SlideShare une entreprise Scribd logo
Nòt	
  pou	
  laprès	
  /	
  Note	
  de	
  presse	
  9	
  août	
  2015	
  -­‐	
  1	
  
	
  
	
  
Kreyòl	
  ak	
  franse	
  /	
  créole	
  et	
  français	
  
Pou	
  yon	
  lòt	
  kalite	
  eleksyon	
  kote	
  yo	
  respekte	
  dwa	
  moun	
  
Nòt	
  pou	
  laprès	
  
	
  
CRAN,	
   Cellule	
   de	
   Reflection	
   et	
   d’Action	
   Nationale,	
   yon	
   espas	
   kote	
   diferan	
   òganizasyon	
   nan	
   sosyete	
   sivil	
   la	
  
rankontre,	
  te	
  reyini	
  jan	
  l	
  konn	
  fè	
  chak	
  twazyèm	
  dimanch	
  nan	
  mwa	
  a,	
  epi	
  li	
  te	
  analize	
  eleksyon	
  yo	
  ki	
  te	
  fèt	
  9	
  
daou	
  2015	
  la.	
  
CRAN	
  salye	
  tout	
  moun	
  ki	
  te	
  parèt	
  jou	
  ki	
  9	
  daou	
  a	
  pou	
  manifeste	
  volonte	
  pèp	
  la	
  nan	
  eleksyon,	
  san	
  vyolans,	
  selon	
  
prensip	
  yon	
  Leta	
  dedwa	
  demokratik.	
  
Nan	
  refleksyon	
  sa	
  yo	
  CRAN	
  pran	
  pozisyon	
  kòm	
  òganizasyon	
  sosyete	
  sivil,	
  ki	
  sansib	
  pou	
  dwa	
  sitwayen	
  yo	
  
atravè	
  evènman	
  politik	
  yo.	
  Men	
  ki	
  sa	
  n	
  konstate	
  aprè	
  eleksyon	
  9	
  daou	
  2015	
  la	
  :	
  
1. CRAN	
  konstate	
  anpil	
  pati	
  politik	
  ak	
  kandida	
  pa	
  vle	
  respekte	
  jwèt	
  demokratik	
  la	
  vre.	
  KEP	
  la	
  toutan	
  t	
  ap	
  
reyini	
  ak	
  pati	
  politik	
  yo,	
  li	
  antann	
  ak	
  yo,	
  òganize	
  ak	
  yo,	
  men	
  jou	
  eleksyon	
  an,	
  se	
  menm	
  pati	
  politik	
  sa	
  yo	
  
k	
  ap	
  kreye	
  magouy,	
  troublay,	
  pou	
  eleksyon	
  pa	
  fèt	
  depi	
  yo	
  panse	
  li	
  pa	
  p	
  anfavè	
  yo.	
  
Depi	
  nan	
  kòmansman	
  pwosesis	
  la	
  CRAN	
  te	
  deklare	
  ki	
  jan	
  l	
  wè	
  zafè	
  eleksyon.	
  Eleksyon	
  se	
  zafè	
  sitwayen	
  
ak	
  sitwayèn	
  yo	
  avantou.	
  Se	
  popilasyon	
  an	
  ki	
  bay	
  manda	
  pou	
  moun	
  pran	
  otorite	
  nan	
  Leta	
  pou	
  yo	
  jere	
  
peyi	
  a	
  nan	
  enterè	
  sitwayen	
  yo.	
  Pa	
  gen	
  peyi	
  san	
  pa	
  gen	
  sitwayen	
  ak	
  sitwayèn.	
  
CRAN	
  regrèt	
  se	
  pa	
  konsa	
  KEP	
  la	
  wè	
  kesyon	
  an.	
  Li	
  panse	
  se	
  ak	
  pati	
  politik	
  yo	
  pou	
  yo	
  òganize	
  eleksyon	
  
kredib	
   ak	
   demokratik,	
   kòmkwa	
   se	
   sèl	
   pati	
   politik	
   yo	
   ki	
   reprezante	
   popilasyon	
   an.	
   Jodi	
   a	
   li	
   klè,	
   sa	
   k	
  
enterese	
  pi	
  fò	
  nan	
  kandida	
  yo,	
  se	
  pa	
  byen	
  kominote	
  a,	
  men	
  se	
  pouvwa,	
  nenpòt	
  ki	
  jan	
  ak	
  nenpòt	
  ki	
  
mwayen	
  yo	
  kapab	
  pran	
  li.	
  
	
  
2. Gen	
  yon	
  seri	
  feblès	
  enpòtan	
  nan	
  sistèm	
  elektoral	
  la	
  menm,	
  KEP	
  la	
  te	
  dwe	
  konnen	
  epi	
  yo	
  pa	
  te	
  dwe	
  
repete.	
   Konsa,	
   gen	
   kesyon	
   lis	
   elektoral	
   yo	
  :	
   moun	
   ki	
   vle	
   vote	
   pa	
   konnen	
   ki	
   kote	
   pou	
   y	
   ale.	
   Gen	
  
chanjman	
  nan	
  lis	
  yo	
  ki	
  pa	
  gen	
  esplikasyon.	
  Gen	
  sant	
  yo	
  chanje	
  oubyen	
  siprime,	
  gen	
  BV	
  yo	
  voye	
  lòt	
  kote,	
  
gen	
  elektè	
  ki	
  pa	
  jwenn	
  ki	
  kote	
  pou	
  y	
  ale.	
  
KEP	
  la	
  travay	
  pi	
  plis	
  ak	
  mwayen	
  teknik	
  yo	
  kounye	
  a,	
  tankou	
  kourye	
  elektronik	
  ak	
  SMS,	
  men	
  an	
  n	
  gade	
  
byen	
  :	
  sa	
  se	
  pou	
  moun	
  lavil	
  ;	
  dayè	
  jou	
  eleksyon	
  an	
  menm	
  youn	
  nan	
  de	
  rezo	
  sa	
  yo	
  pa	
  t	
  fonksyone.	
  Pa	
  t	
  
gen	
  moun	
  KEP	
  la	
  te	
  mete	
  pou	
  oryante	
  elektè	
  yo.	
  
Se	
  jou	
  eleksyon	
  an	
  menm	
  yo	
  afiche	
  lis	
  elektoral	
  pou	
  chak	
  BV.	
  Yo	
  te	
  dwe	
  verifye	
  epi	
  korije	
  lis	
  sa	
  yo	
  byen	
  
anvan	
  jounen	
  elektoral	
  la.	
  Se	
  kèk	
  jou	
  anvan	
  eleksyon	
  yo,	
  yo	
  jwenn	
  yo	
  sou	
  rezo	
  elektronik	
  la.	
  Ki	
  jan	
  pou	
  
korije	
  erè	
  ki	
  kapab	
  genyen	
  nan	
  kondisyon	
  sa	
  ?	
  	
  
Nòt	
  pou	
  laprès	
  /	
  Note	
  de	
  presse	
  9	
  août	
  2015	
  -­‐	
  2	
  
	
  
Mankman	
  sa	
   yo	
  pa	
  gen	
  eskiz,	
  paske	
   depi	
   gen	
   kat	
   idantifikasyon	
   ki	
   sèvi	
   pou	
   kat	
   elektoral,	
  nan	
   chak	
  
eleksyon	
  sa	
  vin	
  pi	
  mal,	
  olye	
  li	
  vin	
  pi	
  bon.	
  Se	
  youn	
  nan	
  rezon	
  yo	
  ki	
  fè	
  elektè	
  yo	
  nan	
  plizyè	
  zòn	
  pa	
  depase	
  
20-­‐25	
  elektè	
  nan	
  yon	
  BV	
  (andeyò	
  mandatè	
  ak	
  obsèvatè).	
  Yon	
  lòt	
  rezon	
  ki	
  fè	
  moun	
  rete	
  lakay,	
  pa	
  sòti	
  al	
  
vote,	
  se	
  laperèz	
  ak	
  entimidasyon.	
  
	
  
3. Afè	
  badj	
  ak	
  règjwèt	
  pou	
  mandatè	
  pati	
  politik	
  ak	
  obsèvatè.	
  Wi,	
  lè	
  n	
  tande	
  tout	
  temwayaj,	
  KEP	
  la	
  te	
  nan	
  
moun	
  pa.	
  Anpil	
  mandatè	
  ak	
  obsèvatè	
  pa	
  t	
  pote	
  yon	
  pyès	
  idantifikasyon	
  vizib	
  ki	
  montre	
  kilès	
  yo	
  t	
  ap	
  
reprezante.	
  Pi	
  fò	
  mandatè	
  te	
  gen	
  yon	
  badj-­‐fotokopi	
  nan	
  men	
  yo.	
  Se	
  pa	
  KEP	
  la	
  ki	
  te	
  delivre	
  yo.	
  Jou	
  
vandredi	
  anvan	
  eleksyon	
  an,	
  anpil	
  pati	
  politik	
  pa	
  t	
  ko	
  jwenn	
  badj	
  pou	
  mandatè	
  pa	
  yo.	
  Pou	
  obsèvatè	
  yo	
  
sete	
  menm	
  koze	
  a.	
  
KEP	
  la	
  te	
  gen	
  rezon	
  :	
  lokal	
  BV	
  yo	
  pa	
  ta	
  kab	
  pran	
  tout	
  mandatè	
  sa	
  yo	
  an	
  menm	
  tan.	
  Men	
  pa	
  t	
  gen	
  yon	
  
regleman	
  yo	
  te	
  aplike	
  kòrèk	
  sou	
  mandatè	
  pou	
  pati	
  politik	
  yo.	
  Konbyen	
  nan	
  yo	
  ki	
  te	
  kapab	
  anndan	
  yon	
  
BV	
  ?	
  Kilè	
  ak	
  ki	
  kote	
  yo	
  te	
  kapab	
  vote	
  ?	
  Anpil	
  mandatè	
  te	
  vin	
  an	
  reta	
  epi	
  yo	
  t	
  ap	
  fè	
  presyon	
  sou	
  manm	
  
BV	
  yo	
  pou	
  vote.	
  	
  
Pou	
  obsèvatè	
  yo	
  te	
  gen	
  pi	
  plis	
  konfizyon	
  toujou.	
  Nouvo	
  òganizasyon	
  parèt,	
  pyès	
  moun	
  pa	
  t	
  janm	
  te	
  
tande	
  pale	
  sou	
  yo.	
  Yo	
  vini	
  ak	
  fòs.	
  Gen	
  obsèvatè	
  ki	
  pretann	
  yo	
  te	
  kapab	
  vote	
  nan	
  nenpòt	
  BV,	
  nenpòt	
  kilè	
  
nan	
   jounen	
   an.	
   Se	
   yon	
   sityasyon	
   ki	
   grav	
   lè	
   n	
   wè	
   menm	
   sistèm	
   kontwòl	
   la	
   ki	
   dwe	
   bay	
   eleksyon	
  
kredibilite	
  tounen	
  zouti	
  politik	
  pou	
  satisfè	
  swaf	
  pouvwa	
  kandida	
  yo.	
  
KEP	
  la	
  dwe	
  jwenn	
  yon	
  solisyon	
  klè	
  pou	
  kesyon	
  mandatè	
  ak	
  fo	
  òbsèvatè	
  sa	
  yo.	
  Manda	
  yo	
  dwe	
  nan	
  men	
  
òganizasyon	
  yo	
  depi	
  2	
  semèn	
  anvan	
  eleksyon	
  yo.	
  Lis	
  òganizasyon	
  k	
  ap	
  fè	
  obsèvasyon	
  dwe	
  piblik.	
  Fòk	
  
moun	
  kapab	
  idantifye	
  yo.	
  	
  
	
  
4. Pi	
  gwo	
  pwoblèm	
  se	
  kesyon	
  vyolans	
  plizyè	
  kandida,	
  pati	
  politik	
  ak	
  patizan	
  yo	
  t	
  ap	
  fè.	
  Depi	
  yon	
  seri	
  
kandida	
  sispèk	
  se	
  pa	
  nan	
  sant	
  sa	
  a	
  y	
  ap	
  jwenn	
  vòt,	
  yo	
  mobilize	
  kòmando,	
  baz	
  ak	
  bandi	
  yo	
  pou	
  twouble	
  
eleksyon	
  an.	
  Gen	
  delè	
  bandi	
  yo	
  maske	
  tankou	
  mandatè,	
  yo	
  pran	
  pòz	
  obsèvatè,	
  yo	
  kareman	
  antre	
  pou	
  
kreye	
  latwoublay,	
  gen	
  delè	
  tou	
  menm	
  kandida	
  a	
  akonpaye	
  yo	
  :	
  zam	
  nan	
  men	
  devan	
  je	
  tout	
  moun.	
  
Se	
  pa	
  yon	
  sèl	
  ka	
  ki	
  te	
  genyen	
  konsa,	
  nan	
  diferan	
  depatman	
  vyolans	
  la	
  te	
  mete	
  pye.	
  Gen	
  kote	
  yo	
  vòlò	
  
lis	
  elektè	
  yo	
  ;	
  gen	
  kote	
  yo	
  boure	
  bwat	
  bilten	
  yo	
  depi	
  davans	
  oswa	
  gwo	
  lajounen	
  ;	
  gen	
  kote	
  yo	
  pati	
  ak	
  
materyèl	
  vòt	
  ;	
  gen	
  kote	
  yo	
  detwi	
  ak	
  sakaje	
  yon	
  BV	
  si	
  se	
  pa	
  tout	
  sant	
  la.	
  Kèk	
  kote	
  gen	
  moun	
  ki	
  blese	
  e	
  
ki	
  mouri.	
  
Devan	
  tout	
  reyalite	
  sa	
  a,	
  li	
  difisil	
  pou	
  yon	
  òganizasyon	
  sosyete	
  sivil	
  deside	
  ki	
  kote	
  eleksyon	
  an	
  aseptab,	
  ki	
  kote	
  
yo	
  bezwen	
  refè	
  l.	
  Sèlman,	
  nou	
  pa	
  kapab	
  pa	
  montre	
  gwo	
  desepsyon	
  n	
  nan	
  jan	
  eleksyon	
  an	
  te	
  fèt	
  la.	
  Kòm	
  
sitwayen	
   ak	
   sitwayèn	
   ki	
   vle	
   chanjman	
   nan	
   peyi	
   a	
   epi	
   ki	
   konprann	
   enpòtans	
   politik	
   la	
   genyen,	
   nou	
   pran	
  
desepsyon	
  bò	
  kote	
  pati	
  politik	
  sa	
  yo	
  k	
  ap	
  kleronnen	
  tout	
  lajounen	
  yo	
  pa	
  nan	
  vyolans	
  ;	
  nou	
  pran	
  desepsyon	
  
ak	
  wont	
  bò	
  kote	
  KEP	
  la,	
  paske	
  se	
  plizyè	
  sektè	
  nan	
  sosyete	
  sivil	
  la	
  ki	
  te	
  delege	
  manm	
  yo	
  ;	
  nou	
  pran	
  desepsyon	
  
poutèt	
  tout	
  fo	
  pwomès	
  sekirite	
  Gouvènman	
  an,	
  lapolis	
  ak	
  Minustah	
  te	
  di	
  y	
  ap	
  bay.	
  Yon	
  lòt	
  fwa	
  ankò	
  nou	
  
konstate	
  kominote	
  entènasyonal	
  la	
  ak	
  tout	
  obsèvatè	
  li	
  yo	
  (nasyonal	
  kou	
  entènasyonal)	
  kouri	
  di	
  «	
  tout	
  bagay	
  
pase	
  byen	
  sòf	
  kèk	
  iregilarite	
  ».	
  
Men	
  sa	
  n	
  konsidere	
  kòm	
  pozitif	
  bò	
  kote	
  sitwayen	
  Ayisyen	
  :	
  
• Plizyè	
  moun	
  te	
  vle	
  vote,	
  yo	
  t	
  ap	
  mache	
  chèche	
  yon	
  BV	
  pou	
  lage	
  bilten	
  yo,	
  menm	
  si	
  yo	
  pa	
  t	
  jwenn	
  li.	
  
Bòn	
  volonte	
  yo	
  pa	
  kapab	
  rete	
  yon	
  desepsyon.	
  Fòk	
  yo	
  òganize	
  eleksyon	
  yo	
  kòm	
  sa	
  dwa.	
  
Nòt	
  pou	
  laprès	
  /	
  Note	
  de	
  presse	
  9	
  août	
  2015	
  -­‐	
  3	
  
	
  
• Nan	
  vòt	
  ki	
  rive	
  esprime,	
  nou	
  dekouvri	
  yon	
  volonte	
  popilasyon	
  an	
  genyen	
  pou	
  fini	
  ak	
  politisyen	
  ki	
  pa	
  vo	
  
anyen	
  yo.	
  Kèk	
  kote	
  popilasyon	
  an	
  vote	
  anfavè	
  kandida	
  ki	
  reprezante	
  valè	
  etik	
  ak	
  moral.	
  Se	
  yon	
  siy	
  
espwa	
  ki	
  merite	
  pi	
  plis	
  ankourajman.	
  
• Nan	
   ti	
   ponyen	
   moun	
   ki	
   te	
   vote,	
   gen	
   sa	
   k	
   montre	
   kouray	
   tout	
   pèp	
   la	
   ta	
   dwe	
   imite.	
   Nou	
   pa	
   kapab	
  
kontinye	
  ap	
  wè	
  konpòtman	
  vyolan	
  e	
  imoral	
  move	
  kandida	
  yo,	
  san	
  sitwayen	
  ak	
  sitwayèn	
  yo	
  pa	
  leve	
  
kanpe	
  pou	
  di	
  :	
  se	
  pa	
  konsa	
  sa	
  dwe	
  fèt.	
  Nou	
  pa	
  vle	
  yon	
  palman	
  k	
  ap	
  pran	
  peyi	
  a	
  an	
  otaj	
  yon	
  lòt	
  4	
  lane.	
  
Kandida	
  yo	
  tou	
  dwe	
  konprann	
  moun	
  yo	
  pa	
  kapab	
  kwè	
  yo.	
  	
  
Men	
  ki	
  sa	
  n	
  mande	
  KEP	
  la	
  :	
  
• Anvan	
  dezyèm	
  tou	
  oswa	
  anvan	
  yo	
  reprann	
  eleksyon	
  plizyè	
  kote,	
  fòk	
  lis	
  elektoral	
  pasyèl	
  yo	
  vin	
  pi	
  bon.	
  
Sa	
  se	
  yon	
  ijans.	
  Peyi	
  a	
  gen	
  moun	
  konpetan	
  ki	
  kapab	
  fè	
  travay	
  sa	
  a.	
  Sispann	
  fè	
  yon	
  travay	
  ki	
  pa	
  bon.	
  
• Fòk	
  KEP	
  la	
  chita	
  pale	
  ak	
  òganizasyon	
  sosyete	
  sivil	
  la	
  tou,	
  pa	
  sèlman	
  ak	
  pati	
  politik	
  yo	
  ki	
  montre	
  se	
  sèl	
  
pouvwa	
  ki	
  enterese	
  yo,	
  epi	
  ki	
  pa	
  asepte	
  pèdi.	
  
• Fòk	
  kesyon	
  akreditasyon	
  mandatè	
  yo	
  regle	
  plizyè	
  semèn	
  anvan	
  eleksyon	
  an.	
  Yon	
  menm	
  pati	
  politik	
  pa	
  
dwe	
  gen	
  plis	
  pase	
  2	
  mandatè	
  nan	
  yon	
  sant	
  vòt.	
  Yo	
  dwe	
  amande	
  dekrè	
  elektoral	
  la	
  nan	
  sans	
  sa	
  a.	
  	
  
• Kondisyon	
  ak	
  règjwèt	
  pou	
  prezans	
  mandatè	
  ak	
  obsèvatè	
  yo	
  dwe	
  klè.	
  Yo	
  pa	
  dwe	
  fè	
  presyon	
  sou	
  manm	
  
BV	
  yo,	
  yo	
  pa	
  kab	
  vote	
  nenpòt	
  kote	
  ak	
  nenpòt	
  kilè	
  nan	
  jounen	
  an.	
  
• Pèsonèl	
  BV	
  yo	
  dwe	
  pi	
  byen	
  fòme,	
  yo	
  dwe	
  pi	
  djanm.	
  Fòk	
  yo	
  kapab	
  reziste	
  ak	
  presyon.	
  
• Sant	
  ak	
  BV	
  yo	
  pa	
  gen	
  bon	
  sekirite.	
  Lapolis	
  pa	
  gen	
  yon	
  plan	
  vre	
  ki	
  touche	
  tout	
  sant	
  vòt	
  yo.	
  Fòk	
  kesyon	
  
sekirite	
  BV	
  ak	
  sant	
  yo	
  regle.	
  Lapolis	
  pa	
  kab	
  kontinye	
  bay	
  manti	
  sou	
  pwen	
  sa	
  a.	
  
• Fòk	
  KEP	
  la	
  evalye	
  ki	
  kote	
  yo	
  plase	
  sant	
  yo	
  ak	
  BV	
  yo.	
  Gen	
  kote	
  ki	
  pa	
  adapte	
  ditou	
  ditou,	
  gen	
  kote	
  moun	
  
andikape	
  pa	
  menm	
  ka	
  mete	
  pye.	
  
• Pou	
  fini,	
  fòk	
  KEP	
  la	
  fèm	
  ak	
  tout	
  kandida	
  ki	
  te	
  sèvi	
  ak	
  vyolans,	
  nenpòt	
  nan	
  ki	
  pati	
  yo	
  soti,	
  nenpòt	
  ki	
  
moun	
  yo	
  ye,	
  nenpòt	
  ki	
  kote	
  yo	
  rete.	
  Kandida	
  sa	
  yo	
  pa	
  dwe	
  parèt	
  menm	
  lè	
  y	
  ap	
  refè	
  eleksyon	
  oswa	
  
nan	
  dezyèm	
  tou.	
  Nou	
  kore	
  premye	
  desizyon	
  KEP	
  la	
  sòt	
  pran	
  pou	
  retire	
  kèk	
  kandida,	
  men	
  fòk	
  li	
  ale	
  pi	
  
lwen,	
   paske	
   gen	
   lòt	
   kandida	
   vyolan	
   toujou.	
   Nouvo	
   palman	
   pa	
   dwe	
   yon	
   kote	
   moun	
   ki	
   pa	
   kwè	
   nan	
  
demokrasi	
  men	
  ki	
  sèvi	
  ak	
  vyolans,	
  al	
  sere	
  kò	
  yo.	
  Severite	
  ak	
  fèmte	
  sa	
  a,	
  se	
  yo	
  menm	
  ki	
  kapab	
  fè	
  KEP	
  
sila	
  a	
  pa	
  pèdi	
  kredibilite	
  l	
  nèt.	
  
	
  
CRAN	
  dakò	
  pou	
  rankontre	
  nenpòt	
  otorite	
  elektoral	
  tankou	
  manm	
  nan	
  KEP	
  la	
  pou	
  diskite	
  diferan	
  pwen	
  sa	
  yo.	
  
CRAN	
   ankouraje	
   tout	
   sitwayen	
   ak	
   sitwayèn	
   pou	
   yo	
   pa	
   kite	
   laperèz	
   pran	
   yo.	
   Popilasyon	
   an	
   dwe	
   sòti	
   jou	
  
eleksyon.	
   Se	
   pa	
   kèk	
   mandatè	
   ki	
   pou	
   mete	
   reskonsab	
   peyi	
   a	
   denmen.	
   Ak	
   bilten	
   vòt	
   nou,	
   se	
   peyi	
   a	
   n	
   ap	
  
defann,	
  se	
  avni	
  pou	
  pitit	
  nou	
  n	
  ap	
  asire.	
  Nou	
  pa	
  kapab	
  kontinye	
  ap	
  pèdi	
  tan	
  konsa	
  :	
  yon	
  lòt	
  4	
  lane	
  san	
  pa	
  gen	
  
palman	
  valab.	
  	
  
	
  
Pou	
  CRAN	
  :	
  moun	
  k	
  ap	
  parafe	
  
	
  
Nòt	
  pou	
  laprès	
  /	
  Note	
  de	
  presse	
  9	
  août	
  2015	
  -­‐	
  4	
  
	
  
	
  
	
  
Pour	
  des	
  élections	
  où	
  l’on	
  respecte	
  les	
  droits	
  humains	
  
Note	
  de	
  presse	
  
	
  
La	
  CRAN,	
  Cellule	
  de	
  Réflexion	
  et	
  d’Action	
  Nationale,	
  est	
  un	
  espace	
  où	
  différentes	
  organisations	
  de	
  la	
  société	
  
civile	
  se	
  rencontrent	
  ;	
  elle	
  a	
  eu	
  sa	
  réunion	
  mensuelle	
  dimanche	
  le	
  16	
  août	
  2015	
  :	
  un	
  moment	
  pour	
  faire	
  le	
  point	
  
sur	
  les	
  élections	
  du	
  9	
  août	
  2015.	
  
La	
  CRAN	
  salue	
  tous	
  ceux	
  et	
  celles	
  qui	
  se	
  sont	
  manifestés	
  le	
  9	
  août	
  pour	
  manifester	
  la	
  volonté	
  populaire	
  dans	
  
des	
  élections	
  sans	
  violence,	
  et	
  selon	
  les	
  principes	
  d’un	
  Etat	
  de	
  droit	
  démocratique.	
  	
  
Dans	
  ses	
  réflexions	
  la	
  CRAN	
  se	
  positionne	
  comme	
  organisations	
  de	
  la	
  société	
  civile,	
  sensible	
  pour	
  le	
  respect	
  
des	
  droits	
  des	
  citoyens	
  et	
  citoyennes	
  dans	
  les	
  événements	
  politiques.	
  Voici	
  nos	
  constats	
  après	
  les	
  élections	
  
du	
  9	
  aoùt	
  2015	
  :	
  
1 La	
   CRAN	
   constate	
   le	
   grand	
   nombre	
   de	
   partis	
   politiques	
   et	
   de	
   candidats	
   qui	
   n’ont	
   aucun	
   souci	
   de	
  
respecter	
  les	
  règles	
  de	
  la	
  démocratie.	
  Au	
  cours	
  du	
  processus,	
  à	
  chaque	
  moment	
  le	
  CEP	
  se	
  rencontrait	
  
avec	
  les	
  partis	
  politiques,	
  faisait	
  des	
  ententes,	
  organisait	
  avec	
  eux,	
  mais	
  le	
  jour	
  des	
  élections	
  ce	
  sont	
  les	
  
mêmes	
  partis	
  politiques	
  qui	
  créent	
  des	
  désordres,	
  des	
  troubles	
  pour	
  empêcher	
  les	
  élections	
  quand	
  ils	
  
craignent	
  que	
  le	
  résultat	
  ne	
  sera	
  pas	
  en	
  leur	
  faveur.	
  
Depuis	
  le	
  début	
  du	
  processus,	
  la	
  CRAN	
  a	
  clairement	
  exprimé	
  sa	
  vision	
  des	
  élections.	
  Les	
  élections,	
  c’est	
  
l’affaire	
   des	
   citoyens	
   et	
   citoyennes	
   d’abord.	
   C’est	
   la	
   population	
   qui	
   donne	
   mandat	
   à	
   des	
   élus	
   pour	
  
gérer	
   l’autorité	
   de	
   l’Etat	
   en	
   faveur	
   des	
   intérets	
   citoyens.	
   Il	
   n’y	
   a	
   pas	
   de	
   pays	
   sans	
   citoyens	
   et	
  
citoyennes.	
  
La	
   CRAN	
   constate	
   avec	
   regret	
   que	
   cette	
   vision	
   n’est	
   pas	
   partagée	
   par	
   le	
   CEP	
   qui	
   croit	
   qu’il	
   faut	
  
organiser	
  des	
  élections	
  crédibles	
  et	
  démocratiques	
  avec	
  les	
  partis	
  politiques,	
  comme	
  quoi	
  ce	
  seraient	
  
les	
  partis	
  politiques	
  seuls	
  qui	
  représentent	
  la	
  population.	
  Aujourd’hui	
  il	
  est	
  clair	
  :	
  ce	
  qui	
  intéresse	
  la	
  
plupart	
  des	
  candidats,	
  ce	
  n’est	
  pas	
  l’intérêt	
  de	
  la	
  communauté,	
  mais	
  le	
  pouvoir,	
  n’importe	
  comment	
  ils	
  
peuvent	
  s’en	
  emparer.	
  	
  
	
  
2 Le	
  système	
  électoral	
  contient	
  un	
  nombre	
  de	
  faiblesses	
  importantes	
  que	
  le	
  CEP	
  (même	
  provisoire)	
  
aurait	
  dû	
  connaitre	
  et	
  ne	
  pas	
  répéter.	
  Ainsi	
  il	
  y	
  a	
  la	
  question	
  des	
  listes	
  électorales	
  partielles	
  ;	
  les	
  gens	
  
qui	
  veulent	
  exprimer	
  leur	
  vote	
  ne	
  savent	
  pas	
  où	
  aller.	
  Des	
  changements	
  sont	
  introduits	
  dans	
  les	
  listes	
  
sans	
  explication	
  ;	
  des	
  centres	
  sont	
  annulés	
  ;	
  des	
  BV	
  sont	
  déplacés	
  et	
  les	
  électeurs	
  ne	
  savent	
  pas	
  où	
  
aller	
  le	
  moment	
  du	
  scrutin.	
  	
  
Nòt	
  pou	
  laprès	
  /	
  Note	
  de	
  presse	
  9	
  août	
  2015	
  -­‐	
  5	
  
	
  
Le	
  CEP	
  travaille	
  plus	
  avec	
  des	
  moyens	
  techniques	
  comme	
  le	
  courrier	
  électronique	
  et	
  les	
  SMS	
  ;	
  mais	
  
regardons	
  bien	
  :	
  cela	
  est	
  pour	
  les	
  gens	
  de	
  la	
  ville	
  ;	
  en	
  plus,	
  le	
  jour	
  du	
  vote	
  un	
  des	
  2	
  réseaux	
  SMS	
  ne	
  
fonctionnait	
  pas.	
  Il	
  n’y	
  avait	
  du	
  personnel	
  pour	
  orienter	
  les	
  électeurs	
  dans	
  les	
  centres.	
  
Les	
   listes	
   électorales	
   ont	
   été	
   affichées	
   au	
   BV	
   le	
   jour	
   du	
   vote.	
   Ces	
   listes	
   devraient	
   être	
   vérifiées	
   et	
  
corrigées	
  bien	
  longtemps	
  avant	
  les	
  élections.	
  Maintenant	
  on	
  les	
  a	
  publié	
  quelques	
  jours	
  en	
  avance	
  sur	
  
l’internet	
  ;	
  comment	
  corriger	
  des	
  erreurs	
  dans	
  ces	
  conditions	
  ?	
  	
  
Ces	
  manquements	
  n’ont	
  aucune	
  excuse,	
  parce	
  que	
  depuis	
  l’introduction	
  des	
  cartes	
  d’identification	
  qui	
  
servent	
  de	
  carte	
  pour	
  les	
  élections,	
  dans	
  chaque	
  élection	
  le	
  problème	
  s’aggrave	
  au	
  lieu	
  de	
  s’améliorer.	
  
C’est	
  la	
  raison	
  principale	
  pourquoi	
  le	
  nombre	
  d’électeurs	
  dans	
  plusieurs	
  zones	
  ne	
  dépasse	
  pas	
  20	
  à	
  25	
  
votants	
  dans	
  un	
  BV	
  (à	
  part	
  les	
  votes	
  des	
  mandataires	
  et	
  observateurs).	
  Une	
  autre	
  raison	
  pour	
  cette	
  
faible	
  participation	
  est	
  l’intimidation	
  pour	
  faire	
  peur.	
  
	
  
3 La	
   question	
   des	
   badges	
   (ou	
   l’accréditation)	
   des	
   mandataires	
   des	
   partis	
   politiques	
   et	
   des	
  
observateurs.	
  En	
  écoutant	
  les	
  témoignages,	
  il	
  faut	
  bien	
  conclure	
  à	
  des	
  attitudes	
  partisanes	
  du	
  CEP.	
  
Bon	
   nombre	
   de	
   mandataires	
   et	
   observateurs	
   ne	
   portaient	
   pas	
   leurs	
   badges	
   de	
   façon	
   visible	
   pour	
  
montrer	
  le	
  parti	
  qu’ils	
  représentaient.	
  La	
  plupart	
  des	
  mandataires	
  dans	
  les	
  BV	
  étaient	
  détenteurs	
  d’un	
  
badge-­‐photocopie,	
  qui	
  n’était	
  pas	
  délivré	
  par	
  le	
  CEP.	
  Le	
  vendredi	
  après-­‐midi	
  avant	
  les	
  élections,	
  bon	
  
nombre	
   de	
   partis	
   politiques	
   ne	
   disposaient	
   pas	
   des	
   badges	
   pour	
   leurs	
   mandataires	
  ;	
   c’était	
   le	
   cas	
  
également	
  pour	
  l’accréditation	
  des	
  observateurs.	
  
Le	
  CEP	
  a	
  certes	
  raison	
  quand	
  il	
  avertissait	
  que	
  les	
  espaces	
  des	
  BV	
  n’offraient	
  pas	
  de	
  place	
  pour	
  tous	
  les	
  
mandataires	
   en	
   même	
   temps.	
   Mais	
   il	
   n’y	
   avait	
   pas	
   de	
   règles	
   appliquées	
   correctement	
   pour	
   les	
  
mandataires	
  des	
  partis	
  politiques	
  :	
  combien	
  seraient	
  admis	
  dans	
  les	
  BV	
  ?	
  Quand	
  et	
  où	
  pourraient-­‐ils	
  
voter	
  ?	
   Bon	
   nombre	
   de	
   ces	
   mandataires	
   ne	
   furent	
   pas	
   présents	
   lors	
   de	
   l’ouverture	
   des	
   BV	
   et	
  
pressuraient	
  les	
  membres	
  des	
  BV	
  pour	
  voter.	
  	
  
Pour	
   les	
   observateurs	
   la	
   confusion	
   était	
   même	
   plus	
   grande.	
   De	
   nouvelles	
   organisations	
   faisaient	
  
surface,	
  inconnues	
  auparavant,	
  et	
  opéraient	
  avec	
  force.	
  Des	
  observateurs	
  prétendaient	
  qu’ils	
  étaient	
  
autorisés	
  à	
  voter	
  n’importe	
  quand	
  et	
  n’importe	
  où	
  au	
  cours	
  de	
  la	
  journée.	
  Il	
  est	
  grave	
  deconstater	
  que	
  
même	
   le	
   système	
   de	
   contrôle	
   qui	
   donne	
   une	
   certaine	
   crédibilité	
   aux	
   élections	
   devienne	
   un	
   outil	
  
politique	
  pour	
  satisfaire	
  la	
  soif	
  de	
  pouvoir	
  des	
  candidats.	
  	
  
Le	
  CEP	
  doit	
  trouver	
  une	
  solution	
  pour	
  la	
  question	
  des	
  mandataires	
  et	
  observateurs.	
  Les	
  accréditations	
  
doivent	
  être	
  remises	
  deux	
  semaines	
  avant	
  les	
  élections.	
  La	
  liste	
  des	
  organisations-­‐observatrices	
  doit	
  
être	
  communiquée	
  publiquement	
  pour	
  que	
  la	
  population	
  puisse	
  les	
  identifier.	
  	
  
	
  
4 Le	
  plus	
  grand	
  problème	
  reste	
  la	
  violence	
  pratiquée	
  par	
  plusieurs	
  candidats,	
  partis	
  politiques	
  et	
  leurs	
  	
  
partisans.	
  Pour	
  toute	
  une	
  série	
  de	
  candidats,	
  dès	
  qu’il	
  devient	
  clair	
  que	
  tel	
  ou	
  tel	
  centre	
  n’est	
  pas	
  en	
  
leur	
   faveur,	
   les	
   commandos,	
   bases	
   et	
   bandits	
   s’activent	
   pour	
   troubler	
   les	
   élections.	
   Ces	
   bandits	
   se	
  
masquent	
  de	
  la	
  couverture	
  de	
  mandataires	
  ou	
  d’observateurs,	
  ou	
  tout	
  simplement	
  opèrent	
  à	
  visage	
  
découvert	
  ;	
  parfois	
  même	
  des	
  candidats	
  les	
  accompagne	
  :	
  armes	
  à	
  la	
  main	
  au	
  vu	
  et	
  au	
  su	
  de	
  tout	
  le	
  
monde.	
  
Il	
   ne	
   s’agit	
   pas	
   d’un	
   cas	
   unique	
   parce	
   les	
   témoignages	
   de	
   violence	
   proviennent	
   de	
   tous	
   les	
  
départements.	
  En	
  des	
  endroits	
  la	
  liste	
  des	
  électeurs	
  est	
  enlevée	
  ;	
  il	
  y	
  a	
  des	
  bourrages	
  d’urnes	
  depuis	
  
de	
  bonne	
  heure	
  dans	
  la	
  matinée	
  ou	
  au	
  cours	
  de	
  la	
  journée;	
  ailleurs	
  le	
  matériel	
  de	
  plusieurs	
  BV	
  est	
  
Nòt	
  pou	
  laprès	
  /	
  Note	
  de	
  presse	
  9	
  août	
  2015	
  -­‐	
  6	
  
	
  
enlevé	
  ;	
   des	
   BV	
   et	
   centres	
   sont	
   saccagés	
   ou	
   le	
   matériel	
   est	
   enlevé.	
   En	
   des	
   endroits	
   il	
   y	
   a	
   eu	
   des	
  
blessés	
  et	
  mème	
  des	
  morts.	
  
Devant	
  ces	
  réalités,	
  il	
  est	
  impossible	
  pour	
  une	
  organisation	
  de	
  la	
  société	
  civile	
  de	
  décider	
  en	
  quel	
  endroit	
  les	
  
élections	
   étaient	
   acceptables,	
   et	
   où	
   il	
   faudrait	
   les	
   refaire.	
   Comme	
   citoyens	
   et	
   citoyennes	
   qui	
   veulent	
   le	
  
changement	
  pour	
  le	
  pays,	
  et	
  qui	
  comprennent	
  l’importance	
  de	
  la	
  politique	
  pour	
  une	
  société,	
  nous	
  disons	
  
bien	
  fort	
  notre	
  déception	
  dans	
  ces	
  partis	
  politiques	
  qui	
  déclarent	
  continuellement	
  qu’ils	
  ne	
  croient	
  pas	
  à	
  la	
  
violence	
  ;	
  nous	
  exprimons	
  notre	
  déception	
  et	
  honte	
  devant	
  ce	
  CEP,	
  parce	
  qu’il	
  a	
  été	
  composé	
  à	
  partir	
  des	
  
propositions	
   faites	
   par	
   des	
   secteurs	
   de	
   la	
   société	
   civile	
  ;	
   nous	
   exprimons	
   notre	
   déception	
   dans	
   les	
   faux	
  
promesses	
  du	
  Gouvernement,	
  la	
  police	
  et	
  la	
  Minustah.	
  Encore	
  une	
  fois,	
  nous	
  faisons	
  le	
  constat	
  comment	
  la	
  
communauté	
  internationale	
  et	
  ses	
  observateurs	
  (tant	
  nationaux	
  qu’internationaux)	
  s’empressent	
  de	
  déclarer	
  
que	
  «	
  tout	
  a	
  marché	
  bien,	
  à	
  part	
  quelques	
  irregularités	
  ».	
  	
  
Nous	
  signalons	
  ce	
  que	
  nous	
  considérons	
  comme	
  positif	
  dans	
  le	
  comportement	
  de	
  la	
  population	
  :	
  
• Un	
  bon	
  nombre	
  de	
  citoyens	
  et	
  citoyennes	
  ont	
  voulu	
  exprimer	
  leur	
  vote,	
  ils	
  ont	
  cherché	
  leur	
  BV	
  pour	
  
voter,	
  mais	
  sans	
  le	
  trouver.	
  Leurs	
  efforts	
  et	
  bonne	
  volonté	
  ne	
  peuvent	
  rester	
  des	
  déceptions	
  :	
  il	
  faut	
  
arriver	
  à	
  des	
  élections	
  correctes.	
  
• Dans	
  les	
  votes	
  exprimés,	
  nous	
  découvrons	
  une	
  volonté	
  populaire	
  pour	
  en	
  finir	
  avec	
  ces	
  politiciens	
  
sans	
   valeur.	
   En	
   plusieurs	
   endroits	
   la	
   population	
   exprime	
   sa	
   préférence	
   pour	
   des	
   candidats	
   qui	
  
représentent	
  des	
  valures	
  éthiques	
  et	
  morales.	
  Ce	
  signe	
  d’espoir	
  mérite	
  encouragement.	
  	
  
• Parmi	
  le	
  petit	
  nombre	
  de	
  votants,	
  il	
  y	
  en	
  a	
  qui	
  ont	
  donné	
  preuve	
  d’un	
  courage	
  qui	
  devrait	
  guider	
  
l’ensemble	
   de	
   la	
   population.	
   On	
   ne	
   peut	
   constater	
   le	
   comportement	
   violent	
   et	
   immoral	
   de	
   ces	
  
candidats	
  sans	
  que	
  les	
  citoyens	
  et	
  citoyennes	
  ne	
  se	
  réveillent	
  pour	
  dire	
  :	
  ça	
  ne	
  peut	
  continuer	
  de	
  cette	
  
façon	
  ;	
  le	
  pays	
  ne	
  peut	
  accepter	
  un	
  parlement	
  qui	
  prend	
  le	
  pays	
  en	
  otage	
  pendant	
  un	
  autre	
  4	
  ans.	
  Ces	
  
candidats	
  également	
  devraient	
  se	
  rendre	
  compte	
  qu’ils	
  n’ont	
  pas	
  de	
  crédibilité.	
  
La	
  CRAN	
  demande	
  du	
  CEP	
  :	
  
• Avant	
  le	
  deuxième	
  tour	
  ou	
  avant	
  la	
  reprise	
  des	
  élections	
  en	
  plusieurs	
  endroits,	
  il	
  faut	
  définitivement	
  
améliorer	
  les	
  listes	
  électorales	
  partielles.	
  Cela	
  est	
  une	
  urgence.	
  Le	
  pays	
  dispose	
  de	
  personnes	
  capables	
  
pour	
  faire	
  ce	
  travail.	
  Arrêtez	
  de	
  délivrer	
  un	
  travail	
  médiocre.	
  	
  
• Le	
  CEP	
  doit	
  se	
  rencontrer	
  également	
  avec	
  les	
  organisations	
  de	
  la	
  société	
  civile,	
  et	
  pas	
  seulement	
  avec	
  
les	
  partis	
  politiques	
  qui	
  s’intéressent	
  seulement	
  au	
  pouvoir	
  et	
  qui	
  n’acceptent	
  pas	
  la	
  défaite.	
  
• Le	
   CEP	
   doit	
   régler	
   la	
   question	
   de	
   l’accréditation	
   des	
   mandataires	
   plusieurs	
   semaines	
   avant	
   les	
  
élections.	
  Un	
  même	
  parti	
  politique	
  de	
  devrait	
  pas	
  avoir	
  plus	
  de	
  2	
  mandataires	
  dans	
  un	
  centre	
  de	
  vote.	
  
Le	
  décret	
  électoral	
  doit	
  être	
  amandé	
  dans	
  ce	
  sens.	
  	
  	
  
• Les	
   conditions	
   et	
   règles	
   à	
   observer	
   par	
   les	
   mandataires	
   et	
   observateurs	
   doivent	
   être	
   claires.	
   Il	
   est	
  
inacceptable	
  qu’ils	
  exercent	
  pression	
  sur	
  les	
  membres	
  des	
  BV,	
  pour	
  voter	
  n’importe	
  où	
  à	
  n’importe	
  
quel	
  moment	
  de	
  la	
  journée.	
  	
  
Nòt	
  pou	
  laprès	
  /	
  Note	
  de	
  presse	
  9	
  août	
  2015	
  -­‐	
  7	
  
	
  
• Le	
  personnel	
  des	
  BV	
  doit	
  être	
  bien	
  formé,	
  ils	
  doivent	
  être	
  plus	
  fermes	
  dans	
  leur	
  travail	
  ;	
  ils	
  doivent	
  être	
  
en	
  mesure	
  de	
  résister	
  à	
  certaines	
  pressions.	
  
• Les	
  centres	
  de	
  vote	
  et	
  les	
  BV	
  ne	
  disposaient	
  pas	
  de	
  sécurité	
  adéquate.	
  La	
  police	
  ne	
  disposait	
  pas	
  de	
  
plan	
  qui	
  touchait	
  l’ensemble	
  des	
  centres	
  de	
  vote.	
  La	
  question	
  de	
  la	
  sécurité	
  des	
  BV	
  et	
  centres	
  de	
  vote	
  
doit	
  être	
  réglée.	
  La	
  police	
  ne	
  peut	
  continuer	
  à	
  donner	
  des	
  mensonges	
  sur	
  ce	
  point.	
  
• Le	
  CEP	
  doit	
  évaluer	
  le	
  choix	
  des	
  lieux	
  où	
  sont	
  installés	
  les	
  centres	
  de	
  vote	
  et	
  les	
  BV.	
  Certains	
  lieux	
  ne	
  
sont	
  pas	
  adaptés	
  du	
  tout	
  et	
  sont	
  totalement	
  inaccessibles	
  pour	
  des	
  personnes	
  handicapées.	
  	
  
• Pour	
   terminer,	
   le	
   CEP	
   doit	
   sanctionner	
   fermement	
   les	
   candidats	
   qui	
   se	
   sont	
   servis	
   de	
   violence,	
  
n’importe	
   leur	
   appartenance	
   politique,	
   n’importe	
   leur	
   milieu	
   social.	
   Nous	
   appuyons	
   la	
   ppremiere	
  
decision	
   du	
   CEP	
   pour	
   écarter	
   un	
   nombre	
   de	
   candidats	
   de	
   la	
   course	
   electorale	
  ;	
   il	
   doit	
   poursuivre	
  
cette	
  ligne,	
  parce	
  qu	
  il	
  y	
  d’autres	
  candidats	
  violens.	
  Le	
  nouveau	
  parlement	
  ne	
  doit	
  en	
  aucun	
  cas	
  se	
  
transformer	
  en	
  un	
  lieu	
  où	
  des	
  gens	
  qui	
  ne	
  croient	
  pas	
  à	
  la	
  démocratie	
  mais	
  à	
  la	
  violence,	
  cherchent	
  
refuge.	
   Cette	
   sévérité	
   et	
   fermeté	
   sont	
   les	
   conditions	
   pour	
   que	
   le	
   CEP	
   ne	
   perde	
   pas	
   toute	
   sa	
  
crédibilité.	
  
	
  
La	
  CRAN	
  est	
  disposée	
  à	
  rencontrer	
  n’importe	
  autorité	
  électorale	
  comme	
  des	
  membres	
  du	
  CEP	
  pour	
  clarifier	
  
ces	
  différents	
  points.	
  La	
  CRAN	
  encourage	
  les	
  citoyens	
  et	
  citoyennes	
  à	
  ne	
  pas	
  se	
  laisser	
  paralyser	
  par	
  la	
  peur.	
  
La	
  population	
  doit	
  sortir	
  quand	
  il	
  y	
  a	
  des	
  élections.	
  Ce	
  ne	
  sont	
  pas	
  quelques	
  mandataires	
  qui	
  doivent	
  voter	
  
les	
  décideurs	
  de	
  demain.	
  Avec	
  leur	
  bulletin	
  de	
  vote,	
  nous	
  prenons	
  la	
  défense	
  de	
  notre	
  pays,	
  et	
  nous	
  assurons	
  
l’avenir	
  de	
  nos	
  enfants.	
  Nous	
  ne	
  pouvons	
  continuer	
  à	
  perdre	
  un	
  autre	
  4	
  ans	
  avec	
  un	
  parlement	
  sans	
  valeur.	
  	
  
	
  
Pour	
  la	
  CRAN	
  :	
  	
  
	
  
	
  
	
  
Rateau	
  Jn	
  Ulrick	
  –	
  3694	
  4450	
  	
  
Pierre	
  Yoldi	
  Clermont	
  –	
  4242	
  5501	
  
P	
  Jan	
  Hanssens,	
  cicm	
  	
  
coordonnateur	
  CRAN	
  –	
  3647	
  5387	
  
Philomé	
  Lucien	
  –	
  3720	
  7416	
  
Cazeau	
  Kens	
  –	
  3742	
  2691	
  
Lubin	
  Lovely	
  
Jean-­‐Paul	
  Piner	
  Duperval	
  –	
  3779	
  9410	
  
	
  
Port-­‐au-­‐Prince,	
  18	
  août	
  2015	
  

Contenu connexe

Similaire à CRAN sou Eleksyon 9 Out 2015: Pou yon lòt kalite eleksyon kote yo respekte dwa mount

La mission d'observation électorale de l'OEA publie un rapport avec des recom...
La mission d'observation électorale de l'OEA publie un rapport avec des recom...La mission d'observation électorale de l'OEA publie un rapport avec des recom...
La mission d'observation électorale de l'OEA publie un rapport avec des recom...
MSL Médias
 
Je vote
Je voteJe vote
Scrutin du 25 Octobre Rapport de la Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), le Conse...
Scrutin du 25 Octobre Rapport de la Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), le Conse...Scrutin du 25 Octobre Rapport de la Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), le Conse...
Scrutin du 25 Octobre Rapport de la Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), le Conse...
Radio Télévision Caraibes
 
Observations préliminaires de la Coalition sur l’organisation et la réalisati...
Observations préliminaires de la Coalition sur l’organisation et la réalisati...Observations préliminaires de la Coalition sur l’organisation et la réalisati...
Observations préliminaires de la Coalition sur l’organisation et la réalisati...
Radio Télévision Caraibes
 
N3
N3N3
Brochure+je+vote+ +europe+-+vf
Brochure+je+vote+ +europe+-+vfBrochure+je+vote+ +europe+-+vf
Brochure+je+vote+ +europe+-+vf
crijbretagne35
 
Rapport Préliminaire de L'Union Européenne sur les Elections du 25 octobre 20...
Rapport Préliminaire de L'Union Européenne sur les Elections du 25 octobre 20...Rapport Préliminaire de L'Union Européenne sur les Elections du 25 octobre 20...
Rapport Préliminaire de L'Union Européenne sur les Elections du 25 octobre 20...
Stanleylucas
 
Contre les dérives antidémocratiques à l’Université d'Etat d'Haïti
Contre les dérives antidémocratiques à l’Université d'Etat d'HaïtiContre les dérives antidémocratiques à l’Université d'Etat d'Haïti
Contre les dérives antidémocratiques à l’Université d'Etat d'Haïti
Samuel Régulus
 
Rapport sondage du 18 mai
Rapport sondage du 18 maiRapport sondage du 18 mai
Rapport sondage du 18 mai
Salem Bensalem
 
Livre blanc (version finale)
Livre blanc (version finale)Livre blanc (version finale)
Livre blanc (version finale)
Serigne Diagne
 
Le RNDDH questionne la Moralité de certains Candidats
 Le RNDDH questionne la Moralité de certains Candidats Le RNDDH questionne la Moralité de certains Candidats
Le RNDDH questionne la Moralité de certains Candidats
Radio Télévision Caraibes
 
5 elections-moralité-candidats-2-jun-2015
5 elections-moralité-candidats-2-jun-20155 elections-moralité-candidats-2-jun-2015
5 elections-moralité-candidats-2-jun-2015
Daniel Alouidor
 
DECLARATION LEON MANUS PRESIDENT DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE 21 JUIN 2000
DECLARATION LEON MANUS PRESIDENT DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE 21 JUIN 2000DECLARATION LEON MANUS PRESIDENT DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE 21 JUIN 2000
DECLARATION LEON MANUS PRESIDENT DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE 21 JUIN 2000
Stanleylucas
 
Livre blanc modem_26_01_21
Livre blanc modem_26_01_21Livre blanc modem_26_01_21
Livre blanc modem_26_01_21
Cyril Marsaud
 
Manifeste du G1000
Manifeste du G1000Manifeste du G1000
Manifeste du G1000G1000org
 
Déclaration du Secteur des Droits Humains
Déclaration du Secteur des Droits HumainsDéclaration du Secteur des Droits Humains
Déclaration du Secteur des Droits Humains
Radio Télévision Caraibes
 
Chapitre 3 partis politiques et sco 2017 simplifié
Chapitre 3 partis politiques et sco 2017 simplifiéChapitre 3 partis politiques et sco 2017 simplifié
Chapitre 3 partis politiques et sco 2017 simplifié
Lycée Français de Budapest
 
Allumer - Présentation de LDAC à Hackons la Corrutpion
Allumer - Présentation de LDAC à Hackons la CorrutpionAllumer - Présentation de LDAC à Hackons la Corrutpion
Allumer - Présentation de LDAC à Hackons la Corrutpion
montrealouvert
 
Rapport preleminaire elections legislative
Rapport preleminaire elections legislativeRapport preleminaire elections legislative
Rapport preleminaire elections legislative
Salem Bensalem
 

Similaire à CRAN sou Eleksyon 9 Out 2015: Pou yon lòt kalite eleksyon kote yo respekte dwa mount (20)

La mission d'observation électorale de l'OEA publie un rapport avec des recom...
La mission d'observation électorale de l'OEA publie un rapport avec des recom...La mission d'observation électorale de l'OEA publie un rapport avec des recom...
La mission d'observation électorale de l'OEA publie un rapport avec des recom...
 
Je vote
Je voteJe vote
Je vote
 
Scrutin du 25 Octobre Rapport de la Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), le Conse...
Scrutin du 25 Octobre Rapport de la Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), le Conse...Scrutin du 25 Octobre Rapport de la Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), le Conse...
Scrutin du 25 Octobre Rapport de la Solidarite Fanm Ayisyèn (SOFA), le Conse...
 
Observations préliminaires de la Coalition sur l’organisation et la réalisati...
Observations préliminaires de la Coalition sur l’organisation et la réalisati...Observations préliminaires de la Coalition sur l’organisation et la réalisati...
Observations préliminaires de la Coalition sur l’organisation et la réalisati...
 
N3
N3N3
N3
 
N3
N3N3
N3
 
Brochure+je+vote+ +europe+-+vf
Brochure+je+vote+ +europe+-+vfBrochure+je+vote+ +europe+-+vf
Brochure+je+vote+ +europe+-+vf
 
Rapport Préliminaire de L'Union Européenne sur les Elections du 25 octobre 20...
Rapport Préliminaire de L'Union Européenne sur les Elections du 25 octobre 20...Rapport Préliminaire de L'Union Européenne sur les Elections du 25 octobre 20...
Rapport Préliminaire de L'Union Européenne sur les Elections du 25 octobre 20...
 
Contre les dérives antidémocratiques à l’Université d'Etat d'Haïti
Contre les dérives antidémocratiques à l’Université d'Etat d'HaïtiContre les dérives antidémocratiques à l’Université d'Etat d'Haïti
Contre les dérives antidémocratiques à l’Université d'Etat d'Haïti
 
Rapport sondage du 18 mai
Rapport sondage du 18 maiRapport sondage du 18 mai
Rapport sondage du 18 mai
 
Livre blanc (version finale)
Livre blanc (version finale)Livre blanc (version finale)
Livre blanc (version finale)
 
Le RNDDH questionne la Moralité de certains Candidats
 Le RNDDH questionne la Moralité de certains Candidats Le RNDDH questionne la Moralité de certains Candidats
Le RNDDH questionne la Moralité de certains Candidats
 
5 elections-moralité-candidats-2-jun-2015
5 elections-moralité-candidats-2-jun-20155 elections-moralité-candidats-2-jun-2015
5 elections-moralité-candidats-2-jun-2015
 
DECLARATION LEON MANUS PRESIDENT DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE 21 JUIN 2000
DECLARATION LEON MANUS PRESIDENT DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE 21 JUIN 2000DECLARATION LEON MANUS PRESIDENT DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE 21 JUIN 2000
DECLARATION LEON MANUS PRESIDENT DU CONSEIL ELECTORAL PROVISOIRE 21 JUIN 2000
 
Livre blanc modem_26_01_21
Livre blanc modem_26_01_21Livre blanc modem_26_01_21
Livre blanc modem_26_01_21
 
Manifeste du G1000
Manifeste du G1000Manifeste du G1000
Manifeste du G1000
 
Déclaration du Secteur des Droits Humains
Déclaration du Secteur des Droits HumainsDéclaration du Secteur des Droits Humains
Déclaration du Secteur des Droits Humains
 
Chapitre 3 partis politiques et sco 2017 simplifié
Chapitre 3 partis politiques et sco 2017 simplifiéChapitre 3 partis politiques et sco 2017 simplifié
Chapitre 3 partis politiques et sco 2017 simplifié
 
Allumer - Présentation de LDAC à Hackons la Corrutpion
Allumer - Présentation de LDAC à Hackons la CorrutpionAllumer - Présentation de LDAC à Hackons la Corrutpion
Allumer - Présentation de LDAC à Hackons la Corrutpion
 
Rapport preleminaire elections legislative
Rapport preleminaire elections legislativeRapport preleminaire elections legislative
Rapport preleminaire elections legislative
 

Plus de Stanleylucas

Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
Stanleylucas
 
Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
Stanleylucas
 
Déclaration de la Présidente du Conseil de sécurité sur Haiti 24 Mars 2021
Déclaration de la Présidente du Conseil de sécurité sur Haiti 24 Mars 2021Déclaration de la Présidente du Conseil de sécurité sur Haiti 24 Mars 2021
Déclaration de la Présidente du Conseil de sécurité sur Haiti 24 Mars 2021
Stanleylucas
 
Décret institutionnalisant le programme d’appui à l’entrepreneuriat jeunesse ...
Décret institutionnalisant le programme d’appui à l’entrepreneuriat jeunesse ...Décret institutionnalisant le programme d’appui à l’entrepreneuriat jeunesse ...
Décret institutionnalisant le programme d’appui à l’entrepreneuriat jeunesse ...
Stanleylucas
 
Version Française et Creole de l'avant projet de la nouvelle constitution d'H...
Version Française et Creole de l'avant projet de la nouvelle constitution d'H...Version Française et Creole de l'avant projet de la nouvelle constitution d'H...
Version Française et Creole de l'avant projet de la nouvelle constitution d'H...
Stanleylucas
 
INTERVENTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
INTERVENTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUEINTERVENTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
INTERVENTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
Stanleylucas
 
Coup d'Etat Haiti: Cadre Juridique Arrestation Juge Ivickel Dabresil
Coup d'Etat Haiti: Cadre Juridique Arrestation Juge Ivickel DabresilCoup d'Etat Haiti: Cadre Juridique Arrestation Juge Ivickel Dabresil
Coup d'Etat Haiti: Cadre Juridique Arrestation Juge Ivickel Dabresil
Stanleylucas
 
Le Bilan de 4 ans du President Jovenel Moise
Le Bilan de 4 ans du President Jovenel MoiseLe Bilan de 4 ans du President Jovenel Moise
Le Bilan de 4 ans du President Jovenel Moise
Stanleylucas
 
Avan Projet Constitution 2021 Haiti
Avan Projet Constitution 2021 HaitiAvan Projet Constitution 2021 Haiti
Avan Projet Constitution 2021 Haiti
Stanleylucas
 
Details sur la nouvelle constitution d'Haiti
Details sur la nouvelle constitution d'HaitiDetails sur la nouvelle constitution d'Haiti
Details sur la nouvelle constitution d'Haiti
Stanleylucas
 
Décret referendum constitutionnel 2021 Haiti
Décret referendum constitutionnel 2021 HaitiDécret referendum constitutionnel 2021 Haiti
Décret referendum constitutionnel 2021 Haiti
Stanleylucas
 
Haïti et le Monde: Les Femmes au Parlement 1995 - 2020
Haïti et le Monde: Les Femmes au Parlement 1995 - 2020Haïti et le Monde: Les Femmes au Parlement 1995 - 2020
Haïti et le Monde: Les Femmes au Parlement 1995 - 2020
Stanleylucas
 
Décret sur les intermédiaires de change en Haïti et des règles d’affichage de...
Décret sur les intermédiaires de change en Haïti et des règles d’affichage de...Décret sur les intermédiaires de change en Haïti et des règles d’affichage de...
Décret sur les intermédiaires de change en Haïti et des règles d’affichage de...
Stanleylucas
 
Décret Portant la Création, l’Organisation et le Fonctionnement de l’Agence N...
Décret Portant la Création, l’Organisation et le Fonctionnement de l’Agence N...Décret Portant la Création, l’Organisation et le Fonctionnement de l’Agence N...
Décret Portant la Création, l’Organisation et le Fonctionnement de l’Agence N...
Stanleylucas
 
Calendrier de la Commission Indépendante d'Elaboration de la Nouvelle Constit...
Calendrier de la Commission Indépendante d'Elaboration de la Nouvelle Constit...Calendrier de la Commission Indépendante d'Elaboration de la Nouvelle Constit...
Calendrier de la Commission Indépendante d'Elaboration de la Nouvelle Constit...
Stanleylucas
 
Grille Salariale Officielle dans l'Administration Publique d'Haiti Octobre 2020
Grille Salariale Officielle dans l'Administration Publique d'Haiti Octobre 2020Grille Salariale Officielle dans l'Administration Publique d'Haiti Octobre 2020
Grille Salariale Officielle dans l'Administration Publique d'Haiti Octobre 2020
Stanleylucas
 
Les Grandes lignes du budget de 2020 2021 Haiti
Les Grandes lignes du budget de 2020 2021 HaitiLes Grandes lignes du budget de 2020 2021 Haiti
Les Grandes lignes du budget de 2020 2021 Haiti
Stanleylucas
 
Haiti BINUH: Rapport Conseil de Sécurité Nations Unies, 25 Septembre 2020
Haiti BINUH: Rapport Conseil de Sécurité Nations Unies, 25 Septembre 2020Haiti BINUH: Rapport Conseil de Sécurité Nations Unies, 25 Septembre 2020
Haiti BINUH: Rapport Conseil de Sécurité Nations Unies, 25 Septembre 2020
Stanleylucas
 
Haiti Budget 2020 - 2021
Haiti Budget 2020 - 2021Haiti Budget 2020 - 2021
Haiti Budget 2020 - 2021
Stanleylucas
 
Comment conduire les nnquetes criminelles
Comment conduire les nnquetes criminellesComment conduire les nnquetes criminelles
Comment conduire les nnquetes criminelles
Stanleylucas
 

Plus de Stanleylucas (20)

Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
 
Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
Rapport de 2020 du Département d'état sur la situation des droits de l'homme ...
 
Déclaration de la Présidente du Conseil de sécurité sur Haiti 24 Mars 2021
Déclaration de la Présidente du Conseil de sécurité sur Haiti 24 Mars 2021Déclaration de la Présidente du Conseil de sécurité sur Haiti 24 Mars 2021
Déclaration de la Présidente du Conseil de sécurité sur Haiti 24 Mars 2021
 
Décret institutionnalisant le programme d’appui à l’entrepreneuriat jeunesse ...
Décret institutionnalisant le programme d’appui à l’entrepreneuriat jeunesse ...Décret institutionnalisant le programme d’appui à l’entrepreneuriat jeunesse ...
Décret institutionnalisant le programme d’appui à l’entrepreneuriat jeunesse ...
 
Version Française et Creole de l'avant projet de la nouvelle constitution d'H...
Version Française et Creole de l'avant projet de la nouvelle constitution d'H...Version Française et Creole de l'avant projet de la nouvelle constitution d'H...
Version Française et Creole de l'avant projet de la nouvelle constitution d'H...
 
INTERVENTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
INTERVENTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUEINTERVENTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
INTERVENTION DE SON EXCELLENCE MONSIEUR JOVENEL MOÏSE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE
 
Coup d'Etat Haiti: Cadre Juridique Arrestation Juge Ivickel Dabresil
Coup d'Etat Haiti: Cadre Juridique Arrestation Juge Ivickel DabresilCoup d'Etat Haiti: Cadre Juridique Arrestation Juge Ivickel Dabresil
Coup d'Etat Haiti: Cadre Juridique Arrestation Juge Ivickel Dabresil
 
Le Bilan de 4 ans du President Jovenel Moise
Le Bilan de 4 ans du President Jovenel MoiseLe Bilan de 4 ans du President Jovenel Moise
Le Bilan de 4 ans du President Jovenel Moise
 
Avan Projet Constitution 2021 Haiti
Avan Projet Constitution 2021 HaitiAvan Projet Constitution 2021 Haiti
Avan Projet Constitution 2021 Haiti
 
Details sur la nouvelle constitution d'Haiti
Details sur la nouvelle constitution d'HaitiDetails sur la nouvelle constitution d'Haiti
Details sur la nouvelle constitution d'Haiti
 
Décret referendum constitutionnel 2021 Haiti
Décret referendum constitutionnel 2021 HaitiDécret referendum constitutionnel 2021 Haiti
Décret referendum constitutionnel 2021 Haiti
 
Haïti et le Monde: Les Femmes au Parlement 1995 - 2020
Haïti et le Monde: Les Femmes au Parlement 1995 - 2020Haïti et le Monde: Les Femmes au Parlement 1995 - 2020
Haïti et le Monde: Les Femmes au Parlement 1995 - 2020
 
Décret sur les intermédiaires de change en Haïti et des règles d’affichage de...
Décret sur les intermédiaires de change en Haïti et des règles d’affichage de...Décret sur les intermédiaires de change en Haïti et des règles d’affichage de...
Décret sur les intermédiaires de change en Haïti et des règles d’affichage de...
 
Décret Portant la Création, l’Organisation et le Fonctionnement de l’Agence N...
Décret Portant la Création, l’Organisation et le Fonctionnement de l’Agence N...Décret Portant la Création, l’Organisation et le Fonctionnement de l’Agence N...
Décret Portant la Création, l’Organisation et le Fonctionnement de l’Agence N...
 
Calendrier de la Commission Indépendante d'Elaboration de la Nouvelle Constit...
Calendrier de la Commission Indépendante d'Elaboration de la Nouvelle Constit...Calendrier de la Commission Indépendante d'Elaboration de la Nouvelle Constit...
Calendrier de la Commission Indépendante d'Elaboration de la Nouvelle Constit...
 
Grille Salariale Officielle dans l'Administration Publique d'Haiti Octobre 2020
Grille Salariale Officielle dans l'Administration Publique d'Haiti Octobre 2020Grille Salariale Officielle dans l'Administration Publique d'Haiti Octobre 2020
Grille Salariale Officielle dans l'Administration Publique d'Haiti Octobre 2020
 
Les Grandes lignes du budget de 2020 2021 Haiti
Les Grandes lignes du budget de 2020 2021 HaitiLes Grandes lignes du budget de 2020 2021 Haiti
Les Grandes lignes du budget de 2020 2021 Haiti
 
Haiti BINUH: Rapport Conseil de Sécurité Nations Unies, 25 Septembre 2020
Haiti BINUH: Rapport Conseil de Sécurité Nations Unies, 25 Septembre 2020Haiti BINUH: Rapport Conseil de Sécurité Nations Unies, 25 Septembre 2020
Haiti BINUH: Rapport Conseil de Sécurité Nations Unies, 25 Septembre 2020
 
Haiti Budget 2020 - 2021
Haiti Budget 2020 - 2021Haiti Budget 2020 - 2021
Haiti Budget 2020 - 2021
 
Comment conduire les nnquetes criminelles
Comment conduire les nnquetes criminellesComment conduire les nnquetes criminelles
Comment conduire les nnquetes criminelles
 

CRAN sou Eleksyon 9 Out 2015: Pou yon lòt kalite eleksyon kote yo respekte dwa mount

 • 1. Nòt  pou  laprès  /  Note  de  presse  9  août  2015  -­‐  1       Kreyòl  ak  franse  /  créole  et  français   Pou  yon  lòt  kalite  eleksyon  kote  yo  respekte  dwa  moun   Nòt  pou  laprès     CRAN,   Cellule   de   Reflection   et   d’Action   Nationale,   yon   espas   kote   diferan   òganizasyon   nan   sosyete   sivil   la   rankontre,  te  reyini  jan  l  konn  fè  chak  twazyèm  dimanch  nan  mwa  a,  epi  li  te  analize  eleksyon  yo  ki  te  fèt  9   daou  2015  la.   CRAN  salye  tout  moun  ki  te  parèt  jou  ki  9  daou  a  pou  manifeste  volonte  pèp  la  nan  eleksyon,  san  vyolans,  selon   prensip  yon  Leta  dedwa  demokratik.   Nan  refleksyon  sa  yo  CRAN  pran  pozisyon  kòm  òganizasyon  sosyete  sivil,  ki  sansib  pou  dwa  sitwayen  yo   atravè  evènman  politik  yo.  Men  ki  sa  n  konstate  aprè  eleksyon  9  daou  2015  la  :   1. CRAN  konstate  anpil  pati  politik  ak  kandida  pa  vle  respekte  jwèt  demokratik  la  vre.  KEP  la  toutan  t  ap   reyini  ak  pati  politik  yo,  li  antann  ak  yo,  òganize  ak  yo,  men  jou  eleksyon  an,  se  menm  pati  politik  sa  yo   k  ap  kreye  magouy,  troublay,  pou  eleksyon  pa  fèt  depi  yo  panse  li  pa  p  anfavè  yo.   Depi  nan  kòmansman  pwosesis  la  CRAN  te  deklare  ki  jan  l  wè  zafè  eleksyon.  Eleksyon  se  zafè  sitwayen   ak  sitwayèn  yo  avantou.  Se  popilasyon  an  ki  bay  manda  pou  moun  pran  otorite  nan  Leta  pou  yo  jere   peyi  a  nan  enterè  sitwayen  yo.  Pa  gen  peyi  san  pa  gen  sitwayen  ak  sitwayèn.   CRAN  regrèt  se  pa  konsa  KEP  la  wè  kesyon  an.  Li  panse  se  ak  pati  politik  yo  pou  yo  òganize  eleksyon   kredib   ak   demokratik,   kòmkwa   se   sèl   pati   politik   yo   ki   reprezante   popilasyon   an.   Jodi   a   li   klè,   sa   k   enterese  pi  fò  nan  kandida  yo,  se  pa  byen  kominote  a,  men  se  pouvwa,  nenpòt  ki  jan  ak  nenpòt  ki   mwayen  yo  kapab  pran  li.     2. Gen  yon  seri  feblès  enpòtan  nan  sistèm  elektoral  la  menm,  KEP  la  te  dwe  konnen  epi  yo  pa  te  dwe   repete.   Konsa,   gen   kesyon   lis   elektoral   yo  :   moun   ki   vle   vote   pa   konnen   ki   kote   pou   y   ale.   Gen   chanjman  nan  lis  yo  ki  pa  gen  esplikasyon.  Gen  sant  yo  chanje  oubyen  siprime,  gen  BV  yo  voye  lòt  kote,   gen  elektè  ki  pa  jwenn  ki  kote  pou  y  ale.   KEP  la  travay  pi  plis  ak  mwayen  teknik  yo  kounye  a,  tankou  kourye  elektronik  ak  SMS,  men  an  n  gade   byen  :  sa  se  pou  moun  lavil  ;  dayè  jou  eleksyon  an  menm  youn  nan  de  rezo  sa  yo  pa  t  fonksyone.  Pa  t   gen  moun  KEP  la  te  mete  pou  oryante  elektè  yo.   Se  jou  eleksyon  an  menm  yo  afiche  lis  elektoral  pou  chak  BV.  Yo  te  dwe  verifye  epi  korije  lis  sa  yo  byen   anvan  jounen  elektoral  la.  Se  kèk  jou  anvan  eleksyon  yo,  yo  jwenn  yo  sou  rezo  elektronik  la.  Ki  jan  pou   korije  erè  ki  kapab  genyen  nan  kondisyon  sa  ?    
 • 2. Nòt  pou  laprès  /  Note  de  presse  9  août  2015  -­‐  2     Mankman  sa   yo  pa  gen  eskiz,  paske   depi   gen   kat   idantifikasyon   ki   sèvi   pou   kat   elektoral,  nan   chak   eleksyon  sa  vin  pi  mal,  olye  li  vin  pi  bon.  Se  youn  nan  rezon  yo  ki  fè  elektè  yo  nan  plizyè  zòn  pa  depase   20-­‐25  elektè  nan  yon  BV  (andeyò  mandatè  ak  obsèvatè).  Yon  lòt  rezon  ki  fè  moun  rete  lakay,  pa  sòti  al   vote,  se  laperèz  ak  entimidasyon.     3. Afè  badj  ak  règjwèt  pou  mandatè  pati  politik  ak  obsèvatè.  Wi,  lè  n  tande  tout  temwayaj,  KEP  la  te  nan   moun  pa.  Anpil  mandatè  ak  obsèvatè  pa  t  pote  yon  pyès  idantifikasyon  vizib  ki  montre  kilès  yo  t  ap   reprezante.  Pi  fò  mandatè  te  gen  yon  badj-­‐fotokopi  nan  men  yo.  Se  pa  KEP  la  ki  te  delivre  yo.  Jou   vandredi  anvan  eleksyon  an,  anpil  pati  politik  pa  t  ko  jwenn  badj  pou  mandatè  pa  yo.  Pou  obsèvatè  yo   sete  menm  koze  a.   KEP  la  te  gen  rezon  :  lokal  BV  yo  pa  ta  kab  pran  tout  mandatè  sa  yo  an  menm  tan.  Men  pa  t  gen  yon   regleman  yo  te  aplike  kòrèk  sou  mandatè  pou  pati  politik  yo.  Konbyen  nan  yo  ki  te  kapab  anndan  yon   BV  ?  Kilè  ak  ki  kote  yo  te  kapab  vote  ?  Anpil  mandatè  te  vin  an  reta  epi  yo  t  ap  fè  presyon  sou  manm   BV  yo  pou  vote.     Pou  obsèvatè  yo  te  gen  pi  plis  konfizyon  toujou.  Nouvo  òganizasyon  parèt,  pyès  moun  pa  t  janm  te   tande  pale  sou  yo.  Yo  vini  ak  fòs.  Gen  obsèvatè  ki  pretann  yo  te  kapab  vote  nan  nenpòt  BV,  nenpòt  kilè   nan   jounen   an.   Se   yon   sityasyon   ki   grav   lè   n   wè   menm   sistèm   kontwòl   la   ki   dwe   bay   eleksyon   kredibilite  tounen  zouti  politik  pou  satisfè  swaf  pouvwa  kandida  yo.   KEP  la  dwe  jwenn  yon  solisyon  klè  pou  kesyon  mandatè  ak  fo  òbsèvatè  sa  yo.  Manda  yo  dwe  nan  men   òganizasyon  yo  depi  2  semèn  anvan  eleksyon  yo.  Lis  òganizasyon  k  ap  fè  obsèvasyon  dwe  piblik.  Fòk   moun  kapab  idantifye  yo.       4. Pi  gwo  pwoblèm  se  kesyon  vyolans  plizyè  kandida,  pati  politik  ak  patizan  yo  t  ap  fè.  Depi  yon  seri   kandida  sispèk  se  pa  nan  sant  sa  a  y  ap  jwenn  vòt,  yo  mobilize  kòmando,  baz  ak  bandi  yo  pou  twouble   eleksyon  an.  Gen  delè  bandi  yo  maske  tankou  mandatè,  yo  pran  pòz  obsèvatè,  yo  kareman  antre  pou   kreye  latwoublay,  gen  delè  tou  menm  kandida  a  akonpaye  yo  :  zam  nan  men  devan  je  tout  moun.   Se  pa  yon  sèl  ka  ki  te  genyen  konsa,  nan  diferan  depatman  vyolans  la  te  mete  pye.  Gen  kote  yo  vòlò   lis  elektè  yo  ;  gen  kote  yo  boure  bwat  bilten  yo  depi  davans  oswa  gwo  lajounen  ;  gen  kote  yo  pati  ak   materyèl  vòt  ;  gen  kote  yo  detwi  ak  sakaje  yon  BV  si  se  pa  tout  sant  la.  Kèk  kote  gen  moun  ki  blese  e   ki  mouri.   Devan  tout  reyalite  sa  a,  li  difisil  pou  yon  òganizasyon  sosyete  sivil  deside  ki  kote  eleksyon  an  aseptab,  ki  kote   yo  bezwen  refè  l.  Sèlman,  nou  pa  kapab  pa  montre  gwo  desepsyon  n  nan  jan  eleksyon  an  te  fèt  la.  Kòm   sitwayen   ak   sitwayèn   ki   vle   chanjman   nan   peyi   a   epi   ki   konprann   enpòtans   politik   la   genyen,   nou   pran   desepsyon  bò  kote  pati  politik  sa  yo  k  ap  kleronnen  tout  lajounen  yo  pa  nan  vyolans  ;  nou  pran  desepsyon   ak  wont  bò  kote  KEP  la,  paske  se  plizyè  sektè  nan  sosyete  sivil  la  ki  te  delege  manm  yo  ;  nou  pran  desepsyon   poutèt  tout  fo  pwomès  sekirite  Gouvènman  an,  lapolis  ak  Minustah  te  di  y  ap  bay.  Yon  lòt  fwa  ankò  nou   konstate  kominote  entènasyonal  la  ak  tout  obsèvatè  li  yo  (nasyonal  kou  entènasyonal)  kouri  di  «  tout  bagay   pase  byen  sòf  kèk  iregilarite  ».   Men  sa  n  konsidere  kòm  pozitif  bò  kote  sitwayen  Ayisyen  :   • Plizyè  moun  te  vle  vote,  yo  t  ap  mache  chèche  yon  BV  pou  lage  bilten  yo,  menm  si  yo  pa  t  jwenn  li.   Bòn  volonte  yo  pa  kapab  rete  yon  desepsyon.  Fòk  yo  òganize  eleksyon  yo  kòm  sa  dwa.  
 • 3. Nòt  pou  laprès  /  Note  de  presse  9  août  2015  -­‐  3     • Nan  vòt  ki  rive  esprime,  nou  dekouvri  yon  volonte  popilasyon  an  genyen  pou  fini  ak  politisyen  ki  pa  vo   anyen  yo.  Kèk  kote  popilasyon  an  vote  anfavè  kandida  ki  reprezante  valè  etik  ak  moral.  Se  yon  siy   espwa  ki  merite  pi  plis  ankourajman.   • Nan   ti   ponyen   moun   ki   te   vote,   gen   sa   k   montre   kouray   tout   pèp   la   ta   dwe   imite.   Nou   pa   kapab   kontinye  ap  wè  konpòtman  vyolan  e  imoral  move  kandida  yo,  san  sitwayen  ak  sitwayèn  yo  pa  leve   kanpe  pou  di  :  se  pa  konsa  sa  dwe  fèt.  Nou  pa  vle  yon  palman  k  ap  pran  peyi  a  an  otaj  yon  lòt  4  lane.   Kandida  yo  tou  dwe  konprann  moun  yo  pa  kapab  kwè  yo.     Men  ki  sa  n  mande  KEP  la  :   • Anvan  dezyèm  tou  oswa  anvan  yo  reprann  eleksyon  plizyè  kote,  fòk  lis  elektoral  pasyèl  yo  vin  pi  bon.   Sa  se  yon  ijans.  Peyi  a  gen  moun  konpetan  ki  kapab  fè  travay  sa  a.  Sispann  fè  yon  travay  ki  pa  bon.   • Fòk  KEP  la  chita  pale  ak  òganizasyon  sosyete  sivil  la  tou,  pa  sèlman  ak  pati  politik  yo  ki  montre  se  sèl   pouvwa  ki  enterese  yo,  epi  ki  pa  asepte  pèdi.   • Fòk  kesyon  akreditasyon  mandatè  yo  regle  plizyè  semèn  anvan  eleksyon  an.  Yon  menm  pati  politik  pa   dwe  gen  plis  pase  2  mandatè  nan  yon  sant  vòt.  Yo  dwe  amande  dekrè  elektoral  la  nan  sans  sa  a.     • Kondisyon  ak  règjwèt  pou  prezans  mandatè  ak  obsèvatè  yo  dwe  klè.  Yo  pa  dwe  fè  presyon  sou  manm   BV  yo,  yo  pa  kab  vote  nenpòt  kote  ak  nenpòt  kilè  nan  jounen  an.   • Pèsonèl  BV  yo  dwe  pi  byen  fòme,  yo  dwe  pi  djanm.  Fòk  yo  kapab  reziste  ak  presyon.   • Sant  ak  BV  yo  pa  gen  bon  sekirite.  Lapolis  pa  gen  yon  plan  vre  ki  touche  tout  sant  vòt  yo.  Fòk  kesyon   sekirite  BV  ak  sant  yo  regle.  Lapolis  pa  kab  kontinye  bay  manti  sou  pwen  sa  a.   • Fòk  KEP  la  evalye  ki  kote  yo  plase  sant  yo  ak  BV  yo.  Gen  kote  ki  pa  adapte  ditou  ditou,  gen  kote  moun   andikape  pa  menm  ka  mete  pye.   • Pou  fini,  fòk  KEP  la  fèm  ak  tout  kandida  ki  te  sèvi  ak  vyolans,  nenpòt  nan  ki  pati  yo  soti,  nenpòt  ki   moun  yo  ye,  nenpòt  ki  kote  yo  rete.  Kandida  sa  yo  pa  dwe  parèt  menm  lè  y  ap  refè  eleksyon  oswa   nan  dezyèm  tou.  Nou  kore  premye  desizyon  KEP  la  sòt  pran  pou  retire  kèk  kandida,  men  fòk  li  ale  pi   lwen,   paske   gen   lòt   kandida   vyolan   toujou.   Nouvo   palman   pa   dwe   yon   kote   moun   ki   pa   kwè   nan   demokrasi  men  ki  sèvi  ak  vyolans,  al  sere  kò  yo.  Severite  ak  fèmte  sa  a,  se  yo  menm  ki  kapab  fè  KEP   sila  a  pa  pèdi  kredibilite  l  nèt.     CRAN  dakò  pou  rankontre  nenpòt  otorite  elektoral  tankou  manm  nan  KEP  la  pou  diskite  diferan  pwen  sa  yo.   CRAN   ankouraje   tout   sitwayen   ak   sitwayèn   pou   yo   pa   kite   laperèz   pran   yo.   Popilasyon   an   dwe   sòti   jou   eleksyon.   Se   pa   kèk   mandatè   ki   pou   mete   reskonsab   peyi   a   denmen.   Ak   bilten   vòt   nou,   se   peyi   a   n   ap   defann,  se  avni  pou  pitit  nou  n  ap  asire.  Nou  pa  kapab  kontinye  ap  pèdi  tan  konsa  :  yon  lòt  4  lane  san  pa  gen   palman  valab.       Pou  CRAN  :  moun  k  ap  parafe    
 • 4. Nòt  pou  laprès  /  Note  de  presse  9  août  2015  -­‐  4         Pour  des  élections  où  l’on  respecte  les  droits  humains   Note  de  presse     La  CRAN,  Cellule  de  Réflexion  et  d’Action  Nationale,  est  un  espace  où  différentes  organisations  de  la  société   civile  se  rencontrent  ;  elle  a  eu  sa  réunion  mensuelle  dimanche  le  16  août  2015  :  un  moment  pour  faire  le  point   sur  les  élections  du  9  août  2015.   La  CRAN  salue  tous  ceux  et  celles  qui  se  sont  manifestés  le  9  août  pour  manifester  la  volonté  populaire  dans   des  élections  sans  violence,  et  selon  les  principes  d’un  Etat  de  droit  démocratique.     Dans  ses  réflexions  la  CRAN  se  positionne  comme  organisations  de  la  société  civile,  sensible  pour  le  respect   des  droits  des  citoyens  et  citoyennes  dans  les  événements  politiques.  Voici  nos  constats  après  les  élections   du  9  aoùt  2015  :   1 La   CRAN   constate   le   grand   nombre   de   partis   politiques   et   de   candidats   qui   n’ont   aucun   souci   de   respecter  les  règles  de  la  démocratie.  Au  cours  du  processus,  à  chaque  moment  le  CEP  se  rencontrait   avec  les  partis  politiques,  faisait  des  ententes,  organisait  avec  eux,  mais  le  jour  des  élections  ce  sont  les   mêmes  partis  politiques  qui  créent  des  désordres,  des  troubles  pour  empêcher  les  élections  quand  ils   craignent  que  le  résultat  ne  sera  pas  en  leur  faveur.   Depuis  le  début  du  processus,  la  CRAN  a  clairement  exprimé  sa  vision  des  élections.  Les  élections,  c’est   l’affaire   des   citoyens   et   citoyennes   d’abord.   C’est   la   population   qui   donne   mandat   à   des   élus   pour   gérer   l’autorité   de   l’Etat   en   faveur   des   intérets   citoyens.   Il   n’y   a   pas   de   pays   sans   citoyens   et   citoyennes.   La   CRAN   constate   avec   regret   que   cette   vision   n’est   pas   partagée   par   le   CEP   qui   croit   qu’il   faut   organiser  des  élections  crédibles  et  démocratiques  avec  les  partis  politiques,  comme  quoi  ce  seraient   les  partis  politiques  seuls  qui  représentent  la  population.  Aujourd’hui  il  est  clair  :  ce  qui  intéresse  la   plupart  des  candidats,  ce  n’est  pas  l’intérêt  de  la  communauté,  mais  le  pouvoir,  n’importe  comment  ils   peuvent  s’en  emparer.       2 Le  système  électoral  contient  un  nombre  de  faiblesses  importantes  que  le  CEP  (même  provisoire)   aurait  dû  connaitre  et  ne  pas  répéter.  Ainsi  il  y  a  la  question  des  listes  électorales  partielles  ;  les  gens   qui  veulent  exprimer  leur  vote  ne  savent  pas  où  aller.  Des  changements  sont  introduits  dans  les  listes   sans  explication  ;  des  centres  sont  annulés  ;  des  BV  sont  déplacés  et  les  électeurs  ne  savent  pas  où   aller  le  moment  du  scrutin.    
 • 5. Nòt  pou  laprès  /  Note  de  presse  9  août  2015  -­‐  5     Le  CEP  travaille  plus  avec  des  moyens  techniques  comme  le  courrier  électronique  et  les  SMS  ;  mais   regardons  bien  :  cela  est  pour  les  gens  de  la  ville  ;  en  plus,  le  jour  du  vote  un  des  2  réseaux  SMS  ne   fonctionnait  pas.  Il  n’y  avait  du  personnel  pour  orienter  les  électeurs  dans  les  centres.   Les   listes   électorales   ont   été   affichées   au   BV   le   jour   du   vote.   Ces   listes   devraient   être   vérifiées   et   corrigées  bien  longtemps  avant  les  élections.  Maintenant  on  les  a  publié  quelques  jours  en  avance  sur   l’internet  ;  comment  corriger  des  erreurs  dans  ces  conditions  ?     Ces  manquements  n’ont  aucune  excuse,  parce  que  depuis  l’introduction  des  cartes  d’identification  qui   servent  de  carte  pour  les  élections,  dans  chaque  élection  le  problème  s’aggrave  au  lieu  de  s’améliorer.   C’est  la  raison  principale  pourquoi  le  nombre  d’électeurs  dans  plusieurs  zones  ne  dépasse  pas  20  à  25   votants  dans  un  BV  (à  part  les  votes  des  mandataires  et  observateurs).  Une  autre  raison  pour  cette   faible  participation  est  l’intimidation  pour  faire  peur.     3 La   question   des   badges   (ou   l’accréditation)   des   mandataires   des   partis   politiques   et   des   observateurs.  En  écoutant  les  témoignages,  il  faut  bien  conclure  à  des  attitudes  partisanes  du  CEP.   Bon   nombre   de   mandataires   et   observateurs   ne   portaient   pas   leurs   badges   de   façon   visible   pour   montrer  le  parti  qu’ils  représentaient.  La  plupart  des  mandataires  dans  les  BV  étaient  détenteurs  d’un   badge-­‐photocopie,  qui  n’était  pas  délivré  par  le  CEP.  Le  vendredi  après-­‐midi  avant  les  élections,  bon   nombre   de   partis   politiques   ne   disposaient   pas   des   badges   pour   leurs   mandataires  ;   c’était   le   cas   également  pour  l’accréditation  des  observateurs.   Le  CEP  a  certes  raison  quand  il  avertissait  que  les  espaces  des  BV  n’offraient  pas  de  place  pour  tous  les   mandataires   en   même   temps.   Mais   il   n’y   avait   pas   de   règles   appliquées   correctement   pour   les   mandataires  des  partis  politiques  :  combien  seraient  admis  dans  les  BV  ?  Quand  et  où  pourraient-­‐ils   voter  ?   Bon   nombre   de   ces   mandataires   ne   furent   pas   présents   lors   de   l’ouverture   des   BV   et   pressuraient  les  membres  des  BV  pour  voter.     Pour   les   observateurs   la   confusion   était   même   plus   grande.   De   nouvelles   organisations   faisaient   surface,  inconnues  auparavant,  et  opéraient  avec  force.  Des  observateurs  prétendaient  qu’ils  étaient   autorisés  à  voter  n’importe  quand  et  n’importe  où  au  cours  de  la  journée.  Il  est  grave  deconstater  que   même   le   système   de   contrôle   qui   donne   une   certaine   crédibilité   aux   élections   devienne   un   outil   politique  pour  satisfaire  la  soif  de  pouvoir  des  candidats.     Le  CEP  doit  trouver  une  solution  pour  la  question  des  mandataires  et  observateurs.  Les  accréditations   doivent  être  remises  deux  semaines  avant  les  élections.  La  liste  des  organisations-­‐observatrices  doit   être  communiquée  publiquement  pour  que  la  population  puisse  les  identifier.       4 Le  plus  grand  problème  reste  la  violence  pratiquée  par  plusieurs  candidats,  partis  politiques  et  leurs     partisans.  Pour  toute  une  série  de  candidats,  dès  qu’il  devient  clair  que  tel  ou  tel  centre  n’est  pas  en   leur   faveur,   les   commandos,   bases   et   bandits   s’activent   pour   troubler   les   élections.   Ces   bandits   se   masquent  de  la  couverture  de  mandataires  ou  d’observateurs,  ou  tout  simplement  opèrent  à  visage   découvert  ;  parfois  même  des  candidats  les  accompagne  :  armes  à  la  main  au  vu  et  au  su  de  tout  le   monde.   Il   ne   s’agit   pas   d’un   cas   unique   parce   les   témoignages   de   violence   proviennent   de   tous   les   départements.  En  des  endroits  la  liste  des  électeurs  est  enlevée  ;  il  y  a  des  bourrages  d’urnes  depuis   de  bonne  heure  dans  la  matinée  ou  au  cours  de  la  journée;  ailleurs  le  matériel  de  plusieurs  BV  est  
 • 6. Nòt  pou  laprès  /  Note  de  presse  9  août  2015  -­‐  6     enlevé  ;   des   BV   et   centres   sont   saccagés   ou   le   matériel   est   enlevé.   En   des   endroits   il   y   a   eu   des   blessés  et  mème  des  morts.   Devant  ces  réalités,  il  est  impossible  pour  une  organisation  de  la  société  civile  de  décider  en  quel  endroit  les   élections   étaient   acceptables,   et   où   il   faudrait   les   refaire.   Comme   citoyens   et   citoyennes   qui   veulent   le   changement  pour  le  pays,  et  qui  comprennent  l’importance  de  la  politique  pour  une  société,  nous  disons   bien  fort  notre  déception  dans  ces  partis  politiques  qui  déclarent  continuellement  qu’ils  ne  croient  pas  à  la   violence  ;  nous  exprimons  notre  déception  et  honte  devant  ce  CEP,  parce  qu’il  a  été  composé  à  partir  des   propositions   faites   par   des   secteurs   de   la   société   civile  ;   nous   exprimons   notre   déception   dans   les   faux   promesses  du  Gouvernement,  la  police  et  la  Minustah.  Encore  une  fois,  nous  faisons  le  constat  comment  la   communauté  internationale  et  ses  observateurs  (tant  nationaux  qu’internationaux)  s’empressent  de  déclarer   que  «  tout  a  marché  bien,  à  part  quelques  irregularités  ».     Nous  signalons  ce  que  nous  considérons  comme  positif  dans  le  comportement  de  la  population  :   • Un  bon  nombre  de  citoyens  et  citoyennes  ont  voulu  exprimer  leur  vote,  ils  ont  cherché  leur  BV  pour   voter,  mais  sans  le  trouver.  Leurs  efforts  et  bonne  volonté  ne  peuvent  rester  des  déceptions  :  il  faut   arriver  à  des  élections  correctes.   • Dans  les  votes  exprimés,  nous  découvrons  une  volonté  populaire  pour  en  finir  avec  ces  politiciens   sans   valeur.   En   plusieurs   endroits   la   population   exprime   sa   préférence   pour   des   candidats   qui   représentent  des  valures  éthiques  et  morales.  Ce  signe  d’espoir  mérite  encouragement.     • Parmi  le  petit  nombre  de  votants,  il  y  en  a  qui  ont  donné  preuve  d’un  courage  qui  devrait  guider   l’ensemble   de   la   population.   On   ne   peut   constater   le   comportement   violent   et   immoral   de   ces   candidats  sans  que  les  citoyens  et  citoyennes  ne  se  réveillent  pour  dire  :  ça  ne  peut  continuer  de  cette   façon  ;  le  pays  ne  peut  accepter  un  parlement  qui  prend  le  pays  en  otage  pendant  un  autre  4  ans.  Ces   candidats  également  devraient  se  rendre  compte  qu’ils  n’ont  pas  de  crédibilité.   La  CRAN  demande  du  CEP  :   • Avant  le  deuxième  tour  ou  avant  la  reprise  des  élections  en  plusieurs  endroits,  il  faut  définitivement   améliorer  les  listes  électorales  partielles.  Cela  est  une  urgence.  Le  pays  dispose  de  personnes  capables   pour  faire  ce  travail.  Arrêtez  de  délivrer  un  travail  médiocre.     • Le  CEP  doit  se  rencontrer  également  avec  les  organisations  de  la  société  civile,  et  pas  seulement  avec   les  partis  politiques  qui  s’intéressent  seulement  au  pouvoir  et  qui  n’acceptent  pas  la  défaite.   • Le   CEP   doit   régler   la   question   de   l’accréditation   des   mandataires   plusieurs   semaines   avant   les   élections.  Un  même  parti  politique  de  devrait  pas  avoir  plus  de  2  mandataires  dans  un  centre  de  vote.   Le  décret  électoral  doit  être  amandé  dans  ce  sens.       • Les   conditions   et   règles   à   observer   par   les   mandataires   et   observateurs   doivent   être   claires.   Il   est   inacceptable  qu’ils  exercent  pression  sur  les  membres  des  BV,  pour  voter  n’importe  où  à  n’importe   quel  moment  de  la  journée.    
 • 7. Nòt  pou  laprès  /  Note  de  presse  9  août  2015  -­‐  7     • Le  personnel  des  BV  doit  être  bien  formé,  ils  doivent  être  plus  fermes  dans  leur  travail  ;  ils  doivent  être   en  mesure  de  résister  à  certaines  pressions.   • Les  centres  de  vote  et  les  BV  ne  disposaient  pas  de  sécurité  adéquate.  La  police  ne  disposait  pas  de   plan  qui  touchait  l’ensemble  des  centres  de  vote.  La  question  de  la  sécurité  des  BV  et  centres  de  vote   doit  être  réglée.  La  police  ne  peut  continuer  à  donner  des  mensonges  sur  ce  point.   • Le  CEP  doit  évaluer  le  choix  des  lieux  où  sont  installés  les  centres  de  vote  et  les  BV.  Certains  lieux  ne   sont  pas  adaptés  du  tout  et  sont  totalement  inaccessibles  pour  des  personnes  handicapées.     • Pour   terminer,   le   CEP   doit   sanctionner   fermement   les   candidats   qui   se   sont   servis   de   violence,   n’importe   leur   appartenance   politique,   n’importe   leur   milieu   social.   Nous   appuyons   la   ppremiere   decision   du   CEP   pour   écarter   un   nombre   de   candidats   de   la   course   electorale  ;   il   doit   poursuivre   cette  ligne,  parce  qu  il  y  d’autres  candidats  violens.  Le  nouveau  parlement  ne  doit  en  aucun  cas  se   transformer  en  un  lieu  où  des  gens  qui  ne  croient  pas  à  la  démocratie  mais  à  la  violence,  cherchent   refuge.   Cette   sévérité   et   fermeté   sont   les   conditions   pour   que   le   CEP   ne   perde   pas   toute   sa   crédibilité.     La  CRAN  est  disposée  à  rencontrer  n’importe  autorité  électorale  comme  des  membres  du  CEP  pour  clarifier   ces  différents  points.  La  CRAN  encourage  les  citoyens  et  citoyennes  à  ne  pas  se  laisser  paralyser  par  la  peur.   La  population  doit  sortir  quand  il  y  a  des  élections.  Ce  ne  sont  pas  quelques  mandataires  qui  doivent  voter   les  décideurs  de  demain.  Avec  leur  bulletin  de  vote,  nous  prenons  la  défense  de  notre  pays,  et  nous  assurons   l’avenir  de  nos  enfants.  Nous  ne  pouvons  continuer  à  perdre  un  autre  4  ans  avec  un  parlement  sans  valeur.       Pour  la  CRAN  :           Rateau  Jn  Ulrick  –  3694  4450     Pierre  Yoldi  Clermont  –  4242  5501   P  Jan  Hanssens,  cicm     coordonnateur  CRAN  –  3647  5387   Philomé  Lucien  –  3720  7416   Cazeau  Kens  –  3742  2691   Lubin  Lovely   Jean-­‐Paul  Piner  Duperval  –  3779  9410     Port-­‐au-­‐Prince,  18  août  2015