SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  64
Télécharger pour lire hors ligne
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 1
Έκδοση : Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών
Συγγραφή : Λεων. Γ. Παρτσανάκης, Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας
ISBN : 978-960-9742-19-1
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 2
Σημειωτική (από το αρχ. ελλ. σημείον) ή, όπως ονομαζόταν παλαιότερα, σημειολογία εί-
ναι η επιστήμη που μελετά τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συμβολικών συστημάτων
στο σύνολό τους. Στο αντικείμενό της εμπίπτει οτιδήποτε χρησιμοποιείται με κάποια σημασία
και υποκαθιστά κάτι άλλο. Γλώσσα, κυκλοφοριακή σήμανση, μουσική, ιατρική συμπτωματο-
λογία, θέατρο, κοινωνικές συμβάσεις, κινηματογράφος, μόδα και τελετουργικές συμπεριφορές
είναι μερικά μόνο από τα συστήματα διαχείρισης σημασιών, που ως τέτοια μελετώνται από τη
σημειωτική για την επικοινωνιακή τους λειτουργία. Επειδή σημασίες εμπλέκονται σε οποια-
δήποτε δραστηριότητα συμμετέχει ο άνθρωπος και συνεπώς στο σύνολο του πολιτισμού, η
σημειωτική διεκδικεί τον ρόλο γενικής πολιτισμικής θεωρίας.
Ο όρος πρώτο-χρησιμοποιήθηκε από τον Τζων Λοκ το 1690 σε μια μελέτη για την έννοια της
κατανόησης.
Αντικείμενο της σημειωτικής είναι πώς τα άτομα αποδίδουν, κωδικοποιούν και ανταλλάσσουν
σημασίες και νοήματα. Ο όρος σημείο αναφέρεται σε οποιαδήποτε οντότητα η οποία είναι
αντιπροσωπευτική (φέρει) ή στην οποία αποδίδεται ένα συγκεκριμένο νόημα (παραδείγματα
σημείων: χειρονομίες, λέξεις, πινακίδες, ήχοι ειδοποίησης, ακόμα και μια ιδέα ή μια σκέψη).
Η σημειωτική παρέχει τα εργαλεία για την κριτική εξέταση των συμβόλων και για την έρευνα
της ερμηνείας σε πολλούς τομείς.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%
AE
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 3
Η σημασία βρίσκεται παντού και αφορά όλους μας άμεσα, είτε το συνειδητοποιούμε
είτε όχι. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια μας την ύπαρξη, την κοινωνία και
τον πολιτισμό μας, καθώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα μέσα από το φίλ-
τρο των σημείων, τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητά μας και καθορίζουν τη θέ-
ση μας στην κοινωνία.
Ζούμε μέσα από τα σημεία, αφού αυτά μεσολαβούν για να κατανοήσουμε τον εαυτό
μας και τους γύρω μας και καθιστούν εφικτή την επικοινωνία.
Από πολύ μικρή ηλικία και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας ερχόμαστε σε επαφή
με σημεία και καλούμαστε διαρκώς να τα ερμηνεύσουμε, καθώς και να δημιουργή-
σουμε οι ίδιοι συστήματα σημασίας. Αποδίδουμε νόημα σε λέξεις, εικόνες, σχήματα,
χρώματα, μυρωδιές, χειρονομίες· μιλάμε, διαβάζουμε, γράφουμε κείμενα και απο-
κωδικοποιούμε συμπεριφορές.
http://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-5128-6
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 4
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια διδακτική πρόταση για μαθητές του
Δημοτικού Σχολείου που μαθαίνουν τη Γαλλική γλώσσα και δεν
υποκαθιστά το σχολικό εγχειρίδιο που επέλεξε ο εκπαιδευτικός για
τη διδασκαλία του μαθήματος. Πρόκειται για μια την εξοικείωση
του εκπαιδευτικού και των μαθητών με την παιδική λογοτεχνία
(album de jeunesse). Η φιλοσοφία αυτού του είδους είναι να δη-
μιουργήσουμε ένα κωμικό αποτέλεσμα, αποτυπώνοντας σε εικόνες
τις μεταφορικές έννοιες «κατά γράμμα», δηλαδή με την κύρια
έννοια της λέξης. Έτσι, η απόσταση που δημιουργείται και το α-
ποτέλεσμα της έκπληξης που εμφανίζεται, είναι στην πραγματι-
κότητα αρκετά αστεία.
Tomber dans les pommes
perdre connaissance, s’évanouir.
Στόχοι
- ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με έναν αριθμό γνωστών εκφράσεων και στις
δυο γλώσσες (Γαλλικά – Ελληνικά) που ίσως οι μαθητές δε θα έχουν την ευκαιρία να γνωρί-
σουν διότι αυτές χρησιμοποιούνται σε οικογενειακό περιβάλλον: tomber des nues, sauter du coq
à l'âne, vendre la mèche...
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 5
- η προσέγγιση της κύριας και της μεταφορικής έννοιας. Οι δύο αυτές έννοιες είναι πιο εύκολα να
κατανοηθούν με τη χρήση τους σε μια έκφραση παρά σε απομονωμένες λέξεις διότι η εικόνα είναι
πολύ πιο προφανής. Επιπλέον, η εικόνα που παρατηρεί κανείς και στη συνέχεια δημιουργεί, επιτρέπει
να είναι ορατό το φαινόμενο. Εμπλουτισμός του λεξιλογίου και δομή της φράσης ταιριάζουν εδώ.
Ανάπτυξη της διαδικασίας
1. Παρατήρηση των άλμπουμ
 Εάν έχετε δική σας τάξη για το μάθημα, τοποθετείστε τα albums με τρόπο ώστε να είναι διαθέ-
σιμα στους μαθητές. Παρουσιάστε τους ένα με συγκεκριμένο τρόπο. Πολύ γρήγορα οι μαθητές
αντιλαμβάνονται τη λειτουργία αυτών των βιβλίων και είναι ικανοί να το εξηγήσουν με δικές
τους λέξεις.
 Στην αρχή εμπειρικά, η ανακάλυψη των βιβλίων μπορεί να γίνει αργότερα λίγο πιο δομική. Ο
εκπαιδευτικός παρουσιάζει μερικά σχέδια καλύπτοντας την έκφραση που τα συνοδεύουν. Δια-
βάζει μερικά αποσπάσματα, ζητά από τους μαθητές να φανταστούν τα σχέδια που αντιστοι-
χούν και επαληθεύει με την φράση του συγγραφέα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σίγουρος
ότι οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο και την έννοια της έκφρασης αλλιώς η δραστηριότητα
κινδυνεύει να πέσει στο κενό.
2. Αναζήτηση εκφράσεων με μεταφορική έννοια
Πρόκειται για τη δημιουργία μιας «τράπεζας» εκφράσεων στην οποία οι μαθητές θα έχουν πρόσβα-
ση. Αναρτήστε ένα μεγάλο φύλο, όπου θα καταγράφονται οι ιδέες:
 Ξεκινήστε το μάθημα με τη συμμετοχή όλων των μαθητών όπου ο καθένας λέει μια έκφραση
που γνωρίζει
 Προτείνετε στη συνέχεια στους μαθητές να αναζητήσουν με πιο συστηματικό τρόπο, στο διαδί-
κτυο, έντυπα ή βιβλία όπως :
- Jacques Cellard et Pierre Gay, De bouche à oreille. Le livre des images de la langue française,
« Découverte Cadet », Gallimard, 1987.
- Élisabeth Charbonnier, La Monnaie de singe, ou comment reconnaître les expressions issues du
Moyen
Âge, Hatier, 1991.
Αυτά τα βιβλία αναφέρουν πολλές εκφράσεις με την ερμηνεία και την προέλευσή τους. Μπορεί να
διατεθούν μέσα στην τάξη με τη μορφή ενός βιβλίου- σταθμού: με τη σειρά τους οι μαθητές δανεί-
ζονται το βιβλίο στο σπίτι για να το δείξουν στους δικούς τους και το επιστρέφουν την επομένη στην
τάξη, δίνοντας την ανάλογη έκφραση στη μητρική γλώσσα...
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 6
3. Πραγματοποίηση του album
 Κάθε μαθητής επιλέγει μια έκφραση που του αρέσει. Έπειτα προχωράει στην ει-
κονογράφηση.
 Με την ολοκλήρωση των εργασιών όλοι οι μαθητές αντιγράφουν το σχέδιο τους
και τη φράση τους σε ένα φύλο ίδιο μεγέθους, με σκοπό τη δημιουργία ενός τό-
μου. Το σύνολο των σελίδων δημιουργεί εύκολα ένα άλμπουμ που θα μπορεί να
επιδειχτεί σε μια άλλη τάξη ή σε άλλους μαθητές με τους οποίους υπάρχει αλλη-
λογραφία …
Βασιζόμενοι στα albums του Alain Le Saux
« Papa m’a dit »,
« Maman m’a dit »,
« Mon copain Max m’a dit » - Éditions Rivages
Μια «άσκηση» για να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν τη διαφορά α-
νάμεσα στο σημαίνον και στο σημαινόμενο, όπου ξαναβρίσκουμε την εικόνα για
να αποδώσουμε τη μεταφορική έννοια της γλώσσας.
Από την πλευρά του εκπαιδευτικού : να γίνει μια επιλογή από τις προτει-
νόμενες εκφράσεις του συγγραφέα. Αφαιρούμε
ή κρύβουμε την έκφραση και την αποκαλύ-
πτουμε αργότερα. Αφήνουμε ένα άδειο μέρος
στη σελίδα και καλούμε τους μαθητές να γρά-
ψουν τη δική τους. Τι θα γράψουν; Αυτό εξαρ-
τάται από τη φαντασία των μαθητών, τη γνώση
τους ή την έμπνευση της στιγμής…
Από την πλευρά των μαθητών : οι παρα-
γωγές τους μπορεί να καλύπτουν δυνατότη-
τες σε τρεις τομείς: μια περιγραφική γραφή, μια
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 7
αφηγηματική και μια γραφή πιο «συμβολική» η οποία να προτείνει εκφράσεις
τύπου « demi-sœur ».
Οι γραπτές παραγωγές των μαθητών κατατάσσονται σε κατηγορίες και διαβά-
ζονται μέσα στην τάξη.
Μένει να συνεχίσουμε αυτή την ευχάριστη ΄ανακάλυψη΄. Η γλώσσα μπορεί να
αποτελέσει πηγή για παιγνιώδεις δραστηριό-
τητες ή για ιστορίες. Μπορούμε, ξεκινώντας
από τις λέξεις, να «χτίσουμε» μια ιστορία και
να ζητήσουμε από τους μαθητές να την απο-
τυπώσουν σε χαρτί με εικόνες.
Το τελευταίο στάδιο μπορεί να είναι προαιρετικό: οι légendes του album που
περιγράφουν την εικόνα και υπάρχουν στο ίδιο φύλο αλλά σε διαφορετική σει-
ρά από αυτή των εικόνων, μοιράζονται στους μαθητές. Ζητούμε τότε την αντι-
στοίχιση της κάθε εικόνας με τη légende της με γραμμές διαφορετικών χρω-
μάτων, την αντιστοίχιση ανάμεσα σε λέξεις και στοιχεία της εικόνας.
Λεων. Γ. Παρτσανάκης
Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 8
Étape 1 : le professeur montre aux élèves des photos d’un animal
et fournit un vocabulaire relatif à chaque animal : deux grosses oreilles, une longue queue,
quatre pattes, pas de pattes, vit dans l’eau, court très vite, deux pattes, etc.
Les élèves choisissent de ‘s’occuper’ de cet animal : le dessiner, le colorier, et le présenter à
ses camarades.
Centrer la recherche sur les expressions qui font intervenir le nom d'un animal, comme par
exemple :
- donner sa langue au chat: Renoncer à trouver ou à deviner une solution.
- avoir un chat dans la gorge : Être enroué.
- avoir d'autres chats à fouetter : Avoir d'autres choses à faire ou d'autres préoccu-
pations
- poser un lapin: Faire attendre quelqu'un en n'allant pas au rendez-vous fixé.
- soulever un lièvre: Détecter une difficulté imprévue, s'en apercevoir avant les
autres
- sauter du coq à l'âne: Dans une discussion ou un écrit, passer brutalement d'un
sujet à un autre, sans transition ni liaison. Par extension : tenir des propos incohérents.
- avoir une faim de loup: Avoir très faim.
- être comme un poisson dans l'eau: Être complètement à l'aise. Se trouver dans
son élément
Âne, Coq, Chat, Loup, Lapin, Lièvre, Poisson
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 9
Étape 2 :
L’objectif est de faire les élèves découvrir le principe d’un album jeunesse (les expres-
sions, le lien qu’il y a entre le texte et l’image)
Matériel : l’album support
Pas à suivre :
 Présenter l’album à la classe, les laisser parler sur la couverture (qui expose déjà le
principe du livre)
Si besoin : orienter sur le lien texte/image
Déroulement :
Expliquer que l’on va travailler plusieurs séances à partir de ce livre
 Découvrir l’album, faire expliquer le sens usuel des mots puis des expressions, se de-
mander pourquoi on a une telle illustration (lien texte/image, sens propre/figuré)
Exemple d’activités possibles :
- on présente quelques dessins en cachant l'expression qu'on demande aux élèves de re-
trouver
- on cite quelques expressions, on demande aux élèves d'imaginer les dessins correspon-
dants puis on vérifie la solution de l'auteur...
S'assurer, en permanence, que les élèves connaissent le sens des expressions évoquées, et
le faire reformuler (on n’est pas obligé de regarder toutes les expressions du livre)
 Expliquer le projet de la création d’un album à la manière de celui qu’ils viennent de
découvrir
Clôture : bilan de ce que l’on a vu : originalité du livre, lien fort entre le texte et l’image, et
l’utilisation d’expressions de la langue française (une/page, pas d’histoire)
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 10
Étape 3 : recherche d’expressions figurées
Objectif : que les élèves aient une liste des expressions les plus souvent utilisées dans la
langue française pour enrichir leur vocabulaire et avoir une base pour la production de l’al-
bum (on pourra prévoir de leur donner une liste plus ou moins exhaustive (cf annexe) ou la
copie des affiches) .
Matériel : une (ou plusieurs) grandes affiches
Ouverture : rappel du projet en cours, annoncer l’objectif du jour (avoir une liste d’ex-
pressions figurées pour pouvoir en choisir une pour sa page de l’album)
Déroulement :
recherche par groupe de 3 ou 4, au brouillon, pour lister les expressions qu’ils connais-
sent déjà
mise en commun sur une affiche (à conserver) : chaque groupe expose ses expres-
sions, les explique et elles sont notées au fur et à mesure sur l’affiche
Pour aller plus loin : certains livres citent des expressions et précisent leur origine
- Jacques Cellard et Pierre Gay, De bouche à oreille. Le livre des images de la langue fran-
çaise, « Découverte Cadet », Gallimard, 1987.
- Élisabeth Charbonnier, La Monnaie de singe, ou comment reconnaître les expressions is-
sues du Moyen Âge, Hatier, 1991.
Clôture : bilan de ce que l’on a fait : liste des expressions connues et comprises, écrites
sur une affiche (que l’on laisse accrochée dans un coin de la classe)
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 11
Étape 4: réalisation de l’album (1er jet)
Objectif : réaliser sa page « personnelle » pour l’album de la classe
Matériel : l’affiche de la séance n°2
Ouverture : rappel du projet en cours, rappel des expressions de la dernière fois, ressortir
l’affiche, réexpliquer si besoin le sens de certaines expressions
Déroulement :
 Chaque élève choisit une expression qui lui plait, qu’il comprend. Il va devoir l’illustrer
(1er jet). L’album est à disposition des élèves.
 Échange sur les productions pour voir si on peut les enrichir. Si besoin prévoir de pro-
jeter d’autres exemples d’œuvres
(cf lien : http://ecoles.ac-rouen.fr/bermonville/cm1/maman/maman.html)
Clôture : bilan de ce que l’on a fait, bilan des modifications/améliorations possibles pour
la prochaine fois.
Étape 5 : réalisation de l’album (2ème jet)
Objectif : réaliser sa page « personnelle » pour l’album de la classe
Ouverture : rappel du projet en cours, rappel des modifications/améliorations que l’on
peut apporter
Déroulement :
 Chacun copie sont dessin, éventuellement enrichi, et leur phrase sur une feuille à part,
en fournissant un travail propre et soigné
Présentation des productions une fois terminées
Clôture : bilan de ce que l’on a fait, échange possible sur la présentation du livre dans
d’autres classes
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 12
Le signifiant, c'est le support matériel du sens (lettres, phonèmes).
Le signifié, c'est le sens lui-même.
Un même signifiant (par exemple vers) peut avoir plusieurs signifiés selon le contexte :
J'écris en vers.
Je vais vers Paris.
La poule mange des vers.
Exemple d’une expression empruntée du livre d’Alain le Saux, éditions Rivages
Papa et maman m’ont dit:
Mon maître m’a dit que je devais connaître
les vers de livre de poésie
 Ensemble des mots formant une unité rythmique régi par des
règles de poésie
 En direction de quelqu’un ou de quelque chose
 Marque d’approximation
 Petit animal rampant de forme allongée et cylindrique au corps
sans vertèbres et sans membres, mou et formé d’annaux
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 13
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 14
La maîtresse a dit qu’il fallait
bien posséder la langue française
 Avoir un bien en propriété (une maison)
 Contenir quelque chose en soi (un talent d’orateur)
 Maîtriser parfaitement une connaissance, une langue
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 15
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 16
La maîtresse dit que jusqu’à dix-huit ans
je serai mineur
 Qui est de moindre importance (problèmes)
 Un mineur est une personne travaillant dans une mine.
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 17
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 18
Mon maître a dit qu’il voudrait nous voir
plus souvent plonger dans nos livres
de géographie
 S’enfoncer dans l’eau
 Se jeter dans l’eau, la tête la première
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 19
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 20
Papa dit que sa nouvelle voiture marche
très bien
 Se déplacer à pied
 Fonctionner
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 21
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 22
Mon copain m’a dit qu’il était tellement fort
que m’année prochaine il allait sauter une
classe
 Bondir, faire un saut
 S’élancer
 Passer d’un sujet à un autre sans faire de liens
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 23
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 24
Papa m’a dit qu’il était interdit de voler
 Se déplacer dans les aires à l’aide des ailles
 Se déplacer dans les aires à l’aide des ailles d’un avion
 S’approprier par la force le bien d’autrui
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 25
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 26
Ma maîtresse m’a dit que l’année dernière
elle s’était occupée d’un jardin d’enfants
Sorte de garderie où vont les jeunes enfants
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 27
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 28
Le maître a dit à Jules qu’il avait trop
souvent la tête dans les nuages
Être rêveur, être distrait
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 29
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 30
Mon copain m’a dit qu’il avait vu
une longue queue à l’arrêt d’autobus
Se ranger les uns à la suite des autres pour attendre avant
d’être servi ou prendre le bus
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 31
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 32
Maman a dit qu’elle était en retard parce
qu’elle avait mordu une ligne jaune
Dépasser la ligne
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 33
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 34
La maîtresse nous a dit que lundi on fera le
pont
Ne pas travailler ou aller à l’école entre deux jours fériés
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 35
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 36
Maman m’a dit qu’il y avait des moutons sous mon
lit parce que je ne balayais pas ma chambre
Il y a de la poussière
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 37
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 38
Annexe
Liste d'expressions possibles
Avoir un chat dans la gorge Être enroué, e
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 39
Les mots qui forment l’expression
Le professeur explique le mot gorge qui semble être le seul mot inconnu. Les élèves utili-
sent l’indicatif Présent du verbe AVOIR à la personne voulue:
 mon frère a un chat dans la gorge
 J’ai un chat dans la gorge etc.
Les élèves se mettent à dessiner l’image sur une feuille de papier.
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 40
Annexe
Liste d'expressions possibles
Avoir les dents longues Être très ambitieux
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 41
Les mots qui forment l’expression
Le professeur explique le mot dents qui semble être le seul mot inconnu. Les élèves utili-
sent l’indicatif Présent du verbe AVOIR à la personne voulue:
 ma sœur a des dents longues. Elle veut devenir chanteuse:
Les élèves se mettent à dessiner l’image sur une feuille de papier.
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 42
Annexe
Liste d'expressions possibles
Avoir la main verte Savoir entretenir les plantes, être en harmonie avec elles
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 43
Les mots qui forment l’expression
Le professeur explique le mot la main qui semble être le seul mot inconnu. Les élèves utili-
sent l’indicatif Présent du verbe AVOIR à la personne voulue:
 ma mère a la main verte. Elle sait comment s’occuper des plantes:
Les élèves se mettent à dessiner l’image sur une feuille de papier.
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 44
D’autres expressions faciles à illustrer et connues
donner sa langue au chat Renoncer à trouver ou à deviner
une solution
Καταπίνω τη γλώσσα μου
faire un froid de canard Un très grand froid, un froid très vif
Κάνει ψόφο
prendre un coup de soleil Subir une brûlure de la peau causée
par les rayons du soleil
avoir la tête dans les oreilles Être rêveur, είμαι αιθεροβάμων
être serré comme des sardines Είμαι παστωμένος
être une tête de mule Une personne entêtée, bornée
ξεροκέφαλος
avoir le cœur sur la main Être généreux
couper la parole Empêcher de s’exprimer
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 45
Faites correspondre l’image à l’expression de la page précédente. Il y a deux images en moins.
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 46
être dans la lune Être distrait, être perdu dans ses pen-
sées
appuyer sur le champignon Accélérer
Πατάω τέρμα το γκάζι, πάω με χίλια
tomber des nues Être extrêmement surpris
Πέφτω από τα σύννεφα
manger comme un cochon Magner avec voracité, excessivement
se mettre sur son trente et un Mettre ses plus beaux habits
Ντύνομαι στην πένα
apporter de l'eau au moulin de
quelqu'un
Donner involontairement des argu-
ments à son interlocuteur au cours
d’un débat
Ρίχνω νερό στο μύλο του
tomber dans les pommes Perdre connaissance, s'évanouir
jeter de la poudre aux yeux Apparences trompeuses
Ρίχνω στάχτη στα μάτια
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 47
Faites correspondre l’image à l’expression de la page précédente. Il y a deux images en moins.
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 48
être muet comme une carpe Complétement silencieux
Ήπιε το αμίλητο νερό,
τηρεί σιγήν ιχθύος
être sur des charbons ardents Être très impatient ou très inquiet
Κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα
tomber des nues Être extrêmement surpris
se creuser la tête Réfléchir beaucoup
quand les poules aurons
des dents
jamais
Les murs ont des oreilles Και οι τοίχοι έχουν αυτιά
Donner un coup d’épée Κάνω μια τρύπα στο νερό
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 49
Faites correspondre l’image à l’expression de la page précédente.
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 50
D’autres expressions faciles à illustrer et connues
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 51
Exemple de dramatisation :
Trois copains en ballade. Le premier s’arrête et dit:
A: regardez les gars! Qu’est-ce que Mario fait là-bas?
B: Il est à genoux …
Ils s’approchent ...
A: mais... qu’est-ce que tu fais ici?
B: tu cherches quelque chose?
C: qu’est-ce que tu as perdu?
Mario: je cherche une aiguille dans cette botte de
foin !
http://videos.tf1.fr/infos/2014/chercher-une-aiguille-dans-une-botte-de-foin-cet-
artiste-prend-8518367.html
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 52
D’autres expressions faciles à illustrer et connues
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 53
Dramatisation :
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 54
D’autres expressions faciles à illustrer et connues
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 55
Dramatisation :
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 56
D’autres expressions faciles à illustrer et connues
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 57
Dramatisation :
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 58
Se coucher tôt
Se coucher avec les poules
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 59
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 60
Δημιουργώ το πλαίσιο για να κάνω τους μαθητές να εκφραστούν
στα Γαλλικά μέσα από παιγνιώδεις καταστάσεις. Οι λόγοι που εμπο-
δίζουν τους μαθητές να εκφραστούν είναι:
Η κακή αυτό-εκτίμηση
Οι μαθητές που δε συμμετέχουν στις εργασίες προφορι-
κής έκφρασης πιστεύουν ότι δεν αξίζουν τίποτε. Φοβού-
νται ότι οι άλλοι μαθητές θα γελάσουν μαζί τους και για
το λόγο αυτό προτιμούν να μένουν σιωπηλοί. Σε μια τέ-
τοια περίπτωση, οφείλουμε να τους ενθαρρύνουμε να
εκφραστούν χωρίς να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση,
δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης.
Ο φόβος της
γελιοποίησης
‘Εμπλέκουμε’ τους μαθητές σε διαλόγους ενός «θεάτρου
του παραλόγου». Οι μαθητές, σε μικρές ομάδες, αναπα-
ριστούν τις εκφράσεις που έχουν επεξεργαστεί προηγου-
μένως και την παρουσιάζουν δραματοποιημένη μπροστά
σε όλη την τάξη.
Το άγχος
Σημαντικός παράγοντας που κάνει τους μαθητές να μέ-
νουν σιωπηλοί, αφού δεν έχουν τη συνήθεια να μιλούν
μπροστά σε άλλους. Ίσως γιατί δεν καταλαβαίνουν την
ερώτηση του εκπαιδευτικού ή δε γνωρίζουν την απάντη-
ση. Σε αυτή την περίπτωση η δραματοποίηση, μέσα στην
τάξη, των γνωστών εκφράσεων θα κάνει τους μαθητές να
ξεπεράσουν το άγχος τους και να επικεντρωθούν περισ-
σότερο σε μια μεταγλωσσική εμβάθυνση παρά στο πε-
ριεχόμενο.
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 61
Liste des expressions à ‘travailler’ avec les élèves:
Avoir une langue de vipère (dire du mal de quelqu'un)
Avoir la langue bien pendue (être bavard)
Avoir une prise de bec avec quelqu'un (se disputer)
Casser les pieds (être pénible)
Crier au loup (on raconte des bêtises)
Casser les oreilles (faire trop de bruit)
Casser les bonbons (être vraiment pénible)
Caresser dans le sens du poil (flatter quelqu'un)
Clouer le bec (dire quelque ch. à quelqu'un qui l'empêche de répondre)
Donner sa langue au chat (ne pas savoir la réponse à une question)
Donner le feu vert (donner son accord)
Donner un coup de pouce (aider)
Être copains comme cochons (être bons copains)
Être vert de jalousie (être très jaloux)
Être sur la même longueur d'onde (être d'accord)
Être comme les deux doigts de la main (être inséparable)
Il y a de l’eau dans le gaz (avoir une dispute)
Ne pas avoir sa langue dans sa poche (ne pas hésiter à s'exprimer)
Passer l'éponge (oublier un différend)
Raconter des salades (dire n'importe quoi)
Regarder de travers (lancer un regard antipathique)
Retourner sa veste (changer radicalement d'opinion)
Se serrer les coudes (être solidaire)
Tuer le temps (s'occuper ou se distraire pour échapper à l'ennui)
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 62
Petit rappel…
Le premier sens d’un mot est ……………………… .
Un mot peut aussi avoir un ou plusieurs ………………….. . Il est alors utilisé de façon imagée.
Propositions d’exercices
Trouvez la réponse qui exprime l’expression idiomatique:
Sens propre Sens figuré
Je cours un 100 mètres  Je cours ma chance (tenter)
 Il court un danger. (s’exposer)
 Il y a un bruit qui court. (rumeur)
1. Mon frère dévore un livre par semaine A. il mange un livre avec gourmandise
B. Il lit un livre avec grand plaisir et intérêt
2. Elle nage dans ses vêtements A. elle plonge dans la piscine avec ses vêtements
B. ses vêtements sont trop larges pour elle
3. Il raconte des salades A. il dit n’importe quoi, il raconte des histoires
B. Il compte les salades qu’il mange
4. Il tue son temps A. il s'occupe de quelque chose pour échapper à l'ennui
B. Il coupe le temps avec un couteau
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 63
Mélange des expressions de sens figuré. Reconstituez les phrases. Puis réécrivez
-les ici.
1…………………………………….
2…………………………………….
3…………………………………….
4…………………………………….
Retrouvez l’expression cachée parmi ces
lettres. Elle signifie JAMAIS
L’expression est:
………………………………………….
Reliez l’expression avec la signification:
1. Avoir la le sens du poil
2. Avoir une avec des poules
3. Caresser dans langue de vipère
4. Se coucher main verte
T Q U A N D V
A L I C E T D
U V O U S D E
R P O U L E S
O E L L E N E
N N O U S T S
T J E L E S T
1. Donner sa langue au chat lancer un regard antipathique
2. Casser les oreilles être très jaloux
3. Regarder de travers ne pas savoir la réponse à une question
4. Être vert de jalousie faire trop de bruit
Créer un album dans la classe du Primaire
Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 64
Η επιλογή των εικόνων και των ιδιωματικών εκ-
φράσεων που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο
αυτό, για αξιοποίησή τους μέσα στην τάξη, είναι
ελεύθερα δικαιωμάτων και υπάρχουν στο διαδί-
κτυο για χρήση από όλους, εκτός από τις εικόνες
των σελίδων 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33,
35, 37 οι οποίες έχουν αντιγραφεί από το album
de jeunesse: papa et maman m’ont dit, Alain Le
Saux, © 2008 Éditions Payot & Rivages
ISBN: 978-2-7436-1876-6
Η ερμηνεία των εκφράσεων δίνεται στους δικτυακούς τόπους :
http://www.expressio.fr/index.php
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/expression/32326
Αυτή η ψηφιακή έκδοση προσφέρεται δωρεάν, για χρήση
από τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής γλώσσας της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, ως συμπληρωματικό υλικό.
ISBN : 978-960-9742-19-1

Contenu connexe

Tendances

Constructivist approach spanish
Constructivist approach spanishConstructivist approach spanish
Constructivist approach spanishjualopmar
 
Constructivist approach spanish
Constructivist approach spanishConstructivist approach spanish
Constructivist approach spanishjualopmar
 
Lecture linaire: comment éviter la platitude?
Lecture linaire: comment éviter la platitude?Lecture linaire: comment éviter la platitude?
Lecture linaire: comment éviter la platitude?Françoise Cahen
 
L’oral objet d’enseignement
L’oral objet d’enseignementL’oral objet d’enseignement
L’oral objet d’enseignementClaire Doz
 
Ifp 1314-resumes-memoires-meef
Ifp 1314-resumes-memoires-meefIfp 1314-resumes-memoires-meef
Ifp 1314-resumes-memoires-meefwebmasterifp
 
Vocabulaire c2 jonzac 29jan20
Vocabulaire c2 jonzac 29jan20Vocabulaire c2 jonzac 29jan20
Vocabulaire c2 jonzac 29jan20IEN_Jonzac
 
Jean-Marc LARGE : Un dispositif de suivi des apprentissages en lecture avec d...
Jean-Marc LARGE : Un dispositif de suivi des apprentissages en lecture avec d...Jean-Marc LARGE : Un dispositif de suivi des apprentissages en lecture avec d...
Jean-Marc LARGE : Un dispositif de suivi des apprentissages en lecture avec d...idealconnaissances
 
Petite intro à la sémiologie
Petite intro à la sémiologiePetite intro à la sémiologie
Petite intro à la sémiologieVincent Mabillot
 
Ici Et Maintenant Déclencheurs De MéTarepréSentations
Ici Et Maintenant Déclencheurs De MéTarepréSentationsIci Et Maintenant Déclencheurs De MéTarepréSentations
Ici Et Maintenant Déclencheurs De MéTarepréSentationsLouis de Saussure
 
La Sémiologie - Synthèse
La Sémiologie - SynthèseLa Sémiologie - Synthèse
La Sémiologie - SynthèseGqte Grandmaison
 
Le texte littéraire en classe fle
Le texte littéraire en classe fleLe texte littéraire en classe fle
Le texte littéraire en classe fleSandra María
 
Ddu fle methodologies comparison table
Ddu fle methodologies comparison tableDdu fle methodologies comparison table
Ddu fle methodologies comparison tableHibah Shabkhez
 
La lecture cursive et journal du lecteur
La lecture cursive et journal du lecteurLa lecture cursive et journal du lecteur
La lecture cursive et journal du lecteurClaire Doz
 

Tendances (16)

Constructivist approach spanish
Constructivist approach spanishConstructivist approach spanish
Constructivist approach spanish
 
Constructivist approach spanish
Constructivist approach spanishConstructivist approach spanish
Constructivist approach spanish
 
Lecture linaire: comment éviter la platitude?
Lecture linaire: comment éviter la platitude?Lecture linaire: comment éviter la platitude?
Lecture linaire: comment éviter la platitude?
 
L’oral objet d’enseignement
L’oral objet d’enseignementL’oral objet d’enseignement
L’oral objet d’enseignement
 
Ifp 1314-resumes-memoires-meef
Ifp 1314-resumes-memoires-meefIfp 1314-resumes-memoires-meef
Ifp 1314-resumes-memoires-meef
 
Quand stella était toute petite. Fiche pédagogique 1er cycle du primaire
Quand stella était toute petite. Fiche pédagogique 1er cycle du primaireQuand stella était toute petite. Fiche pédagogique 1er cycle du primaire
Quand stella était toute petite. Fiche pédagogique 1er cycle du primaire
 
Vocabulaire c2 jonzac 29jan20
Vocabulaire c2 jonzac 29jan20Vocabulaire c2 jonzac 29jan20
Vocabulaire c2 jonzac 29jan20
 
Des dessins pour faire parler
Des dessins pour faire parler Des dessins pour faire parler
Des dessins pour faire parler
 
Le monde magique des maths
Le monde magique des mathsLe monde magique des maths
Le monde magique des maths
 
Jean-Marc LARGE : Un dispositif de suivi des apprentissages en lecture avec d...
Jean-Marc LARGE : Un dispositif de suivi des apprentissages en lecture avec d...Jean-Marc LARGE : Un dispositif de suivi des apprentissages en lecture avec d...
Jean-Marc LARGE : Un dispositif de suivi des apprentissages en lecture avec d...
 
Petite intro à la sémiologie
Petite intro à la sémiologiePetite intro à la sémiologie
Petite intro à la sémiologie
 
Ici Et Maintenant Déclencheurs De MéTarepréSentations
Ici Et Maintenant Déclencheurs De MéTarepréSentationsIci Et Maintenant Déclencheurs De MéTarepréSentations
Ici Et Maintenant Déclencheurs De MéTarepréSentations
 
La Sémiologie - Synthèse
La Sémiologie - SynthèseLa Sémiologie - Synthèse
La Sémiologie - Synthèse
 
Le texte littéraire en classe fle
Le texte littéraire en classe fleLe texte littéraire en classe fle
Le texte littéraire en classe fle
 
Ddu fle methodologies comparison table
Ddu fle methodologies comparison tableDdu fle methodologies comparison table
Ddu fle methodologies comparison table
 
La lecture cursive et journal du lecteur
La lecture cursive et journal du lecteurLa lecture cursive et journal du lecteur
La lecture cursive et journal du lecteur
 

Similaire à Sens propre, sens figuré

Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1yulu523
 
Straté gies pour-lire [mode de compatibilité] [réparé]
Straté gies pour-lire [mode de compatibilité] [réparé]Straté gies pour-lire [mode de compatibilité] [réparé]
Straté gies pour-lire [mode de compatibilité] [réparé]mdimegh
 
Les DifficultéS De La Lecture
Les DifficultéS De La LectureLes DifficultéS De La Lecture
Les DifficultéS De La LectureMoiraud Jean-Paul
 
Arts et LVE au cycle 1 - Projet Kamishibai
Arts et LVE au cycle 1 - Projet KamishibaiArts et LVE au cycle 1 - Projet Kamishibai
Arts et LVE au cycle 1 - Projet KamishibaiIEN_Jonzac
 
Apprentissage de la langue en classe d
Apprentissage de la langue en classe dApprentissage de la langue en classe d
Apprentissage de la langue en classe dGabriela Stancu
 
τα γαλλικά μου για τη β' γυμνασίου
τα γαλλικά μου για τη β' γυμνασίουτα γαλλικά μου για τη β' γυμνασίου
τα γαλλικά μου για τη β' γυμνασίουLeonidas Partsanakis
 
Article hilaire nov 2007
Article hilaire nov 2007Article hilaire nov 2007
Article hilaire nov 2007blessedkkr
 
Conférence Frédérique F. Berger
Conférence Frédérique F. BergerConférence Frédérique F. Berger
Conférence Frédérique F. BergerALEFALIORLEANS
 
PRODUCTION_DECRITS_ET_OUTILS_MULTIMEDIAS-3.ppt
PRODUCTION_DECRITS_ET_OUTILS_MULTIMEDIAS-3.pptPRODUCTION_DECRITS_ET_OUTILS_MULTIMEDIAS-3.ppt
PRODUCTION_DECRITS_ET_OUTILS_MULTIMEDIAS-3.pptSOUADBENABBES1
 
Remédiation-en-lecture.pptx
Remédiation-en-lecture.pptxRemédiation-en-lecture.pptx
Remédiation-en-lecture.pptxSaidErraji2
 
Alral info n° 6 mai 2011
Alral info n° 6 mai 2011Alral info n° 6 mai 2011
Alral info n° 6 mai 2011Franck Dupont
 
Seminaire grammaire
Seminaire grammaireSeminaire grammaire
Seminaire grammairephilip61
 

Similaire à Sens propre, sens figuré (20)

Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
 
Straté gies pour-lire [mode de compatibilité] [réparé]
Straté gies pour-lire [mode de compatibilité] [réparé]Straté gies pour-lire [mode de compatibilité] [réparé]
Straté gies pour-lire [mode de compatibilité] [réparé]
 
Les DifficultéS De La Lecture
Les DifficultéS De La LectureLes DifficultéS De La Lecture
Les DifficultéS De La Lecture
 
Les DifficultéS De La Lecture
Les DifficultéS De La LectureLes DifficultéS De La Lecture
Les DifficultéS De La Lecture
 
Le doudou se lave
Le doudou se laveLe doudou se lave
Le doudou se lave
 
Arts et LVE au cycle 1 - Projet Kamishibai
Arts et LVE au cycle 1 - Projet KamishibaiArts et LVE au cycle 1 - Projet Kamishibai
Arts et LVE au cycle 1 - Projet Kamishibai
 
Apprentissage de la langue en classe d
Apprentissage de la langue en classe dApprentissage de la langue en classe d
Apprentissage de la langue en classe d
 
τα γαλλικά μου για τη β' γυμνασίου
τα γαλλικά μου για τη β' γυμνασίουτα γαλλικά μου για τη β' γυμνασίου
τα γαλλικά μου για τη β' γυμνασίου
 
Article hilaire nov 2007
Article hilaire nov 2007Article hilaire nov 2007
Article hilaire nov 2007
 
Conférence Frédérique F. Berger
Conférence Frédérique F. BergerConférence Frédérique F. Berger
Conférence Frédérique F. Berger
 
PRODUCTION_DECRITS_ET_OUTILS_MULTIMEDIAS-3.ppt
PRODUCTION_DECRITS_ET_OUTILS_MULTIMEDIAS-3.pptPRODUCTION_DECRITS_ET_OUTILS_MULTIMEDIAS-3.ppt
PRODUCTION_DECRITS_ET_OUTILS_MULTIMEDIAS-3.ppt
 
FLE non lecteurs
FLE non lecteursFLE non lecteurs
FLE non lecteurs
 
La petite histoire des bebes et des livres
La petite histoire des bebes et des livresLa petite histoire des bebes et des livres
La petite histoire des bebes et des livres
 
Remédiation-en-lecture.pptx
Remédiation-en-lecture.pptxRemédiation-en-lecture.pptx
Remédiation-en-lecture.pptx
 
Alral info n° 6 mai 2011
Alral info n° 6 mai 2011Alral info n° 6 mai 2011
Alral info n° 6 mai 2011
 
Alral info n° 6 mai 2011
Alral info n° 6 mai 2011Alral info n° 6 mai 2011
Alral info n° 6 mai 2011
 
1
11
1
 
Seminaire grammaire
Seminaire grammaireSeminaire grammaire
Seminaire grammaire
 
Lecture album1
Lecture album1Lecture album1
Lecture album1
 
Lecture album
Lecture albumLecture album
Lecture album
 

Plus de Leonidas Partsanakis

Les hirondelles de Doliana s'envolent vers la france
Les hirondelles de Doliana s'envolent vers la franceLes hirondelles de Doliana s'envolent vers la france
Les hirondelles de Doliana s'envolent vers la franceLeonidas Partsanakis
 
Le voyage aux 28 pays college avec liens aux videos
Le voyage aux 28 pays college avec liens aux videosLe voyage aux 28 pays college avec liens aux videos
Le voyage aux 28 pays college avec liens aux videosLeonidas Partsanakis
 
Bruce le mouton qui découvre le monde
Bruce le mouton qui découvre le mondeBruce le mouton qui découvre le monde
Bruce le mouton qui découvre le mondeLeonidas Partsanakis
 
Faire mes élèves retrouver le bohneur
Faire mes élèves retrouver le bohneurFaire mes élèves retrouver le bohneur
Faire mes élèves retrouver le bohneurLeonidas Partsanakis
 
η πρωτη μου ταξη 2014
η πρωτη μου ταξη 2014η πρωτη μου ταξη 2014
η πρωτη μου ταξη 2014Leonidas Partsanakis
 
9 μύθοι για το δημοτικό σχολείο
9 μύθοι για το δημοτικό σχολείο9 μύθοι για το δημοτικό σχολείο
9 μύθοι για το δημοτικό σχολείοLeonidas Partsanakis
 
δημιουργια σχολικης εφημεριδας στο δ.σ.
δημιουργια σχολικης εφημεριδας στο δ.σ.δημιουργια σχολικης εφημεριδας στο δ.σ.
δημιουργια σχολικης εφημεριδας στο δ.σ.Leonidas Partsanakis
 

Plus de Leonidas Partsanakis (13)

Les hirondelles de Doliana s'envolent vers la france
Les hirondelles de Doliana s'envolent vers la franceLes hirondelles de Doliana s'envolent vers la france
Les hirondelles de Doliana s'envolent vers la france
 
Emile pour le college
Emile pour le collegeEmile pour le college
Emile pour le college
 
Emile pour le primaire
Emile pour le primaireEmile pour le primaire
Emile pour le primaire
 
Le voyage aux 28 pays college avec liens aux videos
Le voyage aux 28 pays college avec liens aux videosLe voyage aux 28 pays college avec liens aux videos
Le voyage aux 28 pays college avec liens aux videos
 
Bruce le mouton qui découvre le monde
Bruce le mouton qui découvre le mondeBruce le mouton qui découvre le monde
Bruce le mouton qui découvre le monde
 
Boulangerie pâtisserie
Boulangerie  pâtisserie Boulangerie  pâtisserie
Boulangerie pâtisserie
 
Coiffure cosmétique 2015
Coiffure  cosmétique 2015Coiffure  cosmétique 2015
Coiffure cosmétique 2015
 
La pub dans la classe de FLE
La pub dans la classe de FLELa pub dans la classe de FLE
La pub dans la classe de FLE
 
επαλ επας τελικό
επαλ επας τελικόεπαλ επας τελικό
επαλ επας τελικό
 
Faire mes élèves retrouver le bohneur
Faire mes élèves retrouver le bohneurFaire mes élèves retrouver le bohneur
Faire mes élèves retrouver le bohneur
 
η πρωτη μου ταξη 2014
η πρωτη μου ταξη 2014η πρωτη μου ταξη 2014
η πρωτη μου ταξη 2014
 
9 μύθοι για το δημοτικό σχολείο
9 μύθοι για το δημοτικό σχολείο9 μύθοι για το δημοτικό σχολείο
9 μύθοι για το δημοτικό σχολείο
 
δημιουργια σχολικης εφημεριδας στο δ.σ.
δημιουργια σχολικης εφημεριδας στο δ.σ.δημιουργια σχολικης εφημεριδας στο δ.σ.
δημιουργια σχολικης εφημεριδας στο δ.σ.
 

Dernier

Formation IAT pour sonelgaz chlef algérie.ppt
Formation IAT pour sonelgaz chlef algérie.pptFormation IAT pour sonelgaz chlef algérie.ppt
Formation IAT pour sonelgaz chlef algérie.pptBOULANORICHRAF
 
Présentation Webinaire Cohésion - Concevoir et mettre en place une CMDB, comm...
Présentation Webinaire Cohésion - Concevoir et mettre en place une CMDB, comm...Présentation Webinaire Cohésion - Concevoir et mettre en place une CMDB, comm...
Présentation Webinaire Cohésion - Concevoir et mettre en place une CMDB, comm...Technologia Formation
 
Les débuts de la collection "Le livre de poche"
Les débuts de la collection "Le livre de poche"Les débuts de la collection "Le livre de poche"
Les débuts de la collection "Le livre de poche"ArchivesdeLyon
 
PLANNING HEBDO ET CR LYCEE COUDON 21 MAI2024
PLANNING HEBDO ET CR LYCEE COUDON 21 MAI2024PLANNING HEBDO ET CR LYCEE COUDON 21 MAI2024
PLANNING HEBDO ET CR LYCEE COUDON 21 MAI2024frizzole
 
Système National de Santé au- Maroc-(2017)."pdf"
Système National de Santé au- Maroc-(2017)."pdf"Système National de Santé au- Maroc-(2017)."pdf"
Système National de Santé au- Maroc-(2017)."pdf"tachakourtzineb
 
Quitter la nuit. pptx
Quitter    la       nuit.  pptxQuitter    la       nuit.  pptx
Quitter la nuit. pptxTxaruka
 
Fiche - Accompagnement du travail coopératif au sein d’une équipe d’enseignan...
Fiche - Accompagnement du travail coopératif au sein d’une équipe d’enseignan...Fiche - Accompagnement du travail coopératif au sein d’une équipe d’enseignan...
Fiche - Accompagnement du travail coopératif au sein d’une équipe d’enseignan...Pedago Lu
 
Quitter la nuit. pptx
Quitter     la    nuit.  pptxQuitter     la    nuit.  pptx
Quitter la nuit. pptxTxaruka
 
Webinaire Technologia | DAX : nouvelles fonctions
Webinaire Technologia | DAX : nouvelles fonctionsWebinaire Technologia | DAX : nouvelles fonctions
Webinaire Technologia | DAX : nouvelles fonctionsTechnologia Formation
 
PowerPoint-de-Soutenance-de-TFE-infirmier.pdf
PowerPoint-de-Soutenance-de-TFE-infirmier.pdfPowerPoint-de-Soutenance-de-TFE-infirmier.pdf
PowerPoint-de-Soutenance-de-TFE-infirmier.pdfDafWafia
 
rapport de stage gros oeuvre_compressed.pdf
rapport de stage gros oeuvre_compressed.pdfrapport de stage gros oeuvre_compressed.pdf
rapport de stage gros oeuvre_compressed.pdfOssamaLachheb
 

Dernier (12)

Formation IAT pour sonelgaz chlef algérie.ppt
Formation IAT pour sonelgaz chlef algérie.pptFormation IAT pour sonelgaz chlef algérie.ppt
Formation IAT pour sonelgaz chlef algérie.ppt
 
Présentation Webinaire Cohésion - Concevoir et mettre en place une CMDB, comm...
Présentation Webinaire Cohésion - Concevoir et mettre en place une CMDB, comm...Présentation Webinaire Cohésion - Concevoir et mettre en place une CMDB, comm...
Présentation Webinaire Cohésion - Concevoir et mettre en place une CMDB, comm...
 
Les débuts de la collection "Le livre de poche"
Les débuts de la collection "Le livre de poche"Les débuts de la collection "Le livre de poche"
Les débuts de la collection "Le livre de poche"
 
PLANNING HEBDO ET CR LYCEE COUDON 21 MAI2024
PLANNING HEBDO ET CR LYCEE COUDON 21 MAI2024PLANNING HEBDO ET CR LYCEE COUDON 21 MAI2024
PLANNING HEBDO ET CR LYCEE COUDON 21 MAI2024
 
Système National de Santé au- Maroc-(2017)."pdf"
Système National de Santé au- Maroc-(2017)."pdf"Système National de Santé au- Maroc-(2017)."pdf"
Système National de Santé au- Maroc-(2017)."pdf"
 
Quitter la nuit. pptx
Quitter    la       nuit.  pptxQuitter    la       nuit.  pptx
Quitter la nuit. pptx
 
Fiche - Accompagnement du travail coopératif au sein d’une équipe d’enseignan...
Fiche - Accompagnement du travail coopératif au sein d’une équipe d’enseignan...Fiche - Accompagnement du travail coopératif au sein d’une équipe d’enseignan...
Fiche - Accompagnement du travail coopératif au sein d’une équipe d’enseignan...
 
Quitter la nuit. pptx
Quitter     la    nuit.  pptxQuitter     la    nuit.  pptx
Quitter la nuit. pptx
 
Traitement des eaux usées par lagunage a macrophytes.pptx
Traitement des eaux usées par lagunage a macrophytes.pptxTraitement des eaux usées par lagunage a macrophytes.pptx
Traitement des eaux usées par lagunage a macrophytes.pptx
 
Webinaire Technologia | DAX : nouvelles fonctions
Webinaire Technologia | DAX : nouvelles fonctionsWebinaire Technologia | DAX : nouvelles fonctions
Webinaire Technologia | DAX : nouvelles fonctions
 
PowerPoint-de-Soutenance-de-TFE-infirmier.pdf
PowerPoint-de-Soutenance-de-TFE-infirmier.pdfPowerPoint-de-Soutenance-de-TFE-infirmier.pdf
PowerPoint-de-Soutenance-de-TFE-infirmier.pdf
 
rapport de stage gros oeuvre_compressed.pdf
rapport de stage gros oeuvre_compressed.pdfrapport de stage gros oeuvre_compressed.pdf
rapport de stage gros oeuvre_compressed.pdf
 

Sens propre, sens figuré

 • 1. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 1 Έκδοση : Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών Συγγραφή : Λεων. Γ. Παρτσανάκης, Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας ISBN : 978-960-9742-19-1
 • 2. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 2 Σημειωτική (από το αρχ. ελλ. σημείον) ή, όπως ονομαζόταν παλαιότερα, σημειολογία εί- ναι η επιστήμη που μελετά τη συγκρότηση και τη λειτουργία των συμβολικών συστημάτων στο σύνολό τους. Στο αντικείμενό της εμπίπτει οτιδήποτε χρησιμοποιείται με κάποια σημασία και υποκαθιστά κάτι άλλο. Γλώσσα, κυκλοφοριακή σήμανση, μουσική, ιατρική συμπτωματο- λογία, θέατρο, κοινωνικές συμβάσεις, κινηματογράφος, μόδα και τελετουργικές συμπεριφορές είναι μερικά μόνο από τα συστήματα διαχείρισης σημασιών, που ως τέτοια μελετώνται από τη σημειωτική για την επικοινωνιακή τους λειτουργία. Επειδή σημασίες εμπλέκονται σε οποια- δήποτε δραστηριότητα συμμετέχει ο άνθρωπος και συνεπώς στο σύνολο του πολιτισμού, η σημειωτική διεκδικεί τον ρόλο γενικής πολιτισμικής θεωρίας. Ο όρος πρώτο-χρησιμοποιήθηκε από τον Τζων Λοκ το 1690 σε μια μελέτη για την έννοια της κατανόησης. Αντικείμενο της σημειωτικής είναι πώς τα άτομα αποδίδουν, κωδικοποιούν και ανταλλάσσουν σημασίες και νοήματα. Ο όρος σημείο αναφέρεται σε οποιαδήποτε οντότητα η οποία είναι αντιπροσωπευτική (φέρει) ή στην οποία αποδίδεται ένα συγκεκριμένο νόημα (παραδείγματα σημείων: χειρονομίες, λέξεις, πινακίδες, ήχοι ειδοποίησης, ακόμα και μια ιδέα ή μια σκέψη). Η σημειωτική παρέχει τα εργαλεία για την κριτική εξέταση των συμβόλων και για την έρευνα της ερμηνείας σε πολλούς τομείς. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE% AE
 • 3. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 3 Η σημασία βρίσκεται παντού και αφορά όλους μας άμεσα, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ίδια μας την ύπαρξη, την κοινωνία και τον πολιτισμό μας, καθώς αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα μέσα από το φίλ- τρο των σημείων, τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητά μας και καθορίζουν τη θέ- ση μας στην κοινωνία. Ζούμε μέσα από τα σημεία, αφού αυτά μεσολαβούν για να κατανοήσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας και καθιστούν εφικτή την επικοινωνία. Από πολύ μικρή ηλικία και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας ερχόμαστε σε επαφή με σημεία και καλούμαστε διαρκώς να τα ερμηνεύσουμε, καθώς και να δημιουργή- σουμε οι ίδιοι συστήματα σημασίας. Αποδίδουμε νόημα σε λέξεις, εικόνες, σχήματα, χρώματα, μυρωδιές, χειρονομίες· μιλάμε, διαβάζουμε, γράφουμε κείμενα και απο- κωδικοποιούμε συμπεριφορές. http://www.kastaniotis.com/book/978-960-03-5128-6
 • 4. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 4 Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια διδακτική πρόταση για μαθητές του Δημοτικού Σχολείου που μαθαίνουν τη Γαλλική γλώσσα και δεν υποκαθιστά το σχολικό εγχειρίδιο που επέλεξε ο εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία του μαθήματος. Πρόκειται για μια την εξοικείωση του εκπαιδευτικού και των μαθητών με την παιδική λογοτεχνία (album de jeunesse). Η φιλοσοφία αυτού του είδους είναι να δη- μιουργήσουμε ένα κωμικό αποτέλεσμα, αποτυπώνοντας σε εικόνες τις μεταφορικές έννοιες «κατά γράμμα», δηλαδή με την κύρια έννοια της λέξης. Έτσι, η απόσταση που δημιουργείται και το α- ποτέλεσμα της έκπληξης που εμφανίζεται, είναι στην πραγματι- κότητα αρκετά αστεία. Tomber dans les pommes perdre connaissance, s’évanouir. Στόχοι - ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών με έναν αριθμό γνωστών εκφράσεων και στις δυο γλώσσες (Γαλλικά – Ελληνικά) που ίσως οι μαθητές δε θα έχουν την ευκαιρία να γνωρί- σουν διότι αυτές χρησιμοποιούνται σε οικογενειακό περιβάλλον: tomber des nues, sauter du coq à l'âne, vendre la mèche...
 • 5. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 5 - η προσέγγιση της κύριας και της μεταφορικής έννοιας. Οι δύο αυτές έννοιες είναι πιο εύκολα να κατανοηθούν με τη χρήση τους σε μια έκφραση παρά σε απομονωμένες λέξεις διότι η εικόνα είναι πολύ πιο προφανής. Επιπλέον, η εικόνα που παρατηρεί κανείς και στη συνέχεια δημιουργεί, επιτρέπει να είναι ορατό το φαινόμενο. Εμπλουτισμός του λεξιλογίου και δομή της φράσης ταιριάζουν εδώ. Ανάπτυξη της διαδικασίας 1. Παρατήρηση των άλμπουμ  Εάν έχετε δική σας τάξη για το μάθημα, τοποθετείστε τα albums με τρόπο ώστε να είναι διαθέ- σιμα στους μαθητές. Παρουσιάστε τους ένα με συγκεκριμένο τρόπο. Πολύ γρήγορα οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη λειτουργία αυτών των βιβλίων και είναι ικανοί να το εξηγήσουν με δικές τους λέξεις.  Στην αρχή εμπειρικά, η ανακάλυψη των βιβλίων μπορεί να γίνει αργότερα λίγο πιο δομική. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει μερικά σχέδια καλύπτοντας την έκφραση που τα συνοδεύουν. Δια- βάζει μερικά αποσπάσματα, ζητά από τους μαθητές να φανταστούν τα σχέδια που αντιστοι- χούν και επαληθεύει με την φράση του συγγραφέα. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σίγουρος ότι οι μαθητές γνωρίζουν το λεξιλόγιο και την έννοια της έκφρασης αλλιώς η δραστηριότητα κινδυνεύει να πέσει στο κενό. 2. Αναζήτηση εκφράσεων με μεταφορική έννοια Πρόκειται για τη δημιουργία μιας «τράπεζας» εκφράσεων στην οποία οι μαθητές θα έχουν πρόσβα- ση. Αναρτήστε ένα μεγάλο φύλο, όπου θα καταγράφονται οι ιδέες:  Ξεκινήστε το μάθημα με τη συμμετοχή όλων των μαθητών όπου ο καθένας λέει μια έκφραση που γνωρίζει  Προτείνετε στη συνέχεια στους μαθητές να αναζητήσουν με πιο συστηματικό τρόπο, στο διαδί- κτυο, έντυπα ή βιβλία όπως : - Jacques Cellard et Pierre Gay, De bouche à oreille. Le livre des images de la langue française, « Découverte Cadet », Gallimard, 1987. - Élisabeth Charbonnier, La Monnaie de singe, ou comment reconnaître les expressions issues du Moyen Âge, Hatier, 1991. Αυτά τα βιβλία αναφέρουν πολλές εκφράσεις με την ερμηνεία και την προέλευσή τους. Μπορεί να διατεθούν μέσα στην τάξη με τη μορφή ενός βιβλίου- σταθμού: με τη σειρά τους οι μαθητές δανεί- ζονται το βιβλίο στο σπίτι για να το δείξουν στους δικούς τους και το επιστρέφουν την επομένη στην τάξη, δίνοντας την ανάλογη έκφραση στη μητρική γλώσσα...
 • 6. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 6 3. Πραγματοποίηση του album  Κάθε μαθητής επιλέγει μια έκφραση που του αρέσει. Έπειτα προχωράει στην ει- κονογράφηση.  Με την ολοκλήρωση των εργασιών όλοι οι μαθητές αντιγράφουν το σχέδιο τους και τη φράση τους σε ένα φύλο ίδιο μεγέθους, με σκοπό τη δημιουργία ενός τό- μου. Το σύνολο των σελίδων δημιουργεί εύκολα ένα άλμπουμ που θα μπορεί να επιδειχτεί σε μια άλλη τάξη ή σε άλλους μαθητές με τους οποίους υπάρχει αλλη- λογραφία … Βασιζόμενοι στα albums του Alain Le Saux « Papa m’a dit », « Maman m’a dit », « Mon copain Max m’a dit » - Éditions Rivages Μια «άσκηση» για να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν τη διαφορά α- νάμεσα στο σημαίνον και στο σημαινόμενο, όπου ξαναβρίσκουμε την εικόνα για να αποδώσουμε τη μεταφορική έννοια της γλώσσας. Από την πλευρά του εκπαιδευτικού : να γίνει μια επιλογή από τις προτει- νόμενες εκφράσεις του συγγραφέα. Αφαιρούμε ή κρύβουμε την έκφραση και την αποκαλύ- πτουμε αργότερα. Αφήνουμε ένα άδειο μέρος στη σελίδα και καλούμε τους μαθητές να γρά- ψουν τη δική τους. Τι θα γράψουν; Αυτό εξαρ- τάται από τη φαντασία των μαθητών, τη γνώση τους ή την έμπνευση της στιγμής… Από την πλευρά των μαθητών : οι παρα- γωγές τους μπορεί να καλύπτουν δυνατότη- τες σε τρεις τομείς: μια περιγραφική γραφή, μια
 • 7. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 7 αφηγηματική και μια γραφή πιο «συμβολική» η οποία να προτείνει εκφράσεις τύπου « demi-sœur ». Οι γραπτές παραγωγές των μαθητών κατατάσσονται σε κατηγορίες και διαβά- ζονται μέσα στην τάξη. Μένει να συνεχίσουμε αυτή την ευχάριστη ΄ανακάλυψη΄. Η γλώσσα μπορεί να αποτελέσει πηγή για παιγνιώδεις δραστηριό- τητες ή για ιστορίες. Μπορούμε, ξεκινώντας από τις λέξεις, να «χτίσουμε» μια ιστορία και να ζητήσουμε από τους μαθητές να την απο- τυπώσουν σε χαρτί με εικόνες. Το τελευταίο στάδιο μπορεί να είναι προαιρετικό: οι légendes του album που περιγράφουν την εικόνα και υπάρχουν στο ίδιο φύλο αλλά σε διαφορετική σει- ρά από αυτή των εικόνων, μοιράζονται στους μαθητές. Ζητούμε τότε την αντι- στοίχιση της κάθε εικόνας με τη légende της με γραμμές διαφορετικών χρω- μάτων, την αντιστοίχιση ανάμεσα σε λέξεις και στοιχεία της εικόνας. Λεων. Γ. Παρτσανάκης Σχολικός Σύμβουλος Γαλλικής γλώσσας
 • 8. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 8 Étape 1 : le professeur montre aux élèves des photos d’un animal et fournit un vocabulaire relatif à chaque animal : deux grosses oreilles, une longue queue, quatre pattes, pas de pattes, vit dans l’eau, court très vite, deux pattes, etc. Les élèves choisissent de ‘s’occuper’ de cet animal : le dessiner, le colorier, et le présenter à ses camarades. Centrer la recherche sur les expressions qui font intervenir le nom d'un animal, comme par exemple : - donner sa langue au chat: Renoncer à trouver ou à deviner une solution. - avoir un chat dans la gorge : Être enroué. - avoir d'autres chats à fouetter : Avoir d'autres choses à faire ou d'autres préoccu- pations - poser un lapin: Faire attendre quelqu'un en n'allant pas au rendez-vous fixé. - soulever un lièvre: Détecter une difficulté imprévue, s'en apercevoir avant les autres - sauter du coq à l'âne: Dans une discussion ou un écrit, passer brutalement d'un sujet à un autre, sans transition ni liaison. Par extension : tenir des propos incohérents. - avoir une faim de loup: Avoir très faim. - être comme un poisson dans l'eau: Être complètement à l'aise. Se trouver dans son élément Âne, Coq, Chat, Loup, Lapin, Lièvre, Poisson
 • 9. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 9 Étape 2 : L’objectif est de faire les élèves découvrir le principe d’un album jeunesse (les expres- sions, le lien qu’il y a entre le texte et l’image) Matériel : l’album support Pas à suivre :  Présenter l’album à la classe, les laisser parler sur la couverture (qui expose déjà le principe du livre) Si besoin : orienter sur le lien texte/image Déroulement : Expliquer que l’on va travailler plusieurs séances à partir de ce livre  Découvrir l’album, faire expliquer le sens usuel des mots puis des expressions, se de- mander pourquoi on a une telle illustration (lien texte/image, sens propre/figuré) Exemple d’activités possibles : - on présente quelques dessins en cachant l'expression qu'on demande aux élèves de re- trouver - on cite quelques expressions, on demande aux élèves d'imaginer les dessins correspon- dants puis on vérifie la solution de l'auteur... S'assurer, en permanence, que les élèves connaissent le sens des expressions évoquées, et le faire reformuler (on n’est pas obligé de regarder toutes les expressions du livre)  Expliquer le projet de la création d’un album à la manière de celui qu’ils viennent de découvrir Clôture : bilan de ce que l’on a vu : originalité du livre, lien fort entre le texte et l’image, et l’utilisation d’expressions de la langue française (une/page, pas d’histoire)
 • 10. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 10 Étape 3 : recherche d’expressions figurées Objectif : que les élèves aient une liste des expressions les plus souvent utilisées dans la langue française pour enrichir leur vocabulaire et avoir une base pour la production de l’al- bum (on pourra prévoir de leur donner une liste plus ou moins exhaustive (cf annexe) ou la copie des affiches) . Matériel : une (ou plusieurs) grandes affiches Ouverture : rappel du projet en cours, annoncer l’objectif du jour (avoir une liste d’ex- pressions figurées pour pouvoir en choisir une pour sa page de l’album) Déroulement : recherche par groupe de 3 ou 4, au brouillon, pour lister les expressions qu’ils connais- sent déjà mise en commun sur une affiche (à conserver) : chaque groupe expose ses expres- sions, les explique et elles sont notées au fur et à mesure sur l’affiche Pour aller plus loin : certains livres citent des expressions et précisent leur origine - Jacques Cellard et Pierre Gay, De bouche à oreille. Le livre des images de la langue fran- çaise, « Découverte Cadet », Gallimard, 1987. - Élisabeth Charbonnier, La Monnaie de singe, ou comment reconnaître les expressions is- sues du Moyen Âge, Hatier, 1991. Clôture : bilan de ce que l’on a fait : liste des expressions connues et comprises, écrites sur une affiche (que l’on laisse accrochée dans un coin de la classe)
 • 11. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 11 Étape 4: réalisation de l’album (1er jet) Objectif : réaliser sa page « personnelle » pour l’album de la classe Matériel : l’affiche de la séance n°2 Ouverture : rappel du projet en cours, rappel des expressions de la dernière fois, ressortir l’affiche, réexpliquer si besoin le sens de certaines expressions Déroulement :  Chaque élève choisit une expression qui lui plait, qu’il comprend. Il va devoir l’illustrer (1er jet). L’album est à disposition des élèves.  Échange sur les productions pour voir si on peut les enrichir. Si besoin prévoir de pro- jeter d’autres exemples d’œuvres (cf lien : http://ecoles.ac-rouen.fr/bermonville/cm1/maman/maman.html) Clôture : bilan de ce que l’on a fait, bilan des modifications/améliorations possibles pour la prochaine fois. Étape 5 : réalisation de l’album (2ème jet) Objectif : réaliser sa page « personnelle » pour l’album de la classe Ouverture : rappel du projet en cours, rappel des modifications/améliorations que l’on peut apporter Déroulement :  Chacun copie sont dessin, éventuellement enrichi, et leur phrase sur une feuille à part, en fournissant un travail propre et soigné Présentation des productions une fois terminées Clôture : bilan de ce que l’on a fait, échange possible sur la présentation du livre dans d’autres classes
 • 12. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 12 Le signifiant, c'est le support matériel du sens (lettres, phonèmes). Le signifié, c'est le sens lui-même. Un même signifiant (par exemple vers) peut avoir plusieurs signifiés selon le contexte : J'écris en vers. Je vais vers Paris. La poule mange des vers. Exemple d’une expression empruntée du livre d’Alain le Saux, éditions Rivages Papa et maman m’ont dit: Mon maître m’a dit que je devais connaître les vers de livre de poésie  Ensemble des mots formant une unité rythmique régi par des règles de poésie  En direction de quelqu’un ou de quelque chose  Marque d’approximation  Petit animal rampant de forme allongée et cylindrique au corps sans vertèbres et sans membres, mou et formé d’annaux
 • 13. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 13
 • 14. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 14 La maîtresse a dit qu’il fallait bien posséder la langue française  Avoir un bien en propriété (une maison)  Contenir quelque chose en soi (un talent d’orateur)  Maîtriser parfaitement une connaissance, une langue
 • 15. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 15
 • 16. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 16 La maîtresse dit que jusqu’à dix-huit ans je serai mineur  Qui est de moindre importance (problèmes)  Un mineur est une personne travaillant dans une mine.
 • 17. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 17
 • 18. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 18 Mon maître a dit qu’il voudrait nous voir plus souvent plonger dans nos livres de géographie  S’enfoncer dans l’eau  Se jeter dans l’eau, la tête la première
 • 19. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 19
 • 20. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 20 Papa dit que sa nouvelle voiture marche très bien  Se déplacer à pied  Fonctionner
 • 21. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 21
 • 22. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 22 Mon copain m’a dit qu’il était tellement fort que m’année prochaine il allait sauter une classe  Bondir, faire un saut  S’élancer  Passer d’un sujet à un autre sans faire de liens
 • 23. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 23
 • 24. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 24 Papa m’a dit qu’il était interdit de voler  Se déplacer dans les aires à l’aide des ailles  Se déplacer dans les aires à l’aide des ailles d’un avion  S’approprier par la force le bien d’autrui
 • 25. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 25
 • 26. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 26 Ma maîtresse m’a dit que l’année dernière elle s’était occupée d’un jardin d’enfants Sorte de garderie où vont les jeunes enfants
 • 27. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 27
 • 28. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 28 Le maître a dit à Jules qu’il avait trop souvent la tête dans les nuages Être rêveur, être distrait
 • 29. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 29
 • 30. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 30 Mon copain m’a dit qu’il avait vu une longue queue à l’arrêt d’autobus Se ranger les uns à la suite des autres pour attendre avant d’être servi ou prendre le bus
 • 31. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 31
 • 32. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 32 Maman a dit qu’elle était en retard parce qu’elle avait mordu une ligne jaune Dépasser la ligne
 • 33. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 33
 • 34. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 34 La maîtresse nous a dit que lundi on fera le pont Ne pas travailler ou aller à l’école entre deux jours fériés
 • 35. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 35
 • 36. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 36 Maman m’a dit qu’il y avait des moutons sous mon lit parce que je ne balayais pas ma chambre Il y a de la poussière
 • 37. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 37
 • 38. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 38 Annexe Liste d'expressions possibles Avoir un chat dans la gorge Être enroué, e
 • 39. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 39 Les mots qui forment l’expression Le professeur explique le mot gorge qui semble être le seul mot inconnu. Les élèves utili- sent l’indicatif Présent du verbe AVOIR à la personne voulue:  mon frère a un chat dans la gorge  J’ai un chat dans la gorge etc. Les élèves se mettent à dessiner l’image sur une feuille de papier.
 • 40. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 40 Annexe Liste d'expressions possibles Avoir les dents longues Être très ambitieux
 • 41. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 41 Les mots qui forment l’expression Le professeur explique le mot dents qui semble être le seul mot inconnu. Les élèves utili- sent l’indicatif Présent du verbe AVOIR à la personne voulue:  ma sœur a des dents longues. Elle veut devenir chanteuse: Les élèves se mettent à dessiner l’image sur une feuille de papier.
 • 42. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 42 Annexe Liste d'expressions possibles Avoir la main verte Savoir entretenir les plantes, être en harmonie avec elles
 • 43. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 43 Les mots qui forment l’expression Le professeur explique le mot la main qui semble être le seul mot inconnu. Les élèves utili- sent l’indicatif Présent du verbe AVOIR à la personne voulue:  ma mère a la main verte. Elle sait comment s’occuper des plantes: Les élèves se mettent à dessiner l’image sur une feuille de papier.
 • 44. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 44 D’autres expressions faciles à illustrer et connues donner sa langue au chat Renoncer à trouver ou à deviner une solution Καταπίνω τη γλώσσα μου faire un froid de canard Un très grand froid, un froid très vif Κάνει ψόφο prendre un coup de soleil Subir une brûlure de la peau causée par les rayons du soleil avoir la tête dans les oreilles Être rêveur, είμαι αιθεροβάμων être serré comme des sardines Είμαι παστωμένος être une tête de mule Une personne entêtée, bornée ξεροκέφαλος avoir le cœur sur la main Être généreux couper la parole Empêcher de s’exprimer
 • 45. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 45 Faites correspondre l’image à l’expression de la page précédente. Il y a deux images en moins.
 • 46. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 46 être dans la lune Être distrait, être perdu dans ses pen- sées appuyer sur le champignon Accélérer Πατάω τέρμα το γκάζι, πάω με χίλια tomber des nues Être extrêmement surpris Πέφτω από τα σύννεφα manger comme un cochon Magner avec voracité, excessivement se mettre sur son trente et un Mettre ses plus beaux habits Ντύνομαι στην πένα apporter de l'eau au moulin de quelqu'un Donner involontairement des argu- ments à son interlocuteur au cours d’un débat Ρίχνω νερό στο μύλο του tomber dans les pommes Perdre connaissance, s'évanouir jeter de la poudre aux yeux Apparences trompeuses Ρίχνω στάχτη στα μάτια
 • 47. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 47 Faites correspondre l’image à l’expression de la page précédente. Il y a deux images en moins.
 • 48. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 48 être muet comme une carpe Complétement silencieux Ήπιε το αμίλητο νερό, τηρεί σιγήν ιχθύος être sur des charbons ardents Être très impatient ou très inquiet Κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα tomber des nues Être extrêmement surpris se creuser la tête Réfléchir beaucoup quand les poules aurons des dents jamais Les murs ont des oreilles Και οι τοίχοι έχουν αυτιά Donner un coup d’épée Κάνω μια τρύπα στο νερό
 • 49. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 49 Faites correspondre l’image à l’expression de la page précédente.
 • 50. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 50 D’autres expressions faciles à illustrer et connues
 • 51. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 51 Exemple de dramatisation : Trois copains en ballade. Le premier s’arrête et dit: A: regardez les gars! Qu’est-ce que Mario fait là-bas? B: Il est à genoux … Ils s’approchent ... A: mais... qu’est-ce que tu fais ici? B: tu cherches quelque chose? C: qu’est-ce que tu as perdu? Mario: je cherche une aiguille dans cette botte de foin ! http://videos.tf1.fr/infos/2014/chercher-une-aiguille-dans-une-botte-de-foin-cet- artiste-prend-8518367.html
 • 52. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 52 D’autres expressions faciles à illustrer et connues
 • 53. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 53 Dramatisation :
 • 54. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 54 D’autres expressions faciles à illustrer et connues
 • 55. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 55 Dramatisation :
 • 56. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 56 D’autres expressions faciles à illustrer et connues
 • 57. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 57 Dramatisation :
 • 58. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 58 Se coucher tôt Se coucher avec les poules
 • 59. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 59
 • 60. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 60 Δημιουργώ το πλαίσιο για να κάνω τους μαθητές να εκφραστούν στα Γαλλικά μέσα από παιγνιώδεις καταστάσεις. Οι λόγοι που εμπο- δίζουν τους μαθητές να εκφραστούν είναι: Η κακή αυτό-εκτίμηση Οι μαθητές που δε συμμετέχουν στις εργασίες προφορι- κής έκφρασης πιστεύουν ότι δεν αξίζουν τίποτε. Φοβού- νται ότι οι άλλοι μαθητές θα γελάσουν μαζί τους και για το λόγο αυτό προτιμούν να μένουν σιωπηλοί. Σε μια τέ- τοια περίπτωση, οφείλουμε να τους ενθαρρύνουμε να εκφραστούν χωρίς να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση, δημιουργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Ο φόβος της γελιοποίησης ‘Εμπλέκουμε’ τους μαθητές σε διαλόγους ενός «θεάτρου του παραλόγου». Οι μαθητές, σε μικρές ομάδες, αναπα- ριστούν τις εκφράσεις που έχουν επεξεργαστεί προηγου- μένως και την παρουσιάζουν δραματοποιημένη μπροστά σε όλη την τάξη. Το άγχος Σημαντικός παράγοντας που κάνει τους μαθητές να μέ- νουν σιωπηλοί, αφού δεν έχουν τη συνήθεια να μιλούν μπροστά σε άλλους. Ίσως γιατί δεν καταλαβαίνουν την ερώτηση του εκπαιδευτικού ή δε γνωρίζουν την απάντη- ση. Σε αυτή την περίπτωση η δραματοποίηση, μέσα στην τάξη, των γνωστών εκφράσεων θα κάνει τους μαθητές να ξεπεράσουν το άγχος τους και να επικεντρωθούν περισ- σότερο σε μια μεταγλωσσική εμβάθυνση παρά στο πε- ριεχόμενο.
 • 61. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 61 Liste des expressions à ‘travailler’ avec les élèves: Avoir une langue de vipère (dire du mal de quelqu'un) Avoir la langue bien pendue (être bavard) Avoir une prise de bec avec quelqu'un (se disputer) Casser les pieds (être pénible) Crier au loup (on raconte des bêtises) Casser les oreilles (faire trop de bruit) Casser les bonbons (être vraiment pénible) Caresser dans le sens du poil (flatter quelqu'un) Clouer le bec (dire quelque ch. à quelqu'un qui l'empêche de répondre) Donner sa langue au chat (ne pas savoir la réponse à une question) Donner le feu vert (donner son accord) Donner un coup de pouce (aider) Être copains comme cochons (être bons copains) Être vert de jalousie (être très jaloux) Être sur la même longueur d'onde (être d'accord) Être comme les deux doigts de la main (être inséparable) Il y a de l’eau dans le gaz (avoir une dispute) Ne pas avoir sa langue dans sa poche (ne pas hésiter à s'exprimer) Passer l'éponge (oublier un différend) Raconter des salades (dire n'importe quoi) Regarder de travers (lancer un regard antipathique) Retourner sa veste (changer radicalement d'opinion) Se serrer les coudes (être solidaire) Tuer le temps (s'occuper ou se distraire pour échapper à l'ennui)
 • 62. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 62 Petit rappel… Le premier sens d’un mot est ……………………… . Un mot peut aussi avoir un ou plusieurs ………………….. . Il est alors utilisé de façon imagée. Propositions d’exercices Trouvez la réponse qui exprime l’expression idiomatique: Sens propre Sens figuré Je cours un 100 mètres  Je cours ma chance (tenter)  Il court un danger. (s’exposer)  Il y a un bruit qui court. (rumeur) 1. Mon frère dévore un livre par semaine A. il mange un livre avec gourmandise B. Il lit un livre avec grand plaisir et intérêt 2. Elle nage dans ses vêtements A. elle plonge dans la piscine avec ses vêtements B. ses vêtements sont trop larges pour elle 3. Il raconte des salades A. il dit n’importe quoi, il raconte des histoires B. Il compte les salades qu’il mange 4. Il tue son temps A. il s'occupe de quelque chose pour échapper à l'ennui B. Il coupe le temps avec un couteau
 • 63. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 63 Mélange des expressions de sens figuré. Reconstituez les phrases. Puis réécrivez -les ici. 1……………………………………. 2……………………………………. 3……………………………………. 4……………………………………. Retrouvez l’expression cachée parmi ces lettres. Elle signifie JAMAIS L’expression est: …………………………………………. Reliez l’expression avec la signification: 1. Avoir la le sens du poil 2. Avoir une avec des poules 3. Caresser dans langue de vipère 4. Se coucher main verte T Q U A N D V A L I C E T D U V O U S D E R P O U L E S O E L L E N E N N O U S T S T J E L E S T 1. Donner sa langue au chat lancer un regard antipathique 2. Casser les oreilles être très jaloux 3. Regarder de travers ne pas savoir la réponse à une question 4. Être vert de jalousie faire trop de bruit
 • 64. Créer un album dans la classe du Primaire Léo Partsanakis Sens propre—Sens figuré 64 Η επιλογή των εικόνων και των ιδιωματικών εκ- φράσεων που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο αυτό, για αξιοποίησή τους μέσα στην τάξη, είναι ελεύθερα δικαιωμάτων και υπάρχουν στο διαδί- κτυο για χρήση από όλους, εκτός από τις εικόνες των σελίδων 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37 οι οποίες έχουν αντιγραφεί από το album de jeunesse: papa et maman m’ont dit, Alain Le Saux, © 2008 Éditions Payot & Rivages ISBN: 978-2-7436-1876-6 Η ερμηνεία των εκφράσεων δίνεται στους δικτυακούς τόπους : http://www.expressio.fr/index.php http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/expression/32326 Αυτή η ψηφιακή έκδοση προσφέρεται δωρεάν, για χρήση από τους εκπαιδευτικούς Γαλλικής γλώσσας της Πρωτο- βάθμιας Εκπαίδευσης, ως συμπληρωματικό υλικό. ISBN : 978-960-9742-19-1