SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  45
Télécharger pour lire hors ligne
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

Ù

E

ğF
<F<E

ª

ú


F Ğ

Ī


 FFF

ğ¯

K

 ovfÖ]“~×Ú

@

.

.

$ΡÎ) ® :
.[

)

] 〈 tβθÝàÏ ≈utm: …çµs9 $ΡÎ)uρ uø.Ïe%!$# $uΖø9¨“tΡ ßøtwΥ

] 〈 …çµtΡ$uŠt/ $uΖøŠn=tã ¨βÎ) §ΝèO ® :

.

(
.

٢١

:

[ :

.

)
/ /

(
*
**

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

.

:

.
:

:

.

( ):

:

:

:

:

.
:

:

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

.

:

.

.

٢٢
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

.
( )

.

:

( )

:

):

.(

:

.

.
:

.

.

/ :
:

٢٣

:
.

:

:

:
:

.

:

.

( )

( )

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

.

.

.

:

:

.

.(
(

)

.

.

:

.

)

:
:

.

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

( )

٢٤
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

.〈 $yϑt/ ® :

.[ :

] 〈 tÏϑÏ=ó¡ãΒ (#θçΡ%x. öθs9 (#ρãx Ÿ2 tÏ%©!$# –Šuθtƒ $yϑt/ ®:

( )
( )

.(

.

:〈 $yϑt/ ® :
) :

:

:

.

:
.

(

٢٥

( )

.

.

:

)

.

( )

〈 $yϑt/ ® :(

) ( ):
:

)

:

)

.
:

.

.

.

( )
( )

:

( )
( )

( )

.

.
.

:

( )

.

:

.

( )

:

.

.

.

:

.

(

(

:

.
:
:

(

:
.

:

:

.

.

:
: :
:
/ :

(

( )
)

)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

)

(
(

.

:
:
:

(

:

.

:

/ :

:

:

:

)

:

.

.

)

/ :

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

.(

.
.

.

)

.

(

:

/ :

:

:

/

:
.
:

:

/

)
)
)

(

)

(

:

/ :
:

(
(

)

(

)

(

/ :

.

.
:

):

/ :
:
:

:

:
.
:

(

:

:
:

:

.

:

/ :
.
/ :

)

:(

)

.( )(

:

:

.

:
:

:

.
/ :

/ :

.

:(

(

: .
. / :

:

:

)

/ :

.

.

(

.

:(

.

.

)

:

)

.

.

.

):

(

/ :
:

:

):

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

)

(

)

٢٦
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

.(

)

( )

:
(

:

)

( )

:

.

(

:

:

)

( )
:

.(

( )
.
/ :
. / :

:

:

/

.

٢٧:

:

:

.

. / :

.

:

.

/ :

.

.)

( )

.

.

.(

:


/ :

:
:

.

)

(
(
(
/

)
)
)

(

)

(

)

.

:

:

:

:

:

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

:
.

.(

:

:

.
.(

.(

.

)

:
:

)

( )

.

( )
[

:

.(

( )

.(

.

.

:

)

:

( )
)

( )

:

(

:
.

)

:

:
] 〈 ϵø‹n=tã óΟçFΡr !$tΒ ãΝn=÷ètƒ ô‰s% ® :

:

:

:

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

.
:

/

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

. / :
/ :
.
: :

/ :

)

/ :

.

:

:
:
:
:
:

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

٢٨
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

.

(

.

:
:

ÏŒÎ) #“us? öθs9uρ ® :

(#θããÍ“sù øŒÎ) #“us? öθs9uρ ® :
.(

[

)

[

:

.

٢٩

] 〈 öΝÎηÅ™ρâ™â‘ (#θÝ¡Ï.$tΡ šχθãΒ͍ôfßϑø9$#

: ] 〈 5=ƒÍs% 5β%s3¨Β ÏΒ (#ρ䋽zéuρ šVöθsù Ÿξsù

.(

/ :

(

:

:
/ :

.
/ :

/ :
.

/ :

.

:

/ :

)

:

)

:

.
/ :

.
.( )..

.

:

.

.

)

.

.
/ :
.
.

.

:

))
/
/

/
/

:
:

:
:

:

:
:
:
:
:

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

:

:

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

:

:

:
:
∩⊇∪ Î7–Β 5β#u™öè%uρ É=≈tGÅ6ø9$# àM≈tƒ#u™ y7ù=Ï? 4 !9# ijk ®
.( )(( 〈 ∩⊄∪ tÏϑÏ=ó¡ãΒ (#θçΡ%x. öθs9 (#ρãx Ÿ2 tÏ%©!$# –Šuθtƒ $yϑt/•‘
( )
( )
.( )
.( )
.(

:
.
:

.

/

:

.

:

/ :

/ :

.

.
:

/ :

:

.

.

:

:

.
.

:

:

/ :

.

.
:

.

.

.

:

:

)

:

.

/ :

/ :

/ :
.

/

:

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

.

.

/ :

.

/ :
/ :
/

.

:

:

:
/ :

.
/ :

/

(

)

/

.

:

:

/

)

(

)

(

:

(

)

(

)

(

)

٣٠
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

tÏ%©!$# –Šuθtƒ $yϑt/ ® :

(

.(

(

:

:

:(

)

/ :

:

.

)

.

:

/ :

.

/ :
.

٣١

)

/ :

:

:

)

:

:

(

.(

)

)

.

/ :

/ :

.

] 〈 tÏϑÏ=ó¡ãΒ (#θçΡ%x. öθs9 (#ρãx Ÿ2

.( )[ :

.

:

/ :

/ :

.

/

/ :

/ :

/

:
.

.

/ :
:

:

:

:

:

.

(

.

.
.

:

):

. /

:

:

.

/ :

:

.
.

:

:

/

/

)

(

)

.

:

(

)

(
(

)
)

(

.
:

.

.

.

.
/ :
:

(

)

(

)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

〈 ôNuÅj3ß™ ® :

:

〈 tβρâ‘θßsó¡¨Β ×Πöθs% ßøtwΥ ö≅t/ $tΡã≈|Áö/r ôNuÅj3ß™ $yϑΡÎ) (#ûθä9$s)s9 ® :

:

〈 ôNuÅj3ß™ ® :
〈 ôNuÅj3ß™ ® :
:

.

.(
.

)

.( )(

.( )[

.

.
.

/ :

/ :
/ :

:

.

:

.

:
:
.

:

.

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

:

:
.

:

)

:
:(

)

.

(

)

:

.

.

]

〈 ôNuÅj3ß™ ®
(
)

)

:

:

:

: ] (
:(

/ :
):

):

:
:

.[

.

(
/ :

(
(

)
)

:

(
(

)
)

٣٢
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

.(
(
:

):
.(

)

.
:(

.

:

:(

.

.

/ :

.

/ :

٣٣

.

/ :

:

.

.

/ :
/

.(

:

:

:

:

:

(

.

.

)

)

.
:

/
/

)

)

(

.
/

:

.

)

.

)

/ :
:
. /
:

:
/

:

:

.

:
.

/ :
:
:
:
:

(
(
(
(

)
)
)
)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

:

.(

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

.
:

.

)

:

:

.

)

:

/ :
.

.

:

.

/ :
.
.

.

)

.
:

.

:

.

/ :

.

.

/

)

:

 

/ :

:
:
.

:

/

/ :

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

)

.

.(

/ :
/ :
.

/ :
.

.

.

:

.

) :(

:

.

)

(
:(

:(

.(

:

.

.

.

/ :

:
:

:

:

(
(
(

)
)
)

(

)

(
(

)
)

:

٣٤
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹
(

)

:

:

.

(

)
.

:

:

.(

(

)

)

.(

:
:

)

.

:

:

:

.

٣٥

.

/ :
/ :
. / :

:

:

:
.(

)

:

.
/
/

:
:

.

/

:
/ :

:

:
:
:
:

(
(
(
(

)
)
)
)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

.(

(

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

:

)

.(

.(

:
)

)

:

..

)

:

.
.

.〈 yx≈tƒÍh9$# ® :

.

.

:

[™!$tΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# zÏΒ $uΖø9u“Ρr'sù yxÏ%¨uθs9 yx≈tƒÍh9$# $uΖù=y™ö‘ruρ ® :
.[ :
] 〈 tÏΡÍ“≈sƒ¿2 …çµs9 óΟçFΡr !$tΒuρ çνθßϑä3≈sΨøŠs)ó™r'sù
(

)

.

/ :
.

(

:

:

/ :

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

:

)

:

.

/

:

:
:
:

(
(
(

)
)
)

٣٦
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

(

)

.(

(

)
.(

.(
.(

)

)

.

:

:
(

)

.

)

:

)

.

:

:

:

:

.

(

/ :
.

٣٧

:

:

.

:

(

)

/

.
:

:

:

.

:
/

:

)
.

:

:

:
:
:

/

(

(
(
(

)

)
)
)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

.

:

:

.

.
.(

:(

:

:

.

:

.

)

:

:

:

)

(

:

(

)

:

):

:

:

:

:

#sŒÎ) #©®Lxm ( ͍óst7ø9$#uρ ÎhŽy9ø9$# ’Îû ö/ä.ãŽÉi|¡ç„ “Ï%©!$# uθèδ ® :

×#Ϲ$tã ìxƒÍ‘ $pκøEu™!%y` $pκÍ5 (#θãm͍sùuρ 7πt6ÍhŠsÛ 8xƒÍÎ/ ΝÎκÍ5 tø{y_uρ Å7ù=à ø9$# ’Îû óΟçFΖä.

ãs! tÅÁÏ=øƒèΧ ©!$# (#âθtãyŠ óΟÎγÎ/ xÝ‹Ïmé öΝåκ®Ξr (#ûθ‘Ζsßuρ 5β%s3tΒ Èe≅ä. ÏΒ ßlöθyϑø9$# ãΝèδu™!%y`uρ
.[

:

] 〈 t͍Å3≈¤±9$# zÏΒ žsðθä3uΖs9 ÏνÉ‹≈yδ ôÏΒ $uΖoKø‹pgΥr ÷È⌡s9 tÏe$!$#

:

/
.

:

:

:

:

/

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

:

.
/ :

/

:

(
:

)

(

)

٣٨
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

.(

.

)

:

.

〈 yxÏ%¨uθs9 yx≈tƒÍh9$# $uΖù=y™ö‘ruρ ® :

:

:(
)) :

:

/

:

٣٩

.
:

.
.

:

:

.

:

.

:
.

.

.

.(

)

.(

:

.( )((
:

:

/

/ :
.

)

:

.

)

:

.
/ :

/

:

:

(
(

)
)

(

)

(

)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

:

〈 tΛÉ)yèø9$# yxƒÍh9$# ãΝÎκöŽn=tã $uΖù=y™ö‘r øŒÎ) Š%tæ ’Îûuρ ® :
.(

:

.

$uΖù=y™ö‘r'sù ® :

:

.( )[

:

)

.( )((
)) :

:

]

))
:

:

:

.

( $u‹÷Ρ‘‰9$# Íο4θuŠptø:$# ’Îû Ä“÷“σø:$# z#x‹tã öΝßγs)ƒÉ‹ãΖÏj9 ;N$|¡ÏtªΥ 5Θ$−ƒr þ’Îû #ZŽ|À÷Ž|À $t†Í‘ öΝÍκöŽn=tã

’Îûuρ ® :

[

yx≈tƒÍh9$# $uΖù=y™ö‘ruρ ® :

:

.

/ :

:

/ :

] 〈 ∩⊇∉∪ tβρçŽ|ÇΖムŸω öΝèδuρ ( 3“t“÷zr ÍοtÅzFψ$# Ü#x‹yès9uρ
[

/

:

/ :

:

.

)) :

.((
/ :

:

] 〈 tΛÉ)yèø9$# yxƒÍh9$# ãΝÎκöŽn=tã $uΖù=y™ö‘r øŒÎ) Š%tæ

:

.

:

/ :

:

.
.
.((

/ :

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

(

.

/ :

/

/ :
:

/ :
)) :
:

:
:

/

)

(
(
(

)
)
)

.

٤٠
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

] 〈 tÏΡÍ“≈sƒ¿2 …çµs9 óΟçFΡr !$tΒuρ çνθßϑä3≈sΨøŠs)ó™r'sù [™!$tΒ Ï™!$yϑ¡¡9$# zÏΒ $uΖø9u“Ρr'sù yxÏ%¨uθs9

:

ÏiΒ /ä3s)ƒÉ‹ã‹Ï9uρ ;N¨uŽÅe³t6ãΒ yy$tƒÍh9$# Ÿ≅Å™öãƒ βr ÿϵÏG≈tƒ#u™ ôÏΒuρ ® :

[

] 〈 tβρãä3ô±n@ ö/ä3=yès9uρ ÏÍ#ôÒsù ÏΒ (#θäótGö;tGÏ9uρ Ïν͍øΒr'Î/ à7ù=à ø9$# y“͍ôftGÏ9uρ ϵÏFuΗ÷q§‘

:

:
.(

)

〈 $yγÍ←!%y`ö‘r #’n?tã à7n=yϑø9$#uρ ® :

:

.(

.
(

(

(

):

)

:

.

/

:

:

):

):

.

.

[

:

(
.

.
/ :

:

.

٤١

.

:

:

.

.
.

:

:

.
:

.

]

:

)

:

.

)

)

.(

/

(

(

:

.( )(( [

):
:

/ :
:

:
/ :

:

.

.

(

/

(

(
(

)

)

)
)

:

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

(

)

.(

.[

(

:

〈 !$tΡö‘£‰s% ® :

:

):

):
.

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

.(

:

.( )(

):

:

)

] 〈 šÎŽÉ9≈tóø9$# zÏϑs9 $pκ®ΞÎ) !$tΡö‘£‰s% …çµs?ruøΒ$# žωÎ) ® :

:

:〈 !$tΡö‘£‰s% ®
zÏΒ $yγ≈tΡö‘£‰s% …çµs?ruøΒ$# žωÎ) ÿ…ãs#÷δruρ çµ≈sΨø‹yfΡr'sù ® :
.

â/ä3uΖ÷t/ $tΡö‘£‰s% ßøtwΥ ® :

(

.

):
[

:

(

.[

:

:
] 〈 šÎŽÉ9≈tóø9$#

):

] 〈 tÏ%θç7ó¡yϑÎ/ ßøtwΥ $tΒuρ |Nöθyϑø9$#

[ :
] 〈 tβρâ‘ω≈s)ø9$# zΝ÷èÏΨsù $tΡö‘y‰s)sù ® :
] 〈 3“y‰yγsù u‘£‰s% “Ï%©!$#uρ ® :
.
(
):
( ):
.( )

:

. / :
.

/ :

/ :

/ :

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

:

.

:

:

/

:

:

[
:
:

(
(
(

)
)
)

٤٢
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

:

.
.

.
.
.

:

:
:

٤٣

/ :

:

( ) .

(

:

.

:(

[

(

:

(

[

)

.(

)

] 〈 …çµs%ø—Í‘ ϵø‹n=tã u‘y‰s)sù ® :

:

)

:

:
.(

:

.
.

〈 šÎŽÉ9≈tóø9$# zÏϑs9 $pκ®ΞÎ) ®
.

.( )

)

.
:

)

)

] 〈 â‘ωø)tƒuρ â™!$t±o„ yϑÏ9 s−ø—Íh9$# äÝÝ¡ö6tƒ ª!$# ® :

:

)

(

:

.( )(

:

)

)

.
.
/ :
/ :
/ :
/ :
.
/ :
/ :
/

(

/ :

/ :

:
:
:

:

/

(

)

(
(
(

)
)
)

(

)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

:

:

:
Ÿ≅yèy_ ô‰s% ® :

[

â/ä3uΖ÷t/ $tΡö‘£‰s% ßøtwΥ ® :

#Y‘y‰s% «!$# ãøΒr tβ%x.uρ ® :

.(

.

:

/
:

:

:
:

.

] 〈 #Y‘ô‰s% ™ó©x« Èe≅ä3Ï9 ª!$#

.[ :

[

] 〈 tÏ%θç7ó¡yϑÎ/ ßøtwΥ $tΒuρ |Nöθyϑø9$#

:

.( )[

.(

:
.

:

)

:

] 〈 #‘ρ߉ø)¨Β

:

:

.(

:

:(

.

:
:

.
.

)

:

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

.
.

:

.

)

:

: :
/ :

:
:

.

] 〈 tβρâ‘ω≈s)ø9$# zΝ÷èÏΨsù $tΡö‘y‰s)sù ® :

:

)

.
.

:

:

:

(

)

:
:
:

.
:

(
(
(

)
)
)

(

)

٤٤
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

:

(

[ :

[

)

:

.(

:

[

.(

] 〈 ϵø‹n=tã u‘ωø)Ρ ©9 βr £sàsù ® :

:

)

:

.

:

.

.
/ :

.

.

٤٥

:(

(

.(

.

/ :
:

:

(

.

/ :

(

.

.

:

:

/ :

.

.

)

.

/

/

:

)

:

:

.

)

:

/ :

)

)

:
/ :

.

:

):

.

] 〈 ÿ…ãs! â‘ωø)tƒuρ ÏνÏŠ$t7Ïã ôÏΒ â™!$t±o„ yϑÏ9 s−ø—Íh9$# äÝÝ¡ö6tƒ ª!$# ® :

〈 šÎŽÉ9≈tóø9$# zÏϑs9 $pκ®ΞÎ) ® :

:

(

] 〈 ª!$# çµ9s?#u™ !$£ϑÏΒ ÷,Ï Ψã‹ù=sù …çµè%ø—Í‘ ϵø‹n=tã u‘ωè% tΒuρ ® :

:

:

):

:

/ :

.

:

:

:
/ :
.

:
.

:

)

(

)

(
(

)
)

(
(

/
.

]

(

:

/ :

:

:

[

.

:

.

/

)
)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

(

.(

)

:

.(

):

(

:

)

:

.

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

):

(

.

(

)

$pκ®ΞÎ) ® :

:

):
.

.(
[

)

:

:(

.

)

] 〈 šÎŽÉ9≈tóø9$# zÏϑs9
:

.(

:

:
/

:
/ :
.
/

/ :

:
:

/ :

:

.

:

/ :

:

.

:

.

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

/

:

(

.

:
:

/ :

/ :

/ :

.

:

/ :

.
.

/ :

.

)

/ :

.

.
:

/ :
.
/ :

:

)

(

)

(

)

(

)

(

)

٤٦
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

(

)

:(

.(

):
.

.(

.

(

(

)

.

):

):

:

)

)

.
(

:

.

〈 (#àσ¨Šx tFtƒ ® 〈 (#÷ρutƒ ® :

:

Çtã …ãé#≈n=Ïß (#àσ¨Šx tFtƒ ™ó©x« ÏΒ ª!$# t,n=yz $tΒ 4’nÎ) (#÷ρutƒ óΟs9uρr ® :
.[

] 〈 tβρ㍽z¨yŠ óΟèδuρ °! #Y‰£∨ß™ È≅Í←!$yϑ¤±9$#uρ ÈÏϑu‹ø9$#

:

:

.
.
.

.

/ :

.

(
:
:
.

٤٧

(

)

:

.

〈 (#÷ρutƒ ® :

):

(
:

:
:

:

:

/ :

:

/

:

:

:
:

)

(

.

.

.

:

)

(

)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

.(

(

)

):

.

.

(

:

.

)

.

/ :
.

.

[

.(
:

:

)

.

〈 (#÷ρutƒ óΟs9uρr ® :

(

〈 (#àσ¨Šx tFtƒ ®

.

)

:
( )

] 〈 zù=n=ôÊr £åκ®ΞÎ) Ébu‘ ® :

:

.(

)

(

)

.

] 〈 ÏÏ!θß™u‘ 4’n?tã ª!$# u™!$sùr !$tΒ ® :
:

)

:

:

.

.[ :

:

:

:

(

:
.

〈 (#àσ¨Šx tFtƒ ® :

/ :

/

:

.

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

:

:
/ :

:

:

:

:

.
:
:
:

(
(
(
(

)
)
)
)

٤٨
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

:

tÏ%©!$# zÏΒr'sùr ® :

.

(

):

:

:
(

)

ß]ø‹xm ôÏΒ Ü#x‹yèø9$# ÞΟßγu‹Ï?ù'tƒ ÷ρr uÚö‘F{$# ãΝÎκÍ5 ª!$# y#Å¡øƒs† βr ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# (#ρãs3tΒ
.

.

.(

.

] 〈 tβρããèô±o„ Ÿω
.

)

.(

)

:

.

:

.

.

.

/ :

.

:

.
:

:

〈 (#àσ¨Šx tFtƒ ® :

:

٤٩

:

〈 …ãé#≈n=Ïß (#àσ¨Šx tFtƒ ® :

.
.

[

.(

/

/

:

:

:

:
:

)

(
(
(

)
)
)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

:(

.
:
.

.(

(

.(

.

)

/ :
:

.

.
.

:

:

(

.

.

.
.

.

)

/ :

:

/ :
.

:

/ :

/

.

:(

)

:

:
.

(

.
:

/ :

.

:
:

.

.

/ :

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

:

/ :

:

:

)
)

(
(

)
)

(

:
:

:

.

(

.
/ :

/ :

.

.
:

:

.

)

:

)

)

)

(

)

٥٠
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

:

:

.
.

.(

.

(

)

)

.

.(

:

.

:

( )

:
)

.
(

(

):

:

.
) :

:

:

:

.

:

/ :

٥١

/ :

/ :

/

:

/ :

:

.

.
/ :

.

:

/

(

(

)

)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

:

.

.

..

:

.

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

.

.(

.

:

)

:

.
(

/ :

.

:

):

.

.

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

.(

:

:

((

)

:
:

/

:

))

:

.

:
.

(
(

)
)

٥٢
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

:

.(

tÏ%©!$# zÏΒr'sùr ® :
.

[
.[

.

٥٣

/ :

:

:

:

.(

:
:

)

] 〈 ÏN$t↔ÍhŠ¡¡9$# (#ρãs3tΒ

)

] 〈 íΟ‹Ïm§‘ Ô∃ρâ™us9 öΝä3−/u‘ ¨βÎ*sù ® :

:〈 (#àσ¨Šx tFtƒ ® :
.

.

:

.

:
/
.

:

:

:

.(

)

:
:
:

(
(
(

)
)
)

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

:
.

(
ôÏΒ tβ%x. öθs9uρ ® :
[ :

.
.

):

.
] 〈 #[ŽÏWŸ2 $Z ≈n=ÏF÷z$# ϵŠÏù (#ρ߉y`uθs9 «!$# ÎŽöxî ωΖÏã
.

.

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

٥٤
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

≅è% ® :
.
àM≈yϑÏ=x. y‰x Ζs? βr Ÿ≅ö7s% ãóst6ø9$# y‰Ï uΖs9 ’Ïn1u‘ ÏM≈yϑÏ=s3Ïj9 #YŠ#y‰ÏΒ ãóst7ø9$# tβ%x. öθ©9
.[
:
] 〈 #YŠy‰tΒ ÏÍ#÷WÏϑÎ/ $uΖ÷∞Å_ öθs9uρ ’Ïn1u‘
.
.

٥٥

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

:
/

:

.

.

.

.

/
/
.

.

/

/
.

.

/

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

٥٦
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

/
.

.

(

):

.

.

/

.
.
.

/

/

.
.

٥٧

/
@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

/

.
.
.

/

.
.

/

/

.

/

.
.

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

٥٨
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

.
.
.

.
.

/

/

.
.

/

٥٩

.

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

.

(

):

.

.
.
.

/

.
.

.

/
.
.

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

٦٠
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

.
.

/
/

.
/

.

/

.

/
.

/

.
.

٦١

/
@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

.
.

/

.
/

.
/
.
.
.

/

.

/

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

٦٢
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

.

/

/

.

/

.

/

.
.
/
(

/

٦٣

.

):

.

.
@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©
@

ŽÐnÛa@¿@paõaŠÔÛa@Òýna@Šqc

.
/

.
.
.

.
.

/
.
.

âRPPX@ìîÛìíM@ çQTRY@ku‰@M@´qýrÛaë@ßb¨a@…†ÈÛa@
RPPX
QTRY

 

٦٤
@

@@@ ÜÈÛa@ðìà§a@ÖaČ ŠÛa@†jÇ@åi@æbã†ÇN…
‹

.
.

/
.
.

.

٦٥

.

:

:
.

/

/

/
:(CD) :

:

.

.

.

@æìãbÔÛaë@òÈ튒Ûa@òÜ©

Contenu connexe

Tendances (8)

Le Signe
Le SigneLe Signe
Le Signe
 
Dom quixote vol1
Dom quixote vol1Dom quixote vol1
Dom quixote vol1
 
D burmistrov
D burmistrovD burmistrov
D burmistrov
 
Chilipi
ChilipiChilipi
Chilipi
 
Chap1
Chap1Chap1
Chap1
 
04 explanaciones
04 explanaciones04 explanaciones
04 explanaciones
 
Tricks ทางคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาฟิสิกส์
Tricks ทางคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาฟิสิกส์Tricks ทางคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาฟิสิกส์
Tricks ทางคณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาฟิสิกส์
 
Russia the khrushchev era
Russia  the khrushchev eraRussia  the khrushchev era
Russia the khrushchev era
 

Similaire à أثر اختلاف القراءات في التفسير

صلاتى حياتى كتيب رائع عن الصلاة وفضلها
صلاتى حياتى كتيب رائع عن الصلاة وفضلها صلاتى حياتى كتيب رائع عن الصلاة وفضلها
صلاتى حياتى كتيب رائع عن الصلاة وفضلها aboanasaly
 
كتاب نهاية العالم للشيخ محمد العريفي
كتاب نهاية العالم للشيخ محمد العريفيكتاب نهاية العالم للشيخ محمد العريفي
كتاب نهاية العالم للشيخ محمد العريفيArab Muslim
 
Aia autorizzazione integrata ambientale osservazioni del comitato cittadino i...
Aia autorizzazione integrata ambientale osservazioni del comitato cittadino i...Aia autorizzazione integrata ambientale osservazioni del comitato cittadino i...
Aia autorizzazione integrata ambientale osservazioni del comitato cittadino i...Pino Ciampolillo
 
الوقف والابتداء لأبي القاسم الهذلي
الوقف والابتداء لأبي القاسم الهذليالوقف والابتداء لأبي القاسم الهذلي
الوقف والابتداء لأبي القاسم الهذليسمير بسيوني
 
UPSR BT SET2 K1.pdf
UPSR BT SET2 K1.pdfUPSR BT SET2 K1.pdf
UPSR BT SET2 K1.pdf18smriti80
 
E-learning: Old wine in a New bottle?
E-learning: Old wine in a New bottle?E-learning: Old wine in a New bottle?
E-learning: Old wine in a New bottle?CRISEL BY AEFOL
 
12 changement d'état du corps pur
12 changement d'état du corps pur12 changement d'état du corps pur
12 changement d'état du corps purAchraf Ourti
 
Bai tap QTRR Tai chinh.daihoc
Bai tap QTRR Tai chinh.daihocBai tap QTRR Tai chinh.daihoc
Bai tap QTRR Tai chinh.daihocphonghp224
 
Los nm naturales y enteros
Los nm naturales y enterosLos nm naturales y enteros
Los nm naturales y enterosCintia Analía
 
L'amplificateur opérationnel
L'amplificateur opérationnelL'amplificateur opérationnel
L'amplificateur opérationnelAchraf Ourti
 
Algorithmique_et_programmation_en_C_Cour.pdf
Algorithmique_et_programmation_en_C_Cour.pdfAlgorithmique_et_programmation_en_C_Cour.pdf
Algorithmique_et_programmation_en_C_Cour.pdfniassylamine
 

Similaire à أثر اختلاف القراءات في التفسير (20)

صلاتى حياتى كتيب رائع عن الصلاة وفضلها
صلاتى حياتى كتيب رائع عن الصلاة وفضلها صلاتى حياتى كتيب رائع عن الصلاة وفضلها
صلاتى حياتى كتيب رائع عن الصلاة وفضلها
 
كتاب نهاية العالم للشيخ محمد العريفي
كتاب نهاية العالم للشيخ محمد العريفيكتاب نهاية العالم للشيخ محمد العريفي
كتاب نهاية العالم للشيخ محمد العريفي
 
اصول رواية قالون
اصول رواية قالوناصول رواية قالون
اصول رواية قالون
 
Informe distrito salamanca
Informe distrito salamancaInforme distrito salamanca
Informe distrito salamanca
 
Aia autorizzazione integrata ambientale osservazioni del comitato cittadino i...
Aia autorizzazione integrata ambientale osservazioni del comitato cittadino i...Aia autorizzazione integrata ambientale osservazioni del comitato cittadino i...
Aia autorizzazione integrata ambientale osservazioni del comitato cittadino i...
 
1 teste 5ano1
1 teste 5ano11 teste 5ano1
1 teste 5ano1
 
1 teste 5ano1
1 teste 5ano11 teste 5ano1
1 teste 5ano1
 
1 teste 5ano1.pd
1 teste 5ano1.pd1 teste 5ano1.pd
1 teste 5ano1.pd
 
هموم الميت
هموم الميتهموم الميت
هموم الميت
 
Dashboard
DashboardDashboard
Dashboard
 
الوقف والابتداء لأبي القاسم الهذلي
الوقف والابتداء لأبي القاسم الهذليالوقف والابتداء لأبي القاسم الهذلي
الوقف والابتداء لأبي القاسم الهذلي
 
UPSR BT SET2 K1.pdf
UPSR BT SET2 K1.pdfUPSR BT SET2 K1.pdf
UPSR BT SET2 K1.pdf
 
E-learning: Old wine in a New bottle?
E-learning: Old wine in a New bottle?E-learning: Old wine in a New bottle?
E-learning: Old wine in a New bottle?
 
12 changement d'état du corps pur
12 changement d'état du corps pur12 changement d'état du corps pur
12 changement d'état du corps pur
 
Duhai ukhti
Duhai ukhtiDuhai ukhti
Duhai ukhti
 
Bai tap QTRR Tai chinh.daihoc
Bai tap QTRR Tai chinh.daihocBai tap QTRR Tai chinh.daihoc
Bai tap QTRR Tai chinh.daihoc
 
Los nm naturales y enteros
Los nm naturales y enterosLos nm naturales y enteros
Los nm naturales y enteros
 
L'amplificateur opérationnel
L'amplificateur opérationnelL'amplificateur opérationnel
L'amplificateur opérationnel
 
Resolucion3673 08
Resolucion3673 08Resolucion3673 08
Resolucion3673 08
 
Algorithmique_et_programmation_en_C_Cour.pdf
Algorithmique_et_programmation_en_C_Cour.pdfAlgorithmique_et_programmation_en_C_Cour.pdf
Algorithmique_et_programmation_en_C_Cour.pdf
 

Plus de سمير بسيوني

التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdfسمير بسيوني
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdfسمير بسيوني
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdfسمير بسيوني
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdfسمير بسيوني
 
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdfأوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdfسمير بسيوني
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdfسمير بسيوني
 
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdfأسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 6.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 5.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 4.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 3.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 2.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 1.pdfسمير بسيوني
 
الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 7.pdfسمير بسيوني
 
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdf
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdfنبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdf
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdfسمير بسيوني
 
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdf
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdfمصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdf
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdfسمير بسيوني
 
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...سمير بسيوني
 
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdf
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdfالشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdf
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdfسمير بسيوني
 
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdfكتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdfسمير بسيوني
 
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdfكتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdfسمير بسيوني
 

Plus de سمير بسيوني (20)

التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 3.pdf
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 2.pdf
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 1.pdf
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي 4.pdf
 
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdfأوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
أوجه وقف حمزة على الكلمات القرآنية المهموزة من كتاب البدور الزاهرة.pdf
 
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdfالتسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdf
التسهيل لعلوم التنزيل تفسير ابن جزي الكلبي.pdf
 
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdfأسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf
أسانيدي إلى الأوائل العجلونية وأسانيد الكتب الأربعين إلى مؤلفيها.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 6.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 5.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 4.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 3.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 2.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 1.pdf
 
الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf
 الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf
الكامل في القراءات الخمسين 7.pdf
 
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdf
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdfنبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdf
نبراس الطلاب في رسم وضبط حروف الكتاب.pdf
 
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdf
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdfمصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdf
مصحف دولة الكويت للقراءات العشر.pdf
 
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...
شرح منحة مولي البر للشيخ الأبياري فيما زاده النشر على الشاطبية والدرة للشيخ ...
 
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdf
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdfالشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdf
الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى.pdf
 
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdfكتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 7.pdf
 
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdfكتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdf
كتب ومؤلفات وأبحاث العلامة الشيخ عبد الفتاح القاضي المجلد 6.pdf
 

Dernier

Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24BenotGeorges3
 
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdfBibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdfAtelier Canopé 37 - Tours
 
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienneChana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienneTxaruka
 
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècleAux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècleAmar LAKEL, PhD
 
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptxPrésentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptxJCAC
 
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-Majida Antonios, M.Ed.
 
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdfLa Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdfbdp12
 
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdfBibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdfAtelier Canopé 37 - Tours
 
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avrilCalendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avrilfrizzole
 
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...Unidad de Espiritualidad Eudista
 
Pas de vagues. pptx Film français
Pas de vagues. pptx  Film   françaisPas de vagues. pptx  Film   français
Pas de vagues. pptx Film françaisTxaruka
 
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...Atelier Canopé 37 - Tours
 

Dernier (13)

Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
Newsletter SPW Agriculture en province du Luxembourg du 10-04-24
 
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdfBibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
Bibdoc 2024 - Les intelligences artificielles en bibliotheque.pdf
 
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienneChana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
Chana Orloff.pptx Sculptrice franco-ukranienne
 
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècleAux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
Aux origines de la sociologie : du XIXème au début XX ème siècle
 
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptxPrésentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
Présentation - Initiatives - CECOSDA - OIF - Fact Checking.pptx
 
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-
Copilot your everyday AI companion- OFFICE 365-
 
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdfLa Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
La Base unique départementale - Quel bilan, au bout de 5 ans .pdf
 
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdfBibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
Bibdoc 2024 - Sobriete numerique en bibliotheque et centre de documentation.pdf
 
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avrilCalendrier de la semaine du 8 au 12 avril
Calendrier de la semaine du 8 au 12 avril
 
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...
L'Unité de Spiritualité Eudiste se joint à toute l'Église Universelle et en p...
 
Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024
Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024
Bulletin des bibliotheques Burkina Faso mars 2024
 
Pas de vagues. pptx Film français
Pas de vagues. pptx  Film   françaisPas de vagues. pptx  Film   français
Pas de vagues. pptx Film français
 
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
Bibdoc 2024 - L’Éducation aux Médias et à l’Information face à l’intelligence...
 

أثر اختلاف القراءات في التفسير