SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  36
1
HÔÛ VAN ÑMC
PGS. TS. PHAÏM NGUYEÃN VINH
 Nguyeân nhaân vaø giaûi phaãu beänh
 Sinh lyù beänh
 Bieåu hieän laâm saøng
 Caän laâm saøng : ECG, X quang ngöïc, sieâu aâm tim,
thoâng tim vaø chuïp buoàng tim
 Ñieàu trò
2
HÔÛ VAN ÑMC
NGUYEÂN NHAÂN VAØ GIAÛI PHAÃU BEÄNH
1. Beänh lyù cuûa van ÑMC
- Thaáp tim
- Baåm sinh :
– Van ÑMC 2 maûnh
– Thoaùi hoùa daïng mucin
– H/C Laubry-Pezzi
– Ñöôøng haàm thaát traùi - ÑMC
- Vieâm NTMNT
- Beänh chaát keo TD : Lupus ban ñoû, VKDT
- Chaán thöông
3
HÔÛ VAN ÑMC
NGUYEÂN NHAÂN VAØ GIAÛI PHAÃU BEÄNH
2. Beänh lyù cuûa ÑMC leân
— H/C Marfan
— Daõn ÑMC leân khoâng roõ nguyeân nhaân
— Phình voøng van ÑMC
— Beänh chaát keo
— Boùc taùch ÑMC
4
HÔÛ VAN ÑMC
CÔ CHEÁ HÔÛ VAN
— Daày vaø co ruùt laù van - TD : thaáp tim
— Raùch laù van - TD : VNTMNT
— Sa van ÑMC - TD : H/C Laubry Pezzi, Boùc taùch
ÑMC
— Daõn ÑMC leân laøm caêng caùc maûnh van
TD: vieâm ÑMC do giang mai, do VKDT
* Phoái hôïp hay ñôn ñoäc caùc cô cheá.
TD: VKDT toån thöông xaûy ra ôû laù van laãn ÑMC leân
5
HÔÛ VAN ÑMC
GIAÛI PHAÃU HOÏC HÔÛ VAN ÑMC
Sô ñoà cuûa hôû van ÑMC ñôn thuaàn do
caùc nguyeân nhaân khaùc nhau (1)
6TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow,
Mann, Zipes, Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530
HÔÛ VAN ÑMC
Sô ñoà cuûa hôû van ÑMC ñôn thuaàn do caùc
nguyeân nhaân khaùc nhau (2)
7TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow,
Mann, Zipes, Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530
HÔÛ VAN ÑMC
8
HÔÛ VAN ÑMC
SINH LYÙ
BEÄNH HÔÛ
VAN ÑMC
ÑMC
Sinh lyù beänh hôû van ÑMC
9TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow, Mann, Zipes,
Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530
HÔÛ VAN ÑMC
10
HÔÛ VAN ÑMC
SINH LYÙ
BEÄNH HÔÛ
VAN ÑMC
11
HÔÛ VAN ÑMC
TRIEÄU CHÖÙNG CÔ NAÊNG
- Hôû van ÑMC maïn: coù trieäu chöùng cô naêng khi tim
ñaõ lôùn, maát buø, bao goàm:
– Khoù thôû (töø nheï ñeán naëng)
– Côn ñau thaét ngöïc veà ñeâm
– Ngaát : ít gaëp
– Hoài hoäp
– Thöôøng toaùt nhieàu moà hoâi khi beänh naëng
- Hôû van ÑMC caáp:
– Meät
– Khoù thôû caáp dieãn
– Haï huyeát aùp
12
HÔÛ VAN ÑMC
TRIEÄU CHÖÙNG THÖÏC THEÅ (1)
– Daáu Quincke : aán nheï moùng tay , thaáy moùng tay ñaäp theo
nhòp tim traéng vaø hoàng
– Daáu Musset : ñaàu gaät guø theo nhòp ñaäp tim
– Maïch Corrigan : kyø taâm thu maïch naåy maïnh vaø suïp nhanh
– Daáu Duroziez : aâm thoåi 2 kyø ôû beïn khi aán nheï oáng nghe
– Daáu Traube : nghe maïch beïn, coù tieáng ñaäp maïnh , nhö
tieáng “ suùng luïc “
– Daáu Hill : huyeát aùp taâm thu ôû nhöôïng chaân cao hôn huyeát
aùp taâm thu ôû caùnh tay (>60 mmHg )
13
HÔÛ VAN ÑMC
TRIEÄU CHÖÙNG THÖÏC THEÅ (2)
– Caùch bieät roäng huyeát aùp taâm thu vaø taâm tröông, khoâng
coù Korotkoff V - huyeát aùp taâm tröông ño trong loøng
maïch töông ñöông Korotkoff IV
– Moûm tim leäch traùi vaø xuoáng döôùi, roäng , nhoâ hình voøm.
– AÂm thoåi taâm tröông maïnh nhaát ôû LS 3,4 traùi saùt xöông
öùc hoaëc ôû bôø phaûi xöông öùc (tuøy theo cô cheá ÑMC }.
– Rung taâm tröông Austin Flint ôû moûm tim.
– T1 bình thöôøng hay giaûm
– T2 thuôøng bình thöôøng, ñoâi khi giaûm , khoâng nghe hay
taùch ñoâi nghòch thöôøng. P2 taêng khi coù taêng aùp ÑMP
– T3 coù theå coù duø chöa coù roái loaïn chöùc naêng thaát traùi
14
HÔÛ VAN ÑMC
CAÄN LAÂM SAØNG :
ÑIEÄN TAÂM ÑOÀ VAØ X QUANG NGÖÏC
- Ñieän taâm ñoà :
 Bình thöôøng
 Daày thaát traùi keøm taêng gaùnh taâm tröông thaát
traùi
 Rung nhó: tieân löôïng xaáu / Hôû van ÑMC ñôn
thuaàn
- X quang ngöïc :
 Boùng tim bình thöôøng hay to
15
HÔÛ VAN ÑMC
ECG
16
HÔÛ VAN ÑMC
CAÄN LAÂM SAØNG :
SIEÂU AÂM TIM 2D VAØ DOPPLER MAØU
Muïc tieâu sieâu aâm :
 Chaån ñoaùn xaùc ñònh
 Öôùc löôïng ñoä naëng
 Cô cheá hôû van
 Chöùc naêng thaát traùi
 AÙp löïc ÑMP
 Beänh van hay beänh tim phoái hôïp
17
HÔÛ VAN ÑMC
SIEÂU AÂM TIM (1)
18
HÔÛ VAN ÑMC
SIEÂU AÂM TIM (2)
19
HÔÛ VAN ÑMC
SIEÂU AÂM TIM (3)
20
HÔÛ VAN ÑMC
SIEÂU AÂM TIM (4)
21
HÔÛ VAN ÑMC
SIEÂU AÂM TIM (5)
22
HÔÛ VAN ÑMC
SIEÂU AÂM TIM (6)
23
Sieâu aâm 2D vaø TM – maët caét caïnh öùc truïc doïc .
Caét TM doøng hôû van Ñoäng maïch chuû ( Doppler
maøu) (A). Ñoä roäng doøng phuït taïi goác ño ñöôïc laø
8mm(B)
A B
Sieâu aâm Doppler maøu öôùc löôïng ñoä
naëng cuûa hôû van ÑMC (1)
A: hôû nheï
B: hôû naëng vöøa
C: hôû naëng
24
TL: Armstrong WF, Ryan T. Feigenbaum’s Echocardiography. Lippincott
Williams & Wilkins, 7th ed, 2010, p.263-359
HÔÛ VAN ÑMC
Sieâu aâm Doppler maøu öôùc löôïng ñoä
naëng cuûa hôû van ÑMC (2)
25
TL: Armstrong WF, Ryan T. Feigenbaum’s Echocardiography. Lippincott
Williams & Wilkins, 7th ed, 2010, p.263-359
HÔÛ VAN ÑMC
26
Maët caét caïnh öùc truïc ngang-ngang van Ñoäng maïch
chuû : sieâu aâm 2D ghi nhaän van Ñoäng maïch chuû coù 3
maûnh,daày, kheùp khoâng kín (A). Maët caét caïnh öùc truïc
doïc : hình aûnh thaát traùi daõn lôùn trong hôû van ÑMC (B).
A B
27
Maët caét 3 buoàng töø moûm : Ñoä lan cuûa doøng hôû van
ñoäng maïch chuû vöôït quaù vuøng van 2 laù. Khaûo saùt
Doppler lieân tuïc doøng maùu qua van ñoäng maïch chuû.
Thôøi gian nöûa aùp löïc cuûa doøng hôû van laø 369,6ms. Do
ñoù ñoä hôû khoûang ¾ (A).
A B
28
Maët caét voøng quanh (coronal) treân hoõm öùc: Khaûo
saùt Doppler xung doøng maùu ôû Ñoäng maïch chuû
xuoáng. Hieäu quaû Doppler cuoái taâm tröông ño ñöôïc
laø 0.14 m/s. ( hôû van ñoäng maïch chuû ñoä 2). Maët caét
4 buoàng töø moûm : hình aûnh thaát traùi daõn roäng (B)
A
B
29
HÔÛ VAN ÑMC
ÑÒNH LÖÔÏNG ÑOÄ NAËNG ÔÛ VAN ÑMC
Ñoä naëng hôû ÑMC Tieâu chuaån sieâu aâm
I ( nheï ) . Ñoä roäng doøng phuït ôû goác < 8mm ( hoaëc 1 - 24%)
. EDDE < 0,1 m / giaây
. PHT = 470 + 100
. Doøng phuït naèm ngay döôùi van sigma
II ( vöøa ) . Ñoä roäng doøng phuït ôû goác = 8 - 11 mm ( hoaëc 25 - 46%)
. EDDE e [ 0,1 - 0,2 m /giaây ]
. PHT = 370 + 70
. Doøng phuït khoâng vöôït quaù giöõa van 2 laù
III ( naëngï ) . Ñoä roäng doøng phuït ôû goác = 12 -16mm ( hoaëc 47 - 64%)
. EDDE e [ 0,2 - 0,3 m /giaây ]
. PHT = 250 + 80
. Doøng phuït tôùi vuøng döôùi cô truï
IV ( raát naëng ) . Ñoä roäng doøng phuït ôû goác > 16mm ( hoaëc > 65%)
. EDDE > 0,3 m /giaây
. PHT = 140 + 30
. Doøng phuït tôùi moûm tim
Soáng coøn khoâng phaãu thuaät cuûa 242
b/n hôû van ÑMC maïn
30TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow,
Mann, Zipes, Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530
HÔÛ VAN ÑMC
Ño theå tích doøng phuït vaø phaân xuaát
phuït b/n hôû van ÑMC
31
TL: Armstrong WF, Ryan T. Feigenbaum’s Echocardiography. Lippincott
Williams & Wilkins, 7th ed, 2010, p.263-359
HÔÛ VAN ÑMC
32
HÔÛ VAN ÑMC
ÑIEÀU TRÒ NOÄI KHOA
- Phoøng ngöøa thaáp tim
- Phoøng ngöøa vieâm noäi taâm maïc nhieãm truøng
- Ñieàu trò suy tim:
- UCMC, lôïi tieåu, Digitalis, Nitrate, cheïn Beâta
- Khaùng thuï theå Angiotensin II
- Khoâng duøng öùc cheá Calci
Chieán löôïc ñieàu
trò beänh nhaân hôû
van ÑMC naëng,
maïn tính
- AVR= Aortic valve Replacement (thay van
ÑMC)
- RVG = Radiomeclide ventriculography
- CMR= Cardiac Magnetic Resonnance
- EF= Ejection Fraction
33
TL: Bonow RO et al. ACC/AHA 2006 guideline
for the management of patients with valvular
heart disease. Circulation 114. e84, 2006.
HÔÛ VAN ÑMC
34
HÔÛ VAN ÑMC
ÑIEÀU TRÒ NGOAÏI KHOA
- Phaãu thuaät söûa van : ít hieäu quaû
- Phaãu thuaät thay van :
- Van cô hoïc
- Van ñoàng loaïi
- Van sinh hoïc töø ñoäng vaät
- Chæ ñònh phaãu thuaät:
- Hôû van ÑMC 3/4, 4/4 - khoâng trieäu chöùng cô naêng, thaát
traùi khoâng daõn: theo doõi moãi saùu thaùng + ñieàu trò noäi.
- Hôû van ÑMC 3/4, 4/4 + trieäu chöùng cô naêng: phaãu thuaät.
- Hôû van ÑMC 3/4, 4/4 + PXTM giaûm daàn: phaãu thuaät.
Sống coøn laâu daøi sau phaãu thuaät van ÑMC thay ñoåi
theo PXTM vaø trieäu chöùng cô naêng (1)
35TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow,
Mann, Zipes, Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530
HÔÛ VAN ÑMC
Sống coøn laâu daøi sau phaãu thuaät van ÑMC thay ñoåi
theo PXTM vaø trieäu chöùng cô naêng (2)
36TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow,
Mann, Zipes, Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530
HÔÛ VAN ÑMC

Contenu connexe

Similaire à Hovan dmc

Coeur et chimiothérapie Dr A.ILBOUDO
Coeur et chimiothérapie Dr A.ILBOUDOCoeur et chimiothérapie Dr A.ILBOUDO
Coeur et chimiothérapie Dr A.ILBOUDODr A. ILBOUDO
 
Right Heart In Septic Shock | Ali JENDOUBI, MD | 2017
Right Heart In Septic Shock | Ali JENDOUBI, MD | 2017Right Heart In Septic Shock | Ali JENDOUBI, MD | 2017
Right Heart In Septic Shock | Ali JENDOUBI, MD | 2017Ali Jendoubi, MD
 
Monitoring de la thyroide
Monitoring de la thyroide Monitoring de la thyroide
Monitoring de la thyroide 83SCOTCH
 
Aomi résumé
Aomi résuméAomi résumé
Aomi résuméaleosse
 
Embolie pulmonaires
Embolie pulmonairesEmbolie pulmonaires
Embolie pulmonairesbelaibzino
 
Arrêt Cardio-circulatoire " Actualisation mars 2015"
Arrêt Cardio-circulatoire " Actualisation mars 2015" Arrêt Cardio-circulatoire " Actualisation mars 2015"
Arrêt Cardio-circulatoire " Actualisation mars 2015" Islem Soualhi
 
Physiologie renale (2)
Physiologie renale (2)Physiologie renale (2)
Physiologie renale (2)KHADIJAADMI
 
Cardiomyopathie hypertrophique
Cardiomyopathie hypertrophiqueCardiomyopathie hypertrophique
Cardiomyopathie hypertrophiqueimma-dr
 
1.2 DES2017-2-IRM-MO normale et techniques.pdf
1.2 DES2017-2-IRM-MO normale et techniques.pdf1.2 DES2017-2-IRM-MO normale et techniques.pdf
1.2 DES2017-2-IRM-MO normale et techniques.pdfFirasBarhoumi
 
2013session1 5
2013session1 52013session1 5
2013session1 5acvq
 
Complications dégénératives et suivi du diabete
Complications dégénératives et suivi du diabeteComplications dégénératives et suivi du diabete
Complications dégénératives et suivi du diabeteRose De Sable
 
Cour n 23 embolie pulmonaires
Cour n 23 embolie pulmonairesCour n 23 embolie pulmonaires
Cour n 23 embolie pulmonairesRose De Sable
 

Similaire à Hovan dmc (20)

Dysfonction d'un pm urgences 2014
Dysfonction d'un pm urgences 2014Dysfonction d'un pm urgences 2014
Dysfonction d'un pm urgences 2014
 
Lymphoedeme post test
Lymphoedeme post testLymphoedeme post test
Lymphoedeme post test
 
Curs 1 franceza
Curs 1  francezaCurs 1  franceza
Curs 1 franceza
 
T panapath
T panapathT panapath
T panapath
 
Coeur et chimiothérapie Dr A.ILBOUDO
Coeur et chimiothérapie Dr A.ILBOUDOCoeur et chimiothérapie Dr A.ILBOUDO
Coeur et chimiothérapie Dr A.ILBOUDO
 
Lymphoedeme pre test
Lymphoedeme pre testLymphoedeme pre test
Lymphoedeme pre test
 
Right Heart In Septic Shock | Ali JENDOUBI, MD | 2017
Right Heart In Septic Shock | Ali JENDOUBI, MD | 2017Right Heart In Septic Shock | Ali JENDOUBI, MD | 2017
Right Heart In Septic Shock | Ali JENDOUBI, MD | 2017
 
Monitoring de la thyroide
Monitoring de la thyroide Monitoring de la thyroide
Monitoring de la thyroide
 
069 070 chleir
069 070 chleir069 070 chleir
069 070 chleir
 
Aomi résumé
Aomi résuméAomi résumé
Aomi résumé
 
Embolie pulmonaires
Embolie pulmonairesEmbolie pulmonaires
Embolie pulmonaires
 
Arrêt Cardio-circulatoire " Actualisation mars 2015"
Arrêt Cardio-circulatoire " Actualisation mars 2015" Arrêt Cardio-circulatoire " Actualisation mars 2015"
Arrêt Cardio-circulatoire " Actualisation mars 2015"
 
Physiologie renale (2)
Physiologie renale (2)Physiologie renale (2)
Physiologie renale (2)
 
Cardiomyopathie hypertrophique
Cardiomyopathie hypertrophiqueCardiomyopathie hypertrophique
Cardiomyopathie hypertrophique
 
1.2 DES2017-2-IRM-MO normale et techniques.pdf
1.2 DES2017-2-IRM-MO normale et techniques.pdf1.2 DES2017-2-IRM-MO normale et techniques.pdf
1.2 DES2017-2-IRM-MO normale et techniques.pdf
 
2013session1 5
2013session1 52013session1 5
2013session1 5
 
Complications dégénératives et suivi du diabete
Complications dégénératives et suivi du diabeteComplications dégénératives et suivi du diabete
Complications dégénératives et suivi du diabete
 
Cour n 23 embolie pulmonaires
Cour n 23 embolie pulmonairesCour n 23 embolie pulmonaires
Cour n 23 embolie pulmonaires
 
Embolie pulmonaire
Embolie pulmonaire Embolie pulmonaire
Embolie pulmonaire
 
UIP 2009
UIP 2009UIP 2009
UIP 2009
 

Plus de SauDaiHocYHGD

Cập nhật chẩn đoán mề đay
Cập nhật chẩn đoán mề đayCập nhật chẩn đoán mề đay
Cập nhật chẩn đoán mề đaySauDaiHocYHGD
 
Tật vẹo cột sống
Tật vẹo cột sốngTật vẹo cột sống
Tật vẹo cột sốngSauDaiHocYHGD
 
Ngan hang cau hoi trac nghiem 2012
Ngan hang cau hoi trac nghiem 2012Ngan hang cau hoi trac nghiem 2012
Ngan hang cau hoi trac nghiem 2012SauDaiHocYHGD
 
Phương pháp đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm lớp nâng cao
Phương pháp đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm lớp nâng caoPhương pháp đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm lớp nâng cao
Phương pháp đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm lớp nâng caoSauDaiHocYHGD
 
Giang ly thuyet giang duong
Giang ly thuyet giang duongGiang ly thuyet giang duong
Giang ly thuyet giang duongSauDaiHocYHGD
 
Cập nhật điều trị viêm gan B
Cập nhật điều trị viêm gan BCập nhật điều trị viêm gan B
Cập nhật điều trị viêm gan BSauDaiHocYHGD
 
Dinh dưỡng cho bệnh nhân xơ gan
Dinh dưỡng cho bệnh nhân xơ ganDinh dưỡng cho bệnh nhân xơ gan
Dinh dưỡng cho bệnh nhân xơ ganSauDaiHocYHGD
 
Chăm sóc đa ngành
Chăm sóc đa ngànhChăm sóc đa ngành
Chăm sóc đa ngànhSauDaiHocYHGD
 
Bệnh thận đái tháo đường
Bệnh thận đái tháo đườngBệnh thận đái tháo đường
Bệnh thận đái tháo đườngSauDaiHocYHGD
 
xây dựng thực đơn cho bệnh nhân đái tháo đường
xây dựng thực đơn cho bệnh nhân đái tháo đườngxây dựng thực đơn cho bệnh nhân đái tháo đường
xây dựng thực đơn cho bệnh nhân đái tháo đườngSauDaiHocYHGD
 
Dinh dưỡng cho bệnh nhân đtđ
Dinh dưỡng cho bệnh nhân đtđ Dinh dưỡng cho bệnh nhân đtđ
Dinh dưỡng cho bệnh nhân đtđ SauDaiHocYHGD
 
Bệnh thận đái tháo đường
Bệnh thận đái tháo đườngBệnh thận đái tháo đường
Bệnh thận đái tháo đườngSauDaiHocYHGD
 
Xét nghiệm thăm dò sắt
Xét nghiệm thăm dò sắtXét nghiệm thăm dò sắt
Xét nghiệm thăm dò sắtSauDaiHocYHGD
 
YB10 - Điều trị thải sắt
YB10 - Điều trị thải sắtYB10 - Điều trị thải sắt
YB10 - Điều trị thải sắtSauDaiHocYHGD
 
Thiếu máu thiếu sắt
Thiếu máu thiếu sắtThiếu máu thiếu sắt
Thiếu máu thiếu sắtSauDaiHocYHGD
 
Xét nghiệm đông máu - theo dõi trong lâm sàng sử dụng kháng đông
Xét nghiệm đông máu - theo dõi trong lâm sàng sử dụng kháng đôngXét nghiệm đông máu - theo dõi trong lâm sàng sử dụng kháng đông
Xét nghiệm đông máu - theo dõi trong lâm sàng sử dụng kháng đôngSauDaiHocYHGD
 
Sư dung thuoc thoa trong da lieu
Sư dung thuoc thoa trong da lieuSư dung thuoc thoa trong da lieu
Sư dung thuoc thoa trong da lieuSauDaiHocYHGD
 
Cách dùng thuốc bôi corticosteroids
Cách dùng thuốc bôi corticosteroidsCách dùng thuốc bôi corticosteroids
Cách dùng thuốc bôi corticosteroidsSauDaiHocYHGD
 
Chẩn đoán và điều trị Nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở trẻ
Chẩn đoán và điều trị Nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở trẻChẩn đoán và điều trị Nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở trẻ
Chẩn đoán và điều trị Nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở trẻSauDaiHocYHGD
 

Plus de SauDaiHocYHGD (20)

Cập nhật chẩn đoán mề đay
Cập nhật chẩn đoán mề đayCập nhật chẩn đoán mề đay
Cập nhật chẩn đoán mề đay
 
Tật vẹo cột sống
Tật vẹo cột sốngTật vẹo cột sống
Tật vẹo cột sống
 
Tatkhucxa
TatkhucxaTatkhucxa
Tatkhucxa
 
Ngan hang cau hoi trac nghiem 2012
Ngan hang cau hoi trac nghiem 2012Ngan hang cau hoi trac nghiem 2012
Ngan hang cau hoi trac nghiem 2012
 
Phương pháp đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm lớp nâng cao
Phương pháp đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm lớp nâng caoPhương pháp đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm lớp nâng cao
Phương pháp đánh giá bằng câu hỏi trắc nghiệm lớp nâng cao
 
Giang ly thuyet giang duong
Giang ly thuyet giang duongGiang ly thuyet giang duong
Giang ly thuyet giang duong
 
Cập nhật điều trị viêm gan B
Cập nhật điều trị viêm gan BCập nhật điều trị viêm gan B
Cập nhật điều trị viêm gan B
 
Dinh dưỡng cho bệnh nhân xơ gan
Dinh dưỡng cho bệnh nhân xơ ganDinh dưỡng cho bệnh nhân xơ gan
Dinh dưỡng cho bệnh nhân xơ gan
 
Chăm sóc đa ngành
Chăm sóc đa ngànhChăm sóc đa ngành
Chăm sóc đa ngành
 
Bệnh thận đái tháo đường
Bệnh thận đái tháo đườngBệnh thận đái tháo đường
Bệnh thận đái tháo đường
 
xây dựng thực đơn cho bệnh nhân đái tháo đường
xây dựng thực đơn cho bệnh nhân đái tháo đườngxây dựng thực đơn cho bệnh nhân đái tháo đường
xây dựng thực đơn cho bệnh nhân đái tháo đường
 
Dinh dưỡng cho bệnh nhân đtđ
Dinh dưỡng cho bệnh nhân đtđ Dinh dưỡng cho bệnh nhân đtđ
Dinh dưỡng cho bệnh nhân đtđ
 
Bệnh thận đái tháo đường
Bệnh thận đái tháo đườngBệnh thận đái tháo đường
Bệnh thận đái tháo đường
 
Xét nghiệm thăm dò sắt
Xét nghiệm thăm dò sắtXét nghiệm thăm dò sắt
Xét nghiệm thăm dò sắt
 
YB10 - Điều trị thải sắt
YB10 - Điều trị thải sắtYB10 - Điều trị thải sắt
YB10 - Điều trị thải sắt
 
Thiếu máu thiếu sắt
Thiếu máu thiếu sắtThiếu máu thiếu sắt
Thiếu máu thiếu sắt
 
Xét nghiệm đông máu - theo dõi trong lâm sàng sử dụng kháng đông
Xét nghiệm đông máu - theo dõi trong lâm sàng sử dụng kháng đôngXét nghiệm đông máu - theo dõi trong lâm sàng sử dụng kháng đông
Xét nghiệm đông máu - theo dõi trong lâm sàng sử dụng kháng đông
 
Sư dung thuoc thoa trong da lieu
Sư dung thuoc thoa trong da lieuSư dung thuoc thoa trong da lieu
Sư dung thuoc thoa trong da lieu
 
Cách dùng thuốc bôi corticosteroids
Cách dùng thuốc bôi corticosteroidsCách dùng thuốc bôi corticosteroids
Cách dùng thuốc bôi corticosteroids
 
Chẩn đoán và điều trị Nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở trẻ
Chẩn đoán và điều trị Nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở trẻChẩn đoán và điều trị Nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở trẻ
Chẩn đoán và điều trị Nhiễm khuẩn đường tiết niệu ở trẻ
 

Dernier

Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècleAux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècleAmar LAKEL, PhD
 
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...Atelier Canopé 37 - Tours
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24BenotGeorges3
 
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-Majida Antonios, M.Ed.
 
Pas de vagues. pptx Film français
Pas de vagues. pptx  Film   françaisPas de vagues. pptx  Film   français
Pas de vagues. pptx Film françaisTxaruka
 
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avrilCalendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avrilfrizzole
 
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienneChana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienneTxaruka
 
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdfBibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdfAtelier Canopé 37 - Tours
 
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptxPrésentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptxJCAC
 
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdfBibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdfAtelier Canopé 37 - Tours
 
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdfLa Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdfbdp12
 
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...Unidad de Espiritualidad Eudista
 

Dernier (13)

Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024
Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024
Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024
 
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècleAux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
 
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
 
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
 
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-
 
Pas de vagues. pptx Film français
Pas de vagues. pptx  Film   françaisPas de vagues. pptx  Film   français
Pas de vagues. pptx Film français
 
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avrilCalendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avril
 
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienneChana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
 
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdfBibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
 
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptxPrésentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
 
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdfBibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
 
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdfLa Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
 
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...
 

Hovan dmc

 • 1. 1 HÔÛ VAN ÑMC PGS. TS. PHAÏM NGUYEÃN VINH  Nguyeân nhaân vaø giaûi phaãu beänh  Sinh lyù beänh  Bieåu hieän laâm saøng  Caän laâm saøng : ECG, X quang ngöïc, sieâu aâm tim, thoâng tim vaø chuïp buoàng tim  Ñieàu trò
 • 2. 2 HÔÛ VAN ÑMC NGUYEÂN NHAÂN VAØ GIAÛI PHAÃU BEÄNH 1. Beänh lyù cuûa van ÑMC - Thaáp tim - Baåm sinh : – Van ÑMC 2 maûnh – Thoaùi hoùa daïng mucin – H/C Laubry-Pezzi – Ñöôøng haàm thaát traùi - ÑMC - Vieâm NTMNT - Beänh chaát keo TD : Lupus ban ñoû, VKDT - Chaán thöông
 • 3. 3 HÔÛ VAN ÑMC NGUYEÂN NHAÂN VAØ GIAÛI PHAÃU BEÄNH 2. Beänh lyù cuûa ÑMC leân — H/C Marfan — Daõn ÑMC leân khoâng roõ nguyeân nhaân — Phình voøng van ÑMC — Beänh chaát keo — Boùc taùch ÑMC
 • 4. 4 HÔÛ VAN ÑMC CÔ CHEÁ HÔÛ VAN — Daày vaø co ruùt laù van - TD : thaáp tim — Raùch laù van - TD : VNTMNT — Sa van ÑMC - TD : H/C Laubry Pezzi, Boùc taùch ÑMC — Daõn ÑMC leân laøm caêng caùc maûnh van TD: vieâm ÑMC do giang mai, do VKDT * Phoái hôïp hay ñôn ñoäc caùc cô cheá. TD: VKDT toån thöông xaûy ra ôû laù van laãn ÑMC leân
 • 5. 5 HÔÛ VAN ÑMC GIAÛI PHAÃU HOÏC HÔÛ VAN ÑMC
 • 6. Sô ñoà cuûa hôû van ÑMC ñôn thuaàn do caùc nguyeân nhaân khaùc nhau (1) 6TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow, Mann, Zipes, Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530 HÔÛ VAN ÑMC
 • 7. Sô ñoà cuûa hôû van ÑMC ñôn thuaàn do caùc nguyeân nhaân khaùc nhau (2) 7TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow, Mann, Zipes, Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530 HÔÛ VAN ÑMC
 • 8. 8 HÔÛ VAN ÑMC SINH LYÙ BEÄNH HÔÛ VAN ÑMC ÑMC
 • 9. Sinh lyù beänh hôû van ÑMC 9TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow, Mann, Zipes, Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530 HÔÛ VAN ÑMC
 • 10. 10 HÔÛ VAN ÑMC SINH LYÙ BEÄNH HÔÛ VAN ÑMC
 • 11. 11 HÔÛ VAN ÑMC TRIEÄU CHÖÙNG CÔ NAÊNG - Hôû van ÑMC maïn: coù trieäu chöùng cô naêng khi tim ñaõ lôùn, maát buø, bao goàm: – Khoù thôû (töø nheï ñeán naëng) – Côn ñau thaét ngöïc veà ñeâm – Ngaát : ít gaëp – Hoài hoäp – Thöôøng toaùt nhieàu moà hoâi khi beänh naëng - Hôû van ÑMC caáp: – Meät – Khoù thôû caáp dieãn – Haï huyeát aùp
 • 12. 12 HÔÛ VAN ÑMC TRIEÄU CHÖÙNG THÖÏC THEÅ (1) – Daáu Quincke : aán nheï moùng tay , thaáy moùng tay ñaäp theo nhòp tim traéng vaø hoàng – Daáu Musset : ñaàu gaät guø theo nhòp ñaäp tim – Maïch Corrigan : kyø taâm thu maïch naåy maïnh vaø suïp nhanh – Daáu Duroziez : aâm thoåi 2 kyø ôû beïn khi aán nheï oáng nghe – Daáu Traube : nghe maïch beïn, coù tieáng ñaäp maïnh , nhö tieáng “ suùng luïc “ – Daáu Hill : huyeát aùp taâm thu ôû nhöôïng chaân cao hôn huyeát aùp taâm thu ôû caùnh tay (>60 mmHg )
 • 13. 13 HÔÛ VAN ÑMC TRIEÄU CHÖÙNG THÖÏC THEÅ (2) – Caùch bieät roäng huyeát aùp taâm thu vaø taâm tröông, khoâng coù Korotkoff V - huyeát aùp taâm tröông ño trong loøng maïch töông ñöông Korotkoff IV – Moûm tim leäch traùi vaø xuoáng döôùi, roäng , nhoâ hình voøm. – AÂm thoåi taâm tröông maïnh nhaát ôû LS 3,4 traùi saùt xöông öùc hoaëc ôû bôø phaûi xöông öùc (tuøy theo cô cheá ÑMC }. – Rung taâm tröông Austin Flint ôû moûm tim. – T1 bình thöôøng hay giaûm – T2 thuôøng bình thöôøng, ñoâi khi giaûm , khoâng nghe hay taùch ñoâi nghòch thöôøng. P2 taêng khi coù taêng aùp ÑMP – T3 coù theå coù duø chöa coù roái loaïn chöùc naêng thaát traùi
 • 14. 14 HÔÛ VAN ÑMC CAÄN LAÂM SAØNG : ÑIEÄN TAÂM ÑOÀ VAØ X QUANG NGÖÏC - Ñieän taâm ñoà :  Bình thöôøng  Daày thaát traùi keøm taêng gaùnh taâm tröông thaát traùi  Rung nhó: tieân löôïng xaáu / Hôû van ÑMC ñôn thuaàn - X quang ngöïc :  Boùng tim bình thöôøng hay to
 • 16. 16 HÔÛ VAN ÑMC CAÄN LAÂM SAØNG : SIEÂU AÂM TIM 2D VAØ DOPPLER MAØU Muïc tieâu sieâu aâm :  Chaån ñoaùn xaùc ñònh  Öôùc löôïng ñoä naëng  Cô cheá hôû van  Chöùc naêng thaát traùi  AÙp löïc ÑMP  Beänh van hay beänh tim phoái hôïp
 • 17. 17 HÔÛ VAN ÑMC SIEÂU AÂM TIM (1)
 • 18. 18 HÔÛ VAN ÑMC SIEÂU AÂM TIM (2)
 • 19. 19 HÔÛ VAN ÑMC SIEÂU AÂM TIM (3)
 • 20. 20 HÔÛ VAN ÑMC SIEÂU AÂM TIM (4)
 • 21. 21 HÔÛ VAN ÑMC SIEÂU AÂM TIM (5)
 • 22. 22 HÔÛ VAN ÑMC SIEÂU AÂM TIM (6)
 • 23. 23 Sieâu aâm 2D vaø TM – maët caét caïnh öùc truïc doïc . Caét TM doøng hôû van Ñoäng maïch chuû ( Doppler maøu) (A). Ñoä roäng doøng phuït taïi goác ño ñöôïc laø 8mm(B) A B
 • 24. Sieâu aâm Doppler maøu öôùc löôïng ñoä naëng cuûa hôû van ÑMC (1) A: hôû nheï B: hôû naëng vöøa C: hôû naëng 24 TL: Armstrong WF, Ryan T. Feigenbaum’s Echocardiography. Lippincott Williams & Wilkins, 7th ed, 2010, p.263-359 HÔÛ VAN ÑMC
 • 25. Sieâu aâm Doppler maøu öôùc löôïng ñoä naëng cuûa hôû van ÑMC (2) 25 TL: Armstrong WF, Ryan T. Feigenbaum’s Echocardiography. Lippincott Williams & Wilkins, 7th ed, 2010, p.263-359 HÔÛ VAN ÑMC
 • 26. 26 Maët caét caïnh öùc truïc ngang-ngang van Ñoäng maïch chuû : sieâu aâm 2D ghi nhaän van Ñoäng maïch chuû coù 3 maûnh,daày, kheùp khoâng kín (A). Maët caét caïnh öùc truïc doïc : hình aûnh thaát traùi daõn lôùn trong hôû van ÑMC (B). A B
 • 27. 27 Maët caét 3 buoàng töø moûm : Ñoä lan cuûa doøng hôû van ñoäng maïch chuû vöôït quaù vuøng van 2 laù. Khaûo saùt Doppler lieân tuïc doøng maùu qua van ñoäng maïch chuû. Thôøi gian nöûa aùp löïc cuûa doøng hôû van laø 369,6ms. Do ñoù ñoä hôû khoûang ¾ (A). A B
 • 28. 28 Maët caét voøng quanh (coronal) treân hoõm öùc: Khaûo saùt Doppler xung doøng maùu ôû Ñoäng maïch chuû xuoáng. Hieäu quaû Doppler cuoái taâm tröông ño ñöôïc laø 0.14 m/s. ( hôû van ñoäng maïch chuû ñoä 2). Maët caét 4 buoàng töø moûm : hình aûnh thaát traùi daõn roäng (B) A B
 • 29. 29 HÔÛ VAN ÑMC ÑÒNH LÖÔÏNG ÑOÄ NAËNG ÔÛ VAN ÑMC Ñoä naëng hôû ÑMC Tieâu chuaån sieâu aâm I ( nheï ) . Ñoä roäng doøng phuït ôû goác < 8mm ( hoaëc 1 - 24%) . EDDE < 0,1 m / giaây . PHT = 470 + 100 . Doøng phuït naèm ngay döôùi van sigma II ( vöøa ) . Ñoä roäng doøng phuït ôû goác = 8 - 11 mm ( hoaëc 25 - 46%) . EDDE e [ 0,1 - 0,2 m /giaây ] . PHT = 370 + 70 . Doøng phuït khoâng vöôït quaù giöõa van 2 laù III ( naëngï ) . Ñoä roäng doøng phuït ôû goác = 12 -16mm ( hoaëc 47 - 64%) . EDDE e [ 0,2 - 0,3 m /giaây ] . PHT = 250 + 80 . Doøng phuït tôùi vuøng döôùi cô truï IV ( raát naëng ) . Ñoä roäng doøng phuït ôû goác > 16mm ( hoaëc > 65%) . EDDE > 0,3 m /giaây . PHT = 140 + 30 . Doøng phuït tôùi moûm tim
 • 30. Soáng coøn khoâng phaãu thuaät cuûa 242 b/n hôû van ÑMC maïn 30TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow, Mann, Zipes, Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530 HÔÛ VAN ÑMC
 • 31. Ño theå tích doøng phuït vaø phaân xuaát phuït b/n hôû van ÑMC 31 TL: Armstrong WF, Ryan T. Feigenbaum’s Echocardiography. Lippincott Williams & Wilkins, 7th ed, 2010, p.263-359 HÔÛ VAN ÑMC
 • 32. 32 HÔÛ VAN ÑMC ÑIEÀU TRÒ NOÄI KHOA - Phoøng ngöøa thaáp tim - Phoøng ngöøa vieâm noäi taâm maïc nhieãm truøng - Ñieàu trò suy tim: - UCMC, lôïi tieåu, Digitalis, Nitrate, cheïn Beâta - Khaùng thuï theå Angiotensin II - Khoâng duøng öùc cheá Calci
 • 33. Chieán löôïc ñieàu trò beänh nhaân hôû van ÑMC naëng, maïn tính - AVR= Aortic valve Replacement (thay van ÑMC) - RVG = Radiomeclide ventriculography - CMR= Cardiac Magnetic Resonnance - EF= Ejection Fraction 33 TL: Bonow RO et al. ACC/AHA 2006 guideline for the management of patients with valvular heart disease. Circulation 114. e84, 2006. HÔÛ VAN ÑMC
 • 34. 34 HÔÛ VAN ÑMC ÑIEÀU TRÒ NGOAÏI KHOA - Phaãu thuaät söûa van : ít hieäu quaû - Phaãu thuaät thay van : - Van cô hoïc - Van ñoàng loaïi - Van sinh hoïc töø ñoäng vaät - Chæ ñònh phaãu thuaät: - Hôû van ÑMC 3/4, 4/4 - khoâng trieäu chöùng cô naêng, thaát traùi khoâng daõn: theo doõi moãi saùu thaùng + ñieàu trò noäi. - Hôû van ÑMC 3/4, 4/4 + trieäu chöùng cô naêng: phaãu thuaät. - Hôû van ÑMC 3/4, 4/4 + PXTM giaûm daàn: phaãu thuaät.
 • 35. Sống coøn laâu daøi sau phaãu thuaät van ÑMC thay ñoåi theo PXTM vaø trieäu chöùng cô naêng (1) 35TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow, Mann, Zipes, Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530 HÔÛ VAN ÑMC
 • 36. Sống coøn laâu daøi sau phaãu thuaät van ÑMC thay ñoåi theo PXTM vaø trieäu chöùng cô naêng (2) 36TL: Otto CM, Bonow RO. Valvular Heart Disease. In Heart Disease, ed. By Bonow, Mann, Zipes, Libby. Elsevier Saunders, 9th ed, 2012. p.1468-1530 HÔÛ VAN ÑMC