60t, giôùi haïn khoâng roõ)
± ñau, cöùng, dính vaøo moâ xung quanh,± lieät VII
d.U khoâng phaûi bieåu moâ
e.Lymphom malin
f.Metastase (di caên)
g. U laønh daïng nang tuyeán
C U CAÙC TUYEÁN NÖÔÙC BOÏT
 Chaån ñoaùn
 - Khaùm laâm saøng Taïi coå
Haïch coå
TMH
Daây VII
 - Caän laâm saøng
+ Chuïp tuyeán : chuû yeáu duøng trong soûi, vieâm (U: ±
thaáy ñaåy caùc oáng tuyeán hay bò caét cuït 1 vaøi oáng)
+ TDM : IRM
+ Choïc u : chæ coù giaù trò neáu (+)
+ Sinh thieát laïnh trong khi moå
C U CAÙC TUYEÁN NÖÔÙC BOÏT
BAÛNG PHAÂN LOAÏI CUÛA K TUYEÁN MANG TAI
 T0 : khoâng coù daáu hieäu laâm saøng
 T1 : < 2 cm
 T2 : 2 < u < 4 cm
 T3 : 4 < u < 6 cm
 T4 : > 6 cm
D U MAÏCH MAÙU
 I/ Phình maïch caûnh
- Nöõ > 50t. Tieàn söû chaán thöông hay khoâng
- U ñaäp, thoåi, lan roäng. : ECHO, Scanner
 II/ Cheùmodectomy cuûa ÑM caûnh
- Hieám gaëp, coù tính gia ñình
- Choã chia cuûa ñm caûnh : ñaäp, khoâng lan roäng, ñau
- Laâm saøng : ∑. : TDM, CAG
 III/ Giaõn TM caûnh trong
E U THAÀN KINH
I/ U thaàn kinh thöïc söï : Schwannome
Neutrofibrome
 1/3 treân : u beân hoïng (khoù nuoát, gioïng ngaäm
haït thò, khoù thôû)
 1/3 giöõa : u keùo daøi, ñôn ñoäc, chaéc khoâng di
ñoäng theo chieàu ngang (X)
 1/3 döôùi : treân xöông ñoøn, ñau, coá ñònh vaøo
saâu (u ñaùm roái coå)
E U THAÀN KINH
II/ Chemodectomy vaganx
 Hieám, nöõ
 Haïch plexiforme : u caïnh hoïng
 X : u coå laønh tính
 : TDM, CAG
F LIPOMES : U MÔÕ
 U laønh
 Meàm, giôùi haïn roõ, khoâng ñau
 TDM (u saâu)
G TUÙI THÖØA THÖÏC QUAÛN
 U meàm, beân coå
 Lôùn leân khi nuoát thöùc aên
 : chuïp thöïc quaûn coù caûn quang,
noäi soi
H. HAÏCH LAO
 Thöôøng 2 beân, thöù phaùt sau lao phoåi.
 Haïch caûnh nhieàu haïch, thaønh chuoãi, chaéc,
khoâng ñau, doø ra da.
 : Sinh thieát.
XQ phoåi.
Ñieàu trò: Khaùng lao
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ
CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ

Contenu connexe

Tendances

ct bụng
ct bụngct bụng
ct bụngSoM
 
SỎI ỐNG MẬT CHỦ
SỎI ỐNG MẬT CHỦSỎI ỐNG MẬT CHỦ
SỎI ỐNG MẬT CHỦSoM
 
UNG THƯ VÚ
UNG THƯ VÚUNG THƯ VÚ
UNG THƯ VÚSoM
 
Bệnh án hô hấp
Bệnh án hô hấpBệnh án hô hấp
Bệnh án hô hấpSoM
 
HÌNH ẢNH HỌC X QUANG MỘT SỐ BỆNH PHỔI THƯỜNG GẶP
HÌNH ẢNH HỌC X QUANG MỘT SỐ BỆNH PHỔI THƯỜNG GẶPHÌNH ẢNH HỌC X QUANG MỘT SỐ BỆNH PHỔI THƯỜNG GẶP
HÌNH ẢNH HỌC X QUANG MỘT SỐ BỆNH PHỔI THƯỜNG GẶPSoM
 
VIÊM TAI GIỮA CẤP VÀ MẠN
VIÊM TAI GIỮA CẤP VÀ MẠNVIÊM TAI GIỮA CẤP VÀ MẠN
VIÊM TAI GIỮA CẤP VÀ MẠNSoM
 
SỎI NIỆU
SỎI NIỆUSỎI NIỆU
SỎI NIỆUSoM
 
ĐẶC ĐIỂM HỆ TUẦN HOÀN TRẺ EM
ĐẶC ĐIỂM HỆ TUẦN HOÀN TRẺ EMĐẶC ĐIỂM HỆ TUẦN HOÀN TRẺ EM
ĐẶC ĐIỂM HỆ TUẦN HOÀN TRẺ EMSoM
 
BỆNH TRĨ
BỆNH TRĨBỆNH TRĨ
BỆNH TRĨSoM
 
Phan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banbanbientap
 
Hội chứng tắc ruột
Hội chứng tắc ruộtHội chứng tắc ruột
Hội chứng tắc ruộtHùng Lê
 
Phồng động mạch chủ pgs.ước
Phồng động mạch chủ pgs.ướcPhồng động mạch chủ pgs.ước
Phồng động mạch chủ pgs.ướcvinhvd12
 
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docx
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docxBệnh án Nhi Viêm phổi.docx
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docxSoM
 
VIÊM RUỘT THỪA
VIÊM RUỘT THỪAVIÊM RUỘT THỪA
VIÊM RUỘT THỪAGreat Doctor
 
hình ảnh ct trong đột quỵ
hình ảnh ct trong đột quỵhình ảnh ct trong đột quỵ
hình ảnh ct trong đột quỵSoM
 
Bệnh án Xơ gan/viêm gan B mạn tính tiến triển
Bệnh án Xơ gan/viêm gan B mạn tính tiến triểnBệnh án Xơ gan/viêm gan B mạn tính tiến triển
Bệnh án Xơ gan/viêm gan B mạn tính tiến triểnDucha254
 
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔITRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔISoM
 

Tendances (20)

ct bụng
ct bụngct bụng
ct bụng
 
SỎI ỐNG MẬT CHỦ
SỎI ỐNG MẬT CHỦSỎI ỐNG MẬT CHỦ
SỎI ỐNG MẬT CHỦ
 
UNG THƯ VÚ
UNG THƯ VÚUNG THƯ VÚ
UNG THƯ VÚ
 
Bệnh án hô hấp
Bệnh án hô hấpBệnh án hô hấp
Bệnh án hô hấp
 
HÌNH ẢNH HỌC X QUANG MỘT SỐ BỆNH PHỔI THƯỜNG GẶP
HÌNH ẢNH HỌC X QUANG MỘT SỐ BỆNH PHỔI THƯỜNG GẶPHÌNH ẢNH HỌC X QUANG MỘT SỐ BỆNH PHỔI THƯỜNG GẶP
HÌNH ẢNH HỌC X QUANG MỘT SỐ BỆNH PHỔI THƯỜNG GẶP
 
Xq hoi chung phe nang
Xq hoi chung phe nangXq hoi chung phe nang
Xq hoi chung phe nang
 
VIÊM TAI GIỮA CẤP VÀ MẠN
VIÊM TAI GIỮA CẤP VÀ MẠNVIÊM TAI GIỮA CẤP VÀ MẠN
VIÊM TAI GIỮA CẤP VÀ MẠN
 
SỎI NIỆU
SỎI NIỆUSỎI NIỆU
SỎI NIỆU
 
ĐẶC ĐIỂM HỆ TUẦN HOÀN TRẺ EM
ĐẶC ĐIỂM HỆ TUẦN HOÀN TRẺ EMĐẶC ĐIỂM HỆ TUẦN HOÀN TRẺ EM
ĐẶC ĐIỂM HỆ TUẦN HOÀN TRẺ EM
 
BỆNH TRĨ
BỆNH TRĨBỆNH TRĨ
BỆNH TRĨ
 
Phan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co banPhan tich xquang nguc co ban
Phan tich xquang nguc co ban
 
Hội chứng tắc ruột
Hội chứng tắc ruộtHội chứng tắc ruột
Hội chứng tắc ruột
 
Phồng động mạch chủ pgs.ước
Phồng động mạch chủ pgs.ướcPhồng động mạch chủ pgs.ước
Phồng động mạch chủ pgs.ước
 
U xo tu cung
U xo tu cungU xo tu cung
U xo tu cung
 
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docx
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docxBệnh án Nhi Viêm phổi.docx
Bệnh án Nhi Viêm phổi.docx
 
Xq hoi chung mang phoi
Xq hoi chung mang phoiXq hoi chung mang phoi
Xq hoi chung mang phoi
 
VIÊM RUỘT THỪA
VIÊM RUỘT THỪAVIÊM RUỘT THỪA
VIÊM RUỘT THỪA
 
hình ảnh ct trong đột quỵ
hình ảnh ct trong đột quỵhình ảnh ct trong đột quỵ
hình ảnh ct trong đột quỵ
 
Bệnh án Xơ gan/viêm gan B mạn tính tiến triển
Bệnh án Xơ gan/viêm gan B mạn tính tiến triểnBệnh án Xơ gan/viêm gan B mạn tính tiến triển
Bệnh án Xơ gan/viêm gan B mạn tính tiến triển
 
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔITRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
TRÀN KHÍ MÀNG PHỔI
 

Similaire à CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ

[Bài giảng, ngực bụng] cơ thành bụng, ống bẹn cô trang
[Bài giảng, ngực bụng] cơ thành bụng, ống bẹn  cô trang[Bài giảng, ngực bụng] cơ thành bụng, ống bẹn  cô trang
[Bài giảng, ngực bụng] cơ thành bụng, ống bẹn cô trangtailieuhoctapctump
 
bctntlvn (116).pdf
bctntlvn (116).pdfbctntlvn (116).pdf
bctntlvn (116).pdfLuanvan84
 
Baoquanthucpham0394 130611084427-phpapp02
Baoquanthucpham0394 130611084427-phpapp02Baoquanthucpham0394 130611084427-phpapp02
Baoquanthucpham0394 130611084427-phpapp02Son Pham
 
Cơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹnCơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹnThành Huy Tải
 
Cơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹnCơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹnThành Huy Tải
 
Cơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹnCơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹnThành Huy Tải
 
Mri 1 so benh ly so nao(bacsihoasung.wordpress.com)
Mri 1 so benh ly so nao(bacsihoasung.wordpress.com)Mri 1 so benh ly so nao(bacsihoasung.wordpress.com)
Mri 1 so benh ly so nao(bacsihoasung.wordpress.com)Tưởng Lê Văn
 
Van hanh he thong dien - Chuong1
Van hanh he thong dien - Chuong1Van hanh he thong dien - Chuong1
Van hanh he thong dien - Chuong1tungqna
 
Tieu chuan kyhieuvlkl_4408
Tieu chuan kyhieuvlkl_4408Tieu chuan kyhieuvlkl_4408
Tieu chuan kyhieuvlkl_4408Vũ Trường
 

Similaire à CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ (13)

[Bài giảng, ngực bụng] cơ thành bụng, ống bẹn cô trang
[Bài giảng, ngực bụng] cơ thành bụng, ống bẹn  cô trang[Bài giảng, ngực bụng] cơ thành bụng, ống bẹn  cô trang
[Bài giảng, ngực bụng] cơ thành bụng, ống bẹn cô trang
 
bctntlvn (116).pdf
bctntlvn (116).pdfbctntlvn (116).pdf
bctntlvn (116).pdf
 
Baoquanthucpham0394 130611084427-phpapp02
Baoquanthucpham0394 130611084427-phpapp02Baoquanthucpham0394 130611084427-phpapp02
Baoquanthucpham0394 130611084427-phpapp02
 
Bao quan thuc_pham_0394
Bao quan thuc_pham_0394Bao quan thuc_pham_0394
Bao quan thuc_pham_0394
 
Cơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹnCơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹn
 
Cơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹnCơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹn
 
Cơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹnCơ thành bụng, ống bẹn
Cơ thành bụng, ống bẹn
 
Soimatpp
SoimatppSoimatpp
Soimatpp
 
Hovan dmc
Hovan dmcHovan dmc
Hovan dmc
 
Mri 1 so benh ly so nao(bacsihoasung.wordpress.com)
Mri 1 so benh ly so nao(bacsihoasung.wordpress.com)Mri 1 so benh ly so nao(bacsihoasung.wordpress.com)
Mri 1 so benh ly so nao(bacsihoasung.wordpress.com)
 
Van hanh he thong dien - Chuong1
Van hanh he thong dien - Chuong1Van hanh he thong dien - Chuong1
Van hanh he thong dien - Chuong1
 
Chuong4
Chuong4Chuong4
Chuong4
 
Tieu chuan kyhieuvlkl_4408
Tieu chuan kyhieuvlkl_4408Tieu chuan kyhieuvlkl_4408
Tieu chuan kyhieuvlkl_4408
 

Plus de SoM

Hấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonSoM
 
Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy SoM
 
Điều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpSoM
 
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíSoM
 
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxSoM
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápSoM
 
Điều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timĐiều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timSoM
 
Chu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timChu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timSoM
 
Nhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusNhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusSoM
 
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuCấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuSoM
 
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào SoM
 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfbệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfSoM
 
hen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfhen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfSoM
 
cơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfcơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfSoM
 
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfđợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfSoM
 
khó thở.pdf
khó thở.pdfkhó thở.pdf
khó thở.pdfSoM
 
các test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfcác test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfSoM
 
ngất.pdf
ngất.pdfngất.pdf
ngất.pdfSoM
 
rung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfrung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfSoM
 
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfđánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfSoM
 

Plus de SoM (20)

Hấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột nonHấp thu của ruột non
Hấp thu của ruột non
 
Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy Điều hòa dịch tụy
Điều hòa dịch tụy
 
Điều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấpĐiều hòa hô hấp
Điều hòa hô hấp
 
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khíQuá trình trao đổi và vận chuyển khí
Quá trình trao đổi và vận chuyển khí
 
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docxCÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
CÂU HỎI ÔN TẬP THI TAY NGHỀ BÁC SĨ TRẺ NĂM 2022.docx
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết ápCác yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
Các yếu tố ảnh hưởng đến huyết áp
 
Điều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của timĐiều hòa hoạt động của tim
Điều hòa hoạt động của tim
 
Chu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của timChu kỳ hoạt động của tim
Chu kỳ hoạt động của tim
 
Nhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesusNhóm máu hệ rhesus
Nhóm máu hệ rhesus
 
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầuCấu trúc và chức năng của hồng cầu
Cấu trúc và chức năng của hồng cầu
 
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
Vận chuyển vật chất qua màng tế bào
 
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfbệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
 
hen phế quản.pdf
hen phế quản.pdfhen phế quản.pdf
hen phế quản.pdf
 
cơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdfcơn hen cấp.pdf
cơn hen cấp.pdf
 
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdfđợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.pdf
 
khó thở.pdf
khó thở.pdfkhó thở.pdf
khó thở.pdf
 
các test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdfcác test chức năng phổi.pdf
các test chức năng phổi.pdf
 
ngất.pdf
ngất.pdfngất.pdf
ngất.pdf
 
rung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdfrung nhĩ.pdf
rung nhĩ.pdf
 
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdfđánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
đánh gia nguy cơ tim mạch cho phẫu thuật.pdf
 

CHẨN ĐOÁN KHÔI U VÙNG CỔ

 • 2. A/ Treân xöông moùng B/ Ngang taàm xöông moùng C/ Döôùi moùng : U tuyeán giaùp, U thanh quaûn I/ NHÖÕNG KHOÁI U ÔÛ VUØNG GIÖÕA HOAËC TRÖÔÙC COÅ
 • 3. II/ NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG BEÂN COÅ A/ Haïch coå Laønh tính AÙc tính - Haïch di caên cuûa K VADS - Beänh maùu aùc tính - Di caên xa cuûa K ñöôøng tieâu hoùa döôùi B/ Nang baåm sinh ôû coå : - Doø khe mang I - Nang daïng Amidan - Doø khe mang III-IV - Nang baïch maïch
 • 4. C/ Nhöõng u cuûa tuyeán nöôùc boït : - Tuyeán döôùi haøm - Tuyeán mang tai D/ U maïch maùu E/ U thaàn kinh F/ Lipomes (U môõ) G/ Tuùi thöøa thöïc quaûn II/ NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG BEÂN COÅ
 • 5. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ A VUØNG TREÂN XÖÔNG MOÙNG I/ Haïch döôùi caèm Haïch nhieãm truøng hay vieâm Haïch di caên : - K löôõi - K saøn mieäng - K lôïi - K moâi (Treân ngöôøi lôùn tuoåi. Tieàn caên nghieän röôïu, thuoác laù) Lymphome Hodgkinien hay khoâng : hieám gaëp Lao, Sarcoidose : hieám gaëp
 • 6. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ A VUØNG TREÂN XÖÔNG MOÙNG II/ U nang daïng bì cuûa saøn mieäng  Nguoàn goác phoâi thai, hay ôû ngöôøi treû tuoåi  U meàm, xaáu xí  Khaùm baèng hai tay  Khoâng di ñoäng khi theø löôõi
 • 7. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ A VUØNG TREÂN XÖÔNG MOÙNG III/ Vieâm moâ teá baøo daïng noát döôùi caèm  Nguoàn goác do nhieãm truøng raêng  U cöùng, dính vaøo da vaø coù veû coá ñònh vaøo xöông haøm döôùi  Hoäi chöùng nhieãm truøng  Khaùm raêng
 • 8. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ B VUØNG NGANG TAÀM XÖÔNG MOÙNG  I/ U nang oáng giaùp löôõi  U daïng nang hay gaëp nhaát  Do coøn soùt laïi cuûa oáng giaùp löôõi  Thöôøng ôû treû em hay tuoåi tröôûng thaønh  Thöôøng phaùt hieän trong giai ñoaïn boäi nhieãm  U trôn laùng, chaéc, khoâng dính da, coá ñònh vaøo lôùp saâu  Di ñoäng theo nhòp nuoát  Chaån ñoaùn : Sieâu aâm
 • 9. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ B VUØNG NGANG TAÀM XÖÔNG MOÙNG II/ Tuyeán giaùp laïc choã  Hieám gaëp  Chaån ñoaùn : ECHO, Seintigraphie
 • 10. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ C VUØNG DÖÔÙI XÖÔNG MOÙNG I/ U tuyeán giaùp U tuyeán giaùp ñôn thuaàn T3, T4, TSH Seintigraphie Laïnh Noùng Echographie Dòch Cöùng Choïc doø kim nhoû Choïc doø kim nhoû Nang AÙc tính 5% Trung gian35% AÂm tính 60% Phaãu thuaät
 • 11. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ C VUØNG DÖÔÙI XÖÔNG MOÙNG Ñaëc ñieåm K tuyeán giaùp :  - U tuyeán giaùp ôû daïng noát  - Haïch ôû coå  - Khaøn tieáng  - K bieåu moâ bieät hoùa daïng : - Papilaire (hay gaëp nhaát) - Veùsiculaire - Trabeùculaire Hieám gaëp - Medulaire - K bieåu moâ  - Malpigien  - Lymphome  - Sarcome  - K thöù phaùt
 • 12. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ C VUØNG DÖÔÙI XÖÔNG MOÙNG I/ U tuyeán giaùp  Xeùt nghieäm hoùa sinh mieãn dòch hoïc (Immunohistochomie)  Thynoglobulin Tg. Taân sinh cuûa Epithelioma Vesiculaire  ORL : - soi tröïc tieáp : tìm daáu hieäu lieät hoài qui  XQ phoåi : Seintigraphie xöông : tìm di caên xa.
 • 13. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ II/ U thanh quaûn : A/ Laønh tính  Noäi thanh quaûn : (Polype daây thanh, haït daây thanh, papilome, u baêng thanh thaát). _ khaøn tieáng, khoù thôû, thöôøng khoâng haïch _Chaån ñoaùn : Soi giaùn tieáp Soi tröïc tieáp : caét u ----->GPB  U suïn : -Thöôøng laø u suïn nhaãn, ôû ngöôøi lôùn tuoåi - Cöùng, coá ñònh vaøo thanh quaûn - ± khaøn tieáng, khoù thôû, khoù nuoát  Chaån ñoaùn : soi sinh thieát döôùi nieâm maïc.
 • 14. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ B/ AÙc tính :  - Khaøn tieáng keùo daøi  - Ñau hoïng hay khoù chòu trong hoïng  - Taêng tieát nöôùc mieáng  - U ôû coå (haïch, u lan ra ngoaøi thanh quaûn)  Khaùm : - soi thanh quaûn : sinh thieát, ñaùnh giaù - soi toaøn boä VADS - sôø haïch coå, suïn thanh quaûn (u noäi thanh quaûn keùm aùi haïch hôn caùc u khaùc.
 • 15. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ  Scanner (+++)  - Ñoä lan roäng cuûa khoái u  - Khoang giaùp moùng thanh thieät (?)  IRM  ECHO : coå, buïng  XQ : phoåi, Seintigraphie xöông  Chaån ñoaùn GPBL :  - Carcinome epidermoides : bieät hoùa cao hay ít  - Carcinome verniqueux : thöôøng baét nguoàn töø daây thanh
 • 16. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ  III/ K haï hoïng  Laâm saøng :  - Ngöôøi nghieän thuoác laù  - Nuoát vöôùng, ñau, ñau leân tai  - Taêng tieát nöôùc mieáng  - Khoù thôû (muoän)  - Haïch coå ñôn thuaàn (döôùi cô nhò thaân hay haïch coå giöõa hay thaáp)
 • 17. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ III/ K haï hoïng  XQ phoåi  Panendoscopie + sinh thieát  Scanner : KGMTT  ECHO  GPB : K bieåu moâ raát aùi haïch
 • 18. NHÖÕNG KHOÁI U VUØNG GIÖÕA COÅ  BAÛNG PHAÂN LOAÏI K HAÏ HOÏNG CUÛA UICC 1987  T1 : U giôùi haïn ôû moät vuøng giaûi phaãu  T2 : U lan ra hôn moät vuøng giaûi phaåu Daây thanh khoâng coá ñònh  T3 : U lan ra hôn moät vuøng giaûi phaåu, hay vuøng keá caän. Daây thanh coá ñònh moät beân  T4 : U lan ra caáu truùc suïn, moâ loûng leûo ôû coå
 • 19. NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ A HAÏCH COÅ  I/ Haïch vieâm caáp :  a/ Vieâm haïch : nguoàn goác nhieãm truøng raêng, hoïng caáp tính  b/ Vieâm taáy quanh haïch : --> tuï muõ --> doø muõ.
 • 20. NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ II/ Haïch vieâm baùn caáp  a/ Haïch veä tinh : cuûa oå vieâm nhieãm hoïng (treân treû em)  b/ Ngöôøi lôùn treû vaø thanh nieân : (MNI)  Haïch coå nhieàu soát laïnh : MNI do virus Epstein Bars  Laùch to, meät moûi (+++)   = MNI test  θ : trieäu chöùng, (Ampicilline laø CCÑ)
 • 21. NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ II/ Haïch vieâm baùn caáp  c/ Rubeole -Thöôøng gaëp, virus laønh -Haïch coå sau, ít ñau, soát -Laùch to - = huyeát thanh hoïc - θ : trieäu chöùng  d/ Toxoplasmose : do kyù sinh truøng - Ña haïch coå sau, nhaïy ñau - Khoâng coù trieäu chöùng toaøn thaân - = DYE test vaø ñònh löôïng IgM-
 • 22. NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ II/ Haïch vieâm baùn caáp  g/ Mycobacteries : khoâng ñieån hình -Haïch coå doø sôùm -IDR (+) yeáu, caáy vi truøng laâu moïc  h/ Lymphoreticulose : laønh tính do truyeàn nhieãm: -Beänh meøo caøo -Chlamydia -Haïch coå lôùn, coù theå doø : - Beänh söû, ± haïch naùch keøm theo - IDR.
 • 23. NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ II/ Haïch vieâm baùn caáp  i/ Giang mai : -Tieân phaùt : saêng trong hoïng + haïch coå -Thöù phaùt : ña haïch sau + haïch naùch - : VDRL  j/ Tularemie : -Tieáp xuùc vôùi loaøi gaëm nhaám -Haïch coå lôùn, ñau, vieâm hoïng moät beân -Trieäu chöùng toaøn thaân - : beänh söû, phaûn öùng huyeát thanh IDR
 • 24. NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ  III/ Haïch laïnh  a/ Haïch taân sinh di caên  K haï hoïng 65%  K hoïng mieäng 60%  K muõi haàu 60%  K khoang mieäng 40%  K tuyeán nöôùc mieáng 25%  K thanh quaûn 20% Thanh moân 3%  Treân thanh moân 30%  Vuøng vieàn 60%  K da 15%  K muõi vaø xoang 10%
 • 25. NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ b/ Haïch cuûa nhöõng beänh maùu aùc tính  Hodgkin : - Ngöôøi treû, nhieàu haïch - Soát, ngöôøi yeáu - XN maùu + choïc tuûy  Lymphome non Hodgkinien - Ngöôøi lôùn tuoåi - Nhieàu haïch coå - ± U lymphome voøng WALDEYER  Baïch caàu maïn: - Ngöôøi lôùn tuoåi - Haïch toaøn thaân -  : CTM, tuûy ñoà  Baïch caàu caáp : - Haïch coå khoâng haèng ñònh - CTM, tuûy ñoà
 • 26. NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ III/ Haïch laïnh c/ Haïch cuûa nhöõng beänh mieãn dòch  Sarcoidose - Haïch coå (± sôùm) - XQ phoåi: haïch trung thaát, thaâm nhieãm roán phoåi  Lupus ban ñoû:- Haïch coå trong ½ ca -  : beänh caûnh laâm saøng + XN mieãn dòch hoïc  Vieâm ña khôùp daïng thaáp : hieám  Dò öùng.
 • 27. NHÖÕNG KHOÁI U BEÂN COÅ III/ Haïch laïnh d/ Haïch coå/SIDA  Haïch toaøn thaân  TMH : Kaposi, naám, Herpes   : Elisa – WESTERN BLOTT
 • 28. Toång quan chaån ñoaùn haïch coå “ Nguyeân phaùt”  Khaùm TMH TDM-ECHO, Huyeát thanh hoïc, XQ : phoåi Neáu K nguyeân phaùt ôû döôùi Khaùm toaøn thaân TDM ngöïc, buïng, vuøng chaäu Noäi soi TMH (VADS) Choïc haïch Môû coå thaêm doø vôùi sinh thieát laïnh : TMN
 • 29. B NANG BAÅM SINH ÔÛ COÅ  I/ Nang daïng Amiñan :  Thöôøng gaëp nhaát, coù nguoàn goác baåm sinh  U hình oval, tröôùc cô ÖÑC  Phaùt hieän trong giai ñoaïn nhieãm truøng hoïng  ECHO : daïng nang chöùa dòch  Choïc doø : dòch daïng söõa caø pheâ  : haïch di caên daïng nang do K VADS  GPB : bieåu moâ + moâ daïng lymphome
 • 30. B NANG BAÅM SINH ÔÛ COÅ II/ Doø khe mang soá I  Hieám (nöõ > nam)  Trieäu chöùng : tai, tuyeán mang tai, coå  + U caêng döôùi tai (vuøng PONCET)/ vieâm nhieãm hoïng  + Soi tai : thaáy loã doø trong cuûa ñöôøng doø
 • 31. B NANG BAÅM SINH ÔÛ COÅ III/ Doø khe mang soá III, IV :  Loã doø ngoaøi : doïc theo bôø tröôùc cô ÖÑC  Loã doø trong : xoang leâ, hoá amiñan  Sieâu aâm : daïng nang  Noäi soi : tìm ñaàu trong  Chuïp ñöôøng doø
 • 32. B NANG BAÅM SINH ÔÛ COÅ IV/ Nang baïch maïch :  Dò daïng baïch maïch coù töø khi sanh  U meàm, khoâng coù giôùi haïn roõ, hôi xanh  Lôùn chaäm  : Scanner
 • 33. C U CAÙC TUYEÁN NÖÔÙC BOÏT  Laâm saøng :- U ôû thuyø noâng : 90% - U ôû thuyø saâu : 10%  GPB : OMS 1991 a. Adenome pleomorphe ( u hoãn hôïp) 65% nöõ > nam. b. Adenome monomorphe (Adenolymphome – WHARTIN) c. Carcinome : (50-60t, giôùi haïn khoâng roõ) ± ñau, cöùng, dính vaøo moâ xung quanh,± lieät VII d.U khoâng phaûi bieåu moâ e.Lymphom malin f.Metastase (di caên) g. U laønh daïng nang tuyeán
 • 34. C U CAÙC TUYEÁN NÖÔÙC BOÏT  Chaån ñoaùn  - Khaùm laâm saøng Taïi coå Haïch coå TMH Daây VII  - Caän laâm saøng + Chuïp tuyeán : chuû yeáu duøng trong soûi, vieâm (U: ± thaáy ñaåy caùc oáng tuyeán hay bò caét cuït 1 vaøi oáng) + TDM : IRM + Choïc u : chæ coù giaù trò neáu (+) + Sinh thieát laïnh trong khi moå
 • 35. C U CAÙC TUYEÁN NÖÔÙC BOÏT BAÛNG PHAÂN LOAÏI CUÛA K TUYEÁN MANG TAI  T0 : khoâng coù daáu hieäu laâm saøng  T1 : < 2 cm  T2 : 2 < u < 4 cm  T3 : 4 < u < 6 cm  T4 : > 6 cm
 • 36. D U MAÏCH MAÙU  I/ Phình maïch caûnh - Nöõ > 50t. Tieàn söû chaán thöông hay khoâng - U ñaäp, thoåi, lan roäng. : ECHO, Scanner  II/ Cheùmodectomy cuûa ÑM caûnh - Hieám gaëp, coù tính gia ñình - Choã chia cuûa ñm caûnh : ñaäp, khoâng lan roäng, ñau - Laâm saøng : ∑. : TDM, CAG  III/ Giaõn TM caûnh trong
 • 37. E U THAÀN KINH I/ U thaàn kinh thöïc söï : Schwannome Neutrofibrome  1/3 treân : u beân hoïng (khoù nuoát, gioïng ngaäm haït thò, khoù thôû)  1/3 giöõa : u keùo daøi, ñôn ñoäc, chaéc khoâng di ñoäng theo chieàu ngang (X)  1/3 döôùi : treân xöông ñoøn, ñau, coá ñònh vaøo saâu (u ñaùm roái coå)
 • 38. E U THAÀN KINH II/ Chemodectomy vaganx  Hieám, nöõ  Haïch plexiforme : u caïnh hoïng  X : u coå laønh tính  : TDM, CAG
 • 39. F LIPOMES : U MÔÕ  U laønh  Meàm, giôùi haïn roõ, khoâng ñau  TDM (u saâu)
 • 40. G TUÙI THÖØA THÖÏC QUAÛN  U meàm, beân coå  Lôùn leân khi nuoát thöùc aên  : chuïp thöïc quaûn coù caûn quang, noäi soi
 • 41. H. HAÏCH LAO  Thöôøng 2 beân, thöù phaùt sau lao phoåi.  Haïch caûnh nhieàu haïch, thaønh chuoãi, chaéc, khoâng ñau, doø ra da.  : Sinh thieát. XQ phoåi. Ñieàu trò: Khaùng lao