SlideShare une entreprise Scribd logo
w‫ זוהר משפטים יום ד‬qZohar Mishpatim Mercredi

 Eְ‫זכָּאִין אִינּוּן יִשְׂרָאֵל מִכָּל עַמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, דְמָרֵיהוֹן קָרֵי עָלַיְיהוּ, )דברים יד( וּב‬
                                                             ַ
Heureux sont Israël de tous les peuples idolâtres car leur Maître les appelle:
   (‫ )וכלא חד מילה‬E‫בָּחַר יְיָ' לִהְיוֹת לו לְעַם סְגלָּה. וּכְתִיב )דברים יד( כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַיְיָ' אֱלהֶי‬
                                        ֻ     ֹ
''Et en toi a choisi YHVH d'être pour lui peuple joyau'' et il est écrit :'' Car tu
es un peuple saint pour YHVH ton D.ieu''1 ( et tout est une chose2)
 ,‫נִים אַתֶּם לַיְיָ' אֱלהֵיכֶם וְגוֹ'. תָּא חֲזִי, בְּשַׁעֲתָא דְּיִשְׂרָאֵל לָא אִתכְּשָׁרוּ עוֹבָדַיְיהוּ‬ָ‫וּכְתִיב )דברים יד( בּ‬
           ְ
et il est écrit :'' vous êtes les enfants pour YHVH votre D.ieu''3. Viens voir :
qu'est-il écrit pour le moment où Israël n'ont pas conformé leurs actions?
 ‫נָא מִלֵּי בְּרָזָא‬ְ‫נָשִׁים משְׁלוּ בוֹ. מָשְׁלוּ בוֹ דַּיְיקָא, וְהָא אוֹקִימ‬ְ‫נוֹגשָׂיו מְעוֹלֵל ו‬ ‫מַה כְּתִיב, )ישעיה ג( עַמִּי‬
                                ָ            ְ
'Mon peuple, ses oppresseurs, des enfants et des femmes5 le dominent '6. 'Le
                                  4

dominent', 'le dominent' exactement et on a établi les choses dans le mystère
   ‫מֹה מַלְכָּא. וְהָכִי אַשְׁכְּחָן בֵּיהּ. תּוּ אשְׁכְּחָאן, דְּכָל מַאן דְּאָכִיל הַאי מֵיכְלָא דְּאִתְחַבָּר‬Fְ‫דְּסִפְרָא דְּשׁ‬
                              ַ
du livre du Roi Salomon et ainsi on y a trouvé. De plus on y a trouvé que tout
celui qui mange de cet aliment7 ensemble
  ‫כַּחֲדָא. )או( בְּשַׁעֲתָא חֲדָא, אוֹ בִּסְעוּדָתָא חֲדָא. אַרְבְּעִין יוֹמִין אִתְחַזְיָא גַּדְיָא מְקֻלָּסָא בִּקְלִפּוֹי, לְגַבֵּי‬
(ou) en même temps ou pendant un même repas, quarante jours apparait un
agneau armé8 dans ces écorces pour
 .‫נִין דְּלָא קַדִּישִׁין‬‫נִין בְּעָלְמָא, דִּי‬‫אִינּוּן דִּלְעֵילָּא, וסִיַּעְתָּא מְסָאֲבָא מִתְקָרְבִין בַּהֲדֵיהּ, וְגָרִים לְאַתעֲרָא דִּי‬
                          ְ                            ְ
ceux d'en-haut et ses aides s'approchent avec lui. Ils entrainent l'éveil de la
                        9 10

Rigueur dans le monde, des Rigueurs qui ne sont pas saintes.
 (‫נשְׁמְתָא, מִסִּטרָא אַחרָא, דְּלָא אִצְטְרִיכָא. וּכְתִיב )ויקרא יא‬ ‫וְאִי אוֹלִיד בַּר בְּאִינּוּן יוֹמִין, אוֹזְפִין לֵיהּ‬
                       ֲ   ְ       ִ
S'il enfante un garçon pendant ces jours , on lui accompagne une âme de
                              11

l'Autre Côté dont il n'a pas besoin. Et il est écrit :
 ‫נִטְמֵתֶם‬ְ‫וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדוֹשִׁים וְגוֹ'. אָתֵי לאִסְתַּאֲבָא, מסָאֲבִין לֵיהּ ודַּאי. דִּכְתִּיב, )ויקרא יא( ו‬
                     ַ       ְ       ְ
''Et vous vous sanctifierez et vous serez saints''12. S'il vient se rendre impur, on
le rend impur, assurément, car il est écrit :''et vous serez impurs par eux''13
1 Deutéronome 14, 2
2 Un seul verset, que le Zohar cite dans le désordre.
3 Deutéronome 14, 1
4 Matatron et Sandalfon (Ramac).
5 Les deux prostituées venues chez le Roi Salomon (Rois I 3, 16-28) (Ramac).
6 Isaïe 3, 12
7 Le mélange de lait et de viande.
8 Un bouc des forces extérieures (Ramac).
9 Des forces extérieures comme le serpent et ses cohortes qui sont Samaël et Lilith (Ramac).
10 Folio 125b
11 Les quarante jours, parce que la sainteté et la Rigueur dépend du chiffre 40 comme les quarante jours que Moïse a
  passé en haut du mont Sinaï ou les quarante coups de flagellation, les quarante jours du déluge, les quarante ans du
  désert (Ramac).
12 Lévitique 11, 44
13 Lévitique 11, 43
.‫נֵי דִּמְסָאֳבוּתָא דְּמִתדַּכִּין‬‫בָּם, חָסֵר א', מְסָאֳבוּתָא אֲטִימָא מִכֹּלָּא, דְּלֵית רְשׁוּ לְאִתדַּכְּאָה הכִי, כִּשְׁאַר זִי‬
    ְ                   ָ    ְ
sans Aleph , impureté obstruée de tout car il n'y a pas d'autorisation pour se
        14                15

purifier ainsi comme les autres espèces d'impureté qui se purifient.
    ‫נָשׁ‬ ‫נַיְיהוּ גַּדְיָא אִשְׁתְּכַח, ויָכִיל לְאַתְּזְקָא, דְּהָא צֻלמָא דְּבַר‬‫וְתוּ, דְּמִסְתָּפֵי מֵחֵיוָן בִּישָׁן, דְּהָא בְּעֵי‬
           ְ              ְ
Et de plus, il a peur des bêtes sauvages car à leurs yeux un agneau se trouve
et il peut être endommagé car l'image de l'homme
 ‫ דְּלָא‬Dָ‫נָה אוֹ בְּחלָבָא. אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן אָסִיר ל‬‫נְגוֹלָא בִּגְבִי‬ְ‫אִתְעֲבָר מִנֵּיהּ. רַבִּי יֵיסָא, שָׁרֵי לְמֵיכַל לְתַר‬
                      ָ
a disparue de lui . Rabbi Yessa a dit: il est permis de manger de la volaille
             16

avec du fromage ou du beurre17. Ribbi Shimon a dit: c'est interdit pour toi car
 Dָ‫נְזִירָא, סְחוֹר סְחוֹר לְכַרְמָא לָא תִּקְרַב. ודַּאי אָסִיר ל‬ ‫ אַמְרִין‬Dֵ‫ ל‬Dֵ‫נִין בִּישִׁין. ל‬‫נִישׁ פִּתְחָא לְזִי‬‫יהִיב אִי‬
        ַ                                                     ָ
un homme ne donne pas une porte aux mauvaises espèces. Va, va on dit au
Nazir, contourne la vigne mais ne t'en approche pas18. Assurément c'est
interdit pour toi
    ‫הוּא, דְּחוּמְרָא אִית בֵּיהּ, כִּבְעִירָא לַשְּׁחִיטָה. וּמַאן דְּשָׁרֵי הַאי, מַה כְּתִיב )עמוס ב( ותַּשְׁקוּ אֶת‬
         ַ
car il y a en cela une sévérité19 comme une bête pour abattage/Shéhitah .
Qu'est-il écrit pour celui qui permet cela? ''vous avez abreuvé20 les Naziréens
de vin'.21
‫א תֹאכַל כָּל תּוֹעֵבָה, כָּל, לְאַכְלָלָא‬F (‫הנְּזִירִים יָיִן, מַאן דְּשָׁרֵי הַאי, כְּמַאָן דְּשָׁרֵי הַאי. וּכְתִיב )דברים יד‬
                                                          ַ
Celui qui permet cela, c'est comme s'il permettait cela et il est écrit :''Vous ne
mangerez pas toute abomination'' 22. 'Toute' pour inclure tout23.
                                                            .‫כֹּלָּא‬


                       : ‫ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן‬wָ‫בָּרוְּך יְי‬
14 Car il y a une impureté avec Aleph éclairée par un peu de sainteté et une impureté sans Aleph dont il est très difficile
  de se repentir (Ramac).
15 'Et vous serez impurs/Vénitmétem' sans Aleph peut s'entendre ' et vous serez obstrués/Vénitmatatem '.de la racine
  obstruction/Timtoum/‫( טמטום‬Ramac).
16 L'image divine qui est en lui disparaît à cause de sa faute et les animaux le voient comme un des leurs. 'Rami le fils de
  Abba a dit ; un animal ne domine l'homme que s'il lui apparaît comme un animal' (Talmud Babylone Shabbat 151b).
17 Suivant l'opinion de Rabbi Yossé Hagalili car le verset dit 'lait de sa mère' et donc non la volaille qui n'a pas de lait
  maternel (Talmud Babylone Houlin 113a).
18 Talmud Babylone Shabbat 13a.
19 C'est-à-dire une mesure qui est au-delà de la loi stricte.
20 Vous les avez induit en erreur en leur faisant boire du vin par ruse (Rashi et Métsoudat David).
21 Amos 2, 12.
22 Deutéronome 14, 3
23 Pour inclure toute interdiction même si elle n'est qu'une limite supplémentaire à la loi stricte (Ramac).T

Contenu connexe

Tendances

Sur la necrophilie supposée du prophete de l'islam
Sur la necrophilie supposée du prophete de l'islamSur la necrophilie supposée du prophete de l'islam
Sur la necrophilie supposée du prophete de l'islam
hanifiyyah
 
Zohar Téroumah Dimanche/ זוהר תרומה יום א'
Zohar Téroumah Dimanche/ זוהר תרומה יום א'Zohar Téroumah Dimanche/ זוהר תרומה יום א'
Zohar Téroumah Dimanche/ זוהר תרומה יום א'
beithazohar
 
Le prophète muhammad a t-il plagié le pater noster
Le prophète muhammad a t-il plagié le pater nosterLe prophète muhammad a t-il plagié le pater noster
Le prophète muhammad a t-il plagié le pater noster
hanifiyyah
 
Zohar Mikèts Mercredi/ זוהר מקץ יום ד'
Zohar Mikèts Mercredi/ זוהר מקץ יום ד'Zohar Mikèts Mercredi/ זוהר מקץ יום ד'
Zohar Mikèts Mercredi/ זוהר מקץ יום ד'
beithazohar
 
Zohar Ytro Jeudi/ זוהר יתרו יום ה'
Zohar Ytro Jeudi/ זוהר יתרו יום ה'Zohar Ytro Jeudi/ זוהר יתרו יום ה'
Zohar Ytro Jeudi/ זוהר יתרו יום ה'
beithazohar
 
Zohar Téroumah Mardi/ זוהר תרומה יום ג'
Zohar Téroumah Mardi/ זוהר תרומה יום ג'Zohar Téroumah Mardi/ זוהר תרומה יום ג'
Zohar Téroumah Mardi/ זוהר תרומה יום ג'
beithazohar
 
Zohar Béchalah Mardi/ זוהר בשלח יום ג'mardi
Zohar Béchalah Mardi/ זוהר בשלח יום ג'mardiZohar Béchalah Mardi/ זוהר בשלח יום ג'mardi
Zohar Béchalah Mardi/ זוהר בשלח יום ג'mardi
beithazohar
 
Zohar Vaygash Mardi/ זוהר ויגש יום ג'
Zohar Vaygash Mardi/ זוהר ויגש יום ג'Zohar Vaygash Mardi/ זוהר ויגש יום ג'
Zohar Vaygash Mardi/ זוהר ויגש יום ג'
beithazohar
 
Zohar Mishpatim Vendredi/ זוהר משפטים יום ו'
Zohar Mishpatim Vendredi/ זוהר משפטים יום ו'Zohar Mishpatim Vendredi/ זוהר משפטים יום ו'
Zohar Mishpatim Vendredi/ זוהר משפטים יום ו'
beithazohar
 
Zohar Shémot Jeudi/ זוהר שמות יום ד'
Zohar Shémot Jeudi/ זוהר שמות יום ד'Zohar Shémot Jeudi/ זוהר שמות יום ד'
Zohar Shémot Jeudi/ זוהר שמות יום ד'
beithazohar
 
Comment les chrétiens ont divinisé jésus analyse du terme grec kurios
Comment les chrétiens ont divinisé jésus  analyse du terme grec kuriosComment les chrétiens ont divinisé jésus  analyse du terme grec kurios
Comment les chrétiens ont divinisé jésus analyse du terme grec kurios
hanifiyyah
 
Zohar Béchalah Mercredi/ זוהר בשלח יום ד'
Zohar Béchalah Mercredi/ זוהר בשלח יום ד'Zohar Béchalah Mercredi/ זוהר בשלח יום ד'
Zohar Béchalah Mercredi/ זוהר בשלח יום ד'
beithazohar
 
Explication sourate kahf
Explication sourate kahfExplication sourate kahf
Explication sourate kahf
Tawfeeqh
 
Mahomet mohamed
Mahomet mohamedMahomet mohamed
Mahomet mohamed
Jean-Jacques PUGIN
 
Prédication du 19 juin, 2011 (Rev. Daniel Diafwila)
Prédication du 19 juin, 2011 (Rev. Daniel Diafwila)Prédication du 19 juin, 2011 (Rev. Daniel Diafwila)
Prédication du 19 juin, 2011 (Rev. Daniel Diafwila)
moneglise
 
Les secrets-de-la-sourate-al-kahf-musulman-productif
Les secrets-de-la-sourate-al-kahf-musulman-productifLes secrets-de-la-sourate-al-kahf-musulman-productif
Les secrets-de-la-sourate-al-kahf-musulman-productif
Musulman Productif
 
Zohar Shémot Mercredi/ זוהר שמות יום ד'
Zohar Shémot Mercredi/ זוהר שמות יום ד'Zohar Shémot Mercredi/ זוהר שמות יום ד'
Zohar Shémot Mercredi/ זוהר שמות יום ד'
beithazohar
 
La sourate Marie (Maryem) - { French / Français }
La sourate Marie (Maryem) - { French / Français }La sourate Marie (Maryem) - { French / Français }
La sourate Marie (Maryem) - { French / Français }
Hear O World
 

Tendances (19)

Sur la necrophilie supposée du prophete de l'islam
Sur la necrophilie supposée du prophete de l'islamSur la necrophilie supposée du prophete de l'islam
Sur la necrophilie supposée du prophete de l'islam
 
Zohar Téroumah Dimanche/ זוהר תרומה יום א'
Zohar Téroumah Dimanche/ זוהר תרומה יום א'Zohar Téroumah Dimanche/ זוהר תרומה יום א'
Zohar Téroumah Dimanche/ זוהר תרומה יום א'
 
Le prophète muhammad a t-il plagié le pater noster
Le prophète muhammad a t-il plagié le pater nosterLe prophète muhammad a t-il plagié le pater noster
Le prophète muhammad a t-il plagié le pater noster
 
Zohar Mikèts Mercredi/ זוהר מקץ יום ד'
Zohar Mikèts Mercredi/ זוהר מקץ יום ד'Zohar Mikèts Mercredi/ זוהר מקץ יום ד'
Zohar Mikèts Mercredi/ זוהר מקץ יום ד'
 
Zohar Ytro Jeudi/ זוהר יתרו יום ה'
Zohar Ytro Jeudi/ זוהר יתרו יום ה'Zohar Ytro Jeudi/ זוהר יתרו יום ה'
Zohar Ytro Jeudi/ זוהר יתרו יום ה'
 
Zohar Téroumah Mardi/ זוהר תרומה יום ג'
Zohar Téroumah Mardi/ זוהר תרומה יום ג'Zohar Téroumah Mardi/ זוהר תרומה יום ג'
Zohar Téroumah Mardi/ זוהר תרומה יום ג'
 
Zohar Béchalah Mardi/ זוהר בשלח יום ג'mardi
Zohar Béchalah Mardi/ זוהר בשלח יום ג'mardiZohar Béchalah Mardi/ זוהר בשלח יום ג'mardi
Zohar Béchalah Mardi/ זוהר בשלח יום ג'mardi
 
Zohar Vaygash Mardi/ זוהר ויגש יום ג'
Zohar Vaygash Mardi/ זוהר ויגש יום ג'Zohar Vaygash Mardi/ זוהר ויגש יום ג'
Zohar Vaygash Mardi/ זוהר ויגש יום ג'
 
Zohar Mishpatim Vendredi/ זוהר משפטים יום ו'
Zohar Mishpatim Vendredi/ זוהר משפטים יום ו'Zohar Mishpatim Vendredi/ זוהר משפטים יום ו'
Zohar Mishpatim Vendredi/ זוהר משפטים יום ו'
 
Zohar Shémot Jeudi/ זוהר שמות יום ד'
Zohar Shémot Jeudi/ זוהר שמות יום ד'Zohar Shémot Jeudi/ זוהר שמות יום ד'
Zohar Shémot Jeudi/ זוהר שמות יום ד'
 
Comment les chrétiens ont divinisé jésus analyse du terme grec kurios
Comment les chrétiens ont divinisé jésus  analyse du terme grec kuriosComment les chrétiens ont divinisé jésus  analyse du terme grec kurios
Comment les chrétiens ont divinisé jésus analyse du terme grec kurios
 
Téroumah lundi
Téroumah lundiTéroumah lundi
Téroumah lundi
 
Zohar Béchalah Mercredi/ זוהר בשלח יום ד'
Zohar Béchalah Mercredi/ זוהר בשלח יום ד'Zohar Béchalah Mercredi/ זוהר בשלח יום ד'
Zohar Béchalah Mercredi/ זוהר בשלח יום ד'
 
Explication sourate kahf
Explication sourate kahfExplication sourate kahf
Explication sourate kahf
 
Mahomet mohamed
Mahomet mohamedMahomet mohamed
Mahomet mohamed
 
Prédication du 19 juin, 2011 (Rev. Daniel Diafwila)
Prédication du 19 juin, 2011 (Rev. Daniel Diafwila)Prédication du 19 juin, 2011 (Rev. Daniel Diafwila)
Prédication du 19 juin, 2011 (Rev. Daniel Diafwila)
 
Les secrets-de-la-sourate-al-kahf-musulman-productif
Les secrets-de-la-sourate-al-kahf-musulman-productifLes secrets-de-la-sourate-al-kahf-musulman-productif
Les secrets-de-la-sourate-al-kahf-musulman-productif
 
Zohar Shémot Mercredi/ זוהר שמות יום ד'
Zohar Shémot Mercredi/ זוהר שמות יום ד'Zohar Shémot Mercredi/ זוהר שמות יום ד'
Zohar Shémot Mercredi/ זוהר שמות יום ד'
 
La sourate Marie (Maryem) - { French / Français }
La sourate Marie (Maryem) - { French / Français }La sourate Marie (Maryem) - { French / Français }
La sourate Marie (Maryem) - { French / Français }
 

Similaire à Zohar Mishpatim Mercredi/ זוהר משפטים יום ד'

Zohar Mishpatim Mardi/ זוהר משפטים יום ג'
Zohar Mishpatim Mardi/ זוהר משפטים יום ג'Zohar Mishpatim Mardi/ זוהר משפטים יום ג'
Zohar Mishpatim Mardi/ זוהר משפטים יום ג'
beithazohar
 
Zohar Shémot Lundi/ זוהר שמות יום ב'
Zohar Shémot Lundi/ זוהר שמות יום ב'Zohar Shémot Lundi/ זוהר שמות יום ב'
Zohar Shémot Lundi/ זוהר שמות יום ב'
beithazohar
 
Zohar Vaygash Mercredi/ זוהר ויגש יום ד'
Zohar Vaygash Mercredi/ זוהר ויגש יום ד'Zohar Vaygash Mercredi/ זוהר ויגש יום ד'
Zohar Vaygash Mercredi/ זוהר ויגש יום ד'
beithazohar
 
Zohar Shémot Mardi/ זוהר שמות יום ג'
Zohar Shémot Mardi/ זוהר שמות יום ג'Zohar Shémot Mardi/ זוהר שמות יום ג'
Zohar Shémot Mardi/ זוהר שמות יום ג'
beithazohar
 
Zohar Ytro Mercredi/ זוהר יתרו יום ד'
Zohar Ytro Mercredi/ זוהר יתרו יום ד'Zohar Ytro Mercredi/ זוהר יתרו יום ד'
Zohar Ytro Mercredi/ זוהר יתרו יום ד'
beithazohar
 
Zohar Béchalah Vendredi/ זוהר בשלח יום ו'
Zohar Béchalah Vendredi/ זוהר בשלח יום ו'Zohar Béchalah Vendredi/ זוהר בשלח יום ו'
Zohar Béchalah Vendredi/ זוהר בשלח יום ו'
beithazohar
 
Zohar Ytro Mardi/ זוהר יתרו יום ג'
Zohar Ytro Mardi/ זוהר יתרו יום ג'Zohar Ytro Mardi/ זוהר יתרו יום ג'
Zohar Ytro Mardi/ זוהר יתרו יום ג'
beithazohar
 
Zohar Shémot Dimanche/ זוהר שמות יום א'
Zohar Shémot Dimanche/ זוהר שמות יום א'Zohar Shémot Dimanche/ זוהר שמות יום א'
Zohar Shémot Dimanche/ זוהר שמות יום א'
beithazohar
 
Zohar Vaéra Jeudi/ זוהר וארא יום ה'
Zohar Vaéra Jeudi/ זוהר וארא יום ה'Zohar Vaéra Jeudi/ זוהר וארא יום ה'
Zohar Vaéra Jeudi/ זוהר וארא יום ה'
beithazohar
 
Zohar Vaéra Lundi/ זוהר וארא יום ב'
Zohar Vaéra Lundi/ זוהר וארא יום ב'Zohar Vaéra Lundi/ זוהר וארא יום ב'
Zohar Vaéra Lundi/ זוהר וארא יום ב'
beithazohar
 
Zohar Mishpatim Jeudi/ זוהר משפטים יום ה'
Zohar Mishpatim Jeudi/ זוהר משפטים יום ה'Zohar Mishpatim Jeudi/ זוהר משפטים יום ה'
Zohar Mishpatim Jeudi/ זוהר משפטים יום ה'
beithazohar
 
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
beithazohar
 
Zohar Béchalah Dimanche/ זוהר בשלח יום א'
Zohar Béchalah Dimanche/ זוהר בשלח יום א'Zohar Béchalah Dimanche/ זוהר בשלח יום א'
Zohar Béchalah Dimanche/ זוהר בשלח יום א'
beithazohar
 
Zohar Vayéchev Mardi/ זוהר וישב יום ג'
Zohar Vayéchev Mardi/ זוהר וישב יום ג'Zohar Vayéchev Mardi/ זוהר וישב יום ג'
Zohar Vayéchev Mardi/ זוהר וישב יום ג'
beithazohar
 
Zohar Mishpatim Lundi/ זוהר משפטים יום ב'
Zohar Mishpatim Lundi/ זוהר משפטים יום ב'Zohar Mishpatim Lundi/ זוהר משפטים יום ב'
Zohar Mishpatim Lundi/ זוהר משפטים יום ב'
beithazohar
 
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
beithazohar
 
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
beithazohar
 
Zohar Vayéchev Jeudi/ זוהר וישב יום ה'
Zohar Vayéchev Jeudi/ זוהר וישב יום ה'Zohar Vayéchev Jeudi/ זוהר וישב יום ה'
Zohar Vayéchev Jeudi/ זוהר וישב יום ה'
beithazohar
 
Zohar Vayékhi Mercredi/ זוהר ויחי יום ד'
Zohar Vayékhi Mercredi/ זוהר ויחי יום ד'Zohar Vayékhi Mercredi/ זוהר ויחי יום ד'
Zohar Vayékhi Mercredi/ זוהר ויחי יום ד'
beithazohar
 
Zohar Vaéra Dimanche/ זוהר וארא יום א'
Zohar Vaéra Dimanche/ זוהר וארא יום א'Zohar Vaéra Dimanche/ זוהר וארא יום א'
Zohar Vaéra Dimanche/ זוהר וארא יום א'
beithazohar
 

Similaire à Zohar Mishpatim Mercredi/ זוהר משפטים יום ד' (20)

Zohar Mishpatim Mardi/ זוהר משפטים יום ג'
Zohar Mishpatim Mardi/ זוהר משפטים יום ג'Zohar Mishpatim Mardi/ זוהר משפטים יום ג'
Zohar Mishpatim Mardi/ זוהר משפטים יום ג'
 
Zohar Shémot Lundi/ זוהר שמות יום ב'
Zohar Shémot Lundi/ זוהר שמות יום ב'Zohar Shémot Lundi/ זוהר שמות יום ב'
Zohar Shémot Lundi/ זוהר שמות יום ב'
 
Zohar Vaygash Mercredi/ זוהר ויגש יום ד'
Zohar Vaygash Mercredi/ זוהר ויגש יום ד'Zohar Vaygash Mercredi/ זוהר ויגש יום ד'
Zohar Vaygash Mercredi/ זוהר ויגש יום ד'
 
Zohar Shémot Mardi/ זוהר שמות יום ג'
Zohar Shémot Mardi/ זוהר שמות יום ג'Zohar Shémot Mardi/ זוהר שמות יום ג'
Zohar Shémot Mardi/ זוהר שמות יום ג'
 
Zohar Ytro Mercredi/ זוהר יתרו יום ד'
Zohar Ytro Mercredi/ זוהר יתרו יום ד'Zohar Ytro Mercredi/ זוהר יתרו יום ד'
Zohar Ytro Mercredi/ זוהר יתרו יום ד'
 
Zohar Béchalah Vendredi/ זוהר בשלח יום ו'
Zohar Béchalah Vendredi/ זוהר בשלח יום ו'Zohar Béchalah Vendredi/ זוהר בשלח יום ו'
Zohar Béchalah Vendredi/ זוהר בשלח יום ו'
 
Zohar Ytro Mardi/ זוהר יתרו יום ג'
Zohar Ytro Mardi/ זוהר יתרו יום ג'Zohar Ytro Mardi/ זוהר יתרו יום ג'
Zohar Ytro Mardi/ זוהר יתרו יום ג'
 
Zohar Shémot Dimanche/ זוהר שמות יום א'
Zohar Shémot Dimanche/ זוהר שמות יום א'Zohar Shémot Dimanche/ זוהר שמות יום א'
Zohar Shémot Dimanche/ זוהר שמות יום א'
 
Zohar Vaéra Jeudi/ זוהר וארא יום ה'
Zohar Vaéra Jeudi/ זוהר וארא יום ה'Zohar Vaéra Jeudi/ זוהר וארא יום ה'
Zohar Vaéra Jeudi/ זוהר וארא יום ה'
 
Zohar Vaéra Lundi/ זוהר וארא יום ב'
Zohar Vaéra Lundi/ זוהר וארא יום ב'Zohar Vaéra Lundi/ זוהר וארא יום ב'
Zohar Vaéra Lundi/ זוהר וארא יום ב'
 
Zohar Mishpatim Jeudi/ זוהר משפטים יום ה'
Zohar Mishpatim Jeudi/ זוהר משפטים יום ה'Zohar Mishpatim Jeudi/ זוהר משפטים יום ה'
Zohar Mishpatim Jeudi/ זוהר משפטים יום ה'
 
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
 
Zohar Béchalah Dimanche/ זוהר בשלח יום א'
Zohar Béchalah Dimanche/ זוהר בשלח יום א'Zohar Béchalah Dimanche/ זוהר בשלח יום א'
Zohar Béchalah Dimanche/ זוהר בשלח יום א'
 
Zohar Vayéchev Mardi/ זוהר וישב יום ג'
Zohar Vayéchev Mardi/ זוהר וישב יום ג'Zohar Vayéchev Mardi/ זוהר וישב יום ג'
Zohar Vayéchev Mardi/ זוהר וישב יום ג'
 
Zohar Mishpatim Lundi/ זוהר משפטים יום ב'
Zohar Mishpatim Lundi/ זוהר משפטים יום ב'Zohar Mishpatim Lundi/ זוהר משפטים יום ב'
Zohar Mishpatim Lundi/ זוהר משפטים יום ב'
 
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
 
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
Zohar Mishpatim Dimanche/ זוהר משפטים יום א'
 
Zohar Vayéchev Jeudi/ זוהר וישב יום ה'
Zohar Vayéchev Jeudi/ זוהר וישב יום ה'Zohar Vayéchev Jeudi/ זוהר וישב יום ה'
Zohar Vayéchev Jeudi/ זוהר וישב יום ה'
 
Zohar Vayékhi Mercredi/ זוהר ויחי יום ד'
Zohar Vayékhi Mercredi/ זוהר ויחי יום ד'Zohar Vayékhi Mercredi/ זוהר ויחי יום ד'
Zohar Vayékhi Mercredi/ זוהר ויחי יום ד'
 
Zohar Vaéra Dimanche/ זוהר וארא יום א'
Zohar Vaéra Dimanche/ זוהר וארא יום א'Zohar Vaéra Dimanche/ זוהר וארא יום א'
Zohar Vaéra Dimanche/ זוהר וארא יום א'
 

Plus de beithazohar

Téroumah lundiZohar Téroumah Lundi/ זוהר תרומה יום ב'
Téroumah lundiZohar Téroumah Lundi/ זוהר תרומה יום ב'Téroumah lundiZohar Téroumah Lundi/ זוהר תרומה יום ב'
Téroumah lundiZohar Téroumah Lundi/ זוהר תרומה יום ב'
beithazohar
 
Zohar Ytro Vendredi/ זוהר יתרו יום ו'
Zohar Ytro Vendredi/ זוהר יתרו יום ו'Zohar Ytro Vendredi/ זוהר יתרו יום ו'
Zohar Ytro Vendredi/ זוהר יתרו יום ו'
beithazohar
 
Zohar Ytro Lundi/ זוהר יתרו יום ב'
Zohar Ytro Lundi/ זוהר יתרו יום ב'Zohar Ytro Lundi/ זוהר יתרו יום ב'
Zohar Ytro Lundi/ זוהר יתרו יום ב'
beithazohar
 
Zohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
Zohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'Zohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
Zohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
beithazohar
 
Ytro dimancheZohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
Ytro dimancheZohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'Ytro dimancheZohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
Ytro dimancheZohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
beithazohar
 
Zohar Béchalah Jeudi/ זוהר בשלח יום ה'
Zohar Béchalah Jeudi/ זוהר בשלח יום ה'Zohar Béchalah Jeudi/ זוהר בשלח יום ה'
Zohar Béchalah Jeudi/ זוהר בשלח יום ה'
beithazohar
 
Béchalah lundiZohar Béchalah Lundi/ זוהר בשלח יום ב'
Béchalah lundiZohar Béchalah Lundi/ זוהר בשלח יום ב'Béchalah lundiZohar Béchalah Lundi/ זוהר בשלח יום ב'
Béchalah lundiZohar Béchalah Lundi/ זוהר בשלח יום ב'
beithazohar
 
Parashat ha man - ebraico
Parashat ha man - ebraicoParashat ha man - ebraico
Parashat ha man - ebraico
beithazohar
 
Zohar Bo Vendredi/ זוהר בא יום ו'
Zohar Bo Vendredi/ זוהר בא יום ו'Zohar Bo Vendredi/ זוהר בא יום ו'
Zohar Bo Vendredi/ זוהר בא יום ו'
beithazohar
 
Bo jeudiZohar Bo Jeudi/ זוהר בא יום ה'
Bo jeudiZohar Bo Jeudi/ זוהר בא יום ה'Bo jeudiZohar Bo Jeudi/ זוהר בא יום ה'
Bo jeudiZohar Bo Jeudi/ זוהר בא יום ה'
beithazohar
 
Zohar Bo Mercredi/ זוהר בא יום ד'
Zohar Bo Mercredi/ זוהר בא יום ד'Zohar Bo Mercredi/ זוהר בא יום ד'
Zohar Bo Mercredi/ זוהר בא יום ד'
beithazohar
 

Plus de beithazohar (11)

Téroumah lundiZohar Téroumah Lundi/ זוהר תרומה יום ב'
Téroumah lundiZohar Téroumah Lundi/ זוהר תרומה יום ב'Téroumah lundiZohar Téroumah Lundi/ זוהר תרומה יום ב'
Téroumah lundiZohar Téroumah Lundi/ זוהר תרומה יום ב'
 
Zohar Ytro Vendredi/ זוהר יתרו יום ו'
Zohar Ytro Vendredi/ זוהר יתרו יום ו'Zohar Ytro Vendredi/ זוהר יתרו יום ו'
Zohar Ytro Vendredi/ זוהר יתרו יום ו'
 
Zohar Ytro Lundi/ זוהר יתרו יום ב'
Zohar Ytro Lundi/ זוהר יתרו יום ב'Zohar Ytro Lundi/ זוהר יתרו יום ב'
Zohar Ytro Lundi/ זוהר יתרו יום ב'
 
Zohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
Zohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'Zohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
Zohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
 
Ytro dimancheZohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
Ytro dimancheZohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'Ytro dimancheZohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
Ytro dimancheZohar Ytro Dimanche/ זוהר יתרו יום א'
 
Zohar Béchalah Jeudi/ זוהר בשלח יום ה'
Zohar Béchalah Jeudi/ זוהר בשלח יום ה'Zohar Béchalah Jeudi/ זוהר בשלח יום ה'
Zohar Béchalah Jeudi/ זוהר בשלח יום ה'
 
Béchalah lundiZohar Béchalah Lundi/ זוהר בשלח יום ב'
Béchalah lundiZohar Béchalah Lundi/ זוהר בשלח יום ב'Béchalah lundiZohar Béchalah Lundi/ זוהר בשלח יום ב'
Béchalah lundiZohar Béchalah Lundi/ זוהר בשלח יום ב'
 
Parashat ha man - ebraico
Parashat ha man - ebraicoParashat ha man - ebraico
Parashat ha man - ebraico
 
Zohar Bo Vendredi/ זוהר בא יום ו'
Zohar Bo Vendredi/ זוהר בא יום ו'Zohar Bo Vendredi/ זוהר בא יום ו'
Zohar Bo Vendredi/ זוהר בא יום ו'
 
Bo jeudiZohar Bo Jeudi/ זוהר בא יום ה'
Bo jeudiZohar Bo Jeudi/ זוהר בא יום ה'Bo jeudiZohar Bo Jeudi/ זוהר בא יום ה'
Bo jeudiZohar Bo Jeudi/ זוהר בא יום ה'
 
Zohar Bo Mercredi/ זוהר בא יום ד'
Zohar Bo Mercredi/ זוהר בא יום ד'Zohar Bo Mercredi/ זוהר בא יום ד'
Zohar Bo Mercredi/ זוהר בא יום ד'
 

Zohar Mishpatim Mercredi/ זוהר משפטים יום ד'

 • 1. w‫ זוהר משפטים יום ד‬qZohar Mishpatim Mercredi Eְ‫זכָּאִין אִינּוּן יִשְׂרָאֵל מִכָּל עַמִּין עוֹבְדֵי עֲבוֹדַת כּוֹכָבִים וּמַזָּלוֹת, דְמָרֵיהוֹן קָרֵי עָלַיְיהוּ, )דברים יד( וּב‬ ַ Heureux sont Israël de tous les peuples idolâtres car leur Maître les appelle: (‫ )וכלא חד מילה‬E‫בָּחַר יְיָ' לִהְיוֹת לו לְעַם סְגלָּה. וּכְתִיב )דברים יד( כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַיְיָ' אֱלהֶי‬ ֻ ֹ ''Et en toi a choisi YHVH d'être pour lui peuple joyau'' et il est écrit :'' Car tu es un peuple saint pour YHVH ton D.ieu''1 ( et tout est une chose2) ,‫נִים אַתֶּם לַיְיָ' אֱלהֵיכֶם וְגוֹ'. תָּא חֲזִי, בְּשַׁעֲתָא דְּיִשְׂרָאֵל לָא אִתכְּשָׁרוּ עוֹבָדַיְיהוּ‬ָ‫וּכְתִיב )דברים יד( בּ‬ ְ et il est écrit :'' vous êtes les enfants pour YHVH votre D.ieu''3. Viens voir : qu'est-il écrit pour le moment où Israël n'ont pas conformé leurs actions? ‫נָא מִלֵּי בְּרָזָא‬ְ‫נָשִׁים משְׁלוּ בוֹ. מָשְׁלוּ בוֹ דַּיְיקָא, וְהָא אוֹקִימ‬ְ‫נוֹגשָׂיו מְעוֹלֵל ו‬ ‫מַה כְּתִיב, )ישעיה ג( עַמִּי‬ ָ ְ 'Mon peuple, ses oppresseurs, des enfants et des femmes5 le dominent '6. 'Le 4 dominent', 'le dominent' exactement et on a établi les choses dans le mystère ‫מֹה מַלְכָּא. וְהָכִי אַשְׁכְּחָן בֵּיהּ. תּוּ אשְׁכְּחָאן, דְּכָל מַאן דְּאָכִיל הַאי מֵיכְלָא דְּאִתְחַבָּר‬Fְ‫דְּסִפְרָא דְּשׁ‬ ַ du livre du Roi Salomon et ainsi on y a trouvé. De plus on y a trouvé que tout celui qui mange de cet aliment7 ensemble ‫כַּחֲדָא. )או( בְּשַׁעֲתָא חֲדָא, אוֹ בִּסְעוּדָתָא חֲדָא. אַרְבְּעִין יוֹמִין אִתְחַזְיָא גַּדְיָא מְקֻלָּסָא בִּקְלִפּוֹי, לְגַבֵּי‬ (ou) en même temps ou pendant un même repas, quarante jours apparait un agneau armé8 dans ces écorces pour .‫נִין דְּלָא קַדִּישִׁין‬‫נִין בְּעָלְמָא, דִּי‬‫אִינּוּן דִּלְעֵילָּא, וסִיַּעְתָּא מְסָאֲבָא מִתְקָרְבִין בַּהֲדֵיהּ, וְגָרִים לְאַתעֲרָא דִּי‬ ְ ְ ceux d'en-haut et ses aides s'approchent avec lui. Ils entrainent l'éveil de la 9 10 Rigueur dans le monde, des Rigueurs qui ne sont pas saintes. (‫נשְׁמְתָא, מִסִּטרָא אַחרָא, דְּלָא אִצְטְרִיכָא. וּכְתִיב )ויקרא יא‬ ‫וְאִי אוֹלִיד בַּר בְּאִינּוּן יוֹמִין, אוֹזְפִין לֵיהּ‬ ֲ ְ ִ S'il enfante un garçon pendant ces jours , on lui accompagne une âme de 11 l'Autre Côté dont il n'a pas besoin. Et il est écrit : ‫נִטְמֵתֶם‬ְ‫וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם וִהְיִיתֶם קְדוֹשִׁים וְגוֹ'. אָתֵי לאִסְתַּאֲבָא, מסָאֲבִין לֵיהּ ודַּאי. דִּכְתִּיב, )ויקרא יא( ו‬ ַ ְ ְ ''Et vous vous sanctifierez et vous serez saints''12. S'il vient se rendre impur, on le rend impur, assurément, car il est écrit :''et vous serez impurs par eux''13 1 Deutéronome 14, 2 2 Un seul verset, que le Zohar cite dans le désordre. 3 Deutéronome 14, 1 4 Matatron et Sandalfon (Ramac). 5 Les deux prostituées venues chez le Roi Salomon (Rois I 3, 16-28) (Ramac). 6 Isaïe 3, 12 7 Le mélange de lait et de viande. 8 Un bouc des forces extérieures (Ramac). 9 Des forces extérieures comme le serpent et ses cohortes qui sont Samaël et Lilith (Ramac). 10 Folio 125b 11 Les quarante jours, parce que la sainteté et la Rigueur dépend du chiffre 40 comme les quarante jours que Moïse a passé en haut du mont Sinaï ou les quarante coups de flagellation, les quarante jours du déluge, les quarante ans du désert (Ramac). 12 Lévitique 11, 44 13 Lévitique 11, 43
 • 2. .‫נֵי דִּמְסָאֳבוּתָא דְּמִתדַּכִּין‬‫בָּם, חָסֵר א', מְסָאֳבוּתָא אֲטִימָא מִכֹּלָּא, דְּלֵית רְשׁוּ לְאִתדַּכְּאָה הכִי, כִּשְׁאַר זִי‬ ְ ָ ְ sans Aleph , impureté obstruée de tout car il n'y a pas d'autorisation pour se 14 15 purifier ainsi comme les autres espèces d'impureté qui se purifient. ‫נָשׁ‬ ‫נַיְיהוּ גַּדְיָא אִשְׁתְּכַח, ויָכִיל לְאַתְּזְקָא, דְּהָא צֻלמָא דְּבַר‬‫וְתוּ, דְּמִסְתָּפֵי מֵחֵיוָן בִּישָׁן, דְּהָא בְּעֵי‬ ְ ְ Et de plus, il a peur des bêtes sauvages car à leurs yeux un agneau se trouve et il peut être endommagé car l'image de l'homme ‫ דְּלָא‬Dָ‫נָה אוֹ בְּחלָבָא. אָמַר רִבִּי שִׁמְעוֹן אָסִיר ל‬‫נְגוֹלָא בִּגְבִי‬ְ‫אִתְעֲבָר מִנֵּיהּ. רַבִּי יֵיסָא, שָׁרֵי לְמֵיכַל לְתַר‬ ָ a disparue de lui . Rabbi Yessa a dit: il est permis de manger de la volaille 16 avec du fromage ou du beurre17. Ribbi Shimon a dit: c'est interdit pour toi car Dָ‫נְזִירָא, סְחוֹר סְחוֹר לְכַרְמָא לָא תִּקְרַב. ודַּאי אָסִיר ל‬ ‫ אַמְרִין‬Dֵ‫ ל‬Dֵ‫נִין בִּישִׁין. ל‬‫נִישׁ פִּתְחָא לְזִי‬‫יהִיב אִי‬ ַ ָ un homme ne donne pas une porte aux mauvaises espèces. Va, va on dit au Nazir, contourne la vigne mais ne t'en approche pas18. Assurément c'est interdit pour toi ‫הוּא, דְּחוּמְרָא אִית בֵּיהּ, כִּבְעִירָא לַשְּׁחִיטָה. וּמַאן דְּשָׁרֵי הַאי, מַה כְּתִיב )עמוס ב( ותַּשְׁקוּ אֶת‬ ַ car il y a en cela une sévérité19 comme une bête pour abattage/Shéhitah . Qu'est-il écrit pour celui qui permet cela? ''vous avez abreuvé20 les Naziréens de vin'.21 ‫א תֹאכַל כָּל תּוֹעֵבָה, כָּל, לְאַכְלָלָא‬F (‫הנְּזִירִים יָיִן, מַאן דְּשָׁרֵי הַאי, כְּמַאָן דְּשָׁרֵי הַאי. וּכְתִיב )דברים יד‬ ַ Celui qui permet cela, c'est comme s'il permettait cela et il est écrit :''Vous ne mangerez pas toute abomination'' 22. 'Toute' pour inclure tout23. .‫כֹּלָּא‬ : ‫ לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן‬wָ‫בָּרוְּך יְי‬ 14 Car il y a une impureté avec Aleph éclairée par un peu de sainteté et une impureté sans Aleph dont il est très difficile de se repentir (Ramac). 15 'Et vous serez impurs/Vénitmétem' sans Aleph peut s'entendre ' et vous serez obstrués/Vénitmatatem '.de la racine obstruction/Timtoum/‫( טמטום‬Ramac). 16 L'image divine qui est en lui disparaît à cause de sa faute et les animaux le voient comme un des leurs. 'Rami le fils de Abba a dit ; un animal ne domine l'homme que s'il lui apparaît comme un animal' (Talmud Babylone Shabbat 151b). 17 Suivant l'opinion de Rabbi Yossé Hagalili car le verset dit 'lait de sa mère' et donc non la volaille qui n'a pas de lait maternel (Talmud Babylone Houlin 113a). 18 Talmud Babylone Shabbat 13a. 19 C'est-à-dire une mesure qui est au-delà de la loi stricte. 20 Vous les avez induit en erreur en leur faisant boire du vin par ruse (Rashi et Métsoudat David). 21 Amos 2, 12. 22 Deutéronome 14, 3 23 Pour inclure toute interdiction même si elle n'est qu'une limite supplémentaire à la loi stricte (Ramac).T