Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Fr amz ar

1 357 vues

Publié le

dictionnaire amazigh français arabe

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Fr amz ar

 1. 1. abandonner acte• abandonner • accord (d-) n n ⴰⵊⵊ, ⴼⵍ / ∑ônJ ,≈s∏înJ n ⵡⴰⵅⵅⴰ / ≥ap Gƒe l no• abats • accouchement ⵉⵍⴰⵡⴰⵏ, ⵜⴰⴹⵡⵡⴰⵕⵜ / ⵜⴰⵔⵡⴰ / ÜÉéfr EG ,lIO’h l n n p AÉ©eCG ,AÉ°ûMCG l nr l n r • accoutumer (s’)• abattre ⵉⵎⵢⵓⵔ, ⵏⵏⵓⵎ / ∞dp CGn ,ÜCGn O n n n ⵖⵔⵙ / íHn P n • accueil• abeille l n r ⴰⵙⵏⴱⴳⵉ / ∫ÉÑr≤àp °SGp ln r ⵜⵉⵣⵉⵣⵡⵉⵜ / á∏ënf • accueillir• aboiement n n r nn r ⵙⵏⵓⵊⵓ / ±É°†àn °SGp ,πÑr≤àn °SGp ⴰⵙⵀⵉⵡⵡ / ìÉÑof l n • accumulation• aboyer ⴰⵖ, ⵙⵀⵉⵡⵡ, ⵙⵜⵏ, ⵜⵜⴰⵖ, l o n ⴰⵙⴳⵓⴷⵉ / ºcGônJ ⵣⵓ / íÑnf nn • accumuler• abricot n n n ⵙⴳⵓⴷⵉ / ºcGQ ⵜⴰⵎⵛⵎⴰⵛⵜ / ¢ûª°ûe l p r p • achat• accaparer (s’) ⵜⴰⵎⵙⵓⵖⵜ / iôàn °ûe n r o nn nn r r ⵃⵡⵡⵥ / (≈∏Y) Pƒëàn °SGp • acheter• acceptation ⵙⵖ / iôàn °TGp n r l o ⴰⵙⵢⴰⵀ / ∫ƒÑnb • achever• accident ⴼⵓⴽⴽⵓ, ⵙⴰⵍⴰ / ºªrJCG ,sºJn CG n n ⴰⵏⴳⴰⵙ / áKn OÉM l p n • acquis (adjectif)• accompagner ⵉⵜⵜⵓⵎⵄⵏ / ºs∏©àn e l n o ⵎⵓⵏ (ⴷ) / ≥naGQ n n • acquisition (en cours d’-)• accompli ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵄⴰⵏ / ⵓⵙⵎⵉⴷ / (á«æeR ᨫ°U) wΩÉnJ r n ºt∏©sàdG pQƒW »a p n• accord • acte l n l n ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ / ≥Ho É£nJ ,≥oaGƒnJ l r ⵉⴳⴳⵉ / π©ap 202A B C D E F G H I J K L M
 2. 2. action ahuri (être -) • action • aéroport l r ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ / π©ap l n n ⴰⵣⴰⴳⴳⵯⵣ / QÉ£e • activité • affiner l n ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ / •É°ûnf ⵀⵢⵢⵓ / øn≤Jr CG n • activité de synthèse • affirmation l r n l n ⴰⵙⵏⴰⵢ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ / ∞«dƒnJh §Hr Q ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ / äÉÑn Kr EGp l • activité ludique r l n ⴰⵡⵔⴰⵔ / » p¡«paônJ •É°ûnf • âge ⴰⵡⵜⴰⵢ / ôªY l r o • actuellement k n ⵔⵅⵅⵓ, ⵡⴰⵙⴰ / É«dp ÉM • agenda ln no ⵜⴰⵎⵙⵙⴽⵜⵉⵜ / Iôucòe • adjectif ⴰⴼⵔⵉⵙ / â©nf ,láØ°U l r n p • agent daction l p ⴰⵎⵙⴽⴰⵔ / πYÉna • adresse ⴰⵏⵙⴰ / l¿Gƒær Y n o • agrafage • adresse postale l r ⴰⵖⵏⴰⵙ / ∂«pÑ°ûnJ ,wó n°T ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⴰⵡⴰⵢ / …ójôHn l¿Gƒær Y p p n o • agrafer • adverbe n ⵕⵥⵉ, ⵖⵏⵙ / ∂Ñn n°T ,só n°T r l r n ⴰⵎⵔⵏⵓ / (ƒënf) ±ôX • agrandir • adverbe de lieu n n n o n ⵙⵙⵎⵖⵓⵔ / ôsÑc ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ / m¿Éµe ±ôXr • agresser • adverbe de manière m p n o r n ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ / ás«Ø«r c ±ôX ⴷⴷⵓⵢⵙⵔ (ⵅⴼ) / ≈∏Y ióàn YGp n r • adverbe de qualité • agression ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰ / ádn ÉM ±ôX m n r n ⴰⴷⴷⵓⵢⵙⵔ / AGóàp YGp l n r • adverbe de temps • ahuri (être -) nn o r n ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ / m¿ÉeR ±ôX ⴱⵀⴹ / ¢ûgófr Gp n n n 203N O P Q R S T U V W X Y Z
 3. 3. aide allumer• aide • aisselle ⴰⵡⵡⴰⵙ, ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ / l ⵜⴰⵢⵢⵜ, ⵜⵉⴷⴷⵖⵜ / §Hr EGp l¿hÉ©Jn ,lIóYÉ°ùe o n n n n o • ajouter• aider n n ⵔⵏⵉ / ±É°VCG ⴰⵡⵙ / óYÉ°S n n n • alentours• aigle ⵕⵓⵏⵓⴹ / »MGƒ°V p n n ⵉⴳⵉⴷⵔ / ô°ùnf l r • algue• aiguille l o r o ⴰⴷⴰⵍ / Ö∏ëW ln ⵜⵉⵙⵙⴳⵏⵉⵜ / IôHr EGp • alimentaire n p ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔ / »Fp GòZ• aiguisé (être -) n p ⴼⵔⵙ, ⵛⵡⵓ / òë o°T • alimentation ⵜⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵜ / ásjò¨Jn l pr• aiguiser ⵍⵎ, ⵙⵙⴼⵔⵙ, ⵙⵙⵎⵙⴷ, • allaiter n n ⵛⵛⵡⵓ / òë n°T ⵙⵙⵓⴹⴻⴹ / ™°VQCG n n r• aiguisoire • aller ln n r p ⵜⵉⵍⵉⵎⴰ / Ióë°ûe ⵓⴳⵓⵔ / ÖgnP n n• ail • allergie ⵜⵉⵙⴽⵔⵜ / ΩƒKn ⵜⵉⵎⵣⵔⵉⵜ / ás«°SÉ°ùM l p n n lr • allonger• aile ⵖⵕⴹ / Osóe n n ⴰⴼⵔⵉⵡ / ìÉæL l n • allonger (s)• aimer ⴱⴱⵓⵥⵥⵕ, ⵎⵎⵖⵕⴹ, ⵥⵥⵍ / ⵃⵎⵍ, ⵅⵙ, ⵉⵔⵉ / sÖMCG n r r n n ≈n≤∏àn °SGp ,OsóªnJ• aîné • allumé (être -) l r ⴰⵎⵏⵣⵓ, ⵉⵅⴼⴷⴷⵉ / ôµpH ⴰⵖ, ⵔⵖ / Ö¡àn dr Gp ,π©àn °TGp n n n n r• aise • allumer ⵜⴰⵏⴰⴼⴰ / áMGQ l n n n n n r n n r ⵇⵇⴷ, ⵙⵙⵉⵖ /AÉ°VCG ,ónbhCG ,π©°TCG 204A B C D E F G H I J K L M
 4. 4. allumette annonce • allumette • ananas ⴰⵛⴰⵏⴰ / ÜÉn≤uãdG OƒY p o o ⴰⵏⴰⵏⴰⵚ / ¢SÉnfÉnfCG • alphabet • anarchie ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ / ás«Fp ÉÑrØdp CG l n ⵜⴰⵎⵜⵔⵓⵢⵜ / ≈°Vƒna n r • altesse • ancien ⴰⵜⵜⵓⵢ / wƒª°S o o ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ / ºjónb l p • amande • âne ⵉⴽⵉⴽⴷ / Rƒdn l r ⴰⵖⵢⵓⵍ / QɪM l n p • âme • anémone ⵉⵎⴰⵏ / ìhQ l o ⵜⴰⴱⵏⵏⵄⵎⴰⵏⵜ / p¿Éª©tædG ≥Fp Én≤ n°T nr o • amélioration • ange ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ, ⴰⵛⵛⵓⵏⵉ / ø«°ùënJ l p r l nn ⴰⵏⵉⵔ / ∂∏e • améliorer • angle ⵙⴼⴰⵍⴽⵉ, ⵙⵖⵓⴷⵓ, ⵙⵙⴽⵏ, ⵜⵉⵖⵎⵔⵜ / ásjhGR l p n ⵙⵙⵃⵍⵓ / øs°ùM n n • angoisse • aménagement l nn ⴰⵎⵏⵓⵙ / ≥∏b ,wº nZ ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ / ΩÉé°ùfr Gp l n p • animal • amende ⴰⵎⵓⴷⵔ / l¿Gƒ«n M n n ⵉⵣⵎⴰⵣ, ⵜⴰⴼⴳⵓⵔⵜ / áeGô nZ ln n • animation • ami ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ, ⴰⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ / ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⴽⵯⵍ / ≥jó°U l p n l p §«°ûær Jn • amitié • année ln n n ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵍⴰ / ábGó°U ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ / áæn °S l n • amour • anniversaire ⵜⴰⵢⵔⵉ, ⵜⵉⵎⵅⵙⴰ / wÖM o ⴰⴽⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ / OÓ«ªdG ó«Y p p o p • ampoule • annonce ⵜⴰⵙⴰⴼⵓⵜ / ìÉÑn °üe l r p ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ / l¿ÓYpEG r 205N O P Q R S T U V W X Y Z
 5. 5. annulaire approprier (s)• annulaire • appât ⴱⵓⵢⵜⵍⵉ / ô°üær Hp l p ⵜⴰⴼⴷⵓⵍⵜ, ⵜⴰⵙⵇⵇⵓⵔⵜ / l p l r o ÜPÉL º©W• ânon ⴰⵙⵏⵓⵙ / ¢ûëL l r n • appeler ⵍⴰⵖⴰ, ⵖⵔ / iOÉnf n• anticipation • applaudissement ⴰⵙⵉⵣⵡⵔ / l¥ÉÑn àp °SGp r ⴰⴱⴰⵔⵉⵇ / ≥«Ø°ünJ l r• antimoine • appréciation l r o ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ / πëc ⴰⵙⵉⵜⴳ, ⴰⵙⵓⵜⴳ / ôjór≤Jn l p• antonyme • apprécier ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ / ¢†«≤nf ,wó°V l p p ⵃⵎⵍ, ⵙⵙⵉⵜⴳ / Qónb ,øssªK nq n• antonymie • apprendre ⴰⵎⴳⴰⵍ / OÉ°†nJ l n ⵍⵎⴷ / ºs∏©Jn n n • apprendre par cœur• aoriste (neutre) n p n ⵃⵙⵓ / ßØM on n o prp on p ⵓⵔⵎⵉⵔ / IOsôéªdG π©ØdG ᨫ°U • apprentissage• aoriste de narration ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ / ºt∏©Jn l n ⵓⵔⵎⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ / p r n r on n o prp on p »µë∏dp IOsôéªdG π©ØdG ᨫ°U • approche ⴰⴷⴰⵙ / Üôob l r• août ⵖⵓⵛⵜ / â°û oZ r • approche ⵜⴰⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ / áHn QÉn≤e l n o• apercevoir • approcher (s) ⴰⵏⵏⴰⵢ / íªdn n n ⴰⴷⵙ, ⴰⵥ / Üôàn bGp ,Üônb n n r n o• apercevoir (s’) • appropriation ⴼⵔⴽ (ⵉ) / s¢ùMCG n l n ⴰⵕⵕⴰⵥ / ∂t∏ªnJ• appareil photo • approprier (s) ⵜⴰⵎⵙⵓⵍⴰⴼⵜ / ôjƒ°ünJ ádn BG m p r o n q ⴰⵕⵥ / ∂∏ªnJ 206A B C D E F G H I J K L M
 6. 6. appuyer armoire • appuyer • arganier n n ⴰⴷⴷ (ⴼ) / §n¨°V p nr r on n ⵜⴰⵔⴳⴰⵏⵜ / ánfÉcQC’G Iôé n°T • après • argent (métal) ⴷⴼⴼⵉⵔ / ó©Hn nr ⴰⵥⵕⴼ / ás°†ap l • après-midi • argent (monnaie) ⵜⴰⵣⴷⵡⵉⵜ / ∫GhsõdG ó©Hn p n nr ⴰⴷⵔⵉⵎ, ⴰⵇⴰⵕⵉⴹ, ⵜⵉⵏⵄⴰⵛⵉⵏ, ⵜⵜⵎⵏⵢⴰⵜ / (Oƒ≤f OôØe) ór≤fn l • araignée ⴰⵡⵍⵉⵍⵍⵉ, ⵉⵙⵙⵉ, • argile ⵜⴰⴱⵖⴰⵢⵏⵓⵙⵜ, ⵜⴰⴽⴽⴰⵍⵜ, l n r n ⵉⴷⵇⵇⵉ, ⵜⴰⵔⵔⵉⵙⵜ / ∫É°ü∏°U l n n ⵜⴰⵙⵜⵉⵜ / äƒÑo µær Y • argument • arbre ⴰⵏⵥⴰ / áséM l o ln n ⴰⵙⴽⵍⵓ, ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵜ / Iôé n°T • argument contre • arbre (grand -) ⴰⵏⵥⴰ ⴰⵏⵎⴳⴰⵍ / ln n ln n ⴰⴷⴷⴰⴳ / Iô«pÑc Iôé n°T á°V pQÉ©e áséM ,lIOÉ°†e áséM l n no l o n n o l o • arc-en-ciel • argument pour m no o r ⵜⵉⵙⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ / ìõb ¢Sƒnb ln no l o ⴰⵏⵥⴰ ⴰⵎⴰⴽⴰⴷ / IóujDƒe áséM • archéologue ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵜⴰⵔ / • argumentatif mQÉKBG ºdp ÉY ⴰⵎⵙⵙⵏⵥⴰⵢ / »LÉéM p n p o n • architecte • argumentation ⴰⵎⵙⴷⴰⴳ / w… pQɪ©e ¢Sóær ¡e nrp l p no ⴰⵙⵙⵏⵥⵉ / áéLÉëe ,láæn gôHn l n n n o nr • architecture • argumenter ⵜⴰⵎⵙⴷⴰⴳⵜ / á°Sóær g l n n n ⵙⵙⵏⵥⵉ / èLÉM ,øgôHn n n n n nr • architecture • armée ⵜⴰⵙⴽⴰ / Qɪ©e ,AÉæn Hp l nrp l ⴰⴷⴼⵔⵉⵔ / ¢û«r L l n • ardoise • armoire ⵜⵉⴼⵉⵍⵜ / áMƒdn l n r ⴰⴼⵏⵉⵇ / Ü’hO l o 207N O P Q R S T U V W X Y Z
 7. 7. arracher astronomie• arracher • article (presse) n nn ⵙⵙⵓⴽⴼ / ™∏b l n ⴰⵎⵏⵏⵉ / ∫É≤e• arrangement • artiste ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ / Ö«Jp ônJ l r n ⴰⵏⴰⵥⵓⵕ / l¿Ésæa• arranger • asperger ⵙⵏⵎⴰⵍⴰ / ÖsJQ n n ⵥⵡⵉ / s¢TQ n• arrêt • aspirer à ⵉⴱⴷⴷⵉ / ∞tbƒnJ l n ⴱⴱⴰⴳ / ΩGQ n n• arrêter (s) • assassinat ⴱⴷⴷ / ∞nbh n n l n ⵉⵎⵏⵖⵉ / πàr b• arrivée • assemblée l o o ⴰⵍⴽⴰⵎ, ⵉⵡⴹ / ∫ƒ°Uh ⴰⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ / ™tªénJ l n• arriver • asseoir (s’) n n n ⴰⵡⴹ, ⵅⵛⵛ (ⴷ), ⵍⴽⵎ / π°Uh ⴳⴳⴰⵡⵔ, ⵇⵇⵉⵎ, ⵖⵊⴷⵎ, n nn ⵙⴽⴽⵉⵡⵙ / ¢ù∏L• arriver (- tôt) ⵏⵣⵓ / ôsµHn n • asseoir (action de s -) l oo ⵉⵇⵉⵎⵉ / ¢Sƒ∏L• arriver (faire -) n n r ⵙⵙⵍⴽⵎ / π°UhCG • assez bien ⵉⵖⵓⴷⴰ ⵉⵎⵉⴽ / ø°ùëàn °ùe l n r o• arroser ⵙⵙⵡ / s¢TQ ,≈n≤°S n n • assiette l r n l n ⵜⴰⵟⵟⴱⵚⵉⵍⵜ / øë°U ,≥Ñn W• art n ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ / wøa • assistant ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ / óYÉ°ùe l p n o• art martial ⵜⴰⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ / • association (ÜôëdG ¿ƒæo a OôrØe) Üôëdr G tøa n o n o p r n n ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ / ás«©ªL l pr n• artichaut • astronomie l ⵜⴰⴼⵖⴰ / ±ƒ o°Tô oN r p nn or p ⵜⴰⵚⵟⵕⵓⵏⵓⵎⵜ / ∂∏Ødr G º∏Y 208A B C D E F G H I J K L M
 8. 8. athlète autant • athlète • attraction ⴰⵎⵔⴷⴰⵙ / »°VÉsj pQ p l r n ⵜⴰⵍⴷⴰⵢⵜ / ÜòL • attaque • attrait ⴰⵙⵓⴳⵉ / Ωƒég l n l n n ⵙⵙⴰⵔ / AGô rZEGp ,∫ɪL l o o • atteindre • aubergine n n n ⴰⵖ (ⴷ, ⵏⵏ) / π°Uh ⵜⴰⴱⵉⵟⵍⵊⴰⵏⵜ / l¿Ééfr PÉHn n p • aubergine (couleur) • atteint (être -) ⵓⵏⴳⴰⵍ / (¿ƒd) »fp Ééfr PÉHn n p ⴰⵖ / Ö«°UCGo n p • audacieux • attelage de la charrue ⵉⵙⵙⵔⵇⴱ / ΩGór≤e l n p ⵜⴰⵢⵓⴳⴰ / (¿ÉæKpEG) êhR , l¿ôr≤e l rn n p • au-dessous • attendre ⴷⴷⴰⵡ, ⵙⴰⴷⵓ / âënJ n r n n ⴳⴳⴰⵏⵏⵉ, ⵇⵇⵍ, ⵕⴰⵊⴰ / ô¶àn fr Gp • au-dessus • attention ⴰⴼⵍⵍⴰ, ⵉⴳⴳⵉ, ⵙ ⵏⵏⵊ / l n n l ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ, ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ / QòM ,√ÉÑn àp fr Gp nn n r ≈∏Y ,¥ƒna • attention (faire -) • audience ⴰⵔⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ, ⵔⴰⵔ ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷ / Qƒ¡ªL ,Qƒ°†M l o r o l o o / ¬Ñn àn fr Gp n • auditoire • atterrir ⴰⴳⴷⵓⴷ / Qƒ¡ªL ,Qƒ°†M l o r o l o o ⵔⵙ / (≈∏Y) É°SQ n n • aujourdhui • attestation ⴰⵙⵙⴰ / ¬eƒjn ,Ωƒ«dG onr nrn n n n n ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ, ⵜⵉⵏⵉⴳⵉⵜ/lIOÉ¡ n°T ,lá≤«Kp h • auriculaire ⵜⴰⵍⵉⴹⴰⴹⵜ / ô°üær N l p p • attiédir ⵙⵍⴷⵓⴷⵉ, ⵙⵎⵍⵓⴷⴰ, ⵙⵓⵍⴱⵓ • aurore n n / (AɪdG) ôsàa ⴰⵎⴷⵍⴼⴰⵡ / ≥°ù nZ l n • attirer • autant n n n ⵍⴷⵉ / ÜòL ⴰⵏⵛⵜ / pQGór≤ªpH , pQón≤Hp n p r 209N O P Q R S T U V W X Y Z
 9. 9. autobiographie avoir• autobiographie • avantage ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ / ⵜⴰⴱⵖⵓⵔⵜ / ás«Hp ÉéjpEG l n l ln p ás«Jp GnP Iô«°S • avare• autocar l p ⴰⵇⵔⵣⴰⵣ, ⴰⵣⵇⵔⴰⵎ / π«îHn ln n ⴰⵙⵏⵎⴰⴷⴷⵓ / á∏ap ÉM • avec• auto-correction ⴰⴽⴷ / ™e nn ⴰⵣⵣⵔⴰⵢⵎⴰⵏ / »Jp GnP í«ë°ünJ l p r • avenue• automne ⴰⵙⵓⴽ / ´ pQÉ n°T l ⴰⵎⵡⴰⵏ / ∞jô nN l p • averse• autonome m n n o n ⴰⴳⵓⵙⵉⴼ / ô£e ásNR l p r o ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ / π≤àn °ùe • aveugle• autoroute ⴰⴱⵓⴽⴰⴹ, ⴰⴷⵔⵖⴰⵍ / ≈ªYCGn n r l n l pn ⴰⴱⵔⴱⵔⵉⴷ / QÉs«°S ≥jôW • aveugler• autre ⵙⴱⵓⴽⴹ, ⵙⴷⵔⵖⵍ / ≈ªYCGn n r ⵏⵏⵉⴹⵏ, ⵡⴰⵢⴹ, ⵢⴰⴹⵏ / ô nNBG l • avide• autruche l orn l p n ⴰⵎⵔⵊⵉⵊⵊⵓ / ±ƒ¡∏e ,™°ûL ⵜⴰⵏⵀⴰⵍⵜ / áeÉ©fn ln n• autrui • avion ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ / ô nNBG ln n ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ / IôFp ÉW o• avaler • avis nn ⵚⵕⴹ, ⵣⵣⵔⵉ / ™∏Hn ⵜⵓⵙⵎⵉⵔⵜ, ⴰⵍⴰⵖⵉ / l¿ÓYpEG r• avaler (action d’-) • avocat lr ⴰⵚⵕⴰⴹ / ™∏Hn ⴰⵎⵙⵜⴰⵏ / »eÉëe p n o• avant • avoir nr n n ⴷⴰⵜ, ⵎⵏⵉⴷ / πÑnb ,ΩÉeCG ⴷⴰⵔ, ⵖⵓⵔ / óær Y ,`dp n p• avant bras • avoir ⵉⵖⵉⵍ / óYÉ°S l p n n nn ⵉⵍⵉ / ∂∏e 210A B C D E F G H I J K L M
 10. 10. avoir lieu banane • avoir lieu • balançoire ⵎⵙⴰⵔ / ™nbh,iôL n n n n ⴰⵀⵍⵍⴰⵍⵓ, ⴰⵃⵏⵏⴰⵢⵍⵓⵍ, ⴰⵊⴳⵓⴳⵍ / áMƒLQCG l n o r • avril ⵉⴱⵔⵉⵔ / πjôHr CG p • balayage l n ⴰⴼⵕⴰⴹ / ¢ùær c • axe • balayé (être -) ⴰⵎⵔⵏⵓ / Qƒëe l n r p n n ⴰⴼⵓⴹ / ¢ùæn c • azote • balayer r o ⴰⵥⵓⵟ / •hRCG n ⴼⵕⴹ / ¢ùæn c ,≈s≤fn ,∞s¶fn n • babouche • balcon nr ⴰⴷⵓⴽⵓ / w∞ oN ,lá¨∏Hn lnr ⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏ / áaô o°T • babouche (pour femme) • baleine ⵜⴰⵔⵉⵃⵉⵜ / êƒHn ÉHn l ⵜⵉⵣⵎⴽⵜ / äƒM l o • bague • balle ⵉⵜⵍⵉ / ºnJÉ nN l lno ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ / Iôc • baisser • ballon ⵙⴰⴷⵔ / ≈æn MCGn lno ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ / Iôc r • baisser (se) • ballot ⵜⵓⴽⵔⵉⵙⵜ / áeRQ lnro ⴰⴷⵔ / ≈æëfr Gp n n • baluchon • balade ⵜⴰⴽⵎⵎⵓⵙⵜ, ⵜⴰⵡⵎⵎⵉⵙⵜ / l n r ⴰⵙⵜⴰⵔⴰ / ∫GƒéJp l o nr o Isô°U ,láeõM • balai • bambou l n r p ⵜⴰⵙⴼⵕⴹⵜ / á°ùæn µe ⴰⴱⴰⵎⴱⵓ / ƒÑo eÉHn Ö°ünb r o n • balance • banane ⴰⵙⴰⵙⵜⵍ / l¿Gõ«e n p lnrn ⵜⴰⴱⴰⵏⴰⵏⵜ, ⵜⴰⵖⵔⴰⴳⴳⴰⵏⵜ / IRƒe 211N O P Q R S T U V W X Y Z
 11. 11. bande beau• bande • base l p ⴰⵙⴰⵔⵓ / §jô n°T ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ / ¢SÉ°SCG ,lIóYÉnb l n n p• bande dessinée • basique l n o l p ⴰⵙⴰⵔⵓ ⵓⵏⵏⵉⵖ / Qsƒ°üe §jô n°T ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ / …óYÉb p p• bande magnétique • basketball r n l p ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ / »Jp ƒ°U §jô n°T ono ⵜⴰⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⵏⵉⵜ / ás∏s°ùdG Iôc p• baratte • bassin ⵜⴰⴽⵛⵛⵓⵍⵜ, ⵜⵉⴳⵡⵡⵉⵜ / ⵜⴰⵏⵓⴹⴼⵉ / »FÉe ¢VƒM l r n l n n r p l o á°†îªe ,Öæo W • bassin• barbe ⴰⴳⵔⵔⵓ / ¢VƒM l r n ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ / á«n ëdp l r • bassin (- d’eau)• barbelure ⴰⴳⵓⵎⵙ / (AÉe) ¢VƒM l n l r n ln r ⵜⴰⵥⵥⵉⵜ / ácƒ n°T • bassine en cuivre• barème ⴰⵎⵙⵖⴰⵍ / ºs∏°S l r n r n ⵜⴰⴼⴹⵏⴰ / â°ùW ,láæn ØL l o • bât• barque ⵜⴰⴱⴰⵔⴷⴰ / áYOôHn lnnr l nrn ⵜⴰⵏⴼⵍⵓⴽⵜ / Öcôe• barrage • bateau ⵓⴳⴳⵓⴳ / wó°S ⴰⵖⵔⵔⴰⴱⵓ / áæn «Ø°S l pn n• barrer • battre ⴰⵎⵎ (ⵉ) / ∞nbhCG ,¢Vôàn YGp n r n n r ⴷⴷⵣ / Üô°V n n n• barrette • battre (se) o r p ⵉⴼⵉⵍⵉⵍ / ô©s°ûdG ∂Ñn °ûe pr n ⵎⵎⴰⵖ, ⵏⵏⴰⵖ / πnJÉ≤nJ• bas (en -) • bave ⵉⵣⴷⴰⵔ / πnØ°SCGn n r ⴰⵍⴷⴷⴰⵢ, ⴰⵔⵉⵣⴰⵣ / ádn Éjq pQ l• bas (être plus - que) • beau ⵣⴷⵔ (ⵅⴼ) / ¢†nØîfr Gp n n l p n ⴰⴳⵯⵉⵍⴰⵍ, ⴰⵣⵔⵓⵔ / π«ªL 212A B C D E F G H I J K L M
 12. 12. beau (être -) billet • beau (être -) • beurre fondu ⴼⴰⵍⴽⵉ, ⵃⵍⵓ, ⵖⵓⴷⵓ, ⵛⵏ, ⵓⴷⵉ / øª°S l r n n o n n o n ⵛⵡⵡⴰⵕ, ⵥⵉⵍ / ø°ùM ,πªL • biberon • beaucoup ⵉⴱⵏⵉⵏⵏⵉⵣ / áYÉs°VQ ln n l n ⴰⵟⵟⴰⵚ, ⴽⵉⴳⴰⵏ / ô«ãp c • bibliothécaire • beauté o ⴰⵎⵙⴷⵍⵉⵙ / w»Ñào c ⴰⴼⵓⵍⴽⵉ, ⴰⵖⵓⴷⵓ, ⴰⵥⵍⵉ, l n ⵜⴰⵛⵓⵏⵉ, ⵜⵉⵃⵍⵉ / ∫ɪL • bibliothèque l r n ⵜⴰⵙⴷⵍⵉⵙⵜ / áÑn àn µe • bec ⴰⵖⵏⵣⵓⵔ / QÉn≤ær e l p • bicyclette ⴰⵣⵍⴰⵍⴰⵎ / áLGsQO l n n • bêlement ⴰⵙⴱⵉⵄ / AÉn¨Ko l • bien ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ, ⵉⵀⵢⵢⴰ, ⵉⵖⵓⴷⴰ, • bêler ⵉⵛⵏⴰ / ø°ùM l n n ⵙⴱⵉⵄⵄ / Én¨Kn • bien • bendir ⴰⵎⵏⵜⵏⵏⴰ, ⵎⵍⵉⵃ / ÉeɪnJ ,óu«L k n l n ⴰⴳⵏⵣⴰ, ⴰⵍⵍⵓⵏ, ⵉⴳⴷⵎ / w±O n • bijoutier • benjamin ⴰⵎⵥⵥⵕⴼ / l≠pFÉ°U n ⴰⵎⴰⵥⵓⵥ / Ip ƒNE’p G ôn¨°UCG n r o r • bijoux • berger ⵉⵇⵛⵓⵛⵏ, ⵜⵉⵣⵓⵣⴰⴼ / ⴰⵎⴽⵙⴰ / »YGQ p n l r p l nn r n o »∏M ,äGôgƒée • beuglement • bilan ⴰⵙⵎⵓⵀ / ôn≤Ñn dr G QGƒ oN p o n ln p n ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ / á∏«°üM • beugler • bille ⵙⵎⵓⵀ / QÉ nN n l o ⴰⵖⵢⴰⵢ / ás∏c • beurre • billet ln o ⵜⴰⵔⵓⵙⵙⵉ, ⵜⵓⴷⵉⵜ / IóHr R ln pr ⵜⴰⵏⵏⴼⵓⵍⵜ / IôcònJ 213N O P Q R S T U V W X Y Z
 13. 13. biographie boîte (petite -)• biographie • blessure (à la tête) ln p ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜ / Iô«°S ⴰⵎⵔⴰⵣ / ¢SCGsôdG »ap ìôL ,lásé n°T p l r o• biscuit • blet (être -) (fruit) r p r r ⴱⵉⵙⴽⵡⵉ / âjƒµ°ùpH ⵍⴱⵓⴱⴹ, ⵍⴱⵓⴱⵥ, ⵏⵡ / (á¡cÉa) è°†nf o• blanc ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ, ⴰⵛⵎⵍⴰⵍ, ⵓⵎⵍⵉⵍ / • bleu ¢†«n Hr CG o nr ⴰⵏⵉⵍⵉ, ⴰⵥⵕⵡⴰⵍ, ⵓⴽⵥⵉ / ¥QRCG o • bleu ciel• blanc (être -) ⴰⵎⵏⵏⴰⵏⵊⵉ / (¿ƒd) …hɪ°S p n n ⵉⵎⵍⵓⵍ, ⵎⵍⴻⵍ, ⵎⵍⵉⵍ / s¢†«n Hr Gp • bleu foncé• blancheur ⴰⵊⵏⵊⴰⵕⵉ / ≥eÉ nZ ¥QRCG l p o nr ⵜⴰⵎⵍⵍⵉ, ⵜⵓⵛⵛⵎⵍⵓⵍⵜ / ¢VÉ«n Hn l • boeuf• blanchir ⴰⵣⴳⵔ / QƒKn ,πéY l r l r p ⵙⵙⵎⵍⵉⵍ, ⵛⵛⵎⵍⵓⵍ / ¢†s«Hn n • bohémien• blatèrement ⴰⵀⵢⵢⴰⴹ / »ª«gƒHo p p ⴰⵏⵊⴰⵄ / (πªédr G) AÉ nZQ p n n o o • boire• blatérer ⵙⵓ / Üô n°T n p ⵉⵏⵊⵉⵄ, ⵏⴷⴷⵔ / (πªédG) É nZQ n • boire (action de -)• blessé ⵜⵉⵙⵙⵉ / Üô o°T l r ⴰⵎⴰⴳⵓⵙ / íjôL l p n • bois• blesser ⴰⴽⵛⵛⵓⴹ / Ö°û nN l n ⴰⴳⵯⵙ, ⴱⴱⵉ, ⴳⵣⵎ / ìôL n n n • boisson• blesser (à la tête) ⵜⵉⵙⵙⵉ / Ühô°ûe l o r n ⵎⵔⵣ / sè n°T • boîte l ro ⵜⴰⵏⴽⵓⵍⵜ / áÑn ∏Y• blessure ⴰⴱⵔⵔⴰⵢ, ⴰⵜⵔⵙ, ⴰⴳⵣⵣⵉⵎ, • boîte (petite -) ⴰⴳⴳⴰⵙ, ⵜⵉⴳⴳⵙⵜ / ìôL l r o ln p n l ro ⵜⴰⵇⴰⴱⵙⴰⵜ / Iô«¨°U áÑn ∏Y 214A B C D E F G H I J K L M
 14. 14. boîte à thé boulanger • boîte à thé • bouchée m l ro ⵜⴰⵣⵣⵏⴱⵉⵍⵜ / …É n°T áÑn ∏Y ln n o ⵜⴰⵄⴱⴱⵓⵣⵜ / Iôjr ƒc • boîte postale • boucher ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ / ⴰⴳⵣⵣⴰⵔ / QGsõL l n p o o o mójôHn ¥hóær °U • bouchon • boiteux ln n p ⴰⵙⴰⴼⵙ, ⵜⴰⵙⵇⵇⵏⵜ / IOGó°S ⴰⴱⵉⴹⴰⵕ, ⴰⵃⵉⵣⵓⵏ, ⴰⵇⵊⴷⴰⵃ, ⴰⵔⵊⴷⴰⵍ / êôYCG o nr • boucle d’oreille l r ⵜⴰⵅⵕⵚⵜ / •ôob • bol ⵜⴰⵊⴱⴱⴰⵏⵉⵜ, ⵜⵉⵎⴽⵉⵍⵜ / áØ«dp R ln n • boue ⴰⴱⵍⵓⵥ, ⴰⴱⵕⴽⵉⵥ, ⴰⴱⵕⵢⵓⴹ, • bon (sentir -) l n n ⴰⵍⵓⴹ, ⵉⵕⵉⵥ, ⵜⴰⵍⵍⴰⵖⵜ/ πMh m n m n n ⵊⵊⵓ / áÑun «W áëFp GQ GnP ¿Éc • bouée • bonbon ⵜⴰⵙⵓⵛⵛⴼⵜ / áeGsƒY ln n nr n ⵜⴰⵎⵉⵥⵉⴹⵜ / iƒ∏M • bouger • bonheur n n ⴽⴽⵯⵔⴽⵛ, ⵎⵎⵛⵜⴳ / ∑sôënJ ⵜⵓⵎⵔⵜ / ìôna ,lIOÉ©°S l n n n n • bonnet • bouger (action de -) l n ⴰⵎⵎⵛⵜⴳ / ∑tôënJ l n ⵜⴰⵛⴰⵛⵜ / ás«bp ÉW • bord • bougie l n n l n ⵜⴰⵎⴰ / ±ôW ,Öfp ÉL ⵜⴰⵛⵛⵓⵎⵄⵉⵜ / ᩪ n°T lnr • botte • bouillie n n l p n l n p ⴰⴱⵓⵣⴰⴳ/(¥És°ùdG »u£¨jo ) πjƒW AGòM ln p n ⵜⴰⴳⵯⵍⵍⴰ / Ió«°üY • bouc • bouilloire ⴰⵎⵢⴰⵏ, ⴰⵏⴽⴽⵓⵔ, ⴰⵖⴰⴹ, ⴰⵎⵇⵔⴰⵊ, ⴰⵙⴼⵍⵓⴼⵍ / ⴰⵣⴰⵍⴰⵖ / ¢ù«nJ l r ájn Ó nZ ,lIÓ¨e l rp • bouche • boulanger ⵉⵎⵉ / ºna l ⴱⵓⵖⵔⵓⵎ / RÉsÑ nN l 215N O P Q R S T U V W X Y Z
 15. 15. bouquet bruit (humain)• bouquet • briquet ln ⵜⴰⴼⵓⵙⵜ, ⵜⴰⵡⵛⴽⵉⵏⵜ / ábÉHn ⵉⵏⴼⴷ / áYs’h ,ládn És© n°T ln n• bourdonnement • brise ⴰⴷⵉⴷⴰ, ⴰⴹⴰⴹⴰ, ⴰⵙⴳⵏⴳⴰⵔ/ ⴰⵣⵓⵣⵡⵓ / º«°ùnf l p AÉ°Vƒ°V ,è«é°V o n r n l p n • briser• bouteille n n ⵕⵥ / ôs°ùc ⵜⴰⵛⴱⵔⵉⵜ / áæn «uæbp ,lIQhQÉnb l n o • bronze• bouton ⴰⴱⵕⵓⵏⵥ / õfr hôHn l o ⴰⴱⵔⴰ, ⴰⴼⴰⵙⴽⴰⵔ / Q pR l • bronzer• bracelet ⵙⵓⵎⵎⵔ / ôsª°S n n l n p l oro ⴰⵣⴱⴳ, ⵜⴰⵏⴱⴰⵍⵜ / QGƒ°S ,è∏eO • brosse à cheveux• braiment l r o ⵜⴰⵙⴽⵕⴹⵜ / §°ûe ⴰⵙⵀⵓⵕⵕ / ≥« p¡nf l • brosse à dents• braire r o r ⵜⴰⵎⵔⵔⴰⵢⵜ / p¿Éæn °SC’G IÉ n°Tôoa ⵙⵀⵓⵕⵕ / ≥¡nf n n • brouette• branche ⵜⴰⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ / ásjhójn ádn És≤fn l pn l ⵜⴰⵚⴹⵡⵉⵜ, ⵜⴰⵚⵟⵟⴰ / ´ôna l r • brouillard ⴰⵎⴷⵍⵓ, ⵜⴰⵢⵢⵓⵜ / ÜÉÑn °V l n• bravo ! ⴰⵢⵢⵓⵣ! /(™«é°ûàdG IQÉÑY ) !≈Môe n rn • broyé (être -) p o ⵏⵖⴷ / øëW• brebis ⵜⴰⵀⵔⵓⵢⵜ, ⵜⴰⵜⵜⵏ, ⵜⵉⵍⵉ, • broyer ⵜⵉⵅⵙⵉ / áé©nf ,lIÉ n°T l n r n n n ⵏⵖⴷ, ⵙⵏⵖⴷ / øëW• brillance • bruit ⴰⵙⴼⵍⵉⵍⵍⵉ, ⴰⵙⵎⵉⵔⵇⵇⵉ, ⴰⴷⵉⴷⴰ, ⴰⴹⴰⴹⴰ, ⴰⵙⴳⵏⴳⴰⵔ / ⴰⵡⵚⵚⴳ / l¿É©ªdn nn AÉ°Vƒ°V ,è«é°V l n r n l p n• brillant • bruit (humain) ⴰⵙⴼⵍⴰⵍⵍⴰⵢ / ™e’ l p ⴰⵇⵇⵓⵔ / AÉ°Vƒ°V o n r n 216A B C D E F G H I J K L M
 16. 16. brûlé (être -) cafard • brûlé (être -) • caché (être - ) ⴽⵎⴹ, ⵊⴷⵔ, ⵖⵓⵙ / ⵔⴳⵯⵙ / CÉÑn àn NGp r n n r n n n ¥ôàn MGp ,¥ôM • caché (être - ) • brûler ⵏⵜⵍ / ≈nØàn NGp r n n r ⵙⵖⵓⵙ, ⵙⵙⴽⵎⴹ / ¥ôMCG • cache-cache • brûler ⵜⴰⵏⵜⵍⴰ, ⵜⵉⵇⵏⵓⴼⴼⴰⵔ / á°†«r ªo¨dr G áÑn ©do ,ájn ɪ¨àr °S’G áÑn ©do p n n o r p nr r p o r n r n n r ⴽⵎⴹ, ⵊⴷⵔ / ¥ôMCG ,¥ôàn MGp • cacher • brûlure ⴼⴼⵔ, ⵙⵙⵏⵜⵍ / CÉsÑ nN ⴰⴽⵎⵎⵓⴹ / l¥Gôàp MGp n r • cacher (se) • brume ⴼⴼⵔ, ⵏⵜⵍ, ⵔⴳⵯⵙ / CÉÑn àn NGp r ⴰⵎⴷⵍⵓ / ÜÉÑn °V l n • cacher (action de -) • bûcheron ⴰⵏⵜⴰⵍ / AÉÑn àp NGp l r ⴰⵏⵣⴷⴰⵎ / ÜÉs£M l n • cactus • buisson ⴰⴽⵏⴰⵔⵉ / QÉsÑ°U l n ln n l n r o n ⴰⵅⵍⵉⴷⵊ / ( áØ«ãp c QÉé°TCG) π nZO • cadeau • burnous ⵜⴰⵔⵔⴰⴳⵜ, ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ, ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ, ⴰⵙⵍⵀⴰⵎ, ⴰⵥⵏⵏⴰⵕ / ⵜⵉⵡⵙⵉ / ásjóg l pn l nr p l r ΩÉ¡∏°S ,¢ùofôHo • cadeau (pour femme accouchée) • but l n n n p r nr l pn ⵜⴰⵣⵔⵓⵔⵜ / (Ap É°ùrØsædG ICGôª∏dp ) ásjóg ⴰⵙⵖⴷ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ / ájn É nZ ,±óg l • cadet • but (sport) ⴰⵎⵏⵥⴰⵕ / Ip ƒNE’p G »fp ÉKn n r ⵜⴰⵙⵉⵙⵡⵉⵜ / ≈eôe n n • cadre • but (sport) l n ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔ / QÉWpEG l n n ⵜⵉⵎⵙⵙⵡⵉⵜ / (á°VÉjQ) ±óg • cafard • cacahuètes ⴰⴱⴰⵏⴹⵕⵉⵡ, ⴰⴳⵍⴻⵍⵍⵓ / n o l ⴽⴰⵡⴽⴰⵡ / »fp GOƒ°S ∫ƒoa Qƒ°Uô°U l o r n 217N O P Q R S T U V W X Y Z
 17. 17. cafetière carnivore• cafetière • canne à pêche ⵜⴰⵖⵍⵍⴰⵛⵜ / ≥jôHr EGp l p ln p ⵜⴰⵙⴳⵎⵔⵜ / IQÉsæ°U• cage • capacité l n ⵉⵙⴽⵏⵉ / ¢ünØb ln r ⵜⴰⵣⵎⵎⵔⵜ / IQóob• cahier • cape l rp ⴰⵍⵓⴳ / ôàn aO ⴰⴱⵕⵏⵓⵚ, ⴰⵙⵍⵀⴰⵎ, ⴰⵥⵏⵏⴰⵕ / l nr p l r ΩÉ¡∏°S ,¢ùofôHo• cailler ⵙⵍⵉ / ÜGQ n • cape ln n ⵜⴰⵀⴷⴷⵓⵏⵜ / IAÉÑn Y• caillou ⴰⴳⴳⵓⵏ, ⴰⵥⵕⵓ, ⵜⴰⵎⵙⴷⵜ / • capitale politique ôéM l n n ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ / ᪰UÉY l n p n• calculer • caqueter ⵙⵙⵉⴹⵏ / sóY n n ⵙⵇⵉⵇⵇⵢ / (áLÉLódG) ¥Énb• calendrier • car ⴰⵙⵎⵍⵓⵙⵙⴰⵏ / ás«eƒjn l pr ⴰⵛⴽⵓ, ⵉⴷⴷⵖ, ⵎⵉⵏⵣⵉ / s¿C’ p• caméléon ⵎⵎⵃⴱⴰⵡⵛ, ⵜⴰⵢⵢⵓ, ⵜⴰⵜⴰ / • carafe AÉHn ôM ⴰⵔⴽⴼⵍ / áaGsô nZ ln l r p• camion • caravane ⴰⵎⴽⴽⴰⵍⵓ / áæn MÉ n°T l p ln ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ / á∏ap Énb• campement • caresser ⴰⵎⴰⵣⵉⵔ / ºs«îe l n o ⵙⵃⵉⵏⵏⴱ, ⵙⵉⵍⵍⴼ (ⵉ) / âHn Q n n• canal • carie dentaire l n ⵜⴰⵔⴳⵯⴰ / IÉæn b ⴰⴽⴹⵎⵓⵚ, ⵜⴰⵎⵓⵛⵛⵉ / p¿Éæn °SC’G ¢Stƒ°ùnJ r o n• canard ⵜⴰⴼⵓⵍⵍⵓⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, • carnivore ⵜⴰⵢⴰⵥⵉⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ / ás£Hn l ⴰⵎⵙⴽⵙⵓⵎ / ºM’ l p 218A B C D E F G H I J K L M
 18. 18. carotte cervelle • carotte • cautériser lnn n ⵜⴰⵅⵉⵣⵣⵓⵜ / IQõL n n ⵇⵇⴷ / iƒc • carré • cèdre ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ / ™sHôe l no ⵉⴷⴳⵍ / RQCG lr • carrefour • ceindre ro ⴰⴳⵔⴱⵔⵉⴷ / ¥ôt£dG ≈n≤àn ∏e p o ⴱⴽⴽⵙ / ΩõM nn n • cartable • ceinture l n r p ⵜⴰⵛⵛⴽⴰⵕⵜ / á¶nØëe ⴰⴱⵢⴰⵙ, ⴰⴱⴽⴽⴰⵙ, ⵜⴰⴳⴳⵯⵙⵜ, ⵜⴰⵙⵜⴰⵡⵜ / ΩGõM l n p • carte l n p ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ / á£jô nN • cent ⵜⵉⵎⵉⴹⵉ / áFn Ée l p • cascades • centimètre ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⵔ / ä’Ó n°T l ⵙⴰⵏⵜⵉⵎⵉⵜⵔ / ôàr ªàp ær °S p n • casquette • central p r n n o ⵜⴰⵔⴰⵣⴰⵍ / ⫵°ùc ,lá©sÑb o n r ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ / §°ShCG • casser • centre n n ⵕⵥ / ôs°ùc l nrn l n n ⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ/ õcôe ,§°Sh • casser (se) • cercle n ⵕⵥ / ô°ùµfr Gp n n ln n ⵜⴰⵣⴳⵓⵏⵜ, ⵜⴰⵥⴰⵢⵕⵜ / IôFp GO • casserole • céréale ln r ⵜⵉⴽⵉⵔⵔⵓⵜ / IQóbp ⵉⵎⵏⴷⵉ / íªnb ܃Ño M m r o o • cassette • cerise r n l p ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ / »Jp ƒ°U §jô n°T n p lnrn ⴰⵔⴷⵍⵉⵎ / (lá¡cÉna) IRôc • causal • certificat ⴰⵎⵏⵜⵉⵍ / »pÑÑn °S n ln n n n ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ / IOÉ¡ n°T ,lá≤«Kp h • cause • cervelle ⴰⵙⵔⴰⴳ, ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵍⵜ / ás∏Y ,ÖÑn °S l p l n ⴰⵍⵅⴼ, ⴰⵏⵍⵍⵉ / wïe o 219N O P Q R S T U V W X Y Z
 19. 19. chacal charrette• chacal • chant (coq) ⵓⵛⵛⵏ / ihBG øHr Gp n o ⴰⵙⴽⵓⴽⴽⵓⵀⵓ, ⴰⵙⴽⵓⵄ, ⴰⵙⵇⵓⵇⵄ / ∂juódG ìÉs«°U p o p• chaîne ln pr p ⴰⵙⴷⴷⵉ / á∏°ù∏°S • chant (poule)• chaîne alimentaire ⴰⵙⵇⵉⵇⵇⵉ / áLÉLsódG ìÉs«°U pn n o p ⴰⵙⴷⴷⵉ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⵔ / l n p ln pr p ás«Fp GòZ á∏°ù∏°S • chanter ⵉⵔⵉⵔ, ⵖⵏⵏⵊ / ≈sæ nZ• chaise pro ⴰⵙⴳⴳⵉⵡⵔ / w»°Sôc • chanter (coq) ⵙⴽⵓⵄ / (∂jódG) ìÉ°U n n• chaleur ln n n ⴰⵏⵔⵖⵉ, ⵜⵉⵔⵖⵉ / IQGôM • chanter (oiseau) ⵙⴽⵉⵊⵊⵉ, ⵙⵙⵉⴽⵙⵜ / Osô nZ n• chambre ⵜⴰⵎⵚⵕⵉⵢⵜ / áaô oZ lnr • chanteur• champ ⴰⵎⴰⵔⵉⵔ, ⴰⵎⵖⵏⴰⵊ / »uæ¨e no l n ⵉⴳⵔ / πr≤M • chapeau• champignon ln o ⴰⵛⵎⵔⵉⵔ / á©sÑb l r ⴰⴳⵯⵔⵙⵍ / ô£oa • chapelet• champoing ⵍⵡⵉⵔⴷ / áëÑr °S l n o ⵉⵖⵉⵖⵛ / ¿GƒÑn eÉ n°T n r • charbon• changement ⵜⵉⵔⴳⵉⵜ / ºëna l r ⴰⵙⵎⵙⵉ, ⴰⵙⵏⴼⵍ / ô«p«¨Jn l r • charmechanger l n n ⵙⵙⴰⵔ / AGô rZEGp ,∫ɪL l n ⵙⵎⵙⵉ, ⵙⵙⵏⴼⵍ / ôs« nZ n• chanson • charogne ⵉⵣⵍⵉ / ás«æp rZCGo l ⴰⵎⵎⵓⵕⴹⵓⵚ, ⵎⵉⴹⵕⵓⵚ / áØ«L ln p• chant • charrette ⴰⵎⴰⵔⴳ / AÉæn Z l p ⵜⴰⵍⴷⵉⵜ / πr≤fn áHn ôY m o nn 220A B C D E F G H I J K L M
 20. 20. chasser cheveux • chasser • chauve-souris ⴹⵉ, ⵙⵙⵓⴼⵖ, ⵥⵡⵉ, ⵥⵥⵄ / l n r n ⴰⴼⵕⵟⴻⵟⵟⵓ / •GƒWh nn n n n r OôW ,êôNCG • chef • chasser ⴰⵎⵖⴰⵔ / º«YR lr p n n n ⴳⵎⵔ / ¢üæn b • chemin • chasseur l pn ⴰⴱⵔⵉⴷ / ≥jôW l n ⴰⵏⴳⵎⴰⵔ / ¢UÉsæb • chemise • chat ⵜⴰⴷⴼⴼⴰⵙⵜ / ¢ü«ªnb l p ⴰⵎⵓⵛⵛ / w§bp • chatouillement • chêne liège ⵜⵉⴳⵍⴳⴰⴹ / á nZó rZO l n n ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ / ø«u∏ap l • chatouiller • chenille n n n ⵙⴽⵓⴽⴽⴹ / Æó rZO lnr o ⵉⵍⴰⵍ / áaô°S (≈dhC’G Égƒªf πMGôe »a á°TGôØdG IOhO) • chaud (être -) n o n n n r ⵔⵖ / øî°S ,π©àn °TGp • chercher ⵉⵏⵉⴳ, ⵔⵣⵓ, ⵙⵉⴳⴳⵍ (ⵅⴼ) / • chauffage åëHn n n ⴰⵥⵖⴰⵍ / ø«î°ùnJ l p r • chercher en creusant • chauffer ⵙⴽⵯⵔⴽⵣ / ¢ûÑnf n n ⵙⵙⵔⵖ / øsî°S n n • chercheur • chauffeur ⴰⵎⵏⴷⴰⵀ / ≥Fp É°S ⴰⵎⵔⵣⵓ, ⴰⵎⵙⵉⴳⴳⵍ / åMÉHn l p l n • chausser • cheval n n ⵇⵇⵏ (ⴰⴱⵓⵔⴽⵙ) / π©àn fr Gp n p l ⴰⵢⵢⵉⵙ, ⵉⵢⵢⵉⵙ / l¿É°üM ,π«r nN • chaussette • chevalier ⵜⴰⵔⵖⵉⵡⵜ / ÜQƒL l nr n l n ⴰⵎⵏⴰⵢ / ¢S pQÉa • chaussure • cheveux l r ⴰⴱⵓⵔⴽⵙ / π©nf ⴰⵣⵣⴰⵔ / ô© n°T lr 221N O P Q R S T U V W X Y Z
 21. 21. cheville cireur de chaussures• cheville • chou l p n ⵜⴰⵡⵍⵥⵉⵜ / πMÉc l rn ⴰⴱⵔⵣⵎⵎⵓ / Önfôc• chèvre • chou-fleur lnrn ⵜⴰⵖⴰⴹⵜ / Iõ©e l r ⴰⴽⵔⴽⵏⵏⴰⵢ / §«pÑfn ônb• chevreau • cicatrice ⴰⵖⴰⵢⴷ, ⵉⵖⵉⵢⴷ, ⵉⵖⵊⴷ / ⴰⵣⵎⵓⵍ / ìôL ôKn CG m r o o …óL l r n • ciel• chewing-gum ⵉⴳⵏⵏⴰ / Aɪ°S l n l nn ⵜⵉⴼⵉⵥⵥⴰ / ∂∏Y • cigogne• chez ⴰⴱⵍⵍⴰⵔⵊ, ⴰⵙⵡⵓ / l¥Ór≤dn ⴷⴰⵔ, ⵖⴰⵔ, ⵖⵓⵔ / óær Y ,≈dn EGp n p • cil• chien ⴰⴱⵍⵉⵡ, ⴰⵛⴱⴰⴱ, ⵉⵔⴳⵍ / Üóg l r n l rn ⴰⵢⴷⵉ, ⵉⵢⴷⵉ / Ö∏c • cimetière• chiendent lnn n ⴰⵙⵎⴹⵍ / IôÑr≤e l p ⴰⴼⴰⵔ / (á«∏p «nØt£dG äÉnJÉÑsn ædG øe) π«énf r • cinq• chiffre ⵙⵎⵎⵓⵙ / á°ùª nN l n r ⴰⵣⵡⵉⵍ / ºrbQ l n • cinquante• chiot ⵙⵉⵏ ⵡⴰⴳⵏⴰⵔⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ / ⵉⴳⵣⵉⵏ / hôL l r n n¿ƒ°ùª nN r• choisir • circulaire n nn n r ⴷⵖⵔ, ⵙⵜⵉ / ∫õY ,QÉàn NGp ⴰⵏⵥⴰⵢⵕ / …ôFp GO p n• choix • circulation ⴰⵙⵜⴰⵢ / QÉs«àp NGp l r ⴰⵙⵉⴽⵍ / Qhôe l oo• chose • cireur de chaussures ⴰⵙⴽⴽⵉⵏ, ⵜⴰⵖⴰⵡⵙⴰ, ⴽⵔⴰ / ⴰⵏⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⴱⵓⵔⴽⵙⵏ / A» n°T l r ásjòMC’G í°SÉe p p r o p n 222A B C D E F G H I J K L M
 22. 22. cirque col • cirque • clochette ⴰⵙⵉⵔⴽ / ∑ô«°S r p ⴰⵙⵔⵙⴰⵔ / ¢SôL l n n • ciseaux • clou ⵜⵉⵎⵛⵕⴰⴹ, ⵜⵓⵣⵍⵉⵏ / w¢ün≤e p ⵉⵏⴼⵍⵣ / Qɪ°ùe l n r p • cité • cobra ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ / áæn jóe ,lIô°VÉM l pn n p n ⵉⵥⵉⴹ / wπ°U p • citron • coccinelle ⵜⴰⵙⵎⵎⴰⵎⵜ / á°†eÉM ,láfn ƒª«r dn l n p n o ⵜⵉⴽⵓⵏⴷⴰ / AÉ°ùoØær oN o n • citrouille • cochon ⵜⴰⵅⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵣⴳⴳⵯⴰⵖⵜ / ⴰⵍⴰⴷⴰⵢ / ôjõær N l p p áæn «£r≤jn ,láYônb l p nr • cocon • civilisation ln n ⵜⴰⴳⵎⵎⵓⵜ / á≤fr ô n°T ln n n ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ / IQÉ°†M • cocotte-minute on n n ⵜⴰⵏⵙⵍⴰⵢⵜ / §¨s°†dG Iôéær W p r • classe ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ / º°ùbp l r • code de la route ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ / ô«sr °ùdG l¿ƒofÉnb p • classement ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ / Ö«Jp ônJ l r • coeur • classer l rn ⵓⵍ / Ö∏b ⵙⵜⵉ / ∞sæ°U n n • co-existence ⵜⴰⵎⵢⵉⴷⵉⵔⵜ / ¢ûjo É©Jn l n • clavier ⵡⵉⵏⵜⵉⵔⵔⴰ / • cohérence ܃°SÉëdr G í«Jp ÉnØe áMƒdn p o n p n o n r ⴰⵙⵎⵙⴰⵙⴰ / áÄn «p ¡nJ l r • clé • coin ⵜⴰⵙⴰⵔⵓⵜ / ìÉàn Øe l rp ⵜⵉⵖⵎⵔⵜ / ásjhGR l p n • climat • col ⴰⵏⵣⵡⵉ / ñÉæn e l o n ⵜⵉⵣⵉ / wèa 223N O P Q R S T U V W X Y Z
 23. 23. collant commune• collant • comique o n ⴰⵙⵏⴹⵓⴹ / l¥ƒ°U’ l p r o ⴰⵎⵚⴹⵚⴰⵢ / ∂ë°†e• colle • comité ⴰⵙⵍⵖⴰⵖ / l¥É°üdp n ⴰⴳⵔⴰⵡ / áæn édn l r• collectif • comme ⴰⵎⴳⵔⴰⵡ / »YɪL o p p ⴰⵎⵎ, ⵣⵓⵏ / πãr e ,¬Ñr °T p n n • comme!• collège o n r n ⵎⴽⴰⴷ / ás«Ñp té©sàdG ºc ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ / ásjOGóYpEG ásjƒnfÉKn l p n r l p • commémoration• collier nr p ⴰⴽⵜⴰⵢ, ⴰⵙⴽⵜⵉ / iôcP ⴰⵙⴷⴷⵉ, ⵜⴰⵣⵔⴰ / ór≤Y l p • commémorer ⵙⵙⴽⵜⵉ / ós∏ nN n• colline ⵜⴰⵡⵔⵉⵔⵜ / wπJn ,láÑn °†g n n • commencement l r ⴰⵙⵕⵥⵎ / ìÉàn àp aGp ,lájn GópH n• colonisateur ⴰⵎⴷⴷⵓⵔⵔⵓⵢ / ôª©àn °ùe l pr r o • commencer ⴰⵎⵎⵕ, ⵙⵕⵥⵎ, ⵙⵙⵏⵜⵉ /• colonisation ´ô n°T ,CGóHn n n n ⴰⵙⴷⵓⵔⵔⵉ / Qɪ©àp °SGp l nr r • comment• coloniser n n ⵎⴰⵎⴽ / ∞«r c ⵙⴷⵓⵔⵔⵉ / ôª©àn °SGp n nr r • commerçant• colonne ⴰⵙⴱⴱⴰⴱ / ôLÉnJ l p ⵜⴰⵏⵏⴰⵍⵜ / OƒªY l o n • commerce ln n ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ / IQÉéJ• colorer ⴽⵍⵓ / n¿sƒdn • commercial ⴰⵎⵣⵣⵏⵣⴰⵢ / … pQÉéJp n• combien ⵎⵏⵏⴰⵡ, ⵎⵏⵛⴽ, ⵎⵛⵃⴰⵍ, ⵎⵛⵜⴰ • commune r n / ºc ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ / áYɪL ln n n 224A B C D E F G H I J K L M
 24. 24. communication concasser • communication • compétition (être en -) l o n ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ, ⴰⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ / π°UGƒnJ ⵃⵎⵣⵡⵓⵔ, ⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ / ≥Hn É°ùnJ n n • communicationnel • complément dobjet ⴰⵎⵙⵙⴰⵡⴰⴹ / »∏p °UGƒnJ o n ⴰⵙⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ / p l orn ¬pH ∫ƒ©Øe • communiquer n n n ⵎⵙⴰⵡⴰⴹ, ⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ / π°UGƒnJ • compléter ⵙⵎⴷ / ºªrJCG n n • compact disque ⵜⴰⵇⴰⵕⵉⴹⵜ ⵜⵓⴷⴷⵉⵣⵜ / • compléter (action de -) èeóe ¢Uôob l nro l r ⴰⵙⵎⴰⴷ / ΩɪrJEGp l n • compagnie • complexe lnro ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ / á≤aQ ⵓⴷⴷⵉⵙ / Öscôe l no • compagnon • compliqué ⴰⵙⵎⵓⵏ / ≥«ap Q ⵉⵔⵡⵉⵏ / ós≤©e l no l n • composant • comparaison n o ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ / l¿uƒµe ⴰⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ / áfn QÉn≤e l n o • composé • comparer ⵓⴷⴷⵉⵙ / Öscôe l no ⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ / n¿QÉnb n • compréhension • compétence ⴰⵔⵎⴰⵙ / º¡na ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ / ájn ÉnØc l p l r • comprendre • compétence de base ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ / n n ⵔⵎⵙ / º p¡a ás«°SÉ°SCG ájn ÉnØc l p n l p • compter ⵙⵙⵉⴹⵏ / sóY n • compétence linguistique ⵜⴰⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ / • comptine ás«fp É°ùdp ájn ÉnØc l n l p ⵜⵉⵣⵍⵉⵜ / ó«°ûnf l p • compétition • concasser ln n o ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ, ⴰⵎⵛⴰⵍⴰ / á≤Hn É°ùe ⴰⵢⵣ, ⴱⵔⵉ, ⴱⵕⵛ / s¥O n 225N O P Q R S T U V W X Y Z
 25. 25. concasser (action de -) consolidation• concasser (action de -) • conjuguer ⴰⴱⵔⴰⵢ / ¢Sôg l rn n n ⵙⵙⴼⵜⵉ / ±sô°U• conclusion • connaissance ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ / áªJp É nN l n lnprn ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ / áaô©e• concombre • connaître ⴰⴳⴰⵏ, ⴰⵖⵙⵙⵉⵎ / QÉ«n N l p n nn ⵉⵙⵉⵏ, ⵙⵙⵏ / ±ôY• concours • conquérir l n o ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ / IGQÉÑn e ⵃⵡⵡⵥ / (≈∏Y) ≈dn ƒàn °SGp nn r r• concours dentrée • conquête ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ / ⴰⵍⵉⴽ / hõ nZ ¥Éëàp dr ’G IGQÉÑn e p n p o n o l r • conscientisation• concurrent ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ, ⴰⵏⵎⵣⵉⵣⵡⵔ / ¢ùap Éæn e ⴰⵙⵡⴳⴳⴹ / ás«YƒnJ l pr l o• condition • conscientiser l r ⵜⴰⴼⴰⴷⴰ / •ô n°T ⵙⵡⴳⴳⴹ / ≈sYh n• conduire • conseil ⴳⵍⵉ, ⵃⵔⵉ, ⵏⴷⵀ / OÉnb n ⴰⵙⵎⵉⴳⵍ / áë«°ünf l n p• conduite • conseiller ln ⴰⵃⵔⴰⵢ / IOÉs«bp ⴰⵏⵙⴼⴰⵡ / QÉ°ûàn °ùe l n r o• confiture • conserver ⴰⵎⴰⵖⵓⵙ / ≈sHôe no ⵅⵎⵎⵔ / n¿sõ nN• congelé (être -) • considérer ⴳⵔⵙ / ósªénJ n n n n ⴽⴽⵓⵍ (ⴳ) / Qsób• congénère • consigne ⴰⵏⴳⴳⵓ / wófp ,øjônb l p ⵜⴰⵎⵍⵎⴰⴷⵜ / ᪫∏p ©nJ l n r• conjugaison • consolidation l r n ⴰⵙⴼⵜⵉ / ±ô°U ⴰⵙⵍⴽⵏ / ásjƒr≤Jn l p 226A B C D E F G H I J K L M
 26. 26. consommateur copier • consommateur • contemporanéité l r r o ⴰⵏⵙⵎⵓⵔ / ∂∏p ¡àn °ùe ln n no ⵜⴰⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵜ / Iô°UÉ©e • consonne • content (être -) ⵜⴰⵔⴳⴰⵍⵜ / âeÉ°U l p n ⴱⴱⵉⵔⵀ, ⵎⵎⵔ / ìôna n p • constater • contenu ⴼⵔⴽ (ⵉ) / ø£na n p ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ / iƒàn ëe n r o • construction • contexte ⴰⵙⵏⴰⵢ / Ö«cônJ l pr ⴰⵙⴰⵜⴰⵍ / l¥És«°S p • construction • contexte grammatical ⵜⴰⵙⴽⴰ / Qɪ©e ,AÉæn Hp l nrp l ⴰⵎⵏⴰⴹ / w…ƒënf l¥És«°S p r p • construction de phrase • contre pn r o o p r ⴰⵙⵏⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⵙⵜ/ á∏ªédr G Ö«cônJ ⵎⴳⴰⵍ / wó°V p • construire • contrecarrer ⵙⴽⵓ / ≈æn Hn ,ós«p n°T n ⴰⵎⵎ (ⵉ) / ∞nbhCG ,¢Vôàn YGp n r n n r • construire • contusionner ⵙⵏⵉ / ÖscQ n n nn n ⴱⵔⵉ / Ωóc • consumer (se) n n r ⴽⵎⴹ, ⵊⴷⵔ, ⵖⵓⵙ / ¥ôàn MGp • convenir n n n ⴰⵙ (ⴷ) / ≥°SÉnf ,Ö°SÉnf ,¥’ n n • conte l n p ⵓⵎⵉⵢ, ⵜⴰⵏⴼⵓⵙⵜ / ájn ɵM • conversationnel ⴰⵏⵎⵙⴰⵡⴰⵍ / … pQGƒM n p • conte merveilleux ⵜⴰⵍⵍⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴽⵓⵏⵜ / • convocation ln p n l n p áÑ«éY ájn ɵM ⵜⴰⵏⵏⴼⵓⵍⵜ / AÉYóàp °SGp l n r r • contempler • copie n ⵚⴽⴽⵯⴹ / πseCÉJn l ⴰⵙⵏⵖⵍ / πr≤fn • contemporain • copier ⴰⵜⵔⴰⵔ / ô°UÉ©e l p no n ⵙⵏⵖⵍ / πn≤fn 227N O P Q R S T U V W X Y Z

×