SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  47
Télécharger pour lire hors ligne
T.OP Noordrand
Deelgebied A201-E40 tussen Meiser en Nossegem
Zone A201-E40 entre Meiser et Nossegem
19-12-2014, Workshop 3 / 1
 
Waar moet het gebied naar toe en hoe komen we er?
Vers quoi est ce que la zone doit aller et comment y arrive t’on ?
?
Drie thema’s om de algemene doelstellingen concreet te maken,
Trois thèmes pour concrétiser les objectifs généraux,
Gebruikmaken van de demografische groei /
Utilisation de la croissance démographique
Verbeteren duurzaamheid en leefkwaliteit /
Améliorer la durabilité et la qualité de vie
Samenhang aanbrengen /
Créer la cohérence
Economie versterken /
Renforcer l’économie
(Actieve) mobiliteit /
Mobilité (active)
Open ruimte /
Espaces libres
Vorming en opleiding /
Formation et éducation
en concrete thema’s vanuit het gebied zelf: (Actieve) mobiliteit
un thème concret issus de cette même zone : la mobilité (active)
Waarom het thema (actieve) mobiliteit?
Pourquoi le thème mobilité (active) ?
- Congestie tegen gaan en toegankelijkheid verbeteren
Contrer la congestion et améliorer l'accessibilité
- Betere luchtkwaliteit en bevordering van de gezondheid
Une meilleure qualité de l'air et de la santé
- Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners
Climat attrayant pour les entreprises et résidents
> (Actieve) mobiliteit als katalysator voor ruimtelijke en
economische ontwikkeling
Utiliser la mobilité (active) comme un catalyseur pour le
développement économique et spatial
Waarom het thema open ruimte?
Pourquoi le thème espaces libres?
- Open ruimte staat onder druk / Versterken en toewerken naar een netwerk
L’espace libre est sous pression / Renforcer et travailler vers un réseau
- Water opvang en afvoer verbeteren
Améliorer la qualité des eaux et décharge
- (Ecologische) corridors voor fauna/ flora en actieve mobiliteit
Corridors (écologique) pour la faune /la flore et pour la mobilité active
- Voedselvoorziening dicht bij verbruikers behouden
Préserver une agriculture à proximité des consommateurs
- Aantrekkelijke leefklimaat en recreatie dicht bij huis
Cadre de vie attrayante et récréation à proximité
> Netwerk aan open ruimtes als basisstructuur voor wonen,
werken en recreëren
Réseau d'espaces libres comme structure de base pour vivre,
travailler et se divertir
Vorming en opleiding
Formation et éducation
Waarom het thema vorming en opleiding?
Pourquoi le thème formation et éducation?
- (Toekomstig) onderwijstekort in Brussel en de rand proactief tegenwerken
Contrer proactivement le (future) déficit d'éducation à Bruxelles et dans le «rand»
- Aantrekkelijk ‘woonpakket’ voor de vestiging van gezinnen
Créer de conditions d’habitat attrayant pour des familles
- Opleiden van toekomstige generaties, aansluitend bij wat bedrijven (dan) zoeken
L'éducation des générations futures, en accord avec ce que les entreprises
recherchent
- Basisvoorwaarde voor de transitie naar meer hoogwaardige economie
Condition de base pour la transition vers une activité économique forte
> Onderwijs als sturingsmiddel voor demografische en
economische ontwikkelingen
L'éducation comme outil de gestion pour les développements
démographiques et économiques
1 + 1 > 2
Op zoek naar meerwaarde door het koppelen van afzonderlijke projecten!
Rechercher la valeur ajoutée en reliant les projets individuels !
Drie verschillende ruimtelijke structuren:
Trois structures spatiales différentes:
1. Lijn/ Linéaire 2. Netwerk / Réseau 3. Punt / Point
In de plaats van een masterplan.
A la pace d’un masterplan.
X
Tafel / table 1
(Actieve) mobiliteit
Mobilité (active)
De Europese boulevard,
van het Zuidstation tot aan Brussels Airport, verbindt de NAVO-site, de
Europese wijk, internationale hoofdkantoren, hotels, onderwijs en R&D.
Het wordt dé as voor (internationale) bedrijven en organisaties, goed
bereikbaar (ook) met OV en de fiets met een zeer hoge kwaliteit van
openbare ruimte.
Le boulevard Européen,
va de la gare du Midi jusqu’à l'aéroport de Bruxelles et relie le site de
l'OTAN, le quartier européen, les sièges sociaux internationaux, les hôtels,
l'éducation et la R&D. Il deviendra l'axe pour les entreprises et les
organisations (internationales) et sera aussi facilement accessible par les
transports publics et le vélo avec une très haute qualité d'espace public.
Verhaallijn (Actieve) mobiliteit
Canevas Mobilité (active)
Denkrichting: identiteit versterken / auto (Las Vegas Strip)
Direction de pensée : renforcer l’identité / auto (Strip de Las Vegas)
Denkrichting: identiteit versterken / tram (Oostende kusttram)
Direction de pensée : renforcer l’identité / tram (tram de la côte à Ostende)
(Actieve) mobiliteit: geselecteerde projecten
Mobilité (active): projets sélectionnés
Navo site
Da Vinci
Keiberg
Tram
FietsGEN
HST route
Masterplan Brussels Airport
Goudappel Coffeng, Aart de Koning
(Actieve) mobiliteit: projecteneigenaren en belanghebbende
Mobilité (active): porteurs de projets
Defensie / La Defense, Luc Vanbockryck, ir.
Bart Hanssens
ROCKSPRING, Melody Eskandarian
STIB-MIVB, Yves Fourneau
De Lijn, Joost Swinnen
BHG / RBC, Frederik Depoortere
Provincie Vlaams Brabant, Nele Tierens
BAC, Alain Vandenplas
Gemeente / ville Zaventem,
Clark Pauwels / Dieter Loddewykx
Gemeente / ville Machelen, Maurits Lauwers
Extern expert / expert externe: Goudappel Coffeng, Aart de Koning
Brussel Stad, Jadot Caroline
CBRE, Arno Michiels
(Actieve) mobiliteit: De Europese Boulevard
Mobilité (active) : le Boulevard Européen
Mogelijke vragen:
Questions possibles:
 
Moet de Leopold III-laan meer ‘identiteit’ krijgen en welke dan?
L’avenue Léopold III doit-elle avoir une “identité” plus forte et laquelle ?
Is een 'Europese Boulevard' een sterk verhaal?
Le“boulevard européen” est-il une idée forte?
Hoe kunnen aanliggende bedrijven, instellingen en aanwonenden profiteren van de
Europese Boulevard en vice-versa?
Comment les entreprises, institutions et habitants proches peuvent-ils profiter d’un
boulevard européenne et vice-versa?
 
Hoe kan er een Europese Boulevard gerealiseerd worden en welke
samenwerkingsverbanden moeten er komen?
Comment un boulevard européen peut -être réalisé et quels partenariats sont à envisager?
Tafel / table 2
Open ruimte
Espaces libres
Park Noord,
een structuur van meervoudig gebruikte, open en groene ruimten, met
attractieve recreatieve en functionele verbindingen. De open ruimte
wordt dé landschappelijke ruggengraat van het gebied, beschermd en
versterkt door economisch draagkrachtig ruimtegebruik, zoals
hoogwaardige landbouw, recreatie, wonen en bedrijvigheid.
Parc du Nord
une structure multi-usage comprenant des espaces libres et verts avec des
offres de loisirs attrayantes et fonctionnelles. L'espace libre deviendra l'épine
dorsale du paysage, protégé et renforcé par un usage économiquement
rentable de l’espace, tels que l'agriculture de haute qualité, les loisirs, le
logement et l'industrie.
Verhaallijn Open ruimte
Canevas Espaces libres
Denkrichting: Hoogwaardige stedelijke parkruimte (Central Park)
Direction de pensée : parc urbain de qualité
Denkrichting: Multifunctionele landgoed (Warmonderhof)
Direction de pensée : bien mutlifonctionelle (Warmonderhof)
Denkrichting: Intensieve / grootschalige landbouw (Haspengouw, St. Truiden)
Direction de pensée : Agriculture intensive / à grande échelle (Hesbaye, St Trond)
Open ruimte: geselecteerde projecten
Espaces libres: projets sélectionnés
Nieuwe boerderij Kortenberg
Fietspaden / Pistes cyclables
Garden Village / Bessenveld
Gevangenis / prison Haren
Navo site
Begraafplaats / cimetière
Fietspaden / Pistes cyclables
Open ruimte: projecteneigenaren en belanghebbende
Espaces libres: porteurs de projets
Boerenbond, Nick Francois
Nieuwe boerderij Kortenberg /
Nouvelle ferme Kortenberglaan
Luc Salens, Boer in Kortenberg
Fietspaden / Pistes cyclables
VLM, Maarten Sper
Garden Village / Bessenveld
House of development, Fernand David
Gevangenis / prison Haren
Regie der Gebouwen, Audenaert Maarten
IBGE / BIM, Marie-Celine Godin
Navo site
Defensie / La Defense, Jean-Jacques Harotin
Gemeente / ville Evere, M. Daelman
Open ruimte: Park Noord
Espaces libres : Parc du Nord
Mogelijke vragen:
Questions possibles:
 
Wat moet er met de open ruimtes gebeuren?
Quel est le future des espaces libres ?
Welk type landbouw moet er komen en hoe dit stimuleren?
Quel sorte d'agriculture à développer et comment y parvenir ?
Of, waar en op welke manier kan er in de open ruimte worden bijgebouwd?
Faut-il construire dans les espaces libres, où et comment ?
Hoe kan de open ruimte beter toegankelijk worden?
Comment les espaces libres peuvent-ils être plus accessibles ?
Hoe kan een netwerk ontstaan over grenzen en barrières heen, en welke
samenwerkingsverbanden zijn er voor nodig?
Comment assurer un réseau au-delà des frontières et barrières, et quels partenariats sont
nécessaires pour y arriver ?
Tafel / table 3
Vorming en opleiding
Formation et éducation
NoordR&D,
zet in op vorming en opleiding als dé katalysator voor hoogwaardige
woonmilieus en bedrijvigheid. Goede scholen trekken families en hoger
opgeleiden. Vorming bij de bedrijven brengt werkaanbod en
werkzoekenden bij elkaar. En samenwerken aan R&D bevordert de
transitie in de richting van hoogwaardigere economische activiteiten.
NoordR&D
met l'accent sur la formation et l'éducation en tant que catalyseur pour la
qualité des milieux de vie et de l'activité. Les bonnes écoles attirent les
familles et les professionnels. Les formation aux entreprises rassemble les
offres d’emploi et les chercheurs d'emploi ensemble. Et la coopération pour
la R&D va promouvoir la transition vers des activités économiques de plus
grande valeur.
Verhaallijn Vorming en opleiding
Canevas formation et éducation
Denkrichting: Basisschool als katalysator voor wonen (Mullerpierschool)
Direction de pensée : une école primaire comme catalyseur pour l’habitat (Mullerpierschool)
Denkrichting: Vorming door samenwerking van onderwijs en bederijven (RDM terrein)
Direction de pensée : Formation par une coopération entre l’enseignement et les entreprises (RDM
terrein)
Park Edith Cavell
Mediapool Reyers
Vorming en opleiding: geselecteerde projecten
Formation et éducation: projets sélectionnés
Park Edith Cavell
VRT/RTBF, ATO/ADT, Ann De Cannière
‘Scholen van Morgen’, Philippe Monserez
Mediapool Reyers
Flanders Smart Hub, Tom Van Quaethem
Flanders Smart Hub, Pierre Faché
VOKA LAN Diegem-Zaventem, Tom Demeyer
Viessmann , Laurent Vercruysse
Extern expert / expert externe: IDEA Consult, Lucien Kahane
Vorming en opleiding: projecteneigenaren en belanghebbende
Formation et éducation: porteurs de projets
Vorming en opleiding: NoordR&D
Formation et éducation: NoordR&D
Mogelijke vragen:
Questions possibles:
 
Welke andere voorzieningen zijn naast een goede school nog meer onmisbaar in het
woonpakket?
Mis à part une bonne école, quels sont les autres aménagements essentiels qui ne
devraient pas manquer dans un quartier résidentiel?
Welke industriële en/of bedrijventerreinen in het studiegebied zouden geschikt zijn
om er een R&D cluster te ontwikkelen?
Quels sites industriels et/ou quels parcs d’entreprises dans la zone d'étude conviennent
afin de développer un pôle de R&D?
Welke bedrijvigheid zal in 2050 een belangrijke rol gaan spelen in de regionale
economie?
Quelles activités joueront un rôle important dans l'économie régionale en 2050 ?
Welke bedrijven zouden het voortouw kunnen nemen om samen met
kennisinstellingen jongeren gerichter voor de markt op te leiden?
Quelles sont les entreprises qui pourraient prendre l'initiative former les jeunes de manière
plus ciblée pour le marché du travail ?
Nulscenario en toekomstvisie
Scénario zéro et vision future
Bestaande situatie
Situation actuelle
Nulscenario: verdere archipelisieering door op zich zelf staande projecten
Scénario zéro : une plus grande “archipelisation” par différents projets indépendants
Toekomstvisie: geen masterplan, maar synergie tussen projecten als lijnen, netwerk en punten
Vision future : pas de masterplan mais une synergie entre les projets sous forme de lignes, de réseau et
de points

Contenu connexe

Similaire à 20141219 T.OP Noordrand Workshop 3 Presentatie Artgineering a201

Présentation Edtech Hauts-de-France
Présentation Edtech Hauts-de-FrancePrésentation Edtech Hauts-de-France
Présentation Edtech Hauts-de-FranceChris Delepierre
 
Journées MITIC | Séance 3 : La collaboration à l’heure du développement durable
Journées MITIC | Séance 3 : La collaboration à l’heure du développement durableJournées MITIC | Séance 3 : La collaboration à l’heure du développement durable
Journées MITIC | Séance 3 : La collaboration à l’heure du développement durableJournées MITIC
 
Formation DAREIC de LYON Connaître Erasmus + LG Honoré d'Urfé vendredi 17 01...
Formation DAREIC de LYON Connaître Erasmus + LG Honoré d'Urfé vendredi 17 01...Formation DAREIC de LYON Connaître Erasmus + LG Honoré d'Urfé vendredi 17 01...
Formation DAREIC de LYON Connaître Erasmus + LG Honoré d'Urfé vendredi 17 01...Richard Muller
 
Pluslonguelavie Nantes Einclusion
Pluslonguelavie Nantes EinclusionPluslonguelavie Nantes Einclusion
Pluslonguelavie Nantes EinclusionFing
 
Plan strategique-helha-2020
Plan strategique-helha-2020Plan strategique-helha-2020
Plan strategique-helha-2020sectionpub
 
#CapCom17 : AT11 - [Mobile] Savoir parler aux étudiants
#CapCom17 : AT11 - [Mobile] Savoir parler aux étudiants#CapCom17 : AT11 - [Mobile] Savoir parler aux étudiants
#CapCom17 : AT11 - [Mobile] Savoir parler aux étudiantsCap'Com
 
100% des élèves citoyens et employables à la fin de leur scolarité et tuot au...
100% des élèves citoyens et employables à la fin de leur scolarité et tuot au...100% des élèves citoyens et employables à la fin de leur scolarité et tuot au...
100% des élèves citoyens et employables à la fin de leur scolarité et tuot au...Lionel Sanchez ✔
 
Session national europe strasbourg
Session national europe strasbourg  Session national europe strasbourg
Session national europe strasbourg Roberta Moscon
 
Note 2 Fleury Finale Apres J3 2206
Note 2 Fleury Finale Apres J3 2206Note 2 Fleury Finale Apres J3 2206
Note 2 Fleury Finale Apres J3 2206guest5df4dbe
 
5 Grandes Orientations
5 Grandes Orientations5 Grandes Orientations
5 Grandes Orientationspcfhautrhin
 
5e rapport d'étape 34 plans nouvelle france industrielle
5e rapport d'étape 34 plans nouvelle france industrielle5e rapport d'étape 34 plans nouvelle france industrielle
5e rapport d'étape 34 plans nouvelle france industriellepolenumerique33
 
Muséo, le musée au doigt et à l'oeil
Muséo, le musée au doigt et à l'oeil Muséo, le musée au doigt et à l'oeil
Muséo, le musée au doigt et à l'oeil Fabrice Darmon
 
Charte de ccopération entre pôle universitaires et Bpifrance
Charte de ccopération entre pôle universitaires et BpifranceCharte de ccopération entre pôle universitaires et Bpifrance
Charte de ccopération entre pôle universitaires et BpifranceBpifrance
 
Discours Carole Delga - Forum FIER
Discours Carole Delga - Forum FIER Discours Carole Delga - Forum FIER
Discours Carole Delga - Forum FIER Jeremie7
 
SUPER DEMAIN! un événement ludique et familial autour de la culture numérique
SUPER DEMAIN! un événement ludique et familial autour de la culture numériqueSUPER DEMAIN! un événement ludique et familial autour de la culture numérique
SUPER DEMAIN! un événement ludique et familial autour de la culture numériqueAssociation Fréquence écoles
 
Sedha strasbourgseptember
Sedha strasbourgseptemberSedha strasbourgseptember
Sedha strasbourgseptemberRob Hagens
 
2103 lux expo_new-quartier-web_bassedef[1]
2103 lux expo_new-quartier-web_bassedef[1]2103 lux expo_new-quartier-web_bassedef[1]
2103 lux expo_new-quartier-web_bassedef[1]Paperjam_redaction
 

Similaire à 20141219 T.OP Noordrand Workshop 3 Presentatie Artgineering a201 (20)

Présentation Edtech Hauts-de-France
Présentation Edtech Hauts-de-FrancePrésentation Edtech Hauts-de-France
Présentation Edtech Hauts-de-France
 
Journées MITIC | Séance 3 : La collaboration à l’heure du développement durable
Journées MITIC | Séance 3 : La collaboration à l’heure du développement durableJournées MITIC | Séance 3 : La collaboration à l’heure du développement durable
Journées MITIC | Séance 3 : La collaboration à l’heure du développement durable
 
Formation DAREIC de LYON Connaître Erasmus + LG Honoré d'Urfé vendredi 17 01...
Formation DAREIC de LYON Connaître Erasmus + LG Honoré d'Urfé vendredi 17 01...Formation DAREIC de LYON Connaître Erasmus + LG Honoré d'Urfé vendredi 17 01...
Formation DAREIC de LYON Connaître Erasmus + LG Honoré d'Urfé vendredi 17 01...
 
Portfolio 2018
Portfolio 2018 Portfolio 2018
Portfolio 2018
 
Pluslonguelavie Nantes Einclusion
Pluslonguelavie Nantes EinclusionPluslonguelavie Nantes Einclusion
Pluslonguelavie Nantes Einclusion
 
Plan strategique-helha-2020
Plan strategique-helha-2020Plan strategique-helha-2020
Plan strategique-helha-2020
 
#CapCom17 : AT11 - [Mobile] Savoir parler aux étudiants
#CapCom17 : AT11 - [Mobile] Savoir parler aux étudiants#CapCom17 : AT11 - [Mobile] Savoir parler aux étudiants
#CapCom17 : AT11 - [Mobile] Savoir parler aux étudiants
 
Pole exellence
Pole exellencePole exellence
Pole exellence
 
100% des élèves citoyens et employables à la fin de leur scolarité et tuot au...
100% des élèves citoyens et employables à la fin de leur scolarité et tuot au...100% des élèves citoyens et employables à la fin de leur scolarité et tuot au...
100% des élèves citoyens et employables à la fin de leur scolarité et tuot au...
 
Session national europe strasbourg
Session national europe strasbourg  Session national europe strasbourg
Session national europe strasbourg
 
Expertise
ExpertiseExpertise
Expertise
 
Note 2 Fleury Finale Apres J3 2206
Note 2 Fleury Finale Apres J3 2206Note 2 Fleury Finale Apres J3 2206
Note 2 Fleury Finale Apres J3 2206
 
5 Grandes Orientations
5 Grandes Orientations5 Grandes Orientations
5 Grandes Orientations
 
5e rapport d'étape 34 plans nouvelle france industrielle
5e rapport d'étape 34 plans nouvelle france industrielle5e rapport d'étape 34 plans nouvelle france industrielle
5e rapport d'étape 34 plans nouvelle france industrielle
 
Muséo, le musée au doigt et à l'oeil
Muséo, le musée au doigt et à l'oeil Muséo, le musée au doigt et à l'oeil
Muséo, le musée au doigt et à l'oeil
 
Charte de ccopération entre pôle universitaires et Bpifrance
Charte de ccopération entre pôle universitaires et BpifranceCharte de ccopération entre pôle universitaires et Bpifrance
Charte de ccopération entre pôle universitaires et Bpifrance
 
Discours Carole Delga - Forum FIER
Discours Carole Delga - Forum FIER Discours Carole Delga - Forum FIER
Discours Carole Delga - Forum FIER
 
SUPER DEMAIN! un événement ludique et familial autour de la culture numérique
SUPER DEMAIN! un événement ludique et familial autour de la culture numériqueSUPER DEMAIN! un événement ludique et familial autour de la culture numérique
SUPER DEMAIN! un événement ludique et familial autour de la culture numérique
 
Sedha strasbourgseptember
Sedha strasbourgseptemberSedha strasbourgseptember
Sedha strasbourgseptember
 
2103 lux expo_new-quartier-web_bassedef[1]
2103 lux expo_new-quartier-web_bassedef[1]2103 lux expo_new-quartier-web_bassedef[1]
2103 lux expo_new-quartier-web_bassedef[1]
 

Plus de Ruimte Vlaanderen

Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekst
Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekstInnovatieve clusters_kris_debisschop_tekst
Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekstRuimte Vlaanderen
 
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatie
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatieInnovatieve clusters_kris_debisschop_presentatie
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatieRuimte Vlaanderen
 
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...Ruimte Vlaanderen
 
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekst
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekstGroeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekst
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekstRuimte Vlaanderen
 
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatie
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatieGroeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatie
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatieRuimte Vlaanderen
 
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekst
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekstLevenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekst
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekstRuimte Vlaanderen
 
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatie
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatieLevenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatie
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatieRuimte Vlaanderen
 
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekst
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekstSamenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekst
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekstRuimte Vlaanderen
 
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekst
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekstRuimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekst
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekstRuimte Vlaanderen
 
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatie
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatieHerkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatie
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatieRuimte Vlaanderen
 
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekst
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekstSchokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekst
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekstRuimte Vlaanderen
 
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatie
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatieSchokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatie
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatieRuimte Vlaanderen
 
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekst
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekstKeuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekst
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekstRuimte Vlaanderen
 
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatie
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatieKeuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatie
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatieRuimte Vlaanderen
 
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 201520151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015Ruimte Vlaanderen
 
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)Ruimte Vlaanderen
 
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...Ruimte Vlaanderen
 
“Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)
 “Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt) “Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)
“Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)Ruimte Vlaanderen
 
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)Ruimte Vlaanderen
 
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)Ruimte Vlaanderen
 

Plus de Ruimte Vlaanderen (20)

Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekst
Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekstInnovatieve clusters_kris_debisschop_tekst
Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekst
 
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatie
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatieInnovatieve clusters_kris_debisschop_presentatie
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatie
 
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...
 
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekst
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekstGroeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekst
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekst
 
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatie
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatieGroeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatie
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatie
 
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekst
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekstLevenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekst
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekst
 
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatie
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatieLevenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatie
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatie
 
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekst
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekstSamenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekst
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekst
 
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekst
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekstRuimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekst
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekst
 
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatie
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatieHerkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatie
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatie
 
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekst
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekstSchokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekst
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekst
 
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatie
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatieSchokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatie
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatie
 
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekst
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekstKeuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekst
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekst
 
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatie
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatieKeuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatie
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatie
 
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 201520151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015
 
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)
 
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
 
“Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)
 “Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt) “Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)
“Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)
 
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)
 
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)
 

20141219 T.OP Noordrand Workshop 3 Presentatie Artgineering a201

 • 1. T.OP Noordrand Deelgebied A201-E40 tussen Meiser en Nossegem Zone A201-E40 entre Meiser et Nossegem 19-12-2014, Workshop 3 / 1  
 • 2. Waar moet het gebied naar toe en hoe komen we er? Vers quoi est ce que la zone doit aller et comment y arrive t’on ? ?
 • 3. Drie thema’s om de algemene doelstellingen concreet te maken, Trois thèmes pour concrétiser les objectifs généraux, Gebruikmaken van de demografische groei / Utilisation de la croissance démographique Verbeteren duurzaamheid en leefkwaliteit / Améliorer la durabilité et la qualité de vie Samenhang aanbrengen / Créer la cohérence Economie versterken / Renforcer l’économie (Actieve) mobiliteit / Mobilité (active) Open ruimte / Espaces libres Vorming en opleiding / Formation et éducation
 • 4. en concrete thema’s vanuit het gebied zelf: (Actieve) mobiliteit un thème concret issus de cette même zone : la mobilité (active)
 • 5. Waarom het thema (actieve) mobiliteit? Pourquoi le thème mobilité (active) ? - Congestie tegen gaan en toegankelijkheid verbeteren Contrer la congestion et améliorer l'accessibilité - Betere luchtkwaliteit en bevordering van de gezondheid Une meilleure qualité de l'air et de la santé - Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners Climat attrayant pour les entreprises et résidents > (Actieve) mobiliteit als katalysator voor ruimtelijke en economische ontwikkeling Utiliser la mobilité (active) comme un catalyseur pour le développement économique et spatial
 • 6.
 • 7. Waarom het thema open ruimte? Pourquoi le thème espaces libres? - Open ruimte staat onder druk / Versterken en toewerken naar een netwerk L’espace libre est sous pression / Renforcer et travailler vers un réseau - Water opvang en afvoer verbeteren Améliorer la qualité des eaux et décharge - (Ecologische) corridors voor fauna/ flora en actieve mobiliteit Corridors (écologique) pour la faune /la flore et pour la mobilité active - Voedselvoorziening dicht bij verbruikers behouden Préserver une agriculture à proximité des consommateurs - Aantrekkelijke leefklimaat en recreatie dicht bij huis Cadre de vie attrayante et récréation à proximité > Netwerk aan open ruimtes als basisstructuur voor wonen, werken en recreëren Réseau d'espaces libres comme structure de base pour vivre, travailler et se divertir
 • 9. Waarom het thema vorming en opleiding? Pourquoi le thème formation et éducation? - (Toekomstig) onderwijstekort in Brussel en de rand proactief tegenwerken Contrer proactivement le (future) déficit d'éducation à Bruxelles et dans le «rand» - Aantrekkelijk ‘woonpakket’ voor de vestiging van gezinnen Créer de conditions d’habitat attrayant pour des familles - Opleiden van toekomstige generaties, aansluitend bij wat bedrijven (dan) zoeken L'éducation des générations futures, en accord avec ce que les entreprises recherchent - Basisvoorwaarde voor de transitie naar meer hoogwaardige economie Condition de base pour la transition vers une activité économique forte > Onderwijs als sturingsmiddel voor demografische en economische ontwikkelingen L'éducation comme outil de gestion pour les développements démographiques et économiques
 • 10. 1 + 1 > 2 Op zoek naar meerwaarde door het koppelen van afzonderlijke projecten! Rechercher la valeur ajoutée en reliant les projets individuels !
 • 11. Drie verschillende ruimtelijke structuren: Trois structures spatiales différentes: 1. Lijn/ Linéaire 2. Netwerk / Réseau 3. Punt / Point
 • 12. In de plaats van een masterplan. A la pace d’un masterplan. X
 • 13. Tafel / table 1 (Actieve) mobiliteit Mobilité (active)
 • 14. De Europese boulevard, van het Zuidstation tot aan Brussels Airport, verbindt de NAVO-site, de Europese wijk, internationale hoofdkantoren, hotels, onderwijs en R&D. Het wordt dé as voor (internationale) bedrijven en organisaties, goed bereikbaar (ook) met OV en de fiets met een zeer hoge kwaliteit van openbare ruimte. Le boulevard Européen, va de la gare du Midi jusqu’à l'aéroport de Bruxelles et relie le site de l'OTAN, le quartier européen, les sièges sociaux internationaux, les hôtels, l'éducation et la R&D. Il deviendra l'axe pour les entreprises et les organisations (internationales) et sera aussi facilement accessible par les transports publics et le vélo avec une très haute qualité d'espace public. Verhaallijn (Actieve) mobiliteit Canevas Mobilité (active)
 • 15. Denkrichting: identiteit versterken / auto (Las Vegas Strip) Direction de pensée : renforcer l’identité / auto (Strip de Las Vegas)
 • 16. Denkrichting: identiteit versterken / tram (Oostende kusttram) Direction de pensée : renforcer l’identité / tram (tram de la côte à Ostende)
 • 17. (Actieve) mobiliteit: geselecteerde projecten Mobilité (active): projets sélectionnés Navo site Da Vinci Keiberg Tram FietsGEN HST route Masterplan Brussels Airport Goudappel Coffeng, Aart de Koning
 • 18. (Actieve) mobiliteit: projecteneigenaren en belanghebbende Mobilité (active): porteurs de projets Defensie / La Defense, Luc Vanbockryck, ir. Bart Hanssens ROCKSPRING, Melody Eskandarian STIB-MIVB, Yves Fourneau De Lijn, Joost Swinnen BHG / RBC, Frederik Depoortere Provincie Vlaams Brabant, Nele Tierens BAC, Alain Vandenplas Gemeente / ville Zaventem, Clark Pauwels / Dieter Loddewykx Gemeente / ville Machelen, Maurits Lauwers Extern expert / expert externe: Goudappel Coffeng, Aart de Koning Brussel Stad, Jadot Caroline CBRE, Arno Michiels
 • 19. (Actieve) mobiliteit: De Europese Boulevard Mobilité (active) : le Boulevard Européen
 • 20.
 • 21.
 • 22.
 • 23. Mogelijke vragen: Questions possibles:   Moet de Leopold III-laan meer ‘identiteit’ krijgen en welke dan? L’avenue Léopold III doit-elle avoir une “identité” plus forte et laquelle ? Is een 'Europese Boulevard' een sterk verhaal? Le“boulevard européen” est-il une idée forte? Hoe kunnen aanliggende bedrijven, instellingen en aanwonenden profiteren van de Europese Boulevard en vice-versa? Comment les entreprises, institutions et habitants proches peuvent-ils profiter d’un boulevard européenne et vice-versa?   Hoe kan er een Europese Boulevard gerealiseerd worden en welke samenwerkingsverbanden moeten er komen? Comment un boulevard européen peut -être réalisé et quels partenariats sont à envisager?
 • 24. Tafel / table 2 Open ruimte Espaces libres
 • 25. Park Noord, een structuur van meervoudig gebruikte, open en groene ruimten, met attractieve recreatieve en functionele verbindingen. De open ruimte wordt dé landschappelijke ruggengraat van het gebied, beschermd en versterkt door economisch draagkrachtig ruimtegebruik, zoals hoogwaardige landbouw, recreatie, wonen en bedrijvigheid. Parc du Nord une structure multi-usage comprenant des espaces libres et verts avec des offres de loisirs attrayantes et fonctionnelles. L'espace libre deviendra l'épine dorsale du paysage, protégé et renforcé par un usage économiquement rentable de l’espace, tels que l'agriculture de haute qualité, les loisirs, le logement et l'industrie. Verhaallijn Open ruimte Canevas Espaces libres
 • 26. Denkrichting: Hoogwaardige stedelijke parkruimte (Central Park) Direction de pensée : parc urbain de qualité
 • 27. Denkrichting: Multifunctionele landgoed (Warmonderhof) Direction de pensée : bien mutlifonctionelle (Warmonderhof)
 • 28. Denkrichting: Intensieve / grootschalige landbouw (Haspengouw, St. Truiden) Direction de pensée : Agriculture intensive / à grande échelle (Hesbaye, St Trond)
 • 29. Open ruimte: geselecteerde projecten Espaces libres: projets sélectionnés Nieuwe boerderij Kortenberg Fietspaden / Pistes cyclables Garden Village / Bessenveld Gevangenis / prison Haren Navo site Begraafplaats / cimetière Fietspaden / Pistes cyclables
 • 30. Open ruimte: projecteneigenaren en belanghebbende Espaces libres: porteurs de projets Boerenbond, Nick Francois Nieuwe boerderij Kortenberg / Nouvelle ferme Kortenberglaan Luc Salens, Boer in Kortenberg Fietspaden / Pistes cyclables VLM, Maarten Sper Garden Village / Bessenveld House of development, Fernand David Gevangenis / prison Haren Regie der Gebouwen, Audenaert Maarten IBGE / BIM, Marie-Celine Godin Navo site Defensie / La Defense, Jean-Jacques Harotin Gemeente / ville Evere, M. Daelman
 • 31. Open ruimte: Park Noord Espaces libres : Parc du Nord
 • 32.
 • 33.
 • 34. Mogelijke vragen: Questions possibles:   Wat moet er met de open ruimtes gebeuren? Quel est le future des espaces libres ? Welk type landbouw moet er komen en hoe dit stimuleren? Quel sorte d'agriculture à développer et comment y parvenir ? Of, waar en op welke manier kan er in de open ruimte worden bijgebouwd? Faut-il construire dans les espaces libres, où et comment ? Hoe kan de open ruimte beter toegankelijk worden? Comment les espaces libres peuvent-ils être plus accessibles ? Hoe kan een netwerk ontstaan over grenzen en barrières heen, en welke samenwerkingsverbanden zijn er voor nodig? Comment assurer un réseau au-delà des frontières et barrières, et quels partenariats sont nécessaires pour y arriver ?
 • 35. Tafel / table 3 Vorming en opleiding Formation et éducation
 • 36. NoordR&D, zet in op vorming en opleiding als dé katalysator voor hoogwaardige woonmilieus en bedrijvigheid. Goede scholen trekken families en hoger opgeleiden. Vorming bij de bedrijven brengt werkaanbod en werkzoekenden bij elkaar. En samenwerken aan R&D bevordert de transitie in de richting van hoogwaardigere economische activiteiten. NoordR&D met l'accent sur la formation et l'éducation en tant que catalyseur pour la qualité des milieux de vie et de l'activité. Les bonnes écoles attirent les familles et les professionnels. Les formation aux entreprises rassemble les offres d’emploi et les chercheurs d'emploi ensemble. Et la coopération pour la R&D va promouvoir la transition vers des activités économiques de plus grande valeur. Verhaallijn Vorming en opleiding Canevas formation et éducation
 • 37. Denkrichting: Basisschool als katalysator voor wonen (Mullerpierschool) Direction de pensée : une école primaire comme catalyseur pour l’habitat (Mullerpierschool)
 • 38. Denkrichting: Vorming door samenwerking van onderwijs en bederijven (RDM terrein) Direction de pensée : Formation par une coopération entre l’enseignement et les entreprises (RDM terrein)
 • 39. Park Edith Cavell Mediapool Reyers Vorming en opleiding: geselecteerde projecten Formation et éducation: projets sélectionnés
 • 40. Park Edith Cavell VRT/RTBF, ATO/ADT, Ann De Cannière ‘Scholen van Morgen’, Philippe Monserez Mediapool Reyers Flanders Smart Hub, Tom Van Quaethem Flanders Smart Hub, Pierre Faché VOKA LAN Diegem-Zaventem, Tom Demeyer Viessmann , Laurent Vercruysse Extern expert / expert externe: IDEA Consult, Lucien Kahane Vorming en opleiding: projecteneigenaren en belanghebbende Formation et éducation: porteurs de projets
 • 41. Vorming en opleiding: NoordR&D Formation et éducation: NoordR&D
 • 42.
 • 43. Mogelijke vragen: Questions possibles:   Welke andere voorzieningen zijn naast een goede school nog meer onmisbaar in het woonpakket? Mis à part une bonne école, quels sont les autres aménagements essentiels qui ne devraient pas manquer dans un quartier résidentiel? Welke industriële en/of bedrijventerreinen in het studiegebied zouden geschikt zijn om er een R&D cluster te ontwikkelen? Quels sites industriels et/ou quels parcs d’entreprises dans la zone d'étude conviennent afin de développer un pôle de R&D? Welke bedrijvigheid zal in 2050 een belangrijke rol gaan spelen in de regionale economie? Quelles activités joueront un rôle important dans l'économie régionale en 2050 ? Welke bedrijven zouden het voortouw kunnen nemen om samen met kennisinstellingen jongeren gerichter voor de markt op te leiden? Quelles sont les entreprises qui pourraient prendre l'initiative former les jeunes de manière plus ciblée pour le marché du travail ?
 • 44. Nulscenario en toekomstvisie Scénario zéro et vision future
 • 46. Nulscenario: verdere archipelisieering door op zich zelf staande projecten Scénario zéro : une plus grande “archipelisation” par différents projets indépendants
 • 47. Toekomstvisie: geen masterplan, maar synergie tussen projecten als lijnen, netwerk en punten Vision future : pas de masterplan mais une synergie entre les projets sous forme de lignes, de réseau et de points