SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  33
11. SOCIÉTÉ ET
INDUSTRIALISATION
(1830-1930)
LA POPULATION ESPAGNOLE (1797-2008)
1797 1821 1860 1900 1930 1940 1970 1981 2001 2008
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
Evolución da poboación española -en miles de habitantes-
(1797-2008)
Anos
Faible croissance
pendant les
premières décennies:
guerres, crises
agraires et
épidémies
Croissance de la
population à cause
de l'augmentation
de la productivité
d'aliments
(révolution agraire
libérale)
Dernière crise
démographique:
guerre civile
1936-1939
Croissance
démographique
maximale
1860 1900 1910 1930 1940 1950 1960 1970 1975
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Esperanza media de vida ao nacer en España
(en número de anos)
Fonte: Julián Rodríguez Domínguez e Julián Rodríguez Gavilán
Les surplus de population de la périphérie maritime s'orientent vers outre-mer
(l'Amérique et le Nord de l'Afrique), pendant que ceci des provinces de l'intérieur
va vers quelques villes espagnoles en croissance
Émigration vers
l'Algérie, dès
Alacante, Murcia
et Almería. En
1881 il y a avait
114.000 espagnols
en Algérie
Émigration vers
l'Amérique, dès
la Galice, les
Asturies,
Cantabrie et Pays
Basque, la Catalogne
et les Canaries
Émigration vers
la France
Fonte: Josefa Otero (http://sauce.pntic.mec.es/jotero/)
Évolution de
la population
active en
Espagne
(1797-1877)
«Ademais do clero, os fidalgos campesíos siñificaban entón a gran reserva tradicional de fartura e
d´enerxia. Eles seguían igoales a si mesmos. Algús, os mais sonados, botábanse â loita politica e
facian toladas por un partido, un amigo, unha ideia. Os do pazo da Seara de Trasouto non eran
d´istes. Rematadas as compras na vila, salferidas as onzas, visitadas unhas cantas amizades
voltaban âs suas fartas casas, onde recibíand e lonxe en lonxe, as visitas d'amigos soparados por
légoas de andadura. Pra iso estaban os criados e as bestas. Os froitos chegaban ô seu tempo,
mainamente, en cicros litúrxicos seguindo a decorrer das sazóns. No setembre cobraban as rendas
do pan. O largo de moitos días as riolas de carros de bestas e de xente, cruzaban
pol-os logares carregando as fanegas de limpo centeio. Cada foro compría co´as obrigas da sua
constitución ben precisada nas cartas forales e nos propietarios».
OTERO PEDRAYO, «Romance de alento histórico: os camiños da vida»).
«Seulement dans quelques régions on a envisagé le type de
bourgeois occidental, parmi elles la Catalogne en tête. Dans le
reste du pays, c'est plus importante ce qu'on appelle la haute
classe moyenne, avec des intérêts matériaux et mentaux qui on
peu de différence respect de la bourgeoisie proprement
nommée. La faiblesse de cette classe sociale explique la fragilité
de la majorité des solutions publiques et économiques qu'on a
pris entre 1812 et 1936. (...) Pendant la Restauration, la
bourgeoisie prend conscience de son entité comme classe sociale
(...) abandonne ses velléités progressistes et elle se réfugie dans
les confortables bras de la Restauration, laquelle, avec la
protection de l'armée, lui permettait atteindre ses idéaux
politiques et sociaux. À côté de la bourgeoisie catalane naît la
structure de la bourgeoisie basque. La grande époque
bourgeoise est caractérisée, aussi, par l'aristocratie, bien avec
l'anoblissement royal, bien par des liens de mariage directs. À
cause de cela, même Madrid devient une ville bourgeoise, si bien
dans la capitale continue à être plus important le binome
politique/ grande propriété foncière.»
Vicens Vives, “Historia social...”
Luddisme
Étapes du mouvement ouvrier
Luddisme
Mutualisme
(ordre de 1839)
Les sociétés
ouvrières deviennent
ilégales (1844)
Soulèvement
des paysans
(Loja, 1861)
AIT
(Sexennat démocratique)
Socialisme et
Anarchisme
(Restauration)
Syndicalisme
catholique
(Restauration)
Les conflits au
début du XXème
s. :
grève générale de
1917
SITUATION DES FEMMES
ET FÉMINISME
« Desde “muller casada, a perna crebada”, son innumerables os
refráns españois que limitan a actividade da muller ao círculo dos
quefaceres domésticos, e, na nosa clase media, esta idea está
profundamente arraigada (...) a preparación da muller para algo
que non sexa estritamente o matrimonio, aparece aínda á
maioría das xentes como unha cousa insólita e que, non só non
debe ser tomada en consideración, senón que debe ser
severamente reprobada ou -o que é peor- ridiculizada »
NELKEN, Margarita. A condición social da muller .1919.
Emilia Pardo Bazán Concepción Arenal
Il y a une faible présence
et influence du féminisme
en Espagne, à cause de la
prédominance d'une société
retardée
«O luns 7 do actual houbo un pronunciamento de mulleres na fábrica da Palloza desta cidade.
Parece que en lugar dos cigarros que se facían antes nesta fábrica están agora ensaiando a
construción doutros de diferente feitura e cunhas follas que van engomadas, suprimíndollelas
virxinias ou comúns e os de capa habana ou mixtos; e en vez destes crearon un obradoiro de pitillos
cunha máquina para picar tabaco. Como ámbalas dúas operacións son novas, non se prestan nin se
axeitan a elas as cigarreiras, porque non saben facelos, tardando tanto en elaboralos que a penas
sacan a terceira parte do xornal a que estaban afeitas. Isto, e o pouco satisfeitas que están co
director da fábrica, alporizounas en termos que o expresado día 7, sobre a unha da mañá,
alborotáronse aquelas 4.000 mulleres, arremeteron contra os xefes e empregados do
establecemento, destruíron todo o tabaco picado, pitillos e folla que tiveran a man, e o que había
tempo que estaban elaborando, pisándoo e botándoo ao mar, rompendo en mil anacos as máquinas
novas para picar o tabaco, e que din que custaron 14.000 pesos, botándoas ao mar, o mesmo cós
mobles, papeis, libros de caixa e efectos que atoparon nas habitacións do director.»
(Xornal El Pais, Pontevedra, nº 16, 13/12/1857)
La majorité des femmes
travaillent dans les
usines textiles et de
tabacs
Contrôle tardif du
travail des femmes: en
1892 on pormulgue une loi
afin d'interdire le
travail des femmes
enceinte dans l'industrie
et dans les mines
La population
active des femmes,
dnviron 10 % en
1877, est d'environ
30 % en 1930
À égal travail,
une femme touche
50-60 % du salaire
d'un homme
Participation très
faible des femmes
aux syndicats
MOUVEMENT
OUVRIER ET
CONSCIENCE
FÉMINISTE
Principales
revendications:
droit à l'éducation
et au travail
Origines du
féminisme :
autour des krausistas
et l'Institución Libre
de Enseñanza
Les années 1920, le
féminisme espagnol prend
une plus importante dimension.
1918: Création de l'Asociación
Nacional de Mulleres Españolas,
présidée par María Espinosa.
4. Considérer la femme éligible pour les charges publics.
6. Précis étude des droits de la femme dans l'atuel Code Civil pour
montrer sa condition précaire et demander à la Commission des
Codes la réforme des articles du Code Civil concernant
spécifiquement le mariage, la puissance paternelle et l'administration
des biens conjugales.
7. Demander pour la femme le droit de faire partie du Jury, surtout
dans les cas des délits commis par celles de son sexe ou dans ceux qui
soit victime.
Programme de l'Association de Femmes Espagnoles, 1918
L'AGRARISME GALICIEN
Principales revendications
Suppression du
système foral
Mettre solution au
problème de la
petite propriété
Organisations agraristes
Sociétés
agraires Syndicats
agricoles
Étapes de l'agrarisme
Jusqu'à 1912-13.
« Solidariedade
Galega » (1907) et le
Directorio antiforista de Teis
1917-23:
Radicalisation,
autour du rachat
des foros
Dictature de
Primo de Rivera:
Plus de
syndicats
catholiques
«Un día advertiron (os labregos galegos) que o chan que fecundaban
coa suor da súa fronte íase das súas mans, porque
o señor cos seus foros, e o prestamista coa usura, e o cacique con
tributos e mil alimañas máis coas súas rapinas, eran
uns homes de insaciables tragadeiras e de tan pouco pudor que non
sabían outra cousa que reducir a vida a este só
problema: a emigración. Pero este día, feliz e ventureiro, déronse
conta de que o seu número era enorme e de que na
unión residía a forza. E asociáronse. E aquel día, na metade do campo
galego, escoitouse un canto de redención basto e
rudo como un alarido celta, que estremeceu a terra e sacudiu as
almas de todos os explotados, fundidas nunha soa e
tremenda aspiración: ¡Liberémonos!»
Basilio Alvarez (1911)
Années Km. de voie ferrée
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)
Société et industrialisation (1830-1930)

Contenu connexe

Tendances

"Desarrollismo" et crise politique
"Desarrollismo" et crise politique"Desarrollismo" et crise politique
"Desarrollismo" et crise politiquexosea
 
Les racines de l'histoire contemporaine de l'Espagne
Les racines de l'histoire contemporaine de l'EspagneLes racines de l'histoire contemporaine de l'Espagne
Les racines de l'histoire contemporaine de l'Espagnexosea
 
Ferdinand VII
Ferdinand VIIFerdinand VII
Ferdinand VIIxosea
 
La guerre civile
La guerre civileLa guerre civile
La guerre civilexosea
 
Un régime de notables
Un régime de notablesUn régime de notables
Un régime de notablesxosea
 
Le premier franquisme
Le premier franquismeLe premier franquisme
Le premier franquismexosea
 
La transition démocratique
La transition démocratiqueLa transition démocratique
La transition démocratiquexosea
 
Le sexennat démocratique et la restauration
Le sexennat démocratique et la restaurationLe sexennat démocratique et la restauration
Le sexennat démocratique et la restaurationmercheguillen
 
Les Lumières en Espagne. Un bilan
Les Lumières en Espagne. Un bilanLes Lumières en Espagne. Un bilan
Les Lumières en Espagne. Un bilanxosea
 
La crise de l´absolutisme et la création du régime liberal
La crise de l´absolutisme et la création du régime liberalLa crise de l´absolutisme et la création du régime liberal
La crise de l´absolutisme et la création du régime liberalmercheguillen
 
Ancien règime,illustration, révolution française et l´empire napoleon
Ancien règime,illustration, révolution française et l´empire napoleonAncien règime,illustration, révolution française et l´empire napoleon
Ancien règime,illustration, révolution française et l´empire napoleonmercheguillen
 
Congres vienne,restauration,liberalisme,independence amerique
Congres vienne,restauration,liberalisme,independence ameriqueCongres vienne,restauration,liberalisme,independence amerique
Congres vienne,restauration,liberalisme,independence ameriquemercheguillen
 
L´independence des états unis
L´independence des états unisL´independence des états unis
L´independence des états unismercheguillen
 
Napéolon Bonaparte, révolution et contre-révolution
Napéolon Bonaparte, révolution et contre-révolutionNapéolon Bonaparte, révolution et contre-révolution
Napéolon Bonaparte, révolution et contre-révolutionPersoonlijke studie teksten
 
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).Marcel Duran
 
La France et l’Europe en 1815
La France et l’Europe en 1815La France et l’Europe en 1815
La France et l’Europe en 1815Xavier Monty
 
Le contexte favorable de la révolution française
Le contexte favorable de la révolution françaiseLe contexte favorable de la révolution française
Le contexte favorable de la révolution françaiseXavier Monty
 

Tendances (20)

"Desarrollismo" et crise politique
"Desarrollismo" et crise politique"Desarrollismo" et crise politique
"Desarrollismo" et crise politique
 
Les racines de l'histoire contemporaine de l'Espagne
Les racines de l'histoire contemporaine de l'EspagneLes racines de l'histoire contemporaine de l'Espagne
Les racines de l'histoire contemporaine de l'Espagne
 
Ferdinand VII
Ferdinand VIIFerdinand VII
Ferdinand VII
 
La guerre civile
La guerre civileLa guerre civile
La guerre civile
 
Un régime de notables
Un régime de notablesUn régime de notables
Un régime de notables
 
Le premier franquisme
Le premier franquismeLe premier franquisme
Le premier franquisme
 
La transition démocratique
La transition démocratiqueLa transition démocratique
La transition démocratique
 
Le sexennat démocratique et la restauration
Le sexennat démocratique et la restaurationLe sexennat démocratique et la restauration
Le sexennat démocratique et la restauration
 
Les Lumières en Espagne. Un bilan
Les Lumières en Espagne. Un bilanLes Lumières en Espagne. Un bilan
Les Lumières en Espagne. Un bilan
 
La crise de l´absolutisme et la création du régime liberal
La crise de l´absolutisme et la création du régime liberalLa crise de l´absolutisme et la création du régime liberal
La crise de l´absolutisme et la création du régime liberal
 
Ancien règime,illustration, révolution française et l´empire napoleon
Ancien règime,illustration, révolution française et l´empire napoleonAncien règime,illustration, révolution française et l´empire napoleon
Ancien règime,illustration, révolution française et l´empire napoleon
 
Congres vienne,restauration,liberalisme,independence amerique
Congres vienne,restauration,liberalisme,independence ameriqueCongres vienne,restauration,liberalisme,independence amerique
Congres vienne,restauration,liberalisme,independence amerique
 
L´independence des états unis
L´independence des états unisL´independence des états unis
L´independence des états unis
 
La grande guerre
La grande guerreLa grande guerre
La grande guerre
 
Napéolon Bonaparte, révolution et contre-révolution
Napéolon Bonaparte, révolution et contre-révolutionNapéolon Bonaparte, révolution et contre-révolution
Napéolon Bonaparte, révolution et contre-révolution
 
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
La construction de l’État Libéral en Espagne (1833-1868).
 
Les totalitarismes
Les totalitarismesLes totalitarismes
Les totalitarismes
 
Rev russe
Rev russeRev russe
Rev russe
 
La France et l’Europe en 1815
La France et l’Europe en 1815La France et l’Europe en 1815
La France et l’Europe en 1815
 
Le contexte favorable de la révolution française
Le contexte favorable de la révolution françaiseLe contexte favorable de la révolution française
Le contexte favorable de la révolution française
 

Similaire à Société et industrialisation (1830-1930)

Ancien règime et la révolution française
Ancien règime et la révolution françaiseAncien règime et la révolution française
Ancien règime et la révolution françaisemercheguillen
 
FELIX RODRIGO MORA - ABAJO LA PEPA! - 18 RAISONS DE RAPPORT DE LA CONSTITUTIO...
FELIX RODRIGO MORA - ABAJO LA PEPA! - 18 RAISONS DE RAPPORT DE LA CONSTITUTIO...FELIX RODRIGO MORA - ABAJO LA PEPA! - 18 RAISONS DE RAPPORT DE LA CONSTITUTIO...
FELIX RODRIGO MORA - ABAJO LA PEPA! - 18 RAISONS DE RAPPORT DE LA CONSTITUTIO...Proyecto Matriz
 
Le xviiième siècle. expansions, lumières et révolutions
Le xviiième siècle. expansions, lumières et révolutionsLe xviiième siècle. expansions, lumières et révolutions
Le xviiième siècle. expansions, lumières et révolutionsXavier Monty
 
CRISIS DE LA RESTAURACION.pptx
CRISIS DE LA RESTAURACION.pptxCRISIS DE LA RESTAURACION.pptx
CRISIS DE LA RESTAURACION.pptxYaraLpezRodrguez
 
Publication en ligne muzac magazine, janvier 2018
Publication en ligne muzac magazine, janvier 2018Publication en ligne muzac magazine, janvier 2018
Publication en ligne muzac magazine, janvier 2018Redaction InfosCaraïbes
 
L'économie de la chine sous les qing
L'économie de la chine sous les qingL'économie de la chine sous les qing
L'économie de la chine sous les qingnicolaschinois
 
1e Revo.pdf
1e Revo.pdf1e Revo.pdf
1e Revo.pdfNadineHG
 
Vagues revolutionnaires et nations (1792-1848).pdf
Vagues revolutionnaires et nations (1792-1848).pdfVagues revolutionnaires et nations (1792-1848).pdf
Vagues revolutionnaires et nations (1792-1848).pdfNadineHG
 
La Revolution - l'acceleration revolutionnaire (1790-1794).pdf
La Revolution - l'acceleration revolutionnaire (1790-1794).pdfLa Revolution - l'acceleration revolutionnaire (1790-1794).pdf
La Revolution - l'acceleration revolutionnaire (1790-1794).pdfNadineHG
 
1e T Eco societe
1e T Eco societe1e T Eco societe
1e T Eco societeNadineHG
 
Reseña Hermanos Latrille: impronta en el desierto
Reseña Hermanos Latrille: impronta en el desiertoReseña Hermanos Latrille: impronta en el desierto
Reseña Hermanos Latrille: impronta en el desiertoprojetfrancechili
 
Eco societe XIXe siecle.pdf
Eco societe XIXe siecle.pdfEco societe XIXe siecle.pdf
Eco societe XIXe siecle.pdfNadineHG
 

Similaire à Société et industrialisation (1830-1930) (20)

Ancien règime et la révolution française
Ancien règime et la révolution françaiseAncien règime et la révolution française
Ancien règime et la révolution française
 
FELIX RODRIGO MORA - ABAJO LA PEPA! - 18 RAISONS DE RAPPORT DE LA CONSTITUTIO...
FELIX RODRIGO MORA - ABAJO LA PEPA! - 18 RAISONS DE RAPPORT DE LA CONSTITUTIO...FELIX RODRIGO MORA - ABAJO LA PEPA! - 18 RAISONS DE RAPPORT DE LA CONSTITUTIO...
FELIX RODRIGO MORA - ABAJO LA PEPA! - 18 RAISONS DE RAPPORT DE LA CONSTITUTIO...
 
Le xviiième siècle. expansions, lumières et révolutions
Le xviiième siècle. expansions, lumières et révolutionsLe xviiième siècle. expansions, lumières et révolutions
Le xviiième siècle. expansions, lumières et révolutions
 
CRISIS DE LA RESTAURACION.pptx
CRISIS DE LA RESTAURACION.pptxCRISIS DE LA RESTAURACION.pptx
CRISIS DE LA RESTAURACION.pptx
 
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 03. La mémoire du colonialisme
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 03. La mémoire du colonialismeMémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 03. La mémoire du colonialisme
Mémoire et reconnaissance de crimes du passé. — 03. La mémoire du colonialisme
 
Publication en ligne muzac magazine, janvier 2018
Publication en ligne muzac magazine, janvier 2018Publication en ligne muzac magazine, janvier 2018
Publication en ligne muzac magazine, janvier 2018
 
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE par H. GUILLEMIN
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE par H. GUILLEMINLA RÉVOLUTION FRANÇAISE par H. GUILLEMIN
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE par H. GUILLEMIN
 
L'économie de la chine sous les qing
L'économie de la chine sous les qingL'économie de la chine sous les qing
L'économie de la chine sous les qing
 
RéVolutions
RéVolutionsRéVolutions
RéVolutions
 
1e Revo.pdf
1e Revo.pdf1e Revo.pdf
1e Revo.pdf
 
Blitz éco et dvlpt
Blitz éco et dvlptBlitz éco et dvlpt
Blitz éco et dvlpt
 
Les misérables
Les misérablesLes misérables
Les misérables
 
La nation et le nationalisme
La nation et le nationalismeLa nation et le nationalisme
La nation et le nationalisme
 
La Colonisation
La ColonisationLa Colonisation
La Colonisation
 
Saint Domingue
Saint DomingueSaint Domingue
Saint Domingue
 
Vagues revolutionnaires et nations (1792-1848).pdf
Vagues revolutionnaires et nations (1792-1848).pdfVagues revolutionnaires et nations (1792-1848).pdf
Vagues revolutionnaires et nations (1792-1848).pdf
 
La Revolution - l'acceleration revolutionnaire (1790-1794).pdf
La Revolution - l'acceleration revolutionnaire (1790-1794).pdfLa Revolution - l'acceleration revolutionnaire (1790-1794).pdf
La Revolution - l'acceleration revolutionnaire (1790-1794).pdf
 
1e T Eco societe
1e T Eco societe1e T Eco societe
1e T Eco societe
 
Reseña Hermanos Latrille: impronta en el desierto
Reseña Hermanos Latrille: impronta en el desiertoReseña Hermanos Latrille: impronta en el desierto
Reseña Hermanos Latrille: impronta en el desierto
 
Eco societe XIXe siecle.pdf
Eco societe XIXe siecle.pdfEco societe XIXe siecle.pdf
Eco societe XIXe siecle.pdf
 

Plus de xosea

M(L)OVE
M(L)OVEM(L)OVE
M(L)OVExosea
 
L'art du Paléolithique
L'art du PaléolithiqueL'art du Paléolithique
L'art du Paléolithiquexosea
 
Frise chronologique du Moyen Âge
Frise chronologique du Moyen ÂgeFrise chronologique du Moyen Âge
Frise chronologique du Moyen Âgexosea
 
A unificación italiana
A unificación italianaA unificación italiana
A unificación italianaxosea
 
Exemples de peinture baroque
Exemples de peinture baroqueExemples de peinture baroque
Exemples de peinture baroquexosea
 
Exemples d'architecture et sculpture baroques
Exemples d'architecture et sculpture baroquesExemples d'architecture et sculpture baroques
Exemples d'architecture et sculpture baroquesxosea
 
Espazos urbanos
Espazos urbanosEspazos urbanos
Espazos urbanosxosea
 
Les Habsbourg en Espagne
Les Habsbourg en EspagneLes Habsbourg en Espagne
Les Habsbourg en Espagnexosea
 
Momentos da poboación española
Momentos da poboación españolaMomentos da poboación española
Momentos da poboación españolaxosea
 
Atlas visual do Medievo galego
Atlas visual do Medievo galegoAtlas visual do Medievo galego
Atlas visual do Medievo galegoxosea
 
32 protagonistas na Idade Media galega
32 protagonistas na Idade Media galega32 protagonistas na Idade Media galega
32 protagonistas na Idade Media galegaxosea
 
L'essor des villes au Moyen Âge
L'essor des villes au Moyen ÂgeL'essor des villes au Moyen Âge
L'essor des villes au Moyen Âgexosea
 
Les désastres de la guerre, par Goya
Les désastres de la guerre, par GoyaLes désastres de la guerre, par Goya
Les désastres de la guerre, par Goyaxosea
 
Climas de España
Climas de EspañaClimas de España
Climas de Españaxosea
 

Plus de xosea (14)

M(L)OVE
M(L)OVEM(L)OVE
M(L)OVE
 
L'art du Paléolithique
L'art du PaléolithiqueL'art du Paléolithique
L'art du Paléolithique
 
Frise chronologique du Moyen Âge
Frise chronologique du Moyen ÂgeFrise chronologique du Moyen Âge
Frise chronologique du Moyen Âge
 
A unificación italiana
A unificación italianaA unificación italiana
A unificación italiana
 
Exemples de peinture baroque
Exemples de peinture baroqueExemples de peinture baroque
Exemples de peinture baroque
 
Exemples d'architecture et sculpture baroques
Exemples d'architecture et sculpture baroquesExemples d'architecture et sculpture baroques
Exemples d'architecture et sculpture baroques
 
Espazos urbanos
Espazos urbanosEspazos urbanos
Espazos urbanos
 
Les Habsbourg en Espagne
Les Habsbourg en EspagneLes Habsbourg en Espagne
Les Habsbourg en Espagne
 
Momentos da poboación española
Momentos da poboación españolaMomentos da poboación española
Momentos da poboación española
 
Atlas visual do Medievo galego
Atlas visual do Medievo galegoAtlas visual do Medievo galego
Atlas visual do Medievo galego
 
32 protagonistas na Idade Media galega
32 protagonistas na Idade Media galega32 protagonistas na Idade Media galega
32 protagonistas na Idade Media galega
 
L'essor des villes au Moyen Âge
L'essor des villes au Moyen ÂgeL'essor des villes au Moyen Âge
L'essor des villes au Moyen Âge
 
Les désastres de la guerre, par Goya
Les désastres de la guerre, par GoyaLes désastres de la guerre, par Goya
Les désastres de la guerre, par Goya
 
Climas de España
Climas de EspañaClimas de España
Climas de España
 

Dernier

Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdf
Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdfBibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdf
Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdfBibdoc 37
 
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directe
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directeLe Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directe
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directeXL Groupe
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdfSKennel
 
PIE-A2-P4-support stagiaires sept 22-validé.pdf
PIE-A2-P4-support stagiaires sept 22-validé.pdfPIE-A2-P4-support stagiaires sept 22-validé.pdf
PIE-A2-P4-support stagiaires sept 22-validé.pdfRiDaHAziz
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdfSKennel
 
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024Gilles Le Page
 
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...Faga1939
 
Cours de Management des Systèmes d'information
Cours de Management des Systèmes d'informationCours de Management des Systèmes d'information
Cours de Management des Systèmes d'informationpapediallo3
 
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024Alain Marois
 
Bernard Réquichot.pptx Peintre français
Bernard Réquichot.pptx  Peintre françaisBernard Réquichot.pptx  Peintre français
Bernard Réquichot.pptx Peintre françaisTxaruka
 
PIE-A2-P 5- Supports stagiaires.pptx.pdf
PIE-A2-P 5- Supports stagiaires.pptx.pdfPIE-A2-P 5- Supports stagiaires.pptx.pdf
PIE-A2-P 5- Supports stagiaires.pptx.pdfRiDaHAziz
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdfSKennel
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdfSKennel
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdfSKennel
 
Pharmacologie des cardiotoniques pour Pharmacie
Pharmacologie des cardiotoniques pour PharmaciePharmacologie des cardiotoniques pour Pharmacie
Pharmacologie des cardiotoniques pour PharmacieLoloshka
 
Pas de vagues. pptx Film français
Pas de vagues. pptx   Film  françaisPas de vagues. pptx   Film  français
Pas de vagues. pptx Film françaisTxaruka
 
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdf
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdfBibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdf
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdfBibdoc 37
 

Dernier (18)

Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdf
Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdfBibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdf
Bibdoc 2024 - Les maillons de la chaine du livre face aux enjeux écologiques.pdf
 
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directe
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directeLe Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directe
Le Lean sur une ligne de production : Formation et mise en application directe
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Bilan.pdf
 
PIE-A2-P4-support stagiaires sept 22-validé.pdf
PIE-A2-P4-support stagiaires sept 22-validé.pdfPIE-A2-P4-support stagiaires sept 22-validé.pdf
PIE-A2-P4-support stagiaires sept 22-validé.pdf
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Conférence_SK.pdf
 
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024
Presentation de la plateforme Moodle - avril 2024
 
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
LA MONTÉE DE L'ÉDUCATION DANS LE MONDE DE LA PRÉHISTOIRE À L'ÈRE CONTEMPORAIN...
 
Cours de Management des Systèmes d'information
Cours de Management des Systèmes d'informationCours de Management des Systèmes d'information
Cours de Management des Systèmes d'information
 
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024
Zotero avancé - support de formation doctorants SHS 2024
 
Bernard Réquichot.pptx Peintre français
Bernard Réquichot.pptx  Peintre françaisBernard Réquichot.pptx  Peintre français
Bernard Réquichot.pptx Peintre français
 
PIE-A2-P 5- Supports stagiaires.pptx.pdf
PIE-A2-P 5- Supports stagiaires.pptx.pdfPIE-A2-P 5- Supports stagiaires.pptx.pdf
PIE-A2-P 5- Supports stagiaires.pptx.pdf
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_FormationRecherche.pdf
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_EtudiantActeur.pdf
 
DO PALÁCIO À ASSEMBLEIA .
DO PALÁCIO À ASSEMBLEIA         .DO PALÁCIO À ASSEMBLEIA         .
DO PALÁCIO À ASSEMBLEIA .
 
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdfSciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdf
SciencesPo_Aix_InnovationPédagogique_Atelier_IA.pdf
 
Pharmacologie des cardiotoniques pour Pharmacie
Pharmacologie des cardiotoniques pour PharmaciePharmacologie des cardiotoniques pour Pharmacie
Pharmacologie des cardiotoniques pour Pharmacie
 
Pas de vagues. pptx Film français
Pas de vagues. pptx   Film  françaisPas de vagues. pptx   Film  français
Pas de vagues. pptx Film français
 
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdf
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdfBibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdf
Bibdoc 2024 - Ecologie du livre et creation de badge.pdf
 

Société et industrialisation (1830-1930)

 • 2. LA POPULATION ESPAGNOLE (1797-2008) 1797 1821 1860 1900 1930 1940 1970 1981 2001 2008 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 Evolución da poboación española -en miles de habitantes- (1797-2008) Anos Faible croissance pendant les premières décennies: guerres, crises agraires et épidémies Croissance de la population à cause de l'augmentation de la productivité d'aliments (révolution agraire libérale) Dernière crise démographique: guerre civile 1936-1939 Croissance démographique maximale
 • 3. 1860 1900 1910 1930 1940 1950 1960 1970 1975 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Esperanza media de vida ao nacer en España (en número de anos)
 • 4. Fonte: Julián Rodríguez Domínguez e Julián Rodríguez Gavilán
 • 5.
 • 6.
 • 7. Les surplus de population de la périphérie maritime s'orientent vers outre-mer (l'Amérique et le Nord de l'Afrique), pendant que ceci des provinces de l'intérieur va vers quelques villes espagnoles en croissance Émigration vers l'Algérie, dès Alacante, Murcia et Almería. En 1881 il y a avait 114.000 espagnols en Algérie Émigration vers l'Amérique, dès la Galice, les Asturies, Cantabrie et Pays Basque, la Catalogne et les Canaries Émigration vers la France
 • 8. Fonte: Josefa Otero (http://sauce.pntic.mec.es/jotero/)
 • 9.
 • 10. Évolution de la population active en Espagne (1797-1877)
 • 11. «Ademais do clero, os fidalgos campesíos siñificaban entón a gran reserva tradicional de fartura e d´enerxia. Eles seguían igoales a si mesmos. Algús, os mais sonados, botábanse â loita politica e facian toladas por un partido, un amigo, unha ideia. Os do pazo da Seara de Trasouto non eran d´istes. Rematadas as compras na vila, salferidas as onzas, visitadas unhas cantas amizades voltaban âs suas fartas casas, onde recibíand e lonxe en lonxe, as visitas d'amigos soparados por légoas de andadura. Pra iso estaban os criados e as bestas. Os froitos chegaban ô seu tempo, mainamente, en cicros litúrxicos seguindo a decorrer das sazóns. No setembre cobraban as rendas do pan. O largo de moitos días as riolas de carros de bestas e de xente, cruzaban pol-os logares carregando as fanegas de limpo centeio. Cada foro compría co´as obrigas da sua constitución ben precisada nas cartas forales e nos propietarios». OTERO PEDRAYO, «Romance de alento histórico: os camiños da vida»).
 • 12. «Seulement dans quelques régions on a envisagé le type de bourgeois occidental, parmi elles la Catalogne en tête. Dans le reste du pays, c'est plus importante ce qu'on appelle la haute classe moyenne, avec des intérêts matériaux et mentaux qui on peu de différence respect de la bourgeoisie proprement nommée. La faiblesse de cette classe sociale explique la fragilité de la majorité des solutions publiques et économiques qu'on a pris entre 1812 et 1936. (...) Pendant la Restauration, la bourgeoisie prend conscience de son entité comme classe sociale (...) abandonne ses velléités progressistes et elle se réfugie dans les confortables bras de la Restauration, laquelle, avec la protection de l'armée, lui permettait atteindre ses idéaux politiques et sociaux. À côté de la bourgeoisie catalane naît la structure de la bourgeoisie basque. La grande époque bourgeoise est caractérisée, aussi, par l'aristocratie, bien avec l'anoblissement royal, bien par des liens de mariage directs. À cause de cela, même Madrid devient une ville bourgeoise, si bien dans la capitale continue à être plus important le binome politique/ grande propriété foncière.» Vicens Vives, “Historia social...”
 • 14. Étapes du mouvement ouvrier Luddisme Mutualisme (ordre de 1839) Les sociétés ouvrières deviennent ilégales (1844) Soulèvement des paysans (Loja, 1861) AIT (Sexennat démocratique) Socialisme et Anarchisme (Restauration) Syndicalisme catholique (Restauration) Les conflits au début du XXème s. : grève générale de 1917
 • 15. SITUATION DES FEMMES ET FÉMINISME « Desde “muller casada, a perna crebada”, son innumerables os refráns españois que limitan a actividade da muller ao círculo dos quefaceres domésticos, e, na nosa clase media, esta idea está profundamente arraigada (...) a preparación da muller para algo que non sexa estritamente o matrimonio, aparece aínda á maioría das xentes como unha cousa insólita e que, non só non debe ser tomada en consideración, senón que debe ser severamente reprobada ou -o que é peor- ridiculizada » NELKEN, Margarita. A condición social da muller .1919. Emilia Pardo Bazán Concepción Arenal Il y a une faible présence et influence du féminisme en Espagne, à cause de la prédominance d'une société retardée
 • 16. «O luns 7 do actual houbo un pronunciamento de mulleres na fábrica da Palloza desta cidade. Parece que en lugar dos cigarros que se facían antes nesta fábrica están agora ensaiando a construción doutros de diferente feitura e cunhas follas que van engomadas, suprimíndollelas virxinias ou comúns e os de capa habana ou mixtos; e en vez destes crearon un obradoiro de pitillos cunha máquina para picar tabaco. Como ámbalas dúas operacións son novas, non se prestan nin se axeitan a elas as cigarreiras, porque non saben facelos, tardando tanto en elaboralos que a penas sacan a terceira parte do xornal a que estaban afeitas. Isto, e o pouco satisfeitas que están co director da fábrica, alporizounas en termos que o expresado día 7, sobre a unha da mañá, alborotáronse aquelas 4.000 mulleres, arremeteron contra os xefes e empregados do establecemento, destruíron todo o tabaco picado, pitillos e folla que tiveran a man, e o que había tempo que estaban elaborando, pisándoo e botándoo ao mar, rompendo en mil anacos as máquinas novas para picar o tabaco, e que din que custaron 14.000 pesos, botándoas ao mar, o mesmo cós mobles, papeis, libros de caixa e efectos que atoparon nas habitacións do director.» (Xornal El Pais, Pontevedra, nº 16, 13/12/1857) La majorité des femmes travaillent dans les usines textiles et de tabacs Contrôle tardif du travail des femmes: en 1892 on pormulgue une loi afin d'interdire le travail des femmes enceinte dans l'industrie et dans les mines La population active des femmes, dnviron 10 % en 1877, est d'environ 30 % en 1930 À égal travail, une femme touche 50-60 % du salaire d'un homme
 • 17. Participation très faible des femmes aux syndicats MOUVEMENT OUVRIER ET CONSCIENCE FÉMINISTE Principales revendications: droit à l'éducation et au travail Origines du féminisme : autour des krausistas et l'Institución Libre de Enseñanza Les années 1920, le féminisme espagnol prend une plus importante dimension. 1918: Création de l'Asociación Nacional de Mulleres Españolas, présidée par María Espinosa. 4. Considérer la femme éligible pour les charges publics. 6. Précis étude des droits de la femme dans l'atuel Code Civil pour montrer sa condition précaire et demander à la Commission des Codes la réforme des articles du Code Civil concernant spécifiquement le mariage, la puissance paternelle et l'administration des biens conjugales. 7. Demander pour la femme le droit de faire partie du Jury, surtout dans les cas des délits commis par celles de son sexe ou dans ceux qui soit victime. Programme de l'Association de Femmes Espagnoles, 1918
 • 18. L'AGRARISME GALICIEN Principales revendications Suppression du système foral Mettre solution au problème de la petite propriété Organisations agraristes Sociétés agraires Syndicats agricoles Étapes de l'agrarisme Jusqu'à 1912-13. « Solidariedade Galega » (1907) et le Directorio antiforista de Teis 1917-23: Radicalisation, autour du rachat des foros Dictature de Primo de Rivera: Plus de syndicats catholiques «Un día advertiron (os labregos galegos) que o chan que fecundaban coa suor da súa fronte íase das súas mans, porque o señor cos seus foros, e o prestamista coa usura, e o cacique con tributos e mil alimañas máis coas súas rapinas, eran uns homes de insaciables tragadeiras e de tan pouco pudor que non sabían outra cousa que reducir a vida a este só problema: a emigración. Pero este día, feliz e ventureiro, déronse conta de que o seu número era enorme e de que na unión residía a forza. E asociáronse. E aquel día, na metade do campo galego, escoitouse un canto de redención basto e rudo como un alarido celta, que estremeceu a terra e sacudiu as almas de todos os explotados, fundidas nunha soa e tremenda aspiración: ¡Liberémonos!» Basilio Alvarez (1911)
 • 19. Années Km. de voie ferrée