SlideShare une entreprise Scribd logo
Ένθερμοσ ο γαλλικόσ τφποσ αναφζρεται ςτην ζκθεςη
του Λοφβρου, Αρχαία Μακεδονία: ςτο βαςίλειο του
       Μεγάλου Αλεξάνδρου.


Η γαλλική εφημερίδα «Le parisien» ζγραψε ςτισ 02.01.2011 για την
  επικείμενη ζκθεςη ςτο μουςείο Λοφβρο, που αφορά το Μζγα
  Αλζξανδρο και το βαςίλειο του, την αρχαία Μακεδονία. : «Ο Μζγασ
  Αλζξανδροσ κατακτά το Λοφβρο». Alexandre le Grand à la
  conquête du Louvre : Πρόκειται για εκθζματα πολλών πρόςφατων
  ευρημάτων ςτην Βόρεια Ελλάδα. Μια κληρονομιά άγνωςτη ςτο
  ευρφ κοινό.
Με ανάλογο τίτλο και το περιοδικό « le Figaro», ςτισ 9 Οκτωβρίου, ςε
  μια (hors-série) ζκδοςη ζκτακτη, δημοςιεφει : «Alexandre le Grand
  conquiert le Louvre. Το μουςείο ςυγκεντρϊνει θηςαυροφσ των
  παλατιϊν και ιερϊν τησ αρχαίασ Μακεδονίασ. Χρυςό, αςήμι,
  μάρμαρο, μωςαϊκά: Ένα ξεχαςμζνο βαςίλειο κρυβόταν κάτω από
  το μφθο ενόσ μόνου άνδρα.»
LE FIGARO
Μζγασ Αλζξανδροσ
Το βαςίλειο – Ο απόγειοσ – Ο μφθοσ
Le grand musée du Louvre

      .
Une présentation du musée
par les élèves de la 2e classe
 du 1er lycée d’Hélioupolis
Pourquoi faire ça…..
À l’occasion de l’exposition «Au royaume
 d’Alexandre le Grand» qui est accueillie par le
 grand musée du Louvre, on a décidé de
 s’occuper de la présentation de ce musée.
On a cherché, on a trouvé, on a appris bien des
 choses qui rapportent au Louvre et à ses
 exposés.
Ça s’est basé à la théorie de l’apprentissage
 encadré.
Le palais du Louvre
Le Louvre
• Le musée du Louvre situé au cœur de la ville de Paris, est l'un des plus
 importants du monde. Le bâtiment est un ancien palais royal, le palais du
 Louvre. Le Louvre possède une longue histoire de conservation artistique
 et historique de la France, depuis les rois capétiens jusqu'à nos jours.
• L’exposition des plus beaux tableaux de la collection royale, qui connaît un
 énorme succès, a donné l’idée de faire le Louvre, un musée permanent.
• L'inauguration a lieu le 8 novembre 1793.
• Le musée est agrandi par Percier et Fontaine, qui construisent l'aile de la
 rue de Rivoli.
• D'autres transformations ont lieu sous Napoléon III.
• Le musée du Louvre compte actuellement différentes collections très
 riches d'œuvres d'art provenant de civilisations, de cultures et d'époques
 variées.
Des antiquités Orientales
Couvercle de pyxide
représentant la déesse
maitresse des animaux.
Minet-El-Beida,
vers 1200 – 1150 av J.-C.
Ivoire, de Mésopotamie
Kilim aux scènes historiées,
Kachan, Iran.
Fin XVIe - début XVIIe siècles.
Soie et fils d’argent
Les scènes illustrent des poèmes de grand
écrivain persan du XIIe siècle, Nizami.
pendeloque
Représentant une divinité hittite
Arts de l’Islam
Pyxide au nom d’al-Mughira
Lion brule - parfum
Claire Tabbagh
Des antiquités
 égyptiennes
Statue de
Nakhthorheb
en prière

Croyances religieuses et
funéraires

Règne de Psammétique II
(595 - 589 av. J.-C.),
26e dynastie
Relief de Séthi 1er et
Hathar
Vers 1303 – 1290 av. J.-C.,
Calcaire peint

Art égyptien
Le Christ et l'abbé Ména
Baouit
Art copte
VI-VIIe siècle après J.-C.
Bois peint
Des antiquités grecques,
 étrusques, romaines
Victoire de
Samothrace
Art hellénistique
IIIe au 1er siècle av. J.- C.
Aphrodite,
dite
Venus de Milo


Art
hellénistique;
IIIe au 1er
siècle av. J. – C.
Tète féminine;
vers 2700 6 2400 av. J.- C.,
marbre
Les tètes aux formes géométriques
taillées par les artistes des Cyclades,
montrent une sensibilité aux volumes
Apollon de Piombino
Grande-Grèce
Ve – Ier siècle av. J.-C.,
bronze
Cette statue mêle des conventions
archaïques et éléments réalistes.
Le Gladiateur Borghèse ,
vers 100 av. J.-C.,
marbre
Ce guerrier appartient aux derniers
moments de la création grecque
marqués par le retour du style
classique.
Couple souriant; art étrusque

Sarcophage des époux, fin du Vie siècle av. J.-C..
Terre cuite peinte
Sculptures
Phyché ranimée par le baiser de l’Amour;
       A. Canova
«Chevaux de Marly» Antoine Coysevox ,
  Cheval retenu par un palefrenier, 1745, France
Milon de Crotone
Pierre Puget
Objets d’art
Grand plat ovale, Bernard Palissy
   Vers 1560, terre cuite vernissée
La couronne de l’impératrice Eugénie ;
  Alexandre – Gabriel Lemonnier
   Paris, 1855, or, diamants et émeraudes
Peintures

      française,
italienne, hollandaise, flamande,
 espagnole, allemande, anglaise
La Liberté guidant le peuple,
  Eugène Delacroix; 1830
Ulysse rend Chrysséida à son père,
     Claude Lorain
Eva Prima Pandora, Jean Cousin;
vers 1550, huile sur bois

Le premier grand nu de la peinture française. Cette œuvre réconcilie les
mythes antiques et chrétiens
La Joconde; Léonard de Vinci
Les Noces de Cana; Paul Véronèse
      1563, huile sur toile
Le Calvaire, Véronèse
   vers 1555, huile sur toile
L’inspiration du peintre,
   Nicolas Poussin
La dentellière, Johannes Vermeer
      huile sur toile collée sur bois
La Vierge du chancelier Rolin
 peinture Flamande; vers 1435; Jan Van Eyck
Le prêteur et sa femme, Quentin Metsys
 Huile sur bois, 1514. Peinture flamande
La comtesse del Carpio, marquise de la Solana;
      Francisco Goya huile sur toile
Vénus,
Lucas Cranach l’Ancien
Huile sur bois, 1529
Art allemand
Master Hare, Sir Joshua Peynolds
    1788 – 89, huile sur toile; art anglaise
Arts graphiques
Portrait de la marquise de Pompandour
   1748 – 1755 Maurice-Quentin Delatour
Dès le 13 octobre, le Louvre ouvre ses
   portes à Alexandre le grand
Le musée du Louvre
accueille Alexandre le grand
  du 13 Octobre 2011 au 16 Janvier 2012
                 Casque et son
                   masque.
                Vers 520 av. J. C.
               (Nécropole de Sindos)
Toute l’histoire de la Macédoine
antique s’est exposée au Louvre
Au royaume d’Alexandre le Grand –
La Macédoine Antique (Salle Napoléon)

               Couronne
           de feuilles de chêne.
              Seconde moitié
              du IVe siècle;
           Aigai (actuelle Vergina);
            sanctuaire d’Eukleis
Tête de marbre représentant
     Alexandre
Mosaïque de la chasseau lion,
   galets enduits
Informations

• Le musée est ouvert de 22.00 de Mercredi et
 Vendredi après - midi.
• Le musée reste fermé : Mardi 1 janvier, 1 Mai,
 11 Novembre, 25 décembre.
Nos sources
•  Le site officiel du musée
•  Le Grand Louvre, magazine: Beaux Arts
•  Tout Paris
•  Το Μεγάλο Λοφβρο: ‘Επτά Ημζρεσ’ τησ
  Καθημερινήσ
Notre groupe
Αγγελική Λφκα
Αθαναςία Λιόλου
Σοφία Μανϊλη
Μαρία Μπακογιάννη
Αίμυ Ντάντυ
Άκησ Παςαμιχάλησ

Contenu connexe

Tendances

Musee du louvre les plus importantes peintres et peintures
Musee du louvre les plus importantes peintres et peinturesMusee du louvre les plus importantes peintres et peintures
Musee du louvre les plus importantes peintres et peintures
Deisy Gianina
 
le Louvre
le Louvrele Louvre
le Louvre
little_curse
 
La barbe et la moustache dans les peintures européennes.ppsx
La barbe et la moustache dans les peintures européennes.ppsxLa barbe et la moustache dans les peintures européennes.ppsx
La barbe et la moustache dans les peintures européennes.ppsx
guimera
 
Le fonds Médard à Lunel : une bibliothèque qui vaut un musée !
Le fonds Médard à Lunel : une bibliothèque qui vaut un musée !Le fonds Médard à Lunel : une bibliothèque qui vaut un musée !
Le fonds Médard à Lunel : une bibliothèque qui vaut un musée !
ArchivesdeLyon
 
La sculpture dans la peinture
La sculpture dans la peintureLa sculpture dans la peinture
La sculpture dans la peinture
guimera
 
Le Louvre
Le LouvreLe Louvre
Le Louvre
Ami Amv
 
Art in Detail_Condé Museum, Chantilly_The Gallery of Painting and the Rotunda...
Art in Detail_Condé Museum, Chantilly_The Gallery of Painting and the Rotunda...Art in Detail_Condé Museum, Chantilly_The Gallery of Painting and the Rotunda...
Art in Detail_Condé Museum, Chantilly_The Gallery of Painting and the Rotunda...
guimera
 
Musée du louvre
Musée du louvreMusée du louvre
Musée du louvre
lumialex
 
La peinture de paysage à la Renaissance (1)
La peinture de paysage à la Renaissance (1)La peinture de paysage à la Renaissance (1)
La peinture de paysage à la Renaissance (1)
guimera
 
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama de Justyna BADIO, Elżb...
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama de Justyna BADIO, Elżb...6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama de Justyna BADIO, Elżb...
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama de Justyna BADIO, Elżb...
profeurope
 
La peinture de paysage à la Renaissance (2) Le paysage et personnages
La peinture de paysage à la Renaissance (2) Le paysage et personnagesLa peinture de paysage à la Renaissance (2) Le paysage et personnages
La peinture de paysage à la Renaissance (2) Le paysage et personnages
guimera
 
Musée du Louvre
Musée du LouvreMusée du Louvre
Musée du LouvreFrancisca50
 
Palais de Versailles, Musée Lumière
Palais de Versailles, Musée LumièrePalais de Versailles, Musée Lumière
Palais de Versailles, Musée LumièreFilipa Daniela
 
Paris au dessuslestoits
Paris au dessuslestoitsParis au dessuslestoits
Paris au dessuslestoits
Henry Chinaglia Filho
 

Tendances (19)

Musee du louvre les plus importantes peintres et peintures
Musee du louvre les plus importantes peintres et peinturesMusee du louvre les plus importantes peintres et peintures
Musee du louvre les plus importantes peintres et peintures
 
le Louvre
le Louvrele Louvre
le Louvre
 
La barbe et la moustache dans les peintures européennes.ppsx
La barbe et la moustache dans les peintures européennes.ppsxLa barbe et la moustache dans les peintures européennes.ppsx
La barbe et la moustache dans les peintures européennes.ppsx
 
Le fonds Médard à Lunel : une bibliothèque qui vaut un musée !
Le fonds Médard à Lunel : une bibliothèque qui vaut un musée !Le fonds Médard à Lunel : une bibliothèque qui vaut un musée !
Le fonds Médard à Lunel : une bibliothèque qui vaut un musée !
 
Le musee du louvre
Le musee du louvreLe musee du louvre
Le musee du louvre
 
La sculpture dans la peinture
La sculpture dans la peintureLa sculpture dans la peinture
La sculpture dans la peinture
 
Musée du louvre
Musée du louvreMusée du louvre
Musée du louvre
 
Le Louvre
Le LouvreLe Louvre
Le Louvre
 
HDA portrait
HDA portraitHDA portrait
HDA portrait
 
Art in Detail_Condé Museum, Chantilly_The Gallery of Painting and the Rotunda...
Art in Detail_Condé Museum, Chantilly_The Gallery of Painting and the Rotunda...Art in Detail_Condé Museum, Chantilly_The Gallery of Painting and the Rotunda...
Art in Detail_Condé Museum, Chantilly_The Gallery of Painting and the Rotunda...
 
Paris
Paris Paris
Paris
 
Musée du louvre
Musée du louvreMusée du louvre
Musée du louvre
 
La peinture de paysage à la Renaissance (1)
La peinture de paysage à la Renaissance (1)La peinture de paysage à la Renaissance (1)
La peinture de paysage à la Renaissance (1)
 
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama de Justyna BADIO, Elżb...
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama de Justyna BADIO, Elżb...6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama de Justyna BADIO, Elżb...
6ème Concours Régional Multimédia de Lublin. Diaporama de Justyna BADIO, Elżb...
 
La peinture de paysage à la Renaissance (2) Le paysage et personnages
La peinture de paysage à la Renaissance (2) Le paysage et personnagesLa peinture de paysage à la Renaissance (2) Le paysage et personnages
La peinture de paysage à la Renaissance (2) Le paysage et personnages
 
Musée du Louvre
Musée du LouvreMusée du Louvre
Musée du Louvre
 
Palais de Versailles, Musée Lumière
Palais de Versailles, Musée LumièrePalais de Versailles, Musée Lumière
Palais de Versailles, Musée Lumière
 
Paris Au Dessuslestoits
Paris Au DessuslestoitsParis Au Dessuslestoits
Paris Au Dessuslestoits
 
Paris au dessuslestoits
Paris au dessuslestoitsParis au dessuslestoits
Paris au dessuslestoits
 

En vedette

Marché de noël de metz 2010
Marché de noël de metz 2010Marché de noël de metz 2010
Marché de noël de metz 2010
Rodrigo Cardoso
 
Instalación nod32 para windows de 32 bits
Instalación nod32 para windows de 32 bitsInstalación nod32 para windows de 32 bits
Instalación nod32 para windows de 32 bits
IPAE
 
Notre lycée: INS Antoni Pous i Argila
Notre lycée: INS Antoni Pous i ArgilaNotre lycée: INS Antoni Pous i Argila
Notre lycée: INS Antoni Pous i Argila
INSAntoniPous
 
Découvrez nos workshops
Découvrez nos workshopsDécouvrez nos workshops
Découvrez nos workshops
MarketingViage
 
Reforma , rehabilitación de la antigua estación de maitena para hostal rural
Reforma , rehabilitación de la antigua estación de maitena para hostal ruralReforma , rehabilitación de la antigua estación de maitena para hostal rural
Reforma , rehabilitación de la antigua estación de maitena para hostal rural
Luis Bados Ramirez
 
Création d’un poste
Création d’un posteCréation d’un poste
Création d’un poste
Montulet
 
Provincia de salta_argentina
Provincia de salta_argentinaProvincia de salta_argentina
Provincia de salta_argentina
malalaemilia
 
Yerba, goma y polvo
Yerba, goma y polvoYerba, goma y polvo
Yerba, goma y polvo
Miguel Rivera
 
Hamacenligne document
Hamacenligne documentHamacenligne document
Hamacenligne document
hamacenligne
 
Attentats de Charlie Hebdo : réactions des élèves
Attentats de Charlie Hebdo : réactions des élèvesAttentats de Charlie Hebdo : réactions des élèves
Attentats de Charlie Hebdo : réactions des élèves
Blache
 
Press book
Press bookPress book
Press booklalassou
 
Presentación astronomía
Presentación astronomíaPresentación astronomía
Presentación astronomía
aimorales
 
Carrera de Range Rover
Carrera de Range RoverCarrera de Range Rover
Carrera de Range Rover
Jugar Con Juegos
 
Aplicaciones para móviles y tabletas Por qué Internet ya no volverá a ser lo ...
Aplicaciones para móviles y tabletas Por qué Internet ya no volverá a ser lo ...Aplicaciones para móviles y tabletas Por qué Internet ya no volverá a ser lo ...
Aplicaciones para móviles y tabletas Por qué Internet ya no volverá a ser lo ...
Diego Cenzano
 
Team et repartition du travail
Team et repartition du travailTeam et repartition du travail
Team et repartition du travail
neyaa44
 
100% Truffaut - Edition spéciale Noël
100% Truffaut - Edition spéciale Noël100% Truffaut - Edition spéciale Noël
100% Truffaut - Edition spéciale Noëlnavicreed
 
Samba ubuntu11_10_12 04_slide
Samba ubuntu11_10_12 04_slideSamba ubuntu11_10_12 04_slide
Samba ubuntu11_10_12 04_slide
Guido Cuello Contreras
 
Animer un blog collaboratif, par les #LpCoMeN
Animer un blog collaboratif, par les #LpCoMeNAnimer un blog collaboratif, par les #LpCoMeN
Animer un blog collaboratif, par les #LpCoMeN
LpCoMeN ComenVrai
 

En vedette (20)

Marché de noël de metz 2010
Marché de noël de metz 2010Marché de noël de metz 2010
Marché de noël de metz 2010
 
Instalación nod32 para windows de 32 bits
Instalación nod32 para windows de 32 bitsInstalación nod32 para windows de 32 bits
Instalación nod32 para windows de 32 bits
 
Notre lycée: INS Antoni Pous i Argila
Notre lycée: INS Antoni Pous i ArgilaNotre lycée: INS Antoni Pous i Argila
Notre lycée: INS Antoni Pous i Argila
 
Découvrez nos workshops
Découvrez nos workshopsDécouvrez nos workshops
Découvrez nos workshops
 
Reforma , rehabilitación de la antigua estación de maitena para hostal rural
Reforma , rehabilitación de la antigua estación de maitena para hostal ruralReforma , rehabilitación de la antigua estación de maitena para hostal rural
Reforma , rehabilitación de la antigua estación de maitena para hostal rural
 
Création d’un poste
Création d’un posteCréation d’un poste
Création d’un poste
 
Provincia de salta_argentina
Provincia de salta_argentinaProvincia de salta_argentina
Provincia de salta_argentina
 
Yerba, goma y polvo
Yerba, goma y polvoYerba, goma y polvo
Yerba, goma y polvo
 
Hamacenligne document
Hamacenligne documentHamacenligne document
Hamacenligne document
 
Attentats de Charlie Hebdo : réactions des élèves
Attentats de Charlie Hebdo : réactions des élèvesAttentats de Charlie Hebdo : réactions des élèves
Attentats de Charlie Hebdo : réactions des élèves
 
Press book
Press bookPress book
Press book
 
Presentación astronomía
Presentación astronomíaPresentación astronomía
Presentación astronomía
 
Carrera de Range Rover
Carrera de Range RoverCarrera de Range Rover
Carrera de Range Rover
 
Jn et ba
Jn et baJn et ba
Jn et ba
 
Aplicaciones para móviles y tabletas Por qué Internet ya no volverá a ser lo ...
Aplicaciones para móviles y tabletas Por qué Internet ya no volverá a ser lo ...Aplicaciones para móviles y tabletas Por qué Internet ya no volverá a ser lo ...
Aplicaciones para móviles y tabletas Por qué Internet ya no volverá a ser lo ...
 
Les filles de mon pays
Les filles de mon paysLes filles de mon pays
Les filles de mon pays
 
Team et repartition du travail
Team et repartition du travailTeam et repartition du travail
Team et repartition du travail
 
100% Truffaut - Edition spéciale Noël
100% Truffaut - Edition spéciale Noël100% Truffaut - Edition spéciale Noël
100% Truffaut - Edition spéciale Noël
 
Samba ubuntu11_10_12 04_slide
Samba ubuntu11_10_12 04_slideSamba ubuntu11_10_12 04_slide
Samba ubuntu11_10_12 04_slide
 
Animer un blog collaboratif, par les #LpCoMeN
Animer un blog collaboratif, par les #LpCoMeNAnimer un blog collaboratif, par les #LpCoMeN
Animer un blog collaboratif, par les #LpCoMeN
 

Similaire à 1 λούβρο

Frances
FrancesFrances
Frances
lisbeth
 
Une visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lensUne visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lens
Guy Plankeele
 
Une visite-au-louvre-a-lens.pps.temp
Une visite-au-louvre-a-lens.pps.tempUne visite-au-louvre-a-lens.pps.temp
Une visite-au-louvre-a-lens.pps.temp
Guy Plankeele
 
Une visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lensUne visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lensGuy Plankeele
 
Une visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lensUne visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lens
denis
 
Une partie des complexes des musees du vatican
Une partie des complexes des musees du vaticanUne partie des complexes des musees du vatican
Une partie des complexes des musees du vaticanRubiana Alves
 
Une partie des complexes des musees du vatican
Une partie des complexes des musees du vaticanUne partie des complexes des musees du vatican
Une partie des complexes des musees du vaticanRubiana Alves
 
Le musee du vatican modèle
Le musee du vatican modèleLe musee du vatican modèle
Le musee du vatican modèle
denis
 
Alexis azad-viet toan, cabinets de curiosités.
Alexis azad-viet toan, cabinets de curiosités.Alexis azad-viet toan, cabinets de curiosités.
Alexis azad-viet toan, cabinets de curiosités.Françoise Cahen
 
Lettre Veralbane - Octobre 2014 - n°28
Lettre Veralbane - Octobre 2014 - n°28Lettre Veralbane - Octobre 2014 - n°28
Lettre Veralbane - Octobre 2014 - n°28
Veralbane
 
Ivoire caro
Ivoire caroIvoire caro
Ivoire caroDBoring
 
Art grec[1]
Art grec[1]Art grec[1]
Art grec[1]ireari
 
Pont des arts
Pont des artsPont des arts
Pont des arts
Histoires2Paris
 
Cabinets d'amateurs dans la peinture
Cabinets d'amateurs dans la peintureCabinets d'amateurs dans la peinture
Cabinets d'amateurs dans la peinture
guimera
 
MUSEO DEL VATICANO
MUSEO DEL VATICANOMUSEO DEL VATICANO
MUSEO DEL VATICANOJorge Llosa
 
MARGOEN KONPOSAKETA_2 ebaluaketa
MARGOEN KONPOSAKETA_2 ebaluaketaMARGOEN KONPOSAKETA_2 ebaluaketa
MARGOEN KONPOSAKETA_2 ebaluaketa
PlastikaDBHLauro
 
Présentation mythologie
Présentation mythologiePrésentation mythologie
Présentation mythologie
Guillaume Leconte
 

Similaire à 1 λούβρο (20)

Frances
FrancesFrances
Frances
 
Une visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lensUne visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lens
 
Une visite-au-louvre-a-lens.pps.temp
Une visite-au-louvre-a-lens.pps.tempUne visite-au-louvre-a-lens.pps.temp
Une visite-au-louvre-a-lens.pps.temp
 
Une visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lensUne visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lens
 
Une visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lensUne visite-au-louvre-a-lens
Une visite-au-louvre-a-lens
 
Une partie des complexes des musees du vatican
Une partie des complexes des musees du vaticanUne partie des complexes des musees du vatican
Une partie des complexes des musees du vatican
 
Une partie des complexes des musees du vatican
Une partie des complexes des musees du vaticanUne partie des complexes des musees du vatican
Une partie des complexes des musees du vatican
 
Le musee du vatican modèle
Le musee du vatican modèleLe musee du vatican modèle
Le musee du vatican modèle
 
Alexis azad-viet toan, cabinets de curiosités.
Alexis azad-viet toan, cabinets de curiosités.Alexis azad-viet toan, cabinets de curiosités.
Alexis azad-viet toan, cabinets de curiosités.
 
Lettre Veralbane - Octobre 2014 - n°28
Lettre Veralbane - Octobre 2014 - n°28Lettre Veralbane - Octobre 2014 - n°28
Lettre Veralbane - Octobre 2014 - n°28
 
Ivoire caro
Ivoire caroIvoire caro
Ivoire caro
 
Musée de Cluny
Musée de ClunyMusée de Cluny
Musée de Cluny
 
Art grec[1]
Art grec[1]Art grec[1]
Art grec[1]
 
Pont des arts
Pont des artsPont des arts
Pont des arts
 
Cabinets d'amateurs dans la peinture
Cabinets d'amateurs dans la peintureCabinets d'amateurs dans la peinture
Cabinets d'amateurs dans la peinture
 
MUSEO DEL VATICANO
MUSEO DEL VATICANOMUSEO DEL VATICANO
MUSEO DEL VATICANO
 
Vatican
VaticanVatican
Vatican
 
Vaticano
VaticanoVaticano
Vaticano
 
MARGOEN KONPOSAKETA_2 ebaluaketa
MARGOEN KONPOSAKETA_2 ebaluaketaMARGOEN KONPOSAKETA_2 ebaluaketa
MARGOEN KONPOSAKETA_2 ebaluaketa
 
Présentation mythologie
Présentation mythologiePrésentation mythologie
Présentation mythologie
 

Plus de thcaps

Iσοκρατους περι ειρηνης
Iσοκρατους περι ειρηνηςIσοκρατους περι ειρηνης
Iσοκρατους περι ειρηνηςthcaps
 
Mετά το λύκειο τι;
Mετά το λύκειο τι;Mετά το λύκειο τι;
Mετά το λύκειο τι;thcaps
 
ενοποίηση ομάδων
ενοποίηση ομάδωνενοποίηση ομάδων
ενοποίηση ομάδωνthcaps
 
3 prenez la parole γ1 2
3 prenez la parole γ1 23 prenez la parole γ1 2
3 prenez la parole γ1 2thcaps
 
2 σχέδιο μαθήματος
2 σχέδιο μαθήματος2 σχέδιο μαθήματος
2 σχέδιο μαθήματοςthcaps
 
Υπέρ Ροδίων
Υπέρ ΡοδίωνΥπέρ Ροδίων
Υπέρ Ροδίωνthcaps
 
συνθηκη της λωζανης
συνθηκη της λωζανηςσυνθηκη της λωζανης
συνθηκη της λωζανηςthcaps
 
συνθηκη της λωζανης ολο το κειμενο
συνθηκη της λωζανης ολο το κειμενοσυνθηκη της λωζανης ολο το κειμενο
συνθηκη της λωζανης ολο το κειμενοthcaps
 
οι επιπτωσεις απο την αφιξη των προσφυγων 2
οι επιπτωσεις απο την αφιξη των προσφυγων 2οι επιπτωσεις απο την αφιξη των προσφυγων 2
οι επιπτωσεις απο την αφιξη των προσφυγων 2thcaps
 
η συμβασις περι ανταλλαγης πληθυσμων ελλαδος τουρκιας
η συμβασις περι ανταλλαγης πληθυσμων ελλαδος τουρκιαςη συμβασις περι ανταλλαγης πληθυσμων ελλαδος τουρκιας
η συμβασις περι ανταλλαγης πληθυσμων ελλαδος τουρκιαςthcaps
 
η αποκατασταση των προσφυγων
η αποκατασταση των προσφυγωνη αποκατασταση των προσφυγων
η αποκατασταση των προσφυγωνthcaps
 
η αποζημιωση των ανταλλαξιμων
η αποζημιωση των ανταλλαξιμωνη αποζημιωση των ανταλλαξιμων
η αποζημιωση των ανταλλαξιμωνthcaps
 
αγροτικη και αστικη αποκατασταση
αγροτικη και αστικη αποκαταστασηαγροτικη και αστικη αποκατασταση
αγροτικη και αστικη αποκαταστασηthcaps
 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣthcaps
 
εργασία αρχαίων 3η ομάδα
εργασία αρχαίων 3η ομάδαεργασία αρχαίων 3η ομάδα
εργασία αρχαίων 3η ομάδαthcaps
 
συγκριτική ανάλυση διαφόρων δικτατοριών
συγκριτική ανάλυση διαφόρων δικτατοριώνσυγκριτική ανάλυση διαφόρων δικτατοριών
συγκριτική ανάλυση διαφόρων δικτατοριώνthcaps
 
προσφυγικα ρευματα 1914
προσφυγικα ρευματα 1914προσφυγικα ρευματα 1914
προσφυγικα ρευματα 1914thcaps
 
απο τη συνθηκη των σεβρων
απο τη συνθηκη των σεβρωναπο τη συνθηκη των σεβρων
απο τη συνθηκη των σεβρωνthcaps
 
η μικρασιατικη καταστροφη
η μικρασιατικη καταστροφηη μικρασιατικη καταστροφη
η μικρασιατικη καταστροφηthcaps
 
η περιθαλψη
η περιθαλψηη περιθαλψη
η περιθαλψηthcaps
 

Plus de thcaps (20)

Iσοκρατους περι ειρηνης
Iσοκρατους περι ειρηνηςIσοκρατους περι ειρηνης
Iσοκρατους περι ειρηνης
 
Mετά το λύκειο τι;
Mετά το λύκειο τι;Mετά το λύκειο τι;
Mετά το λύκειο τι;
 
ενοποίηση ομάδων
ενοποίηση ομάδωνενοποίηση ομάδων
ενοποίηση ομάδων
 
3 prenez la parole γ1 2
3 prenez la parole γ1 23 prenez la parole γ1 2
3 prenez la parole γ1 2
 
2 σχέδιο μαθήματος
2 σχέδιο μαθήματος2 σχέδιο μαθήματος
2 σχέδιο μαθήματος
 
Υπέρ Ροδίων
Υπέρ ΡοδίωνΥπέρ Ροδίων
Υπέρ Ροδίων
 
συνθηκη της λωζανης
συνθηκη της λωζανηςσυνθηκη της λωζανης
συνθηκη της λωζανης
 
συνθηκη της λωζανης ολο το κειμενο
συνθηκη της λωζανης ολο το κειμενοσυνθηκη της λωζανης ολο το κειμενο
συνθηκη της λωζανης ολο το κειμενο
 
οι επιπτωσεις απο την αφιξη των προσφυγων 2
οι επιπτωσεις απο την αφιξη των προσφυγων 2οι επιπτωσεις απο την αφιξη των προσφυγων 2
οι επιπτωσεις απο την αφιξη των προσφυγων 2
 
η συμβασις περι ανταλλαγης πληθυσμων ελλαδος τουρκιας
η συμβασις περι ανταλλαγης πληθυσμων ελλαδος τουρκιαςη συμβασις περι ανταλλαγης πληθυσμων ελλαδος τουρκιας
η συμβασις περι ανταλλαγης πληθυσμων ελλαδος τουρκιας
 
η αποκατασταση των προσφυγων
η αποκατασταση των προσφυγωνη αποκατασταση των προσφυγων
η αποκατασταση των προσφυγων
 
η αποζημιωση των ανταλλαξιμων
η αποζημιωση των ανταλλαξιμωνη αποζημιωση των ανταλλαξιμων
η αποζημιωση των ανταλλαξιμων
 
αγροτικη και αστικη αποκατασταση
αγροτικη και αστικη αποκαταστασηαγροτικη και αστικη αποκατασταση
αγροτικη και αστικη αποκατασταση
 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
 
εργασία αρχαίων 3η ομάδα
εργασία αρχαίων 3η ομάδαεργασία αρχαίων 3η ομάδα
εργασία αρχαίων 3η ομάδα
 
συγκριτική ανάλυση διαφόρων δικτατοριών
συγκριτική ανάλυση διαφόρων δικτατοριώνσυγκριτική ανάλυση διαφόρων δικτατοριών
συγκριτική ανάλυση διαφόρων δικτατοριών
 
προσφυγικα ρευματα 1914
προσφυγικα ρευματα 1914προσφυγικα ρευματα 1914
προσφυγικα ρευματα 1914
 
απο τη συνθηκη των σεβρων
απο τη συνθηκη των σεβρωναπο τη συνθηκη των σεβρων
απο τη συνθηκη των σεβρων
 
η μικρασιατικη καταστροφη
η μικρασιατικη καταστροφηη μικρασιατικη καταστροφη
η μικρασιατικη καταστροφη
 
η περιθαλψη
η περιθαλψηη περιθαλψη
η περιθαλψη
 

Dernier

Proyecto Erasmus Jardineros y jardineras de paz
Proyecto Erasmus Jardineros y jardineras de pazProyecto Erasmus Jardineros y jardineras de paz
Proyecto Erasmus Jardineros y jardineras de paz
Morzadec Cécile
 
Textes de famille concernant les guerres V2.pdf
Textes de famille concernant les guerres V2.pdfTextes de famille concernant les guerres V2.pdf
Textes de famille concernant les guerres V2.pdf
Michel Bruley
 
Bibliothèque de L'Union - Bilan de l'année 2023
Bibliothèque de L'Union - Bilan de l'année 2023Bibliothèque de L'Union - Bilan de l'année 2023
Bibliothèque de L'Union - Bilan de l'année 2023
Bibliothèque de L'Union
 
BATIMENT 5.pptx. Fil français tourné en France
BATIMENT 5.pptx. Fil français tourné en FranceBATIMENT 5.pptx. Fil français tourné en France
BATIMENT 5.pptx. Fil français tourné en France
Txaruka
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van    Herpen.   pptxIris     van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
Txaruka
 
cours-LasergrammetrieLe « LiDAR», de l’anglais « Light.pptx
cours-LasergrammetrieLe « LiDAR», de l’anglais « Light.pptxcours-LasergrammetrieLe « LiDAR», de l’anglais « Light.pptx
cours-LasergrammetrieLe « LiDAR», de l’anglais « Light.pptx
AbdessamadAmimi1
 
Veille Audocdi 90 - mois de juin 2024.pdf
Veille Audocdi 90 - mois de juin 2024.pdfVeille Audocdi 90 - mois de juin 2024.pdf
Veille Audocdi 90 - mois de juin 2024.pdf
frizzole
 

Dernier (7)

Proyecto Erasmus Jardineros y jardineras de paz
Proyecto Erasmus Jardineros y jardineras de pazProyecto Erasmus Jardineros y jardineras de paz
Proyecto Erasmus Jardineros y jardineras de paz
 
Textes de famille concernant les guerres V2.pdf
Textes de famille concernant les guerres V2.pdfTextes de famille concernant les guerres V2.pdf
Textes de famille concernant les guerres V2.pdf
 
Bibliothèque de L'Union - Bilan de l'année 2023
Bibliothèque de L'Union - Bilan de l'année 2023Bibliothèque de L'Union - Bilan de l'année 2023
Bibliothèque de L'Union - Bilan de l'année 2023
 
BATIMENT 5.pptx. Fil français tourné en France
BATIMENT 5.pptx. Fil français tourné en FranceBATIMENT 5.pptx. Fil français tourné en France
BATIMENT 5.pptx. Fil français tourné en France
 
Iris van Herpen. pptx
Iris     van    Herpen.   pptxIris     van    Herpen.   pptx
Iris van Herpen. pptx
 
cours-LasergrammetrieLe « LiDAR», de l’anglais « Light.pptx
cours-LasergrammetrieLe « LiDAR», de l’anglais « Light.pptxcours-LasergrammetrieLe « LiDAR», de l’anglais « Light.pptx
cours-LasergrammetrieLe « LiDAR», de l’anglais « Light.pptx
 
Veille Audocdi 90 - mois de juin 2024.pdf
Veille Audocdi 90 - mois de juin 2024.pdfVeille Audocdi 90 - mois de juin 2024.pdf
Veille Audocdi 90 - mois de juin 2024.pdf
 

1 λούβρο

 • 1. Ένθερμοσ ο γαλλικόσ τφποσ αναφζρεται ςτην ζκθεςη του Λοφβρου, Αρχαία Μακεδονία: ςτο βαςίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η γαλλική εφημερίδα «Le parisien» ζγραψε ςτισ 02.01.2011 για την επικείμενη ζκθεςη ςτο μουςείο Λοφβρο, που αφορά το Μζγα Αλζξανδρο και το βαςίλειο του, την αρχαία Μακεδονία. : «Ο Μζγασ Αλζξανδροσ κατακτά το Λοφβρο». Alexandre le Grand à la conquête du Louvre : Πρόκειται για εκθζματα πολλών πρόςφατων ευρημάτων ςτην Βόρεια Ελλάδα. Μια κληρονομιά άγνωςτη ςτο ευρφ κοινό. Με ανάλογο τίτλο και το περιοδικό « le Figaro», ςτισ 9 Οκτωβρίου, ςε μια (hors-série) ζκδοςη ζκτακτη, δημοςιεφει : «Alexandre le Grand conquiert le Louvre. Το μουςείο ςυγκεντρϊνει θηςαυροφσ των παλατιϊν και ιερϊν τησ αρχαίασ Μακεδονίασ. Χρυςό, αςήμι, μάρμαρο, μωςαϊκά: Ένα ξεχαςμζνο βαςίλειο κρυβόταν κάτω από το μφθο ενόσ μόνου άνδρα.»
 • 2. LE FIGARO Μζγασ Αλζξανδροσ Το βαςίλειο – Ο απόγειοσ – Ο μφθοσ
 • 3. Le grand musée du Louvre .
 • 4. Une présentation du musée par les élèves de la 2e classe du 1er lycée d’Hélioupolis
 • 5. Pourquoi faire ça….. À l’occasion de l’exposition «Au royaume d’Alexandre le Grand» qui est accueillie par le grand musée du Louvre, on a décidé de s’occuper de la présentation de ce musée. On a cherché, on a trouvé, on a appris bien des choses qui rapportent au Louvre et à ses exposés. Ça s’est basé à la théorie de l’apprentissage encadré.
 • 6. Le palais du Louvre
 • 7.
 • 8. Le Louvre • Le musée du Louvre situé au cœur de la ville de Paris, est l'un des plus importants du monde. Le bâtiment est un ancien palais royal, le palais du Louvre. Le Louvre possède une longue histoire de conservation artistique et historique de la France, depuis les rois capétiens jusqu'à nos jours. • L’exposition des plus beaux tableaux de la collection royale, qui connaît un énorme succès, a donné l’idée de faire le Louvre, un musée permanent. • L'inauguration a lieu le 8 novembre 1793. • Le musée est agrandi par Percier et Fontaine, qui construisent l'aile de la rue de Rivoli. • D'autres transformations ont lieu sous Napoléon III. • Le musée du Louvre compte actuellement différentes collections très riches d'œuvres d'art provenant de civilisations, de cultures et d'époques variées.
 • 9.
 • 11. Couvercle de pyxide représentant la déesse maitresse des animaux. Minet-El-Beida, vers 1200 – 1150 av J.-C. Ivoire, de Mésopotamie
 • 12. Kilim aux scènes historiées, Kachan, Iran. Fin XVIe - début XVIIe siècles. Soie et fils d’argent Les scènes illustrent des poèmes de grand écrivain persan du XIIe siècle, Nizami.
 • 15. Pyxide au nom d’al-Mughira
 • 16. Lion brule - parfum Claire Tabbagh
 • 18. Statue de Nakhthorheb en prière Croyances religieuses et funéraires Règne de Psammétique II (595 - 589 av. J.-C.), 26e dynastie
 • 19. Relief de Séthi 1er et Hathar Vers 1303 – 1290 av. J.-C., Calcaire peint Art égyptien
 • 20. Le Christ et l'abbé Ména Baouit Art copte VI-VIIe siècle après J.-C. Bois peint
 • 21. Des antiquités grecques, étrusques, romaines
 • 24. Tète féminine; vers 2700 6 2400 av. J.- C., marbre Les tètes aux formes géométriques taillées par les artistes des Cyclades, montrent une sensibilité aux volumes
 • 25. Apollon de Piombino Grande-Grèce Ve – Ier siècle av. J.-C., bronze Cette statue mêle des conventions archaïques et éléments réalistes.
 • 26. Le Gladiateur Borghèse , vers 100 av. J.-C., marbre Ce guerrier appartient aux derniers moments de la création grecque marqués par le retour du style classique.
 • 27. Couple souriant; art étrusque Sarcophage des époux, fin du Vie siècle av. J.-C.. Terre cuite peinte
 • 29. Phyché ranimée par le baiser de l’Amour; A. Canova
 • 30. «Chevaux de Marly» Antoine Coysevox , Cheval retenu par un palefrenier, 1745, France
 • 33. Grand plat ovale, Bernard Palissy Vers 1560, terre cuite vernissée
 • 34. La couronne de l’impératrice Eugénie ; Alexandre – Gabriel Lemonnier Paris, 1855, or, diamants et émeraudes
 • 35. Peintures française, italienne, hollandaise, flamande, espagnole, allemande, anglaise
 • 36. La Liberté guidant le peuple, Eugène Delacroix; 1830
 • 37. Ulysse rend Chrysséida à son père, Claude Lorain
 • 38. Eva Prima Pandora, Jean Cousin; vers 1550, huile sur bois Le premier grand nu de la peinture française. Cette œuvre réconcilie les mythes antiques et chrétiens
 • 40. Les Noces de Cana; Paul Véronèse 1563, huile sur toile
 • 41. Le Calvaire, Véronèse vers 1555, huile sur toile
 • 42. L’inspiration du peintre, Nicolas Poussin
 • 43. La dentellière, Johannes Vermeer huile sur toile collée sur bois
 • 44. La Vierge du chancelier Rolin peinture Flamande; vers 1435; Jan Van Eyck
 • 45. Le prêteur et sa femme, Quentin Metsys Huile sur bois, 1514. Peinture flamande
 • 46. La comtesse del Carpio, marquise de la Solana; Francisco Goya huile sur toile
 • 47. Vénus, Lucas Cranach l’Ancien Huile sur bois, 1529 Art allemand
 • 48. Master Hare, Sir Joshua Peynolds 1788 – 89, huile sur toile; art anglaise
 • 50. Portrait de la marquise de Pompandour 1748 – 1755 Maurice-Quentin Delatour
 • 51.
 • 52. Dès le 13 octobre, le Louvre ouvre ses portes à Alexandre le grand
 • 53. Le musée du Louvre accueille Alexandre le grand du 13 Octobre 2011 au 16 Janvier 2012 Casque et son masque. Vers 520 av. J. C. (Nécropole de Sindos)
 • 54. Toute l’histoire de la Macédoine antique s’est exposée au Louvre
 • 55. Au royaume d’Alexandre le Grand – La Macédoine Antique (Salle Napoléon) Couronne de feuilles de chêne. Seconde moitié du IVe siècle; Aigai (actuelle Vergina); sanctuaire d’Eukleis
 • 56. Tête de marbre représentant Alexandre
 • 57. Mosaïque de la chasseau lion, galets enduits
 • 58. Informations • Le musée est ouvert de 22.00 de Mercredi et Vendredi après - midi. • Le musée reste fermé : Mardi 1 janvier, 1 Mai, 11 Novembre, 25 décembre.
 • 59. Nos sources • Le site officiel du musée • Le Grand Louvre, magazine: Beaux Arts • Tout Paris • Το Μεγάλο Λοφβρο: ‘Επτά Ημζρεσ’ τησ Καθημερινήσ
 • 60. Notre groupe Αγγελική Λφκα Αθαναςία Λιόλου Σοφία Μανϊλη Μαρία Μπακογιάννη Αίμυ Ντάντυ Άκησ Παςαμιχάλησ