SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  24
Télécharger pour lire hors ligne
Uw  ac&es  !  
  
Vos  ac&ons!
1
Gelaagd	
  mobiliteitsnetwerk	
  als	
  voorwaarde	
  voor	
  stedelijke	
  
ontwikkeling	
  
	
  Réseau	
  de	
  mobilité	
  en	
  tant	
  que	
  condi9on	
  pour	
  un	
  
développement	
  urbain	
  
	
  
1  –  mobiliteit
AMBITIEUS	
  
	
  
1.  3	
  à	
  4	
  GEN-­‐sta9ons	
  kiezen	
  &	
  
uitbouwen	
  tot	
  mul9modale	
  
knooppunten	
  
2.  Heizel	
  wordt	
  mul9modale	
  of	
  
zelfs	
  no	
  car-­‐zone	
  
3.  Denktank	
  voor	
  smart	
  mobility	
  
(ism	
  private	
  &	
  kennis	
  &	
  
overheid)	
  
	
  
HAALBAAR	
  
1.  Schaarbeek	
  Vorming	
  ontwikkelen	
  
&	
  aansluiten	
  met	
  regio’s	
  
2.  Intergewestelijk	
  mobiliteitsplan	
  
schrijven	
  
3.  Geïsoleerde	
  eilandjes	
  tussen	
  
grote	
  infrastructuur	
  toegankelijk	
  
maken	
  (dwarsverbindingen)	
  
1  –  mobilité
AMBITIEUSES	
  
	
  
1.  Sélec9onner	
  3	
  à	
  4	
  sta9ons	
  RER	
  
pour	
  en	
  faire	
  des	
  centres	
  
intermodaux	
  
2.  Faire	
  du	
  Heysel	
  un	
  centre	
  
intermodal	
  voire	
  zone	
  sans	
  
voiture	
  
3.  Laboratoire	
  pour	
  la	
  ‘smart	
  
mobility’	
  (avec	
  privé,	
  pouvoirs	
  
publics	
  &	
  académique)	
  
	
  
REALISABLES	
  
1.  Développer	
  Schaerbeek	
  
Forma9on	
  &	
  la	
  connecter	
  aux	
  
régions	
  
2.  Développer	
  un	
  plan	
  de	
  mobilité	
  
interrégionale	
  
3.  Désenclaver	
  les	
  îlots	
  séparés	
  par	
  
des	
  grandes	
  infrastructures	
  (via	
  
des	
  connec9ons	
  transversales)	
  
2
Open	
  ruimte	
  als	
  motor	
  voor	
  stedelijke	
  ontwikkeling	
  
	
  L’espace	
  ouvert	
  en	
  tant	
  que	
  moteur	
  du	
  développement	
  urbain	
  
	
  
2  –  open  ruimte
AMBITIEUS	
  
	
  
1.  Groene	
  ruimtes	
  metropolitane	
  
reikwijdte	
  geven	
  en/of	
  inpassen	
  
in	
  metropolitaan	
  netwerk	
  
2.  Landbouw	
  Woluweveld	
  
vrijwaren	
  (mul9func9onaliteit,	
  
CSA,	
  korte-­‐keten…)	
  
3.  Verbinding	
  groene	
  en	
  blauwe	
  
netwerk	
  
	
  
HAALBAAR	
  
1.  Een	
  ParckDesign	
  voor	
  hele	
  
Kanaalzone	
  (tot	
  in	
  Vilvoorde)	
  
2.  Gebieden	
  die	
  Wonen	
  &	
  
Werken	
  mengen	
  	
  
3.  Zuiver	
  water	
  in	
  de	
  Zenne	
  
2  –  espace  ouvert
AMBITIEUSES	
  
	
  
1.  Donner	
  une	
  ampleur	
  
métropolitaine	
  aux	
  espaces	
  verts	
  
et/ou	
  les	
  intégrer	
  dans	
  un	
  réseau	
  
métropolitain	
  
2.  Sauvegarder	
  l’agriculture	
  du	
  
Woluweveld	
  (plusieurs	
  
fonc9ons,	
  CSA,	
  rela9on	
  directe	
  
producteur-­‐consommateur)	
  
3.  Mieux	
  relier	
  les	
  réseaux	
  vert	
  et	
  
bleu	
  
	
  
REALISABLES	
  
1.  Un	
  ParckDesign	
  pour	
  tout	
  le	
  
Canal	
  (jusqu’à	
  Vilvoorde)	
  
2.  Zones	
  mixtes	
  logement	
  &	
  
travail	
  
3.  L’eau	
  pure	
  dans	
  la	
  Senne	
  
3
Demografische	
  groei	
  en	
  Ring	
  R0/luchthaven	
  in	
  balans	
  
	
  Équilibre	
  entre	
  le	
  développement	
  urbain	
  et	
  le	
  Ring	
  R0/aéroport	
  
	
  
3  –  demografische  groei
AMBITIEUS	
  
	
  
1.  Ring	
  herdenken	
  als	
  
metropolitane	
  verbindingsas	
  
tussen	
  verschillende	
  ruimtes	
  
2.  Versterken	
  en/of	
  crea9e	
  van	
  
leefare	
  kernen	
  rond	
  Ring	
  +	
  
onleefare	
  bestaande	
  uitdoven	
  
3.  Vliegroutes	
  Zaventem	
  
betonneren	
  om	
  lange	
  termijn	
  
woonbeleid	
  mogelijk	
  te	
  maken	
  
	
  
HAALBAAR	
  
1.  Max.	
  100	
  km/uur	
  op	
  Ring	
  (R0)	
  
2.  Ring-­‐evenementen	
  
(Ringfes9val,	
  autoloze	
  
Ringdag)	
  
3.  Organiseren	
  proehuinen	
  voor	
  
hergebruik	
  van	
  (lege)	
  panden	
  
3  –  croissance  démographique
AMBITIEUSES	
  
	
  
1.  Repenser	
  le	
  Ring	
  comme	
  un	
  axe	
  
métropolitain	
  reliant	
  différents	
  
zones	
  	
  
2.  Créer	
  ou	
  renforcer	
  les	
  zones	
  
“habitables”	
  au	
  long	
  du	
  Ring	
  +	
  
délaiser	
  progressivement	
  les	
  
zones	
  peu	
  habitables	
  
3.  Fixer	
  les	
  couloirs	
  d’avia9on	
  
(Zaventem)	
  pour	
  une	
  poli9que	
  
de	
  logement	
  à	
  long	
  terme	
  
	
  
REALISABLES	
  
1.  Max.	
  100	
  km	
  par	
  heure	
  sur	
  le	
  
Ring	
  (R0)	
  
2.  Evénements	
  Ring	
  (Ringfes9val,	
  
journée	
  sans	
  voiture	
  au	
  Ring)	
  
3.  Laboratoires	
  permelant	
  le	
  
réemploi	
  des	
  bâ9ments	
  (vides)	
  
4
Onderbenule	
  terreinen	
  ac9veren	
  
	
  Ac9va9on	
  des	
  terrains	
  sous-­‐u9lisés	
  
	
  
4  –  onderbenuBe  terreinen
AMBITIEUS	
  
	
  
1.  Experiment:	
  25	
  ha	
  onderbenule	
  
terrein	
  binnen	
  5	
  jaar	
  
herbestemmen	
  
2.  Noordrand	
  marketen	
  als	
  
proehuin	
  voor	
  9jdelijk	
  
mul9func9oneel	
  gebruik	
  
3.  Nieuwe	
  fondsen	
  en	
  
overheidssteun	
  vanwege	
  2	
  
gewesten	
  
HAALBAAR	
  
1.  Aan	
  de	
  slag	
  met	
  bestaande	
  
data,	
  geen	
  nieuwe	
  inventaris	
  
2.  Tijdelijk	
  gebruik	
  als	
  incubator	
  
voor	
  mul9func9oneel	
  gebruik	
  
3.  Oplijsten	
  wat	
  in	
  bepaalde	
  
gebieden	
  niet	
  mag	
  
5
Interna9onale	
  boulevard	
  Zuidsta9on	
  –	
  EU	
  –	
  Nato	
  –	
  luchthaven	
  
	
  Boulevard	
  interna9onal	
  Quar9er	
  européen	
  –	
  OTAN	
  –	
  aéroport	
  
5  –  Interna&onale  Boulevard
AMBITIEUS	
  
	
  
1.  Boulevard	
  inbedden	
  in	
  
mul9modaal	
  netwerk	
  
(dwarsverbindingen,	
  …)	
  
2.  Overkapping	
  Ring	
  (R0)	
  
3.  Planningsinstrumentarium	
  
aanpassen	
  –	
  meer	
  ruimte	
  voor	
  
experiment	
  
	
  
HAALBAAR	
  
1.  Integraal:	
  stedelijke	
  boulevard	
  
maken	
  moet	
  meer	
  zijn	
  dan	
  
alleen	
  nieuwe	
  tram	
  
2.  Deadline	
  van	
  groot	
  evenement	
  
als	
  hefoom	
  voor	
  heraanleg	
  
3.  Platorm	
  betrekt	
  alle	
  actoren	
  
bij	
  heraanleg,	
  beheer	
  &	
  
kwaliteitsbewaking	
  Boulevard	
  
5  –Boulevard  interna&onal
AMBITIEUSES	
  
	
  
1.  Intégrer	
  le	
  boulevard	
  dans	
  un	
  
réseau	
  mul9modal	
  (liaisons	
  
transversales,	
  …)	
  
2.  Recouvrement	
  du	
  Ring	
  (R0)	
  
3.  La	
  boîte	
  à	
  ou9ls	
  planologique	
  
doit	
  s9muler	
  
l’expérimenta9on	
  
REALISABLES	
  
1.  Développer	
  intégralement	
  le	
  
boulevard	
  en	
  ne	
  se	
  limitant	
  pas	
  
qu’au	
  nouveau	
  tram	
  
2.  La	
  deadline	
  d’un	
  grand	
  événement	
  
peut	
  accélerer	
  le	
  réaménagement	
  
3.  Mise	
  sur	
  pied	
  d’une	
  plateforme	
  
responsable	
  du	
  réaménagement,	
  de	
  
la	
  ges9on	
  et	
  du	
  monitoring	
  du	
  
Boulevard	
  réunissant	
  tous	
  les	
  
acteurs	
  
6
Interna9onaal	
  evenementen	
  plateau	
  Heizel	
  ingebed	
  in	
  ontwikkeling	
  
van	
  mobiliteit,	
  stad	
  en	
  open	
  ruimte	
  
	
  Le	
  plateau	
  du	
  Heysel	
  intégré	
  au	
  développement	
  de	
  la	
  mobilité,	
  
de	
  la	
  ville	
  et	
  de	
  l’espace	
  ouvert	
  
6  -­‐  Heizel
AMBITIEUS	
  
	
  
1.  Metro	
  tot	
  aan	
  Heizel-­‐stadium	
  
2.  Heizel	
  ontsluiten	
  voor	
  fiets	
  &	
  
OV	
  vanuit	
  Vlaanderen	
  	
  
3.  Flexibel	
  OV	
  in	
  func9e	
  van	
  
events	
  
	
  
HAALBAAR	
  
1.  Intergewestelijk	
  
mobiliteitsplan	
  ism	
  event-­‐
organisatoren	
  /	
  Ghelamco	
  
2.  Betere	
  mobiliteit	
  zwakke	
  
weggebruiker	
  op	
  Heizelsite	
  
zelf	
  
3.  Combi9cket	
  event	
  +	
  OV	
  
6  -­‐  Heysel
AMBITIEUSES	
  
	
  
1.  Le	
  métro	
  jusqu’au	
  stade	
  
Heysel	
  
2.  Développer	
  TC	
  &	
  pistes	
  
cyclables	
  depuis	
  la	
  Flandre	
  
jusqu’au	
  Heysel	
  	
  	
  
3.  Désserte	
  flexible	
  des	
  TC	
  en	
  
fonc9on	
  des	
  événements	
  
REALISABLES	
  
1.  Un	
  plan	
  de	
  mobilité	
  
interrégionale	
  avec	
  Ghelamco	
  &	
  
les	
  organisateurs	
  d’événements	
  
2.  Plan	
  de	
  mobilité	
  pour	
  les	
  modes	
  
ac9fs	
  sur	
  le	
  site	
  du	
  Heysel	
  
3.  Ticket	
  événement	
  (Evénement+	
  
TC)	
  
7
Grootstedelijke	
  Corridor	
  Leuvensesteenweg/E40	
  
	
  Corridor	
  de	
  développement	
  métropolitain	
  Chaussée	
  de	
  Louvain/
E40	
  
7  –  Leuvensesteenweg  /  E40
AMBITIEUS	
  
	
  
1.  Mercedes	
  City	
  met	
  5000	
  
woningen	
  en	
  2	
  ha	
  industrie	
  
2.  Weiveld	
  R&D	
  cluster	
  +	
  5ha	
  
industrie	
  +	
  stedelijke	
  
ac9viteiten	
  
3.  Overkapping	
  Ring	
  (R0)	
  tussen	
  
Sint-­‐Stevens-­‐Woluwe	
  &	
  
Zaventem	
  
HAALBAAR	
  
1.  Mediapark	
  VRT	
  
2.  Leuvensesteenweg	
  
winkelstraat	
  
3.  Tram	
  Rodebeek	
  –	
  BXL	
  Airport	
  
8
•  Zenne:	
  De	
  gedeelde	
  vallei	
  
	
  Senne:	
  la	
  vallée	
  partagée	
  
8  –  De  Zenne
AMBITIEUS	
  
	
  
1.  Poli9ek	
  meer	
  samenwerking,	
  
coproduc9e	
  en	
  overleg	
  ipv	
  
concurren9e	
  
2.  Schaarbeek	
  Vorming,	
  Brucargo	
  &	
  
Cargovil	
  worden	
  mul9modale	
  
knooppunten	
  
3.  Intergewestelijk	
  blauw-­‐groen	
  
netwerk	
  ontwikkelen	
  (water	
  +	
  
bodem)	
  
HAALBAAR	
  
1.  Gebied	
  ontsluiten	
  door	
  OV,	
  
fiets	
  en	
  personenvervoer	
  via	
  
Kanaal	
  
2.  Visibiliteit	
  en	
  imago	
  site	
  
verbeteren	
  (door	
  9jdelijke	
  
events,	
  sport	
  in	
  stedelijke	
  
infrastructuur,	
  ..)	
  
8  –  La  Senne
AMBITIEUSES	
  
	
  
1.  Coopéra9on,	
  coproduc9on	
  et	
  
concerta9on	
  poli9que	
  plutôt	
  que	
  
la	
  concurrence	
  
2.  Schaerbeek	
  Forma9on,	
  Brucargo	
  
&	
  Cargovil	
  deviennent	
  noeuds	
  
intermodaux	
  
3.  Ges9on	
  &	
  développement	
  
interrégionale	
  du	
  réseau	
  vert	
  et	
  
bleu	
  (l’eau+sol)	
  
REALISABLES	
  
1.  Désenclaver	
  la	
  Senne	
  via	
  TC,	
  le	
  
vélo	
  et	
  le	
  transport	
  des	
  
personnes	
  (via	
  le	
  Canal)	
  
2.  Améliorer	
  la	
  visibilité	
  et	
  l’image	
  
du	
  site	
  (via	
  des	
  événements	
  
temporaires,	
  emploi	
  des	
  
infrastructures	
  pour	
  loisirs,..)	
  
3.  Oost-­‐Westverbinding	
  
Pannel
	
  
•  Michel	
  Boodts	
  
•  Chef	
  de	
  cabinet	
  Ministre	
  de	
  l’Environnement	
  Joke	
  Schauvliege	
  
•  Yves	
  Goldstein	
  
•  Chef	
  de	
  cabinet	
  Ministre-­‐Président	
  Rudy	
  Vervoort	
  
•  Hans	
  Bonte	
  
•  Bourgmestre	
  Vilvoorde	
  
•  Geoffroy	
  Coomans	
  de	
  Brachène	
  
•  Echevin	
  Urbanisme	
  &	
  Patrimoine	
  La	
  ville	
  de	
  Bruxelles	
  

Contenu connexe

Tendances

Smart City Montpellier during DigiWorld Summit 2011
Smart City Montpellier during DigiWorld Summit 2011Smart City Montpellier during DigiWorld Summit 2011
Smart City Montpellier during DigiWorld Summit 2011IDATE DigiWorld
 
2017 06-06 - laxxl-réunion publique-cap-esq
2017 06-06 - laxxl-réunion publique-cap-esq2017 06-06 - laxxl-réunion publique-cap-esq
2017 06-06 - laxxl-réunion publique-cap-esqSmatToulouse
 
Prescriptions urbanistiques et durabilité - La mobilité en RBC
Prescriptions urbanistiques et durabilité - La mobilité en RBCPrescriptions urbanistiques et durabilité - La mobilité en RBC
Prescriptions urbanistiques et durabilité - La mobilité en RBCecobuild.brussels
 
Une nouvelle vision du tram version longue
Une nouvelle vision du tram  version longueUne nouvelle vision du tram  version longue
Une nouvelle vision du tram version longueLuxemburger Wort
 
Revalorisation du site des anciens garages du M.T.Q. - Présentation promoteur
Revalorisation du site des anciens garages du M.T.Q. - Présentation promoteurRevalorisation du site des anciens garages du M.T.Q. - Présentation promoteur
Revalorisation du site des anciens garages du M.T.Q. - Présentation promoteurLouis-Alexandre Cazal
 
MidiMobilités Actualités #18 – Avril 2015
MidiMobilités Actualités #18 – Avril 2015MidiMobilités Actualités #18 – Avril 2015
MidiMobilités Actualités #18 – Avril 2015MidiMobilités
 
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris Leonard
 
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris Leonard
 
× Le cas La Rochelle, Brigitte Desveaux, Vice-Présidente en charge des Transp...
×	Le cas La Rochelle, Brigitte Desveaux, Vice-Présidente en charge des Transp...×	Le cas La Rochelle, Brigitte Desveaux, Vice-Présidente en charge des Transp...
× Le cas La Rochelle, Brigitte Desveaux, Vice-Présidente en charge des Transp...Véronique SEEL (Michaut)
 
Damien Piller | L’opération qui changera la face de la ville
Damien Piller | L’opération qui changera la face de la villeDamien Piller | L’opération qui changera la face de la ville
Damien Piller | L’opération qui changera la face de la villeDamien Piller
 

Tendances (15)

Smart City Montpellier during DigiWorld Summit 2011
Smart City Montpellier during DigiWorld Summit 2011Smart City Montpellier during DigiWorld Summit 2011
Smart City Montpellier during DigiWorld Summit 2011
 
2017 06-06 - laxxl-réunion publique-cap-esq
2017 06-06 - laxxl-réunion publique-cap-esq2017 06-06 - laxxl-réunion publique-cap-esq
2017 06-06 - laxxl-réunion publique-cap-esq
 
Présentation pem SBA janvier 15
Présentation pem SBA janvier 15Présentation pem SBA janvier 15
Présentation pem SBA janvier 15
 
Prescriptions urbanistiques et durabilité - La mobilité en RBC
Prescriptions urbanistiques et durabilité - La mobilité en RBCPrescriptions urbanistiques et durabilité - La mobilité en RBC
Prescriptions urbanistiques et durabilité - La mobilité en RBC
 
Luxembourg City tram
Luxembourg City tramLuxembourg City tram
Luxembourg City tram
 
Une nouvelle vision du tram version longue
Une nouvelle vision du tram  version longueUne nouvelle vision du tram  version longue
Une nouvelle vision du tram version longue
 
Revalorisation du site des anciens garages du M.T.Q. - Présentation promoteur
Revalorisation du site des anciens garages du M.T.Q. - Présentation promoteurRevalorisation du site des anciens garages du M.T.Q. - Présentation promoteur
Revalorisation du site des anciens garages du M.T.Q. - Présentation promoteur
 
MidiMobilités Actualités #18 – Avril 2015
MidiMobilités Actualités #18 – Avril 2015MidiMobilités Actualités #18 – Avril 2015
MidiMobilités Actualités #18 – Avril 2015
 
Atelier4 ouverture d-une_ligne_aerienne
Atelier4 ouverture d-une_ligne_aerienneAtelier4 ouverture d-une_ligne_aerienne
Atelier4 ouverture d-une_ligne_aerienne
 
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Texte intégral - Le futur des routes du Grand Paris
 
B08 B34c 45 Diapo Gardere Fr
B08 B34c 45 Diapo Gardere FrB08 B34c 45 Diapo Gardere Fr
B08 B34c 45 Diapo Gardere Fr
 
Alternative radicale - Plan de mobilité à Bruxelles
Alternative radicale - Plan de mobilité à BruxellesAlternative radicale - Plan de mobilité à Bruxelles
Alternative radicale - Plan de mobilité à Bruxelles
 
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris
New Deal - Synthèse - Le futur des routes du Grand Paris
 
× Le cas La Rochelle, Brigitte Desveaux, Vice-Présidente en charge des Transp...
×	Le cas La Rochelle, Brigitte Desveaux, Vice-Présidente en charge des Transp...×	Le cas La Rochelle, Brigitte Desveaux, Vice-Présidente en charge des Transp...
× Le cas La Rochelle, Brigitte Desveaux, Vice-Présidente en charge des Transp...
 
Damien Piller | L’opération qui changera la face de la ville
Damien Piller | L’opération qui changera la face de la villeDamien Piller | L’opération qui changera la face de la ville
Damien Piller | L’opération qui changera la face de la ville
 

En vedette

The Response of Chickpea Cultivars to Irrigation with Treated Wastewater
The Response of Chickpea Cultivars to Irrigation with Treated WastewaterThe Response of Chickpea Cultivars to Irrigation with Treated Wastewater
The Response of Chickpea Cultivars to Irrigation with Treated WastewaterMarwan Haddad
 
What's That House
What's That HouseWhat's That House
What's That Housejmwinkler
 
Inclusión de TIC en escuelas para alumnos sordos. Daniel Zappalá, Andrea Köpp...
Inclusión de TIC en escuelas para alumnos sordos. Daniel Zappalá, Andrea Köpp...Inclusión de TIC en escuelas para alumnos sordos. Daniel Zappalá, Andrea Köpp...
Inclusión de TIC en escuelas para alumnos sordos. Daniel Zappalá, Andrea Köpp...eraser Juan José Calderón
 
Deel 1 beginsituatie overzicht
Deel 1 beginsituatie overzicht Deel 1 beginsituatie overzicht
Deel 1 beginsituatie overzicht sofie
 

En vedette (7)

La mediación como prevención de la violencia y del acoso laboral o mobbing
La mediación como prevención de la violencia y del acoso laboral o mobbingLa mediación como prevención de la violencia y del acoso laboral o mobbing
La mediación como prevención de la violencia y del acoso laboral o mobbing
 
The Response of Chickpea Cultivars to Irrigation with Treated Wastewater
The Response of Chickpea Cultivars to Irrigation with Treated WastewaterThe Response of Chickpea Cultivars to Irrigation with Treated Wastewater
The Response of Chickpea Cultivars to Irrigation with Treated Wastewater
 
Els dos amants
Els dos amantsEls dos amants
Els dos amants
 
Warren buffet[1]x czx
Warren buffet[1]x czxWarren buffet[1]x czx
Warren buffet[1]x czx
 
What's That House
What's That HouseWhat's That House
What's That House
 
Inclusión de TIC en escuelas para alumnos sordos. Daniel Zappalá, Andrea Köpp...
Inclusión de TIC en escuelas para alumnos sordos. Daniel Zappalá, Andrea Köpp...Inclusión de TIC en escuelas para alumnos sordos. Daniel Zappalá, Andrea Köpp...
Inclusión de TIC en escuelas para alumnos sordos. Daniel Zappalá, Andrea Köpp...
 
Deel 1 beginsituatie overzicht
Deel 1 beginsituatie overzicht Deel 1 beginsituatie overzicht
Deel 1 beginsituatie overzicht
 

Similaire à 20150324 T.OP Noordrand Workshop 4 - Debat

SCHAERBEEK FORMATION: EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES ET VILLE
SCHAERBEEK FORMATION: EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES ET VILLESCHAERBEEK FORMATION: EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES ET VILLE
SCHAERBEEK FORMATION: EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES ET VILLEMaelleThueux
 
Conference Grand Roissy Le Bourget, salon siae 2015 - Hubstart Paris Region ...
Conference Grand Roissy Le Bourget, salon siae 2015 - Hubstart Paris Region ...Conference Grand Roissy Le Bourget, salon siae 2015 - Hubstart Paris Region ...
Conference Grand Roissy Le Bourget, salon siae 2015 - Hubstart Paris Region ...Vincent GOLLAIN
 
Dossier : la Concertation ZAC Part-Dieu Ouest (Lyon, janvier 2015)
Dossier : la Concertation ZAC Part-Dieu Ouest (Lyon, janvier 2015)Dossier : la Concertation ZAC Part-Dieu Ouest (Lyon, janvier 2015)
Dossier : la Concertation ZAC Part-Dieu Ouest (Lyon, janvier 2015)xavierPN
 
Bilan de la concertation - Toulouse EuroSudOuest
Bilan de la concertation - Toulouse EuroSudOuestBilan de la concertation - Toulouse EuroSudOuest
Bilan de la concertation - Toulouse EuroSudOuestBastien André
 
Pacte d'investissements: les domaines ciblés
Pacte d'investissements: les domaines ciblésPacte d'investissements: les domaines ciblés
Pacte d'investissements: les domaines ciblésLaLibre
 
Macdonald levage du pont
Macdonald levage du pontMacdonald levage du pont
Macdonald levage du pontICADE
 
projet urbanistique 1-500 ème.pdf
projet urbanistique 1-500 ème.pdfprojet urbanistique 1-500 ème.pdf
projet urbanistique 1-500 ème.pdfNesrine HOUMOUR
 
Smart City Event EPFL 24 09 2014
Smart City Event EPFL 24 09 2014Smart City Event EPFL 24 09 2014
Smart City Event EPFL 24 09 2014Raphael Rollier
 
Fontanil dossier cable
Fontanil dossier cableFontanil dossier cable
Fontanil dossier cableEntre Nous
 
Diaporama du Grand Lyon sur l'aménagement énergétique du quartier de la Saulaie
Diaporama du Grand Lyon sur l'aménagement énergétique du quartier de la SaulaieDiaporama du Grand Lyon sur l'aménagement énergétique du quartier de la Saulaie
Diaporama du Grand Lyon sur l'aménagement énergétique du quartier de la SaulaiePôle Réseaux de Chaleur - Cerema
 
Rapport d'activité 2013
Rapport d'activité 2013Rapport d'activité 2013
Rapport d'activité 2013LISEA
 
Fiche optimodlyon
Fiche optimodlyonFiche optimodlyon
Fiche optimodlyonArthur Luce
 
Workshop MIPIM 2017 "La ville ensemble" by SNCF Immobilier
Workshop MIPIM 2017 "La ville ensemble" by SNCF ImmobilierWorkshop MIPIM 2017 "La ville ensemble" by SNCF Immobilier
Workshop MIPIM 2017 "La ville ensemble" by SNCF ImmobilierBenoît Quignon
 
M2 ppp définitif définitif
M2 ppp définitif définitif M2 ppp définitif définitif
M2 ppp définitif définitif Benjamin Bakouch
 
Laval quartier de l'agora 9-11-2011
Laval  quartier de l'agora 9-11-2011Laval  quartier de l'agora 9-11-2011
Laval quartier de l'agora 9-11-2011Imagineo
 
Plaquette LISEA
Plaquette LISEAPlaquette LISEA
Plaquette LISEALISEA
 
Future gare Arcueil Cachan - Presentation des preconisations - 27 fevrier 2013
Future gare Arcueil Cachan - Presentation des preconisations - 27 fevrier 2013Future gare Arcueil Cachan - Presentation des preconisations - 27 fevrier 2013
Future gare Arcueil Cachan - Presentation des preconisations - 27 fevrier 2013blondelfm
 

Similaire à 20150324 T.OP Noordrand Workshop 4 - Debat (20)

SCHAERBEEK FORMATION: EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES ET VILLE
SCHAERBEEK FORMATION: EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES ET VILLESCHAERBEEK FORMATION: EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES ET VILLE
SCHAERBEEK FORMATION: EVOLUTION DES INFRASTRUCTURES ET VILLE
 
Conference Grand Roissy Le Bourget, salon siae 2015 - Hubstart Paris Region ...
Conference Grand Roissy Le Bourget, salon siae 2015 - Hubstart Paris Region ...Conference Grand Roissy Le Bourget, salon siae 2015 - Hubstart Paris Region ...
Conference Grand Roissy Le Bourget, salon siae 2015 - Hubstart Paris Region ...
 
Dossier : la Concertation ZAC Part-Dieu Ouest (Lyon, janvier 2015)
Dossier : la Concertation ZAC Part-Dieu Ouest (Lyon, janvier 2015)Dossier : la Concertation ZAC Part-Dieu Ouest (Lyon, janvier 2015)
Dossier : la Concertation ZAC Part-Dieu Ouest (Lyon, janvier 2015)
 
Bilan de la concertation - Toulouse EuroSudOuest
Bilan de la concertation - Toulouse EuroSudOuestBilan de la concertation - Toulouse EuroSudOuest
Bilan de la concertation - Toulouse EuroSudOuest
 
Pacte d'investissements: les domaines ciblés
Pacte d'investissements: les domaines ciblésPacte d'investissements: les domaines ciblés
Pacte d'investissements: les domaines ciblés
 
Macdonald levage du pont
Macdonald levage du pontMacdonald levage du pont
Macdonald levage du pont
 
projet urbanistique 1-500 ème.pdf
projet urbanistique 1-500 ème.pdfprojet urbanistique 1-500 ème.pdf
projet urbanistique 1-500 ème.pdf
 
Smart City Event EPFL 24 09 2014
Smart City Event EPFL 24 09 2014Smart City Event EPFL 24 09 2014
Smart City Event EPFL 24 09 2014
 
Fontanil dossier cable
Fontanil dossier cableFontanil dossier cable
Fontanil dossier cable
 
Diaporama du Grand Lyon sur l'aménagement énergétique du quartier de la Saulaie
Diaporama du Grand Lyon sur l'aménagement énergétique du quartier de la SaulaieDiaporama du Grand Lyon sur l'aménagement énergétique du quartier de la Saulaie
Diaporama du Grand Lyon sur l'aménagement énergétique du quartier de la Saulaie
 
Rapport d'activité 2013
Rapport d'activité 2013Rapport d'activité 2013
Rapport d'activité 2013
 
Fiche optimodlyon
Fiche optimodlyonFiche optimodlyon
Fiche optimodlyon
 
Workshop MIPIM 2017 "La ville ensemble" by SNCF Immobilier
Workshop MIPIM 2017 "La ville ensemble" by SNCF ImmobilierWorkshop MIPIM 2017 "La ville ensemble" by SNCF Immobilier
Workshop MIPIM 2017 "La ville ensemble" by SNCF Immobilier
 
Bilan debat public psmo
Bilan debat public psmoBilan debat public psmo
Bilan debat public psmo
 
M2 ppp définitif définitif
M2 ppp définitif définitif M2 ppp définitif définitif
M2 ppp définitif définitif
 
Projets ivry-confluencesfev2013
Projets ivry-confluencesfev2013Projets ivry-confluencesfev2013
Projets ivry-confluencesfev2013
 
Laval quartier de l'agora 9-11-2011
Laval  quartier de l'agora 9-11-2011Laval  quartier de l'agora 9-11-2011
Laval quartier de l'agora 9-11-2011
 
Zac "Centre Ville" Mérignac (BMA)
Zac "Centre Ville" Mérignac (BMA)Zac "Centre Ville" Mérignac (BMA)
Zac "Centre Ville" Mérignac (BMA)
 
Plaquette LISEA
Plaquette LISEAPlaquette LISEA
Plaquette LISEA
 
Future gare Arcueil Cachan - Presentation des preconisations - 27 fevrier 2013
Future gare Arcueil Cachan - Presentation des preconisations - 27 fevrier 2013Future gare Arcueil Cachan - Presentation des preconisations - 27 fevrier 2013
Future gare Arcueil Cachan - Presentation des preconisations - 27 fevrier 2013
 

Plus de Ruimte Vlaanderen

Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekst
Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekstInnovatieve clusters_kris_debisschop_tekst
Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekstRuimte Vlaanderen
 
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatie
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatieInnovatieve clusters_kris_debisschop_presentatie
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatieRuimte Vlaanderen
 
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...Ruimte Vlaanderen
 
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekst
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekstGroeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekst
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekstRuimte Vlaanderen
 
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatie
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatieGroeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatie
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatieRuimte Vlaanderen
 
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekst
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekstLevenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekst
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekstRuimte Vlaanderen
 
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatie
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatieLevenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatie
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatieRuimte Vlaanderen
 
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekst
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekstSamenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekst
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekstRuimte Vlaanderen
 
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekst
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekstRuimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekst
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekstRuimte Vlaanderen
 
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatie
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatieHerkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatie
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatieRuimte Vlaanderen
 
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekst
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekstSchokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekst
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekstRuimte Vlaanderen
 
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatie
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatieSchokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatie
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatieRuimte Vlaanderen
 
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekst
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekstKeuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekst
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekstRuimte Vlaanderen
 
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatie
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatieKeuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatie
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatieRuimte Vlaanderen
 
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 201520151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015Ruimte Vlaanderen
 
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)Ruimte Vlaanderen
 
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...Ruimte Vlaanderen
 
“Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)
 “Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt) “Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)
“Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)Ruimte Vlaanderen
 
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)Ruimte Vlaanderen
 
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)Ruimte Vlaanderen
 

Plus de Ruimte Vlaanderen (20)

Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekst
Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekstInnovatieve clusters_kris_debisschop_tekst
Innovatieve clusters_kris_debisschop_tekst
 
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatie
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatieInnovatieve clusters_kris_debisschop_presentatie
Innovatieve clusters_kris_debisschop_presentatie
 
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...
Vlaanderen verbinden_en_nabijheid_en_bereikbaarheid_als_leidend_principe_dirk...
 
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekst
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekstGroeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekst
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_tekst
 
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatie
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatieGroeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatie
Groeien met_minder_ruimte_guy_engelen_presentatie
 
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekst
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekstLevenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekst
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_tekst
 
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatie
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatieLevenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatie
Levenskrachtig platteland_hans_leinfelder_presentatie
 
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekst
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekstSamenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekst
Samenwerken aan_realisatie_luuk_boelens_tekst
 
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekst
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekstRuimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekst
Ruimte bieden_aan_de_energietransitie_sven_stremke_tekst
 
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatie
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatieHerkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatie
Herkenbaarheid en_betrokkenheid_ewald_wauters_presentatie
 
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekst
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekstSchokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekst
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_tekst
 
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatie
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatieSchokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatie
Schokken opvangen_en_groenblauwe_dooradering_frederik_lerouge_presentatie
 
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekst
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekstKeuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekst
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_tekst
 
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatie
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatieKeuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatie
Keuzes maken_in_suburbane_gebieden_michael_ryckewaert_presentatie
 
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 201520151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015
20151105 Conclusies Cass Cities Winter School 2015
 
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)
“Regionet Leuven – De businesscase van de ontwikkelaar” (Geert Haentjens, ARP)
 
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
“Financiële effecten van ruimtelijk beleid” (Marten Dugernier, Antea Group, e...
 
“Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)
 “Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt) “Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)
“Participatie: kansen en voorwaarden” (Liesbeth Huybrechts, UHasselt)
 
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)
"Labo Ruimte en T.OP's" (Jan Zaman, Ruimte Vlaanderen)
 
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)
"Steunpunt Ruimte 2012-2015, cases" (Jan Schreurs, Steunpunt Ruimte)
 

20150324 T.OP Noordrand Workshop 4 - Debat

 • 1. Uw  ac&es  !     Vos  ac&ons!
 • 2. 1 Gelaagd  mobiliteitsnetwerk  als  voorwaarde  voor  stedelijke   ontwikkeling    Réseau  de  mobilité  en  tant  que  condi9on  pour  un   développement  urbain    
 • 3. 1  –  mobiliteit AMBITIEUS     1.  3  à  4  GEN-­‐sta9ons  kiezen  &   uitbouwen  tot  mul9modale   knooppunten   2.  Heizel  wordt  mul9modale  of   zelfs  no  car-­‐zone   3.  Denktank  voor  smart  mobility   (ism  private  &  kennis  &   overheid)     HAALBAAR   1.  Schaarbeek  Vorming  ontwikkelen   &  aansluiten  met  regio’s   2.  Intergewestelijk  mobiliteitsplan   schrijven   3.  Geïsoleerde  eilandjes  tussen   grote  infrastructuur  toegankelijk   maken  (dwarsverbindingen)  
 • 4. 1  –  mobilité AMBITIEUSES     1.  Sélec9onner  3  à  4  sta9ons  RER   pour  en  faire  des  centres   intermodaux   2.  Faire  du  Heysel  un  centre   intermodal  voire  zone  sans   voiture   3.  Laboratoire  pour  la  ‘smart   mobility’  (avec  privé,  pouvoirs   publics  &  académique)     REALISABLES   1.  Développer  Schaerbeek   Forma9on  &  la  connecter  aux   régions   2.  Développer  un  plan  de  mobilité   interrégionale   3.  Désenclaver  les  îlots  séparés  par   des  grandes  infrastructures  (via   des  connec9ons  transversales)  
 • 5. 2 Open  ruimte  als  motor  voor  stedelijke  ontwikkeling    L’espace  ouvert  en  tant  que  moteur  du  développement  urbain    
 • 6. 2  –  open  ruimte AMBITIEUS     1.  Groene  ruimtes  metropolitane   reikwijdte  geven  en/of  inpassen   in  metropolitaan  netwerk   2.  Landbouw  Woluweveld   vrijwaren  (mul9func9onaliteit,   CSA,  korte-­‐keten…)   3.  Verbinding  groene  en  blauwe   netwerk     HAALBAAR   1.  Een  ParckDesign  voor  hele   Kanaalzone  (tot  in  Vilvoorde)   2.  Gebieden  die  Wonen  &   Werken  mengen     3.  Zuiver  water  in  de  Zenne  
 • 7. 2  –  espace  ouvert AMBITIEUSES     1.  Donner  une  ampleur   métropolitaine  aux  espaces  verts   et/ou  les  intégrer  dans  un  réseau   métropolitain   2.  Sauvegarder  l’agriculture  du   Woluweveld  (plusieurs   fonc9ons,  CSA,  rela9on  directe   producteur-­‐consommateur)   3.  Mieux  relier  les  réseaux  vert  et   bleu     REALISABLES   1.  Un  ParckDesign  pour  tout  le   Canal  (jusqu’à  Vilvoorde)   2.  Zones  mixtes  logement  &   travail   3.  L’eau  pure  dans  la  Senne  
 • 8. 3 Demografische  groei  en  Ring  R0/luchthaven  in  balans    Équilibre  entre  le  développement  urbain  et  le  Ring  R0/aéroport    
 • 9. 3  –  demografische  groei AMBITIEUS     1.  Ring  herdenken  als   metropolitane  verbindingsas   tussen  verschillende  ruimtes   2.  Versterken  en/of  crea9e  van   leefare  kernen  rond  Ring  +   onleefare  bestaande  uitdoven   3.  Vliegroutes  Zaventem   betonneren  om  lange  termijn   woonbeleid  mogelijk  te  maken     HAALBAAR   1.  Max.  100  km/uur  op  Ring  (R0)   2.  Ring-­‐evenementen   (Ringfes9val,  autoloze   Ringdag)   3.  Organiseren  proehuinen  voor   hergebruik  van  (lege)  panden  
 • 10. 3  –  croissance  démographique AMBITIEUSES     1.  Repenser  le  Ring  comme  un  axe   métropolitain  reliant  différents   zones     2.  Créer  ou  renforcer  les  zones   “habitables”  au  long  du  Ring  +   délaiser  progressivement  les   zones  peu  habitables   3.  Fixer  les  couloirs  d’avia9on   (Zaventem)  pour  une  poli9que   de  logement  à  long  terme     REALISABLES   1.  Max.  100  km  par  heure  sur  le   Ring  (R0)   2.  Evénements  Ring  (Ringfes9val,   journée  sans  voiture  au  Ring)   3.  Laboratoires  permelant  le   réemploi  des  bâ9ments  (vides)  
 • 11. 4 Onderbenule  terreinen  ac9veren    Ac9va9on  des  terrains  sous-­‐u9lisés    
 • 12. 4  –  onderbenuBe  terreinen AMBITIEUS     1.  Experiment:  25  ha  onderbenule   terrein  binnen  5  jaar   herbestemmen   2.  Noordrand  marketen  als   proehuin  voor  9jdelijk   mul9func9oneel  gebruik   3.  Nieuwe  fondsen  en   overheidssteun  vanwege  2   gewesten   HAALBAAR   1.  Aan  de  slag  met  bestaande   data,  geen  nieuwe  inventaris   2.  Tijdelijk  gebruik  als  incubator   voor  mul9func9oneel  gebruik   3.  Oplijsten  wat  in  bepaalde   gebieden  niet  mag  
 • 13. 5 Interna9onale  boulevard  Zuidsta9on  –  EU  –  Nato  –  luchthaven    Boulevard  interna9onal  Quar9er  européen  –  OTAN  –  aéroport  
 • 14. 5  –  Interna&onale  Boulevard AMBITIEUS     1.  Boulevard  inbedden  in   mul9modaal  netwerk   (dwarsverbindingen,  …)   2.  Overkapping  Ring  (R0)   3.  Planningsinstrumentarium   aanpassen  –  meer  ruimte  voor   experiment     HAALBAAR   1.  Integraal:  stedelijke  boulevard   maken  moet  meer  zijn  dan   alleen  nieuwe  tram   2.  Deadline  van  groot  evenement   als  hefoom  voor  heraanleg   3.  Platorm  betrekt  alle  actoren   bij  heraanleg,  beheer  &   kwaliteitsbewaking  Boulevard  
 • 15. 5  –Boulevard  interna&onal AMBITIEUSES     1.  Intégrer  le  boulevard  dans  un   réseau  mul9modal  (liaisons   transversales,  …)   2.  Recouvrement  du  Ring  (R0)   3.  La  boîte  à  ou9ls  planologique   doit  s9muler   l’expérimenta9on   REALISABLES   1.  Développer  intégralement  le   boulevard  en  ne  se  limitant  pas   qu’au  nouveau  tram   2.  La  deadline  d’un  grand  événement   peut  accélerer  le  réaménagement   3.  Mise  sur  pied  d’une  plateforme   responsable  du  réaménagement,  de   la  ges9on  et  du  monitoring  du   Boulevard  réunissant  tous  les   acteurs  
 • 16. 6 Interna9onaal  evenementen  plateau  Heizel  ingebed  in  ontwikkeling   van  mobiliteit,  stad  en  open  ruimte    Le  plateau  du  Heysel  intégré  au  développement  de  la  mobilité,   de  la  ville  et  de  l’espace  ouvert  
 • 17. 6  -­‐  Heizel AMBITIEUS     1.  Metro  tot  aan  Heizel-­‐stadium   2.  Heizel  ontsluiten  voor  fiets  &   OV  vanuit  Vlaanderen     3.  Flexibel  OV  in  func9e  van   events     HAALBAAR   1.  Intergewestelijk   mobiliteitsplan  ism  event-­‐ organisatoren  /  Ghelamco   2.  Betere  mobiliteit  zwakke   weggebruiker  op  Heizelsite   zelf   3.  Combi9cket  event  +  OV  
 • 18. 6  -­‐  Heysel AMBITIEUSES     1.  Le  métro  jusqu’au  stade   Heysel   2.  Développer  TC  &  pistes   cyclables  depuis  la  Flandre   jusqu’au  Heysel       3.  Désserte  flexible  des  TC  en   fonc9on  des  événements   REALISABLES   1.  Un  plan  de  mobilité   interrégionale  avec  Ghelamco  &   les  organisateurs  d’événements   2.  Plan  de  mobilité  pour  les  modes   ac9fs  sur  le  site  du  Heysel   3.  Ticket  événement  (Evénement+   TC)  
 • 19. 7 Grootstedelijke  Corridor  Leuvensesteenweg/E40    Corridor  de  développement  métropolitain  Chaussée  de  Louvain/ E40  
 • 20. 7  –  Leuvensesteenweg  /  E40 AMBITIEUS     1.  Mercedes  City  met  5000   woningen  en  2  ha  industrie   2.  Weiveld  R&D  cluster  +  5ha   industrie  +  stedelijke   ac9viteiten   3.  Overkapping  Ring  (R0)  tussen   Sint-­‐Stevens-­‐Woluwe  &   Zaventem   HAALBAAR   1.  Mediapark  VRT   2.  Leuvensesteenweg   winkelstraat   3.  Tram  Rodebeek  –  BXL  Airport  
 • 21. 8 •  Zenne:  De  gedeelde  vallei    Senne:  la  vallée  partagée  
 • 22. 8  –  De  Zenne AMBITIEUS     1.  Poli9ek  meer  samenwerking,   coproduc9e  en  overleg  ipv   concurren9e   2.  Schaarbeek  Vorming,  Brucargo  &   Cargovil  worden  mul9modale   knooppunten   3.  Intergewestelijk  blauw-­‐groen   netwerk  ontwikkelen  (water  +   bodem)   HAALBAAR   1.  Gebied  ontsluiten  door  OV,   fiets  en  personenvervoer  via   Kanaal   2.  Visibiliteit  en  imago  site   verbeteren  (door  9jdelijke   events,  sport  in  stedelijke   infrastructuur,  ..)  
 • 23. 8  –  La  Senne AMBITIEUSES     1.  Coopéra9on,  coproduc9on  et   concerta9on  poli9que  plutôt  que   la  concurrence   2.  Schaerbeek  Forma9on,  Brucargo   &  Cargovil  deviennent  noeuds   intermodaux   3.  Ges9on  &  développement   interrégionale  du  réseau  vert  et   bleu  (l’eau+sol)   REALISABLES   1.  Désenclaver  la  Senne  via  TC,  le   vélo  et  le  transport  des   personnes  (via  le  Canal)   2.  Améliorer  la  visibilité  et  l’image   du  site  (via  des  événements   temporaires,  emploi  des   infrastructures  pour  loisirs,..)   3.  Oost-­‐Westverbinding  
 • 24. Pannel   •  Michel  Boodts   •  Chef  de  cabinet  Ministre  de  l’Environnement  Joke  Schauvliege   •  Yves  Goldstein   •  Chef  de  cabinet  Ministre-­‐Président  Rudy  Vervoort   •  Hans  Bonte   •  Bourgmestre  Vilvoorde   •  Geoffroy  Coomans  de  Brachène   •  Echevin  Urbanisme  &  Patrimoine  La  ville  de  Bruxelles